Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 28 Jedna z sesji EKMSP z udziałem rektora UE Katowice / One of the EKMSP session with the participation of the UE Katowice rector, fot./photo M. Kiczka łączące liderów samorządu i finansów stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentowali eksperci, m.in.: prof. Sławomir Smyczek – panelista w sesji „Reforma oświaty a samorząd, szkolnictwo wyższe w Polsce, szanse, wyzwania, rozwój”; dr Tomasz Papaj – panelista w sesji „Audyt wewnętrzny w JST – zarządzanie ryzykiem”; dr Adrian Pyszka – moderator w Forum Przewodniczących Rad Miejskich pn. „Radny jako animator inicjatyw lokalnych” oraz panelista w sesji „Wzrost znaczenia kompetencji miękkich i fachowej wiedzy w skutecznym wykonywaniu roli radnego”. Organizatorem wydarzenia była Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA, a współgospodarzami Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Miasto Katowice. VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W dniach od 18 do 20 października 2017 roku, także w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w dyskusjach VII edycji kongresu wzięły udział najważniejsze osoby w państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw. W gronie ekspertów znaleźli się także pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W trzech dniach tego festiwalu wiedzy biznesowej wzięło udział 6000 uczestników z 30 krajów. Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W czasie kongresu odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań. Stałe motto wydarzenia to „Nauka – Biznes – Samorząd: razem dla gospodarki”, a VII edycja kongresu prowadzona była pod hasłem przewodnim „Uwolnić biznes!”, które stanowiło wielopłaszczyznowy postulat przedsiębiorców wyrażający gotowość do zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, otwarcia się na nowe technologie oraz ekspansję zagraniczną. Sesje panelowe i warsztaty obejmowały 10 bloków tematycznych. Uczestnicy poruszyli m.in. tematy: innowacyjności w zarządzaniu, prawa i podatków, rynku pracy i edukacji czy finansowania MŚP. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w roli ekspertów biorących udział w panelach reprezentowali: prof. Robert Tomanek w sesji „Nowoczesne strategie uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez MŚP” oraz prof. Jacek Szołtysek w sesji „Smart city. Nowoczesne technologie jako narzędzie lepszego zarządzania miastem – współpraca na linii biznes – nauka – samorząd”. Uczestnicy kongresu to przede wszystkim przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, parlamentarzystów, władz rządowych i innych. W kongresie uczestniczą także przedstawiciele dużych firm, które chętnie współpracują z sektorem MŚP. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach był organizacją wspierającą VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizatorem kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Głównym współorganizatorem VII edycji było natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie odbyło się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego. PulsHR_Day 2017 15 listopada 2017 roku w MCK odbyła się z kolei konferencja połączona z targami pracy, kariery i rozwoju osobistego pod nazwą „PulsHR_Day”. Wydarzenie łączy świat biznesu ze światem akademickim, ekspertów rynku pracy i samorządowców z pracownikami – zarówno tymi rozpoczynającymi karierę, jak i doświadczonymi. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – partnera wspierającego wydarzenia – reprezentował rektor prof. Robert Tomanek, który wziął udział w sesji inauguracyjnej pt. „Trendy HR 2017 – rynek pracy w Polsce, szanse, bariery, zagrożenia”. Równolegle do części konferencyjnej odbywała się część targowa wydarzenia. Uczestnicy mogli także zapoznać się z ofertą UE Katowice na specjalnym stoisku informacyjno-promocyjnym w strefie targów pracy, kariery i rozwoju. PulsHR_Day to cykliczne wydarzenie, które jest szansą zarówno dla osób poszukujących wartościowej pracy, nowych możliwości, chcących świadomie kierować swoją karierą zawodową i rozwojem osobistym, jak i dla potencjalnych pracodawców, którzy poszukują właściwych pracowników. Rada Naukowa Parku Śląskiego Na początku stycznia br. odbyło się spotkanie Rady Naukowej Parku Śląskiego, której przewodniczy rektor UE. Było to już drugie spotkanie rady. Wzięli w nim udział: marszałek województwa Śląskiego, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, prezes Parku Śląskiego, przedstawiciele Rady ds. Różnorodności Biologicznej, przedstawiciele władz uczelni wyższych wchodzących w skład rady oraz inni eksperci. Efektem spotkania było przyjęcie oficjalnego stanowiska rady m.in. w sprawie dbałości o ochronę całości przestrzeni Parku Śląskiego oraz funkcjonalności biologicznych zidentyfikowanych stref, uwzględnionych w wynikach strefowania parku, w szczególności w ramach podejmowanych decyzji inwestycyjnych. W myśl przyjętego stanowiska rozwój parku powinien opierać się także na potencjale innowacyjnym i społecznym uczelni wyższych oraz instytucji naukowych, a w szczególności publicznych uczelni wyższych metropolii reprezentowanych w r adzie. Stoisko UE Katowice w strefie targowej PulsHR_Day / UE Katowice stand at the PulsHR_Day fair section

29 15 th Local Government Capital and Finance Forum On 5–6 October 2017, the 15 th anniversary edition of the Local Government Capital and Finance Forum was held in the International Congress Center in Katowice. It comprised 15 parallel conferences, 90 panel discussions and debates, among whose participants were also experts from the University of Economics in Katowice, as well as accompanying events. The Forum gathered 1,300 participants from all around Poland, including local government officials, mayors, and managers of large consulting and technology firms, mainly those operating in IT, finance and risk management. As usual, the meeting, which brings together the leaders of local governments and the financial sector, offered an opportunity to gain specialist knowledge, exchange experience and examine trends. The University of Economics in Katowice was represented by numerous experts, including: Prof. Sławomir Smyczek, who was a panelist in the session on “Education reform and local government, Higher education in Poland – opportunities, challenges, development”, dr Tomasz Papaj – a panelist in the session “Internal audit in local government units – risk management”, dr Adrian Pyszka – a moderator in the Forum of City Council chairs, entitled “A councilor as an animator of local initiatives”, and a panelist in the session “The increasing importance of soft skills and expertise for an effective performance of the councilor’s role”. The event was organized by Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA, working in close liaison with the Marshal Office of the Silesia Voivodeship and the City of Katowice. 7 th European Congress of Small and Medium-Sized Enterprises On 18–20 October 2017, the most prominent people in the country, personages from the world of science, politics and economy, and foreign delegations from a large number of countries took part in the 7 th edition of the Congress, which was held at the International Congress Center in Katowice. The University employees were amongst the Congress experts. The three days of this business knowledge festival gathered 6,000 participants from 30 countries. The event is already a permanent entry in the calendar of European economic events. Tens of panel sessions and a variety of workshops and meetings were held during the Congress. The motto of the event is “Science – Business – Local Government: Together for the Economy” and the 7 th edition was held under the slogan “Free business!”, which encapsulated a multitude of ideas expressed by entrepreneurs, prepared to change the law and encouraging us to adopt entrepreneurial attitudes, open up to new technologies, and go international. Panel sessions and workshops comprised 10 thematic strands. Participants discussed such topics as innovation in management, law and taxation, the labor market and education, SME finance. The University of Economics in Katowice was represented by its experts: Prof. Robert Tomanek took part in the session on “Modern strategies for gaining competitive advantage by SMEs” and Prof. Jacek Szołtysek in the session on “Smart city. Modern technologies as a tool for better city management – cooperation between business, science and local government”. The congress participants are primarily the representatives of small and medium-sized enterprises, local government, business environment institutions, universities, scientific and research institutions, parliament members, government authorities and others. Representatives of large companies that are willing to cooperate with the SME sector also participate in the Congress. The University of Economics in Katowice was an organization supporting the 7 th European Congress of Small and Medium-Sized Enterprises. The organizer is the Regional Chamber of Commerce in Katowice. The main coorganizer of the 7 th edition was the Ministry of Science and Higher Education. The event was held under the high patronage of the European Parliament. PulsHR_Day 2017 On 15 November 2017, the “PulsHR_Day” conference combined with job, career and personal development fairs was held in the Internation Congress Center. The event connects the business world with the academic world, labor market and local government experts with employees – both those who start their careers and those who are already in service. The University of Economics in Katowice – as a partner supporting the event – was represented by the rector Prof. Robert Tomanek, who took part in the inaugural session entitled “2017 HR trends – the labor market in Poland, opportunities, barriers, threats.” Parallel to the conference, the job and career fairs were held. Participants of the event had a chance to acquaint themselves with the EU Katowice offer at a special information and promotion stand at the job, career and personal development fairs. The PulsHR_Day is a regular event attractive both for people looking for meaningful work, new opportunities, willing to manage their professional career and personal development consciously, and for potential employers who are looking for the right employees. Park Śląski Scientific Council At the beginning of January, a meeting of the Park Śląski Scientific Council, chaired by the rector of the UE Katowice, was held. This second meeting of the Council was attended by the Marshal of the Silesian Voivodeship, the President of the Upper Silesia and Zagłębie Metropolis, The President of the Park Śląski, the representatives of the Biological Diversity Council, the representatives of the authorities of the member universities and other experts. The meeting led to the adoption of the official position of the Council on the care for the entire park space and the functionality of its biological zones, included in the Park zoning and in relation to investment decisions. In accordance with the adopted position, the development of the Park should also be based on the innovative and social potential of the universities and scientific institutions, in particular public universities of the Metropolis. Przemówienie wicepremiera J. Gowina w ramach EKMSP / Deputy Prime Minister J. Gowin delivers a talk at the EKMSP, fot./photo M. Kiczka

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ - Uniwersytet ...
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski