Views
2 months ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 60 Aleksandra Sulik-Górecka Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych To hasło przewodnie towarzyszyło międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 26 października 2017 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Celem spotkania była wymiana poglądów na temat aktualnych wyzwań dotyczących teorii i praktyki rachunkowości oraz finansów, a także zacieśnienie współpracy między ośrodkami akademickimi oraz integracja środowiska naukowego. W zamierzeniach organizatorów – Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – konferencja była okazją do przedstawienia dorobku naukowego i doświadczeń polskich i zagranicznych ośrodków akademickich oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Honorowy patronat nad konferencją objęły: Polska Izba Biegłych Rewidentów, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Deloitte oraz Chartered Institute of Management Accountants. W obradach wzięło udział ponad 100 osób z kluczowych ośrodków akademickich w Polsce i na świecie (m.in. z Węgier, Niemiec, Chorwacji, Włoch, Czech, Holandii, Ukrainy, Belgii, Hiszpanii), a także przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz organizacji zawodowych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji prof. Sławomir Smyczek. Wystąpili również: przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prof. Zbigniew Luty, dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. Andrzej Piosik oraz kierownik Katedry Rachunkowości prof. Józef Pfaff. Dalsze obrady odbywały się w czterech równoległych sesjach naukowych w języku polskim oraz w języku angielskim. Przewodniczyli im: prof. Mariusz Andrzejewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. Ewa Śnieżek (Uniwersytet Łódzki), prof. Cristina Florio (Uniwersytet w Weronie) oraz dr Joanna Błach (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Zakres tematyczny prezentowanych referatów był szeroki i dotyczył aktualnych problemów rachunkowości i finansów o zasięgu zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym. W dyskusjach plenarnych poruszono takie zagadnienia jak m.in.: zasady określania istotności i problemy wyceny w rachunkowości, zintegrowane raportowanie, modele ekonomiczno-finansowe do szacowania wartości godziwej, problemy podatkowe przedsiębiorstw, a także finanse jednostek ubezpieczeniowych oraz banków.

61 Nadesłane na konferencję referaty zostały opublikowane lub są w trakcie procesu wydawniczego w następujących czasopismach: „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (15 punktów), „Journal of Economics and Management” (12 punktów, m.in. baza EBSCO), „Management Systems in Production Engineering” (m.in. bazy Web of Science, EBSCO), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (10 punktów). Accounting and finance challenges in business processes Otwarcie konferencji / Conference opening, fot./photo: A. Ferens Sesja plenarna / Plenary session, fot./photo: A. Ferens Komitet Organizacyjny / Organization Committee, fot./photo: A. Ferens This was the central theme of an international scientific conference held on 26 October 2017 at the University of Economics in Katowice. The aim of the conference was twofold: to create a forum for exchange of views concerning the current challenges facing the finance and accounting theory and practice, and to tighten the cooperation between higher education institutions and within the whole scientific community. As intended by the Organizers – the Department of Accounting at the University of Economics in Katowice and the Main Board of Accountants Association in Poland – the conference provided an opportunity for Polish and foreign higher education institutions as well as business sector representatives to present their scientific achievements and experience. Held under the honorary patronage of the Polish Chamber of Statutory Auditors, the Polish Economic Society, Deloitte and the Chartered Institute of Management Accountants, the conference brought together more than 100 delegates from leading higher education institutions in Poland and abroad (including those based in Belgium, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Spain and Ukraine). Among those present were also representatives of the business sector and professional associations. The conference was opened by Prof. Sławomir Smyczek, Vice-Rector for Education and Internationalization, followed by Prof. Zbigniew Luty, Chairman of the Main Board of Accountants Association in Poland, Prof. Andrzej Piosik, Dean of the Faculty of Finance and Insurance, and Prof. Józef Pfaff, Head of the Department of Accounting. Further on, four parallel sessions were run both in Polish and English, chaired by Prof. Mariusz Andrzejewski (Cracow University of Economics), Prof. Ewa Śnieżek (University of Lodz), Prof. Cristina Florio (University of Verona) and dr Joanna Błach (University of Economics in Katowice). The presented papers covered a wide spectrum of issues related to current problems facing finance and accounting, both locally and internationally. The topics addressed during the plenary sessions included, among others, relevance assessment principles and problems related to accounting valuation, integrated reporting, economic and financial models for fair value estimation, tax issues facing enterprises, insurance companies and banks. The conference papers have been published (or are still undergoing the publication process) in the following journals: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości [Research Papers in Accounting] (15 MNiSW points), Journal of Economics and Management (12 MNiSW points, EBSCO and other indexing services), Management Systems in Production Engineering (Web of Science, EBSCO, and other indexing services), Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Studies in Economics. Research Papers published by the University of Economics in Katowice] (10 MNiSW points). Więcej informacji: / More information: www.ue.katowice.pl/mkr

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski
Grudzień 2009 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie