Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 36 Marek Kiczka Budynek D – widok na os. Gwiazdy / Building D – A view towards the Gwiazdy estate, fot./photo A. Wisniewski

Na myśl o budynku D… …aż łezka w oku się kręci. Mimo iż budynek D stwarzał z czasem pewne niedogodności, to każdy wspomina go z sentymentem. Wiele osób zaczynało tam swoją pierwszą pracę, inni prowadzili zajęcia, jeszcze inni studiowali, przychodzili na konsultacje do swoich profesorów. Teraz, gdy budynek został wyłączony z użytku i czeka go wyburzenie, przychodzą chwile zadumy. A tak wspominają go nasi studenci, absolwenci, pracownicy… Prof. Andrzej Stanisław Barczak profesor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Od 1 października 1957 roku jestem związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach (dawniej Wyższa Szkoła Ekonomiczna i Akademia Ekonomiczna). Byłem świadkiem rozbudowy uczelni (zarówno materialnej, jak i osobowej). Najpierw dobudowano jedno piętro w budynku A, potem powstała przewiązka z salą audytoryjną w budynku A, budynek B, a potem budynek D i F, teraz budynek CNTI. Jako kierownik Instytutu Ekonometrii obserwowałem proces budowy budynku D, który stwarzał nadzieję na uwolnienie się z ciasnoty, jaka była w budynku A, gdzie mieścił się Instytut Ekonometrii. W nowym budynku D otrzymaliśmy do dyspozycji całe drugie piętro. Pracownicy Instytutu, a potem katedr powstałych z podziału Instytutu, uzyskali wygodne miejsce do pracy. W dobie nowych komputerów stacjonarnych wszyscy pracowali w swych pokojach. Na korytarzu można było spotkać koleżanki i kolegów, panowała znakomita atmosfera do uprawiania nauki. Dodatkowo dysponowaliśmy salą seminaryjną, biblioteką katedralną oraz laboratorium komputerowym (kilkanaście komputerów stacjonarnych). W sumie było to nadzwyczajne miejsce do uprawiania nauki i dydaktyki, czuło się wręcz intensywny zapach nauki. Sekretariat Instytutu, a potem katedr działał znakomicie pod kierunkiem Sławy Nieć. A potem nastąpił proces starzenia się budynku i nowe potrzeby ogólnouczelniane. Do dyspozycji centralnego zarządzania salami oddano salę seminaryjną i laboratorium komputerowe. Wiadomo było od początku, że budynek D to budowla czasowa i przyjdzie jej koniec. Na parterze budynku D była kawiarenka, która służyła za miejsce spotkań. 37 The thought of building D… … brings tears to many an eye. Although building D sometimes caused a little inconvenience, we all remember it with sentiment. A lot of us started the first job there, some ran classes, others attended them, still others came to talk to their professors. Now that the building is decommissioned and bound to be demolished, a moment’s reflection is due. Let’s talk to our students, graduates, teachers reminiscing about building D… Prof. Andrzej Stanisław Barczak Honorary professor, University of Economics in Katowice I’ve been with the University of Economics in Katowice (the former College of Economics and Academy of Economics) since 1 October 1957. I witnessed the expansion of the university (both material and human). First, they added one storey to building A, then they built the auditorium in building A and building B, which were followed by buildings D and F, and, finally, building CNTI. As the head of the Institute of Econometrics, I followed the process of erecting building D, which gave the hope of deliverance from the chronic lack of space in building A, where the Institute of Econometrics was based. In the new building D, the entire second floor was assigned to us. The members of the Institute, and later of the departments formed as a result of the division of the Institute, had a comfortable place to work. In the era of new desktop computers, academics worked in their own rooms, while in the corridor you could meet friends and colleagues, this all created a great climate for practicing science. What’s more, we had a seminar room, a departmental library and a computer lab (a dozen or so desktops). All in all, it was an extraordinary place for doing science and teaching, you could practically smell a distinct aroma of science. The Office of the Institute and, later, of the Departments worked extremely well under the supervision of Sława Nieć. And then the aging process of the building started and the university developed new needs. The seminar room and the computer lab were pooled within the central room allocation. From the start, we all knew that building D was a temporary building and its end would come sooner rather than later. The ground floor of building D had a cafe, which was a popular place of meetings.

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski