Views
1 month ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 44 Kolokwium noblowskie Artur Walasik Uniwersytet to wspólnota łącząca ludzi poszukujących wiedzy, miejsce wymiany poglądów i dyskusji wokół idei i krytycznej analizy poglądów i koncepcji. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, skupiający naukowców oraz studentów poświęcających się badaniom naukowym i dydaktyce w zakresie nauk ekonomicznych, jest naturalnym miejscem do dyskusji wokół poglądów wiodących przedstawicieli ekonomii. Łacińskie paremie: Gaudium in litteris oraz Docendo discimus wyznaczają kierunki naszej aktywności naukowej oraz dydaktycznej. Chęć zaproponowania miejsca do realizacji tych dezyderatów zainspirowała zbliżająca się rocznica. W 2019 roku upłynie pół wieku od uhonorowania Ragnara Frischa oraz Jana Tinbergena pierwszymi w historii Nagrodami Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. W zespole Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych zainicjowaliśmy cykl kolokwiów naukowych poświęconych dyskusji nad wpływem dorobku laureatów Nagrody Nobla na podejmowane w naszym środowisku badania naukowe, w szczególności prowadzone przez pracowników naukowych, ale również przygotowywane przez słuchaczy studiów doktoranckich dysertacje doktorskie. Formuła kolokwium opiera się na otwartej dla wszystkich zainteresowanych dyskusji dotyczącej znaczenia prac wybranego laureata, poprzedzonej wprowadzeniem koncentrującym się wokół jednej z wybranych przez prelegenta prac noblisty (artykułu naukowego lub rozdziału). 18 stycznia br. odbyło się pierwsze kolokwium naukowe, a ekonomistą, którego dorobkowi zostało ono poświęcone, był Paul Krugman, laureat Nagrody Nobla w 2008 roku. Spotkanie zatytułowane było „Marco Polo na Uniwersytecie Ekonomicznym. Paula Krugmana opisanie świata”. Prelegentem była mgr Sonia Kozub-Skalska, studentka III roku studiów doktoranckich na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń. Pierwsze spotkanie było okazją do twórczej dyskusji na temat problemów wynikających z globalizacji oraz nowego kreślenia map aktywności ekonomicznej przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej. W intrygującej i inspirującej dyskusji wzięli udział pracownicy, studenci, przedstawiciele mediów, co uzasadniło potrzebę kontynuacji tego przedsięwzięcia. Zamierzamy organizować trzy kolokwia w trakcie roku akademickiego. Kolejne spotkanie planowane jest wstępnie na maj bieżącego roku. Będzie dotyczyło dorobku Elinor Ostrom, a zaproszonym prelegentem będzie dr Adam Polko z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej. Przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie katedry znajdzie się odnośnik do wybranego tekstu laureata Nagrody Nobla, a dwa tygodnie przed datą kolokwium również prezentacja przygotowana przez prelegenta. Lektura tekstu oraz prezentacja pozwolą na ustalenie punktu wyjścia do twórczej dyskusji, której kierunek nadawać będą jej uczestnicy. Wszystkich zainteresowanych z góry zapraszamy, szczegóły dotyczące kolejnych kolokwiów dostępne będą na stronie: www.ue.katowice.pl/ kolokwium-noblowskie oraz w uczelnianym newsletterze.

45 Nobel colloquium University is a community of people seeking knowledge, a place where opinions are exchanged, ideas discussed, and views and concepts analyzed and critically evaluated. The University of Economics in Katowice, which gathers together scientists and students engaged in scientific research and didactics in the field of economic sciences, is naturally predestined to serve as a platform for a debate on the views of leading economists. Latin aphorisms Gaudium in litteris and Docendo discimus set the direction for our scientific and didactic activity. Our aspiration for a space where these desiderata can be put into effect was aroused by the upcoming anniversary – the year 2019 will mark half a century since Ragnar Frisch and Jan Tinbergen were awarded the first ever Swedish National Bank’s Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. The faculty of the Department of Corporate Finance and Insurance initiated a series of scientific colloquia on the impact the Nobel Prize winners’ scientific output exerts on the scientific research conducted in our community by academics, but also on the research undertaken by doctoral students in their PhD dissertations. A colloquium starts with an introductory talk focusing on one of the works written by a particular laureate (a scientific paper or a chapter of a speaker’s choice), and is followed by an open discussion on the significance of the laureate’s output, which can be joined by anybody interested in the subject. The first colloquium took place on 18 January 2018, and the first economist whose scientific work was debated was Paul Krugman, who won the Nobel Prize in 2008. It was entitled “Marco Polo at the University of Economics. Paul Krugman’s description of the world”. The talk was given by Sonia Kozub-Skalska (MA), a thirdyear Ph.D. student at the Faculty of Finance and Insurance. The first meeting turned into a lively debate on problems arising from globalization and new business activity maps unfolding for internationally operating enterprises. It was attended by university faculty, students and media representatives, who actively participated in the intriguing and inspiring discussion. This proves there is need for the initiative to continue. We intend to organize three colloquia per academic year. The next one is to be held in May 2018 and will focus on the work of Elinor Ostrom; the guest speaker will be dr A dam Polko from the Department of Spatial and Environmental Economics. A month earlier, at the latest, information about and a link to the Nobel laureate’s text chosen by the speaker will be posted on the department’s site, and the speaker’s presentation will be available there two weeks before the colloquium. They can provide a basis for a discussion, whose direction, however, will depend on the participants. We would like to invite everybody interested in the subject matter. Detailed information on the next colloquia will be available at www.ue.katowice.pl/kolokwium-noblowskie and in the university newsletter.

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski
Grudzień 2009 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie