Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 54 Bożena Ciupek Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym a podatki 14 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach miała miejsce piąta konferencja z cyklu „Podatki – finanse – przedsiębiorstwo”, zorganizowana wspólnie przez Katedrę Finansów Publicznych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Tegoroczne rozważania skoncentrowane zostały na temacie „Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym a podatki”. Coroczne spotkania konferencyjne integrujące środowisko doradców podatkowych i społeczności akademickiej są efektem realizacji porozumienia o współpracy zawartego w 2013 roku między Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Organizatorzy konferencji przyjęli do zrealizowania dwojakiego rodzaju cele. Pierwszy to promocja zawodu doradcy podatkowego wśród społeczności akademickiej uniwersytetu. Drugi – to wymiana poglądów na temat podatkowych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Takie sformułowanie celów spowodowało, że wśród grona 180 uczestników konferencji znaleźli się zarówno doradcy podatkowi, jak i pracownicy naukowi oraz studenci. An enterprise in the international market and taxes On 14 November 2017, the University of Economics in Katowice hosted the 5 th conference in the series of “Taxes – Finance – Enterprise”, organized jointly by the Department of Public Finance and the Silesian Branch of the National Chamber of Tax Advisers. The discussions in this edition focused on the topic of “An enterprise in the international market and taxes”. Annual conference meetings, which result from the cooperation agreement signed between the University and the Chamber in 2013, provide an opportunity for tax advisers and the academic community to integrate. The organizers established a dual objective for the conference to pursue. First, the aim is to promote the tax adviser’s profession among the academic community. Second, the conference can be seen as a platform for sharing and exchanging ideas on tax related problems involved in an enterprise’s operations in the international market. With these two goals, the conference enjoyed the participation of 180 guests, who included tax advisers, academics and students. The conference was formally opened by Prof. Barbara Kos, Deputy Rector of the University, Prof. Andrzej Piosik, Dean of the Faculty of Finance and Insurance, Prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Chairperson of the National Chamber of Tax Advisers, and Piotr Maciejewski, Deputy Board Chairman of the Silesian Branch of the National Chamber of Tax Advisers. A. Tytko – autorka najlepszej pracy licencjackiej w towarzystwie prof. B. Kos i prof. J. Glumińskiej-Pawlic / A. Tytko – the author of the best bachelor’s thesis with Prof. B. Kos and Prof. J. Glumińska-Pawlic, fot./photo A. Forajter A. Kalwik – autor najlepszej pracy magisterskiej w towarzystwie prof. B. Kos i prof. J. Glumińskiej-Pawlic / A. Kalwik – the author of the best master’s thesis with Prof. B. Kos and Prof. J. Glumińska-Pawlic, fot./photo A. Forajter

55 W tegorocznym konkursie na najlepszą pracę licencjacką laureatami zostali: 1. miejsce: Anna Tytko za pracę „Zasady amortyzacji środków trwałych w świetle przepisów bilansowych i podatkowych na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego”, promotor – dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka. 2. miejsce: Małgorzata Morgała za pracę „Formy organizacyjno-prawne małych przedsiębiorstw oraz zasady ich opodatkowania”, promotor – dr hab. Ewa Maruszewska. 3. miejsce: Magdalena Szymczak za pracę „Zasady rachunkowości należności z tytułu podatków i opłat na przykładzie miasta Łaziska Górne”, promotor – dr Dorota Adamek-Hyska. 4. miejsce: Artur Ochot za pracę „Rachunkowość podatkowa w gminnej jednostce samorządu terytorialnego”, promotor – dr Dorota Adamek-Hyska. 5. miejsce: Monika Flasza za pracę „Analiza korzyści opodatkowania w rajach podatkowych na przykładzie Malty”, promotor – dr Tomasz Lis. The awards for the best bachelor’s thesis were given to: 1 st place: Anna Tytko for the thesis entitled Principles of depreciation of fixed assets in the light of balance-sheet and tax regulations on the example of a service provider, supervisor dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka. 2 nd place: Małgorzata Morgała for the thesis entitled Organizational and legal forms of small businesses and the principles of their taxation, supervisor dr hab. Ewa Maruszewska. 3 rd place: Magdalena Szymczak for the thesis entitled Accounting principles of tax and fee receivables illustrated with the example of Łaziska Górne, supervisor dr Dorota Adamek-Hyska. 4 th place: Artur Ochot for the thesis entitled Tax accounting in a municipal government unit, supervisor dr Dorota Adamek-Hyska. 5 th place: Monika Flasza for the thesis entitled Analysis of tax benefits in tax havens based on the example of Malta, supervisor dr Tomasz Lis. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali prorektor ds. nauki i kadry akademickiej prof. Barbara Kos, dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. Andrzej Piosik, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic oraz Piotr Maciejewski – wiceprzewodniczący zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Merytoryczną cześć konferencji poprzedziło tradycyjne wydarzenie, jakim już po raz szósty było rozstrzygnięcie ogłoszonych wspólnie przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Katedrę Finansów Publicznych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń konkursów: na najlepsze prace licencjackie i na najlepsze prace magisterskie z zakresu problematyki podatkowej. Tegoroczne konkursy obejmowały prace obronione w Uniwersytecie Ekonomicznym w okresie od 1 września 2016 roku do 31 października 2017 roku. Wanda Nowak – przewodnicząca komitetu organizacyjnego konkursu – przedstawiając rozstrzygnięcia komisji konkursowej, podkreśliła zainteresowanie studentów problematyką konkursową oraz ciekawe, często niestandardowe tematy złożonych prac. Laureaci, dziękując za przyznane nagrody, krótko przedstawili cele i założenia swoich prac, dzieląc się tym samym z uczestnikami konferencji swoimi spostrzeżeniami i wynikami prowadzonych badań. Na obrady w merytorycznej części konferencji złożyły się trzy sesje. W sesji pierwszej, poświęconej promocji zawodu doradcy podatkowego, doradca podatkowy Zbigniew Maciej Szymik odpowiadał na pytanie „Jak zostać doradcą podatkowym?” W wystąpieniu, szczególnie adresowanym do licznie zgromadzonych na obradach studentów, przedstawiono formalnoprawne wymogi i oczekiwania wobec przyszłego The conference proceedings were preceded by an event that had already turned into a tradition. The results of the competition for best bachelor’s and master’s theses related to tax issues were announced and celebrated for the sixth time. The theses entered into last year’s competition were defended at the University of Economics in Katowice from 1 September 2016 to 31 October 2017. When presenting the decisions of the Competition Board, Wanda Nowak, the Chairperson of the Organizing Committee, emphasized the interest students had expressed in the competition topics as well as interesting, often creative, titles they had given to their theses. The conference proceedings consisted of three sessions. During the first one, which was devoted to the methods of promoting the tax adviser’s profession, Zbigniew Maciej Szymik, a tax adviser, discussed the question “How to become a tax adviser”. In his presentation, addressed in particular to a large audience of students, he talked about the formal and legal requirements and the expectations an aspiring tax adviser ought to meet, as well as the obligations tax advisers have to fulfil and the privileges they may enjoy. The details of tax adviser’s examination procedures were presented by Prof. Teresa Famulska. Professor Famulska, who combines her function as the Chairperson of the State Examination Board for Tax Advisers with acting as the Head of the Department of Public Finance, delivered a talk “From the work of the State Examination Board for Tax Advisers”, in which she discussed the ways in which the Examination Board operates, reviewed and evaluated the results of the examinations the Board had conducted during its current term.

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ - Uniwersytet ...