Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 50 Tomasz Wachowicz Modelowanie Preferencji a Ryzyko 17 Preference Modeling and Risk ‘17 International Workshop on Multiple Criteria Decision Making ‘17 W kwietniu 2017 roku w Ustroniu odbyły się XI ogólnopolska konferencja naukowa „Modelowanie Preferencji a Ryzyko 17” (MPaR) oraz VII międzynarodowe warsztaty „International Workshop on Multiple Criteria Decision Making ’17” (IWoMCDM). Obydwa wydarzenia organizowane są w cyklu dwuletnim przez Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierownictwem naukowym prof. Tadeusza Trzaskalika. Konferencja MPaR ma stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń naukowych związanych z wykorzystaniem metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. W jej organizacji z Katedrą Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach współpracują Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polska Sekcja INFORMS oraz Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych. Patronat nad konferencją sprawuje Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Od 1998 roku MPaR stanowi ogólnopolskie forum wymiany myśli na temat najnowszych osiągnięć teoretycznych i aplikacyjnych związanych z analizą i modelowaniem ryzyka oraz teorią i praktyką podejmowania decyzji. Odbywające się równolegle warsztaty IWoMCDM poświęcone są z kolei problematyce wspomagania decyzji wielokryterialnych w różnych dziedzinach gospodarki. Komitet Naukowy konferencji w tym roku składał się z 30 członków reprezentujących uniwersytety zagraniczne: Universidade Federal de Pernambuco (Recife), Universidad de Málaga, Vysoká škola ekonomická v Praze, Concordia University (Montreal), Slezská univerzita v Opavě, Osaka University, Kainan University (Taiwan), Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Univerza v Ljubljani i Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) oraz polskie instytucje naukowe: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Badań Systemowych oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Poznańską, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. W obydwu spotkaniach uczestniczyło 98 naukowców z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli krajowych firm i instytucji komercyjnych. W sumie na 18 sesjach naukowych (w tym sesja INFORMS i sesja plenarna) zaprezentowano łącznie 74 referaty związane z analizą preferencji decydentów, poszukiwaniem optymalnych decyzji, zarządzaniem projektami, pomiarem, analizą i zarządzaniem ryzykiem (w tym inwestycyjnym i ubezpieczeniowym) oraz decyzjami wielokryterialnymi. Referaty plenarne, o zróżnicowanej tematyce dotyczącej modelowania i analizowania zjawisk ekonomicznych, wygłosili: prof. Marko Bohanec (Institut „Jožef Stefan”

51 In April 2017, the 11 th National Scientific Conference “Preference Modeling and Risk ‘17” (MPaR) and the 7 th “International Workshop on Multiple Criteria Decision Making’17” (IWoMCDM) were held in Ustroń. Both events are organized in a twoyear cycle by the Department of Operational Research, University of Economics in Katowice, under the scientific supervision of Prof. Tadeusz Trzaskalik. The MPaR conference has become a regular entry in the calendar of scientific events related to quantitative methods in economics and management. The Department of Operational Research, University of Economics in Katowice, z Lublany) „Developing Qualitative Rule-Based Multi-Criteria Models with DEX: Method and Applications”, dr hab. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński) „Techniki neuronauki poznawczej w eksperymentach decyzyjnych”. Przedstawione podczas konferencji referaty poddane zostaną procedurze weryfikacyjnej i po pozytywnych recenzjach opublikowane w „Zeszytach Naukowych (Studia Ekonomiczne)” Wydziału Informatyki i Komunikacji oraz w czasopismach: „Przegląd Statystyczny”, „Optimum” i „Multiple Criteria Decision Making”. Konferencji towarzyszyły również dodatkowe spotkania naukowe, m.in. spotkanie Komitetu Naukowego cooperates in the organization of the conference with the Upper Silesian Branch of the Polish Mathematical Society, the Polish INFORMS Section and the Polish Operational and Systems Research Society. The conference is held under i Redakcyjnego wydawanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach międzynarodowego czasopisma „Multiple Criteria Decision Making”, jak również spotkanie Sekcji Badań Operacyjnych Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Uczestnicy obydwu wydarzeń znaleźli również czas na niedzielną wycieczkę po Śląsku Cieszyńskim (polskim i czeskim), podczas której mieli okazję poznać historię tego regionu oraz zwiedzić pałac we Frysztacie i wzgórze zamkowe w Cieszynie. Drugim wydarzeniem kulturalnym był koncert klawesynowy Marcina Świątkiewicza, polskiego kompozytora i klawesynisty, wykładowcy Akademii Muzycznej w Katowicach, laureata Paszportu Polityki 2015. Na skonstruowanym przez siebie instrumencie wykonywał on repertuar muzyki klasycznej XVII wieku. the patronage of the Statistical and Econometrics Committee of the Polish Academy of Sciences. Since 1998, MPaR has served as a nationwide platform for the exchange of ideas on the latest theoretical and application developments related to risk analysis and modeling as well as the theory and practice of decision making. The IWoMCDM workshops deal with the problem of supporting multi-criteria decision making in many areas of the economy. In 2017, the Scientific Committee of the conference consisted of 30 members representing both foreign universities: Universidade Federal de Pernambuco (Recife), Universidad de Málaga, Vysoká škola ekonomická v Praze, Concordia University (Montreal), Slezská univerzita v Opavě, Osaka University, Kainan University (Taiwan), Vilniaus Gedimino Technikos Universitäta, Univerza v Ljubljani, and Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), and Polish scientific institutions: University of Silesia in Katowice, University of Szczecin, University of Bialystok, Institute of Systems Research and Mathematical Institute of the Polish Academy of Sciences, Wrocław University of Economics, Poznań University of Economics and Business, Wrocław University of Science and Technology, Warsaw University of Technology, Poznan University of Technology, Warsaw School of Economics, Nicolaus Copernicus University in Toruń, University of Economics in Katowice. Both events gathered 98 scientists from Poland and abroad as well as the representatives of Polish companies and commercial organizations. A total of 74 papers related to the analysis of decision makers’ preferences, optimal decision search, project management, risk measurement, analysis and management (including investment and insurance risk), and multi-criteria decisions, were presented during 18 scientific sessions (including the INFORMS session and the plenary session). Plenary lectures on a variety of topics related to modeling and analyzing economic phenomena were delivered by: Prof. Marko Bohanec (Jožef Stefan Institute, Ljubljana) on “Developing Qualitative Rule- Based Multi-Criteria Models with DEX: Method and Applications”, dr hab. Kesra Nermend (University of Szczecin) on “Techniques of Cognitive Neuroscience in Decision-Making Experiments”. Papers presented at the conference will be subjected to the verification procedure and, following positive reviews, published in the Zeszyty Naukowe (Studia Ekonomiczne) of the Faculty of Informatics and Communication and in the following journals: Przegląd Statystyczny, Optimum and Multiple Criteria Decision Making. The conference was accompanied by additional scientific meetings, such as the meeting of the Scientific and Editorial Committee of the Multiple Criteria Decision Making, an international journal issued by the University of Economics in Katowice, and the meeting of the Operational Research Section of the PAS Statistics and Econometrics Committee. The participants enjoyed a Sunday trip around Śląsk Cieszyński (a Polish and Czech region), when they had an opportunity to learn about the history of the region and visit the palace in Frysztat and the castle hill in Cieszyn. Another cultural highlight was a harpsichord concert by Marcin Świątkiewicz, a Polish composer and harpsichordist, a lecturer at the Academy of Music in Katowice, the winner of the 2015 Polityka Passport. Playing the instrument he built himself, he performed the repertoire of the 17 th century classical music.

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski