Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 30 Marcin Baron Małgorzata Doros, Marek Kiczka Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Podczas gali „Nagród Ministra Nauki 2017” 11 grudnia 2017 roku minister Jarosław Gowin za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nagrodził przedstawicieli świata akademickiego. Nagrodę indywidualną za osiągnięcia dydaktyczne otrzymał prof. Jacek Szołtysek z Katedry Logistyki Społecznej. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ i UE Katowice rozpoczynają współpracę Minister przyznał także nagrodę za osiągnięcia organizacyjne rektorowi prof. Robertowi Tomankowi, „doceniając działania na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. Awards of the Minister of Science and Higher Education During the gala “Awards of the Minister of Science 2017” held on 11 December 2017, Minister Jarosław Gowin awarded the representatives of the academic world for outstanding scientific, teaching and organizational achievements. Prof. Jacek Szołtysek, Department of Social Logistics, received an individual award for teaching achievements. “In appreciation of the actions undertaken in the interest of the University of Economics in Katowice,” the Minister also presented the award for organizational achievements to the rector Prof. Robert Tomanek. Nasi reprezentanci w ważnych gremiach publicznych 28 listopada 2017 roku Prezes Rady Ministrów powołała prof. Artura Walasika na członka Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 1 grudnia 2017 roku prof. Józef Pfaff został powołany przez ministra rozwoju i finansów na członka Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów na kolejną czteroletnią kadencję. Our representatives in important public bodies On 28 November 2017, the Prime Minister appointed Prof. Artur Walasik to the Regional Committee Adjudicating on Public Finance Discipline Violation at the Regional Chamber of Audit in Katowice. On 1 December 2017, Prof. Józef Pfaff was appointed by the Minister of Development and Finance as a member of the Examination Board for statutory auditors for another four-year term. 19 stycznia 2018 br. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zawarł porozumienie o współpracy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Obie strony będą współdziałać, wykorzystując swoje doświadczenia oraz dorobek naukowy. Celem porozumienia jest wykorzystanie dorobku naukowego, edukacyjnego i doświadczeń uniwersytetu oraz potencjału ekonomicznego, kadrowego i technicznego Śląskiego OW NFZ. Od tej pory oba podmioty będą wspólnie ustalać obszary badań z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych dyscyplin humanistycznych rozwijanych na uniwersytecie oraz podejmować projekty badawcze. Porozumienie o współpracy podpisali dyrektor Śląskiego OW NFZ dr Jerzy Szafranowicz oraz rektor prof. Robert Tomanek. „Już teraz kształcimy studentów na kierunkach dedykowanych zarządzaniu w służbie zdrowia i to oni tworzą przyszłą kadrę zarządzającą tych podmiotów. Widzę tutaj pole do współpracy, m.in. w obszarze praktyk i prac dyplomowych studentów, które mogłyby rozwiązywać realne problemy. Ponadto jesteśmy w stanie wspomagać Śląski Oddział Wojewódzki NFZ ekspercko – mówił podczas uroczystego podpisania porozumienia rektor. – Jesteśmy otwarci na wspólne projekty, również dedykowanych studiów podyplomowych. Liczę na konkretne materialne efekty współpracy” – zakończył. „To historyczna chwila, ponieważ po raz pierwszy Śląski OW NFZ zawarł porozumienie z uczelnią, na mocy którego będziemy mogli połączyć nasze doświadczenie w sektorze usług zdrowotnych z dorobkiem i potencjałem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Cieszę się jako reprezentant regionalnego płatnika świadczeń zdrowotnych z tego, że wspólnie podejmiemy się zadań w tak ważnej dla każdego z nas sferze, jaką jest ochrona zdrowia. Z radością podejmujemy współpracę, doceniając rangę uczelni i licząc na wymierne skutki podpisanej dzisiaj umowy” – powiedział z kolei dyrektor Szafranowicz. – Potwierdzam także, że absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zasilają licznie kadrę Śląskiego OW NFZ. Co ósmy nasz pracownik jest absolwentem tej uczelni” – dodał. Na mocy porozumienia studenci UE Katowice będą mogli w sposób zaplanowany i skoordynowany odbywać praktyki i staże w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Pracownicy Śląskiego OW NFZ będą z kolei mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w studiach podyplomowych, doktoranckich i specjalistycznych szkoleniach. Nie bez znaczenia jest również fakt korzystania, na zasadach wzajemności, z posiadanej aparatury, urządzeń, zbiorów bibliotecznych i rozwiązań logistycznych.

Silesian Regional Branch of National Health Fund and UE Katowice launch cooperation 31 On 19 January 2018, the University of Economics in Katowice entered into a cooperation agreement with the Silesian Regional Branch of the National Health Fund (Silesian OW NFZ). The collaboration will draw on the scientific achievements and expertise of the signatories. The aim of the agreement is to make full use of the university’s scientific and educational achievements as well as its experience, and the economic, human and technical resources of the Silesian OW NFZ. Consequently, both organizations are going to jointly decide on the research areas developed by the university in economics and related fields of humanities, and together undertake research projects. The cooperation agreement was signed by the director of the Silesian OW NFZ, dr Jerzy Szafranowicz, and the rector, Prof. Robert Tomanek. – “Our university already offers degree programs in health care finance and management, and in the future their graduates are going to occupy managerial positions in health care organizations. There is definitely scope for cooperation, involving e.g. work placements, or bachelor’s and master’s theses addressing specific problems encountered by real-world organizations. In addition, we are able to provide the NFZ Silesian Regional Branch with expertise support.” – said the rector at the signing ceremony. “We are open to joint projects, including tailormade postgraduate studies. I do count on the cooperation bearing tangible fruit.” – he finished. – “Today marks a historic mo ment – it is the first time the NFZ Silesian Regional Branch has entered into an agreement with a higher education institution; it will enable us to combine our experience in the health care sector with the scientific potential of the University of Economics in Katowice. Acting on behalf of the regional health care financing institution, I would like to express my joy at the possibility of undertaking joint activities in the area that is of vital importance to every single person. We are glad to embark on this cooperation, appreciating the university’s status, and we hope for measurable effects of the agreement we signed.” – said director Szafranowicz. – “I can also confirm the NFZ Silesian Regional Branch has been actively recruiting graduates of the University of Economics in Katowice. One out of our eight employees is a UE Katowice alumnus.” – he added. Under the agreement, students of UE Katowice will be able to take part in planned and coordinated work placement and internship schemes at the NFZ Silesian Regional Branch. The employees of the NFZ Silesian Regional Branch, on the other hand, will be offered a possibility of active participation in postgraduate and doctoral studies, as well as specialist training courses. The cooperation will also involve reciprocal access to any equipment, facilities, library resources and logistics solutions belonging to the signat ories. Podpisanie porozumienia pomiędzy UE Katowice i Śląskim OW NFZ / The ceremony of signing the agreement between UE Katowice and Silesian OW NFZ, fot./photo M. Doros Moment podpisania porozumienia / Signing of the agreement, fot./photo M. Kiczka Dyrektor Śląskiego OW NFZ dr J. Szafranowicz udziela wywiadu / An interview with dr J. Szafranowicz, the Director of the Silesian Regional Branch of NFZ, fot./photo M. Doros Podmioty, z którymi Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zawarł porozumienia o współpracy od października 2017 roku do końca stycznia 2018 roku: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Yoshi S.A. Główny Urząd Statystyczny Towarzystwo Finansowe Silesia UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o. SMS Metallurgy Polska Sp. z o.o. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Between October 2017 and the end of January 2018, the University of Economics signed cooperation agreements with the following entities: Association for Regional Cooperation Yoshi S.A. Central Statistical Office Silesia Financial Society UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o. SMS Metallurgy Polska Sp. z o.o. Voivodeship Labor Office in Katowice

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski