Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 26 Rektor podczas sesji w ramach PulsHR_Day / The rector at the PulsHR_Day session, fot./photo M. Kiczka Sesja w ramach PulsHR_Day z udziałem rektora prof. R. Tomanka / The rector Prof. R. Tomanek at the PulsHR_Day session, fot./photo M. Kiczka Sesja z udziałem prof. J. Szołtyska w ramach EKMSP / Prof. J. Szołtysek at the EKMSP session, fot./photo M. Kiczka Eksperci dla gospodarki Marek Kiczka Experts for the economy Spotkanie Rady Naukowej Parku Śląskiego / The meeting of the Park Śląski Scientific Council, fot./photo M. Kiczka Eksperci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach są często zapraszani do udziału w debatach, kongresach gospodarczych. Służąc swoją specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, zasiadają także w różnego rodzaju kapitułach, niejednokrotnie im przewodnicząc, wchodzą w skład opiniotwórczych gremiów, doradzają podmiotom gospodarczym, władzom rządowym i samorządowym. Nie sposób wymienić wszystkich aktywności ekspertów UE Katowice. Warto jednak przytoczyć niektóre z nich, które zaistniały od ostatniego numeru „Forum”. The experts of the University of Economics in Katowice are regularly invited to debates and economic congresses. They also bring their expertise and experience to a variety of panels, often as their chairmen, join opinion-forming bodies, advise business entities as well as central and local authorities. UE Katowice experts take part in such a vast number of initiatives that it is impossible to list them all. Let us provide a few examples of the activities they have been involved in since the publication of the previous “Forum”. National Development Council On Wednesday 27 September 2017, the “Health care” section of the National

Narodowa Rada Rozwoju W środę 27 września 2017 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie sekcji „Ochrona zdrowia” Narodowej Rady Rozwoju. W dyskusji wziął udział nasz ekspert dr hab. Grzegorz Głód. Podczas spotkania zostały wypracowane rekomendacje dla Prezydenta RP w zakresie finansowania i rozliczania świadczeń w systemie ochrony zdrowia. W dyskusję zaangażowani byli przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz firm farmaceutycznych, a także eksperci z uczelni wyższych. Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno- -doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Jej założeniem jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski. Rada jako forum konsultacyjne przygotowuje dla Prezydenta RP opinie, ekspertyzy oraz założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. NRR składa się z 9 sekcji, których obszary wyznaczają główne pola prac badawczych i strategicznych rady. XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów W dniach 5–6 października 2017 roku odbyło się XV jubileuszowe Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Podczas dwóch dni forum w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach przeprowadzono 15 równoległych konferencji, 90 paneli i debat, w tym z udziałem ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odbyły się także wydarzenia towarzyszące. Forum zgromadziło 1300 uczestników z całej Polski, samorządowców, prezydentów miast, zarządców dużych firm konsultingowych i technologicznych, zwłaszcza z branży IT, finansów i zarządzania ryzykiem. Tradycyjnie spotkanie XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów / 15 th Local Government Capital and Finance Forum, fot./photo Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA Development Council held a meeting in the Presidential Palace. Our expert, dr hab. Grzegorz Głód, took part in the debate, during which the participants produced a set of recommendations to the President of the Republic of Poland on financing services provided within the health care system. The meeting was attended by the representatives of the Chancellery of the President of the Republic of Poland, the Ministry of Health, the National Health Fund, the Agency for Health Technology Assessment and Tariff System, pharmaceutical companies, as well as experts from higher education institutions. The National Development Council is a consultative-advisory body assisting the President of the Republic of Poland. Its aim is to provide a platform for debate on the national development program for Poland, and work out solutions reaching beyond the current political issues. It is also expected to formulate the strategic goals and methods of achieving them by analyzing the key state-controlled areas and operations, and identifying challenges and potential threats that may affect the future of Poland. The council, as a consultative forum, provides the President with opinions, expert reviews and guidelines for the presidential legislative proposals. The National Development Council consists of nine sections, which represent the major fields of its research and strategic activities. 27 Wywiad prof. R. Tomanka dla WNP.pl (PulsHR_Day) / The rector Prof. R. Tomanek gives an interview to WNP.pl (PulsHR_Day)

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski