Views
2 months ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 46 Marcin Baron XX Konferencja Ustrońska W listopadzie 2017 roku polscy regionaliści spotkali się po raz dwudziesty w Ustroniu na dorocznej konferencji organizowanej przez Katedrę Badań Strategicznych i Regionalnych. Jubileuszowe spotkanie odbywało się pod hasłem „Rozwój lokalny i regionalny – teorie i zastosowania”. Pierwszą część konferencji poświęcono zagadnieniom kapitału terytorialnego. Prof. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki) zwrócił uwagę na to, że jest on tworzony pozarynkowo jako dobro klubowe i relacyjne. Dlatego też warto analizować go w świetle teorii efektów zewnętrznych. Postawił także dyskutantom pytanie, czy kapitał terytorialny powinno się postrzegać jako sumę kapitałów w układzie terytorialnym, czy raczej jako wartość dodaną? Z kolei prof. Aleksandra Nowakowska (także z Uniwersytetu Łódzkiego) przypomniała, iż innowacyjność cechuje się silną tendencją do koncentracji, a w konsekwencji trzeba umiejętnie łączyć przewagi techniczne z przewagami terytorialnymi. Zwróciła także uwagę, że aby wykorzystać owe przewagi niezbędna jest silna tożsamość, która przekłada się na relacje i wspólne cele. W części drugiej pod dyskusję poddano zagadnienia: czynników, trajektorii i wehikułów rozwoju terytorialnego. Wprowadzając do debaty, prof. Paweł Churski wraz z dr. Robertem Perdałem (Uniwersytet Adama Mickiewicza) wskazali na cztery megatrendy, które ich zdaniem są źródłem współczesnych wyzwań rozwojowych regionów. Są nimi: transformacja ukierunkowana na poprawę efektywności gospodarczej, postmodernizacja prowadząca do kapitalizmu kognitywnego, integracja gospodarcza i wynikające z niej wzrosty produkcji, specjalizacji i mobilności oraz globalizacja. Kolejne sesje poświęcone były technologicznemu i kreatywnemu rozwojowi miast i regionów oraz terytorializacji polityki rozwoju regionalnego i lokalnego. W dyskusjach panelowych prowadzonych przez profesorów Krystiana Heffnera (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i Jacka Szlachtę (Szkoła Główna Handlowa) wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowych z różnych regionów, dzięki czemu uczestnicy konferencji mogli poznać nie tylko bieżącą sytuację w różnych częściach kraju, ale także zapoznać się np. z koncepcjami polityki prowadzonej w poszczególnych regionach lub miastach. Tradycją Konferencji Ustrońskich stało się już wieńczenie obrad sesjami warsztatowymi. W tym roku tematem prac były kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w rozwoju lokalnym i regionalnym. Moderatorami dwóch grup warsztatowych byli trzej pracownicy Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych: prof. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana i dr Marcin Baron oraz dr Marcin Budziński (Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości).

47 20 th Ustroń Conference In November 2017, Polish regionalists met in Ustroń at the annual conference organized by the Department of Strategic and Regional Studies for the 20 th time. The anniversary conference was held under the slogan “Local and regional development – theories and applications”. The first part of the conference concerned the issues of territorial capital. Prof. Tadeusz Markowski (University of Lodz) pointed out that territorial capital is created outside the market as a club and relational good. Therefore, it should be analyzed within the theory of externalities. He also asked the participants whether territorial capital should be perceived as the sum of capitals in the territorial system or rather as added value? In turn, Prof. Aleksandra Nowakowska (University of Lodz) stated that innovation is characterized by a strong tendency to concentrate and, as a consequence, there is a need to combine technical advantages with territorial advantages. She also argued that in order to be able to act on these advantages, strong identity, which translates into relationships and common goals, is necessary. The second part of the conference focused on the following issues: factors, trajectories and space development vehicles. In the introduction to the discussion, Prof. Paweł Churski with dr Robert Perdał (Adam Mickiewicz University) identified four megatrends which, in their opinion, are the source of the contemporary development challenges of regions. These are: transformation aimed at improving economic efficiency; postmodernization leading to cognitive capitalism; economic integration and the resultant increases in production, specialization and mobility; and globalization. The next sessions dealt with the technological and creative development of cities and regions and the territorialization of regional and local development policies. Panel discussions led by Prof. Krystian Heffner (University of Economics in Katowice) and Prof. Jacek Szlachta (Warsaw School of Economics) were attended by the representatives of various research centers from different regions, so the conference participants got acquainted both with the current situation in various parts of the country and with the concepts of policies pursued in particular regions or cities. The Ustroń Conference has already developed the tradition to finish proceedings with workshop sessions. In 2017, the themes involved creativity, innovation and entrepreneurship in local and regional development. The moderators of the two workshop groups were three members of the Department of Strategic and Regional Studies: Prof. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana and dr Marcin Baron, and dr Marcin Budziński (Upper Silesian Academy of Entrepreneurship).

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski