Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 56 doradcy podatkowego oraz obowiązki i przywileje związane z wykonywaniem tego zawodu. Natomiast szczegóły procedur egzaminacyjnych kandydatów na doradcę podatkowego przedstawiła prof. Teresa Famulska. Profesor Famulska, pełniąca funkcje nie tylko kierownika Katedry Finansów Publicznych, ale także przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, przedstawiła prezentację pt. „Z prac Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego”, w której omówiła funkcjonowanie komisji egzaminacyjnej oraz dokonała analizy i oceny wyników przeprowadzonych egzaminów w obecnej kadencji komisji. Sesja druga była realizowana pod hasłem „Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym a podatki – studia przypadków”. W sesji tej udział wzięło trzech prelegentów. Realizację tematu sesji rozpoczął doradca podatkowy Mariusz Gałuszka, który podjął się przedstawienia zagadnienia nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych, wygłaszając referat pt. „Dochody osiągane za granicą a obowiązek rozliczenia podatku dochodowego w Polsce”. Zagadnienie to kontynuował i pogłębił doradca podatkowy dr Mariusz Cieśla, prezentując rozważania pt. „Współpraca z zagranicznym przedsiębiorcą a tzw. podatek u źródła”. Doradca podatkowy dr Irena Sobieska przedstawiła szczegółowe rozwiązania w zakresie podatku od towarów i usług dotyczące opodatkowania nieruchomości i usług z nimi związanych, wygłaszając referat „Usługi związane z nieruchomością a państwo rozliczenia podatku VAT”. Wszyscy prelegenci, posługując się licznymi przykładami z praktyki stosowania rozwiązań ustawowych, podkreślali ich wpływ na skutki ekonomiczne podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie. Sesja trzecia konferencji przybrała charakter międzynarodowej wymiany doświadczeń i została zagospodarowana przez dwóch doradców podatkowych – Bartosza Kubistę i Aleša Ptáčka. Doradcy ci podjęli problematykę podejmowania działalności przez polskiego przedsiębiorcę w Czechach, dokonując porównania uwarunkowań fiskalnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Czechach. Bartosz Kubista, reprezentujący polskich doradców podatkowych, wskazał na szanse i zagrożenia postrzegane przez polskiego doradcę podatkowego, z kolei Aleš Ptáček wskazywał na szanse i zagrożenia postrzegane przez czeskiego doradcę podatkowego. Każda sesja konferencyjna wzbudziła zainteresowanie uczestników obrad, zarówno studentów, jak i doradców podatkowych, oraz zrodziła wiele pytań i dyskusyjnych problemów. W podsumowaniu konferencji, którego dokonali wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Piotr Maciejewski oraz dr Bożena Ciupek – koordynator współpracy ze Śląskim Oddziałem KIDP z ramienia Katedry Finansów Publicznych, podkreślono, iż zorganizowane wydarzenie było kolejną odsłoną prezentacji i wymiany poglądów wpisującą się w szersze ramy współpracy pomiędzy środowiskiem śląskich doradców podatkowych a społecznością Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Organizatorzy już teraz zapraszają do wzięcia udziału w szóstej edycji konferencji. Wśród laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską znaleźli się: 1. miejsce: Arkadiusz Kalwik za pracę „Opodatkowanie dochodu i majątku w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania”, promotor – dr Bożena Ciupek. 2. miejsce: Katarzyna Kuzior za pracę „Wynik finansowy w ujęciu podatkowym i bilansowym na przykładzie grupy kapitałowej COMARCH S.A.”, promotor – dr hab. Małgorzata Rówińska. 3. miejsce: Monika Zając za pracę „Podatek od towarów i usług w obrocie wewnątrzwspólnotowym”, promotor – prof. zw. dr hab. Teresa Famulska. 4. miejsce: Gabriela Słonka za pracę „Podatek od towarów i usług jako źródło dochodów budżetu państwa”, promotor – prof. zw. dr hab. Teresa Famulska. 5. miejsce: Karolina Suska za pracę „Kasa rejestrująca jako narzędzie rzetelnej ewidencji”, promotor – dr Ewa Janik. The awarded master’s theses were: 1 st place: Arkadiusz Kalwik for the thesis entitled Taxation of income and assets in the light of double taxation avoidance treaties, supervisor dr Bożena Ciupek. 2 nd place: Katarzyna Kuzior for the thesis entitled Financial performance on a tax and balance-sheet basis illustrated with the example of the COMARCH capital group, supervisor dr hab. Małgorzata Rówińska. 3 rd place: Monika Zając for the thesis entitled Tax on goods and services in intra- Community trade, supervisor prof. zw. dr hab. Teresa Famulska. 4 th place: Gabriela Słonka for the thesis entitled Tax on goods and services as a source of income for the state budget, supervisor prof. zw. dr hab. Teresa Famulska. 5 th place: Karolina Suska for the thesis entitled Cash register as a reliable bookkeeping tool, supervisor dr Ewa Janik.

57 The next session, entitled “An enterprise in the international market and taxes – case studies”, included the speeches delivered by three presenters. Addressing the problem of unlimited and limited tax liability concerning income tax, Mariusz Gałuszka, a tax adviser, delivered the presentation “Income generated abroad and income tax liability in Poland”. The issue was further developed by dr Mariusz Cieśla, a tax adviser, who reflected on “Cooperation with a foreign enterprise and a withholding tax”. Dr Irena Sobieska, a tax adviser, presented detailed tax solutions in the area of tax on goods and services regarding the taxation of real estate and related services, giving a presentation on “Services related to real estate and the country where the VAT is settled”. Based on a variety of examples from the practice of applying statutory solutions, the speakers emphasized their impact on the economic effects of decisions made in an enterprise. The third conference session turned into an international exchange of experiences and was conducted by Bartosz Kubista and Ales Ptacek, tax advisers. They looked into the issues involved in undertaking business activity by a Polish entrepreneur in the Czech Republic, as they compared the fiscal determinants of running a business in Poland and the Czech Republic. Bartosz Kubista, representing Polish tax advisers, discussed the opportunities and threats identified by the Polish tax adviser. On the other hand, Ales Ptacek, representing Czech tax advisers, presented the outlook of the Czech tax adviser. The three sessions attracted the interest of the conference participants, students and tax advisers alike, and elicited many questions and problems for further discussion. In the closing wrap-up, Piotr Maciejewski, Deputy Chairman from the Silesian Branch of the National Chamber of Tax Advisers (KIDP), and dr Bożena Ciupek, the coordinator of the cooperation between the Faculty of Public Finance and the Silesian Branch of KIDP, emphasized that the conference was another interesting event organized within the wider framework of collaboration between Silesian tax advisers and the academic community from the University of Economics in Katowice. The organizers are already extending an invitation to the 6 th edition of the conference! Od lewej / from left: prof. UE dr hab. Andrzej Piosik – dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń / prof. UE dr hab. Andrzej Piosik – Dean of the Faculty of Finance and Insurance prof. UE dr hab. Barbara Kos – prorektor ds. nauki i kadry akademickiej / prof. UE dr hab. Barbara Kos – Vice-Rector for Science and Academic Affairs prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych / prof. zw. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – Chairman of the National Chamber of Tax Advisers prof. zw. dr hab. Teresa Famulska – kierownik Katedry Finansów Publicznych / prof. zw. dr hab. Teresa Famulska – head of the Department of Public Finance prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka – Katedra Finansów Publicznych UE Katowice / prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka – Department of Public Finance, UE Katowice Zbigniew Maciej Szymik – doradca podatkowy / Zbigniew Maciej Szymik – tax adviser dr Irena Sobieska – doradca podatkowy / dr Irena Sobieska – tax adviser dr Bożena Ciupek – Katedra Finansów Publicznych UE Katowice / dr Bożena Ciupek – Department of Public Finance, UE Katowice Piotr Maciejewski – wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych / Piotr Maciejewski – Vice-Chairman of the Silesian Branch of the National Chamber of Tax Advisers dr Jan Kaczmarzyk – Katedra Finansów Publicznych UE Katowice / dr Jan Kaczmarzyk – Department of Public Finance, UE Katowice

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski