Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 58 Przedsiębiorstwo XXI wieku Enterprise of the 21 st century 5 grudnia 2017 roku odbyła się IV konferencja naukowa z cyklu „Przedsiębiorstwo XXI wieku – doświadczenia i perspektywy zarządzania” zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. On 5 th December 2017, the University of Economics in Katowice hosted the 4 th scientific conference in the series entitled “Enterprise of the 21 st century – Experience and Perspectives of Management” organized by the Department of Enterprise Management. ©PHOTOMORPHIC PTE. LTD. - stock.adobe.com Katarzyna Żak, Włodzimierz Rudny Uroczystego otwarcia dokonał kierownik katedry prof. Adam Samborski, a przesłanie do uczestników konferencji wygłosiły dziekan Wydziału Zarządzania prof. Krystyna Jędralska oraz prof. Barbara Woźniak- -Sobczak – pomysłodawczyni wydarzenia. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele licznych ośrodków akademickich reprezentujący m.in.: Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Białostocką, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Interesujące wystąpienie przygotował przedstawiciel biznesu reprezentujący Doxa Capital sp. z o.o. The conference was opened by Prof. Adam Samborski, Head of the Department of Enterprise Management, followed by speeches delivered by Prof. Krystyna Jędralska, Dean of the Faculty of Management, and Prof. Barbara Woźniak-Sobczak, the initiator of the conference series. The delegates included representatives of many higher education institutions, such as the Warsaw Business School, the Cracow University of Economics, the Jagiellonian University in Cracow, the University of Lodz, the University of Economics in Katowice, the John Paul II Catholic University of Lublin, the Nicolaus Copernicus University in Toruń, the Academy of Fine Arts in Łódź, the Warsaw University of Technology, the Białystok University of Technology and the AGH University of Science and Technology. An interesting presentation was given by a business sector representative from Doxa Capital sp. z o.o.

59 Uczestnicy konferencji, m.in. prof. zw. dr hab. J. Duraj, prof. zw. dr hab. B. Woźniak-Sobczak, dziekan Wydziału Zarządzania prof. zw. dr hab. K. Jędralska, dr hab. A. Czech, prof. UE, prof. zw. dr hab. J. Rokita / Conference participants, including Prof. J. Duraj, Prof. B. Woźniak-Sobczak, Prof. K. Jędralska (Dean of the Faculty of Management), Prof. A. Czech, Prof. J. Rokita Recepcja konferencji, dr E. Czyż-Gwiazda, mgr M. Ogórek / Registration stand, dr E. Czyż-Gwiazda, M. Ogórek Wystąpienie dr A. Dziubińskiej / Presentation by dr A. Dziubińska Dr hab. W. Rudny, prof. UE, kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego, dr hab. A. Samborski, prof UE, kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem, prof. zw. dr hab. B. Woźniak-Sobczak / Prof. W. Rudny, Head of the Sub-Department of Strategic Management, Prof. A. Samborski, Head of the Department of Enterprise Management, Prof. B. Woźniak-Sobczak Obrady przeprowadzono w trzech panelach tematycznych: Panelowi pt. „Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Niepewność – zarządzanie wiedzą – rynek pracy” przewodniczył prof. Czesław Mesjasz, a referaty wygłosiły: dr Agnieszka Dziubińska, mgr Anna Dolot, dr Anna Bagieńska, dr Zofia Gródek-Szostak oraz dr Helena Bulińska-Stangrecka. Panelowi pt. „Przedsiębiorstwo XXI wieku – nowe modele biznesowe, kreatywność, specyfika kultur narodowych” przewodniczył prof. Jan Duraj, a autorami referatów byli : dr inż. Elżbieta Marcinkowska, dr Katarzyna Caban, dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk, dr Maria Roszkowska-Menkes oraz mgr Piotr Nowak. Panelowi pt. „Małe i średnie firmy w gospodarce – uwarunkowania rozwoju” przewodniczył prof. Maciej Zastempowski, a referaty wygłosili: dr Magdalena Ratalewska, dr inż. Łukasz Wściubiak, dr Paweł Głodek, mgr Karolina Białek oraz mgr Agnieszka Drews. Wygłoszone referaty oraz rzeczowa debata stały się platformą merytorycznej wymiany doświadczeń środowiska akademickiego i biznesowego. Piątą edycję konferencji organizatorzy zapowiadają na 2018 rok. The conference program was composed of three thematic sessions: the panel “Selected issues in enterprise management. Uncertainty – knowledge management – labor market” was chaired by Prof. Czesław Mesjasz and included papers delivered by dr Agnieszka Dziubińska, Ms Anna Dolot, dr Anna Bagieńska, dr Zofia Gródek-Szostak and dr Helena Bulińska-Stangrecka; the panel “Enterprise of the 21 st century – new business models, creativity, national culture specificity” was chaired by Prof. Jan Duraj and included papers delivered by dr Elżbieta Marcinkowska, dr Katarzyna Caban, dr Katarzyna Jabłońska- Karczmarczyk, dr Maria Roszkowska-Menkes and Mr Piotr Nowak; the panel “Small- and medium-size enterprises in the economy – conditions for development” was chaired by Prof. Maciej Zastempowski and included papers delivered by dr Magdalena Ratalewska, dr Łukasz Wściubiak, dr Paweł Głodek, Ms Karolina Białek and Ms Agnieszka Drews. Both the presented papers and the discussion that followed provided a platform for exchange of experience between representatives of the academic community and business sector. The fifth edition of the conference is announced to be held in the year 2018.

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ - Uniwersytet ...