Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

52 Adam Polko

52 Adam Polko Contemporary Urban Policy W dniach 12–13 października 2017 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się czwarta edycja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu International Conference on Urban and Regional Economics. Temat przewodni tej edycji brzmiał „Contemporary Urban Policy – European Perspective”. Głównym celem konferencji było przedstawienie stanu wiedzy opartego na wynikach badań naukowych dotyczących współczesnych podejść do współzarządzania obszarami miejskimi. W trakcie spotkania omawiane były nowe idee związane z ekonomią współdzielenia oraz gospodarowaniem zasobami miasta jako dobrami wspólnymi. Ważną częścią konferencji był wykład zaproszonego specjalnie na tę okazję gościa, którym był prof. Christian Iaione pełniący funkcję dyrektora LabGov (Laboratory for Governance of the Commons) na Uniwersytecie LUISS Guido Carli. W trakcie wykładu zatytułowanego „The Co-City” zaprezentowana została koncepcja miasta jako dobra wspólnego oraz zasady współzarządzania miastem wedle tej koncepcji, wypracowane w trakcie badań mających formę eksperymentów miejskich. W wykładzie oprócz uczestników konferencji udział wzięli również pracownicy uczelni, studenci kierunków Gospodarka przestrzenna i Ekonomia, a także studenci zagraniczni przebywający na naszej uczelni w ramach programu ERASMUS. Połowa uczestników konferencji przyjechała z zagranicy – z Włoch, Węgier, Łotwy, Czech, Wielkiej Brytanii, Słowacji i Niemiec. Kolejna, piąta edycja tej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej odbędzie się w czerwcu 2019 roku.

Contemporary Urban Policy On 12–13 October 2017, the University of Economics in Katowice hosted the fourth International Conference on Urban and Regional Economics. The central theme of this year’s edition was “Contemporary Urban Policy – European Perspective”. The conference aimed to present the current state of knowledge gained from research involving various contemporary approaches to co-management of urban environments. Issues addressed during the event included new ideas related to sharing economy and the management of urban commons. A highlight of the event was the keynote speech delivered by Prof. Christian Iaione, Director of Lab- Gov (Laboratory for Governance of the Commons) at LUISS Guido Carli University. The lecture, entitled “The Co-City”, presented a concept of the city as an urban common, and the principles of urban co-management developed through urban experiments. Apart from delegates, the lecture was also attended by university staff members, students of Economics and Spatial Economics, and foreign ERASMUS students. Half of the conference participants came from foreign countries, including the Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Slovakia and the United Kingdom. The next (fifth) edition of the international conference organized by the Department of Spatial and Environmental Economics will be held in June 2019. 53

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski