Views
2 months ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 62 Klaudia Plac Fot./photo K. Plac Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta. Rezyliencja i hybrydyzacja 4 września 2017 roku odbyła się kolejna konferencja naukowa z cyklu „Local and Regional MeetUp KATO” pt. „Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta. Rezyliencja i hybrydyzacja”. Organizatorem wydarzenia była Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych we współpracy z Wydziałem Obsługi Inwestorów Miasta Katowice. Konferencja objęta została patronatem Prezydenta Miasta Katowic dr. Marcina Krupy, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Regional Studies Association. Cykl konferencji pod nazwą „Local and Regional MeetUp KATO – Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta” został zainicjowany w roku 2016 w celu wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących różnicowania struktury gospodarczej miast w kontekście nowych branż i sektorów gospodarki wraz z określeniem ich znaczenia w procesach budowania zdolności adaptacyjnych ośrodków miejskich. Więcej informacji: / More information: www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-badan-strategicznych-i-regionalnych/nowe-sektory-gospodarki-w-rozwoju-miasta/kato2017-meetup.html www.regionalstudies.org/uploads/Conference_leaflet.pdf Aktywnymi uczestnikami debat organizowanych w ramach cyklu są przedstawiciele krajowych oraz zagranicznych jednostek naukowych, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Konferencja jest wydarzeniem organizowanym z inicjatywy prof. Adama Drobniaka z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych oraz Wydziału Obsługi Inwestorów Miasta Katowice. Zamierzeniem tegorocznej edycji było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Na czym polega hybrydyzacja rozwoju miast w kontekście wzmacniania zdolności adaptacyjnych firm i społeczności lokalnej? Czy i w jakim stopniu hybrydyzacja rozwoju wynika z przypadkowości procesów społeczno-gospodarczych? Obrady konferencyjne zostały podzielone na trzy sesje tematyczne zorganizowane w formie open space, w których podejmowano tematykę: nowych sektorów gospodarki, funkcjonowania miast i firm na arenie lokalnej i globalnej, a także przestrzeni oraz lokalnych społeczności w obliczu procesów: rezyliencji, hybrydyzacji, globalizacji i cyfryzacji. Konferencję otworzył wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula. Dyskusję zainaugurowało wystąpienie prof. Drobniaka pt.: „Rezyliencja i hybrydyzacja – przypadkowość czy nowy wzorzec rozwoju?”, będące wprowadzeniem do rozważań nad charakterem współczesnych procesów rozwoju gospodarczego. W ramach pierwszej sesji plenarnej zostały wygłoszone referaty zagranicznych gości poświęcone: doświadczeniom węgierskich miast i regionów w zakresie rozwoju firm zagranicznych i lokalnych firm średniej wielkości oraz zróżnicowaniom regionalnym dotyczącym lokalizacji dużych przedsiębiorstw w Czechach. Druga sesja obejmowała moduły dotyczące: funkcjonowania miast i firm lokalnych w globalnych łańcuchach wartości oraz działalności globalnych graczy w lokalnym ekosystemie biznesu. Wygłoszone referaty związane były z: przemysłami kultury wobec hybrydyzacji struktur miejskich, kierunkami przemian gospodarek miast inteligentnych, hybrydyzacją w wymiarze branżowo-społeczno-przestrzennym w następstwie lokalizacji nowoczesnych usług biznesowych. Ostatnia sesja dotyczyła przestrzeni oraz lokalnej społeczności w obliczu zmienności procesów rozwoju miasta. W kontekście procesów hybrydyzacji rozpatrywano zagadnienia: przestrzeni publicznej miasta wobec adaptacji do zmian klimatu, działalności centrów handlowych w przestrzeni śródmiejskiej, różnorodności funkcji terenu wobec atrakcyjności lokalizacji, korzyści kolektywnych jako ponowoczesnego impulsu rozwoju miast, partycypacji jako elementu rewitalizacji, a także nowoczesnego zarządzania zasobami mieszkaniowymi w publicznym zasobie mieszkaniowym i w zasobach towarzystw budownictwa społecznego. Kolejna konferencja MeetUp KATO odbędzie się jesienią tego roku.

63 New sectors of the economy in urban development. Resilience and hybridization On 4 September 2017, the Local and Regional MeetUp KATO cycle featured another scientific conference entitled “New sectors of the economy in urban development. Resilience and hybridization”. The event was organized by the Department of Strategic and Regional Studies in cooperation with the Investors Assistance Department, Katowice City Hall. The conference was held under the patronage of dr Marcin Krupa, Mayor of Katowice, the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences, and the Regional Studies Association. The cycle of conferences entitled “Local and Regional Meet- Up KATO – New sectors of the economy in urban development” was initiated in 2016 to stimulate the exchange of experiences and views on the diversification of the economic structure of cities in the context of new industries and sectors of the economy and the determination of their significance for building adaptation capacities of urban centers. The participants actively contributing to the debates organized as part of the cycle are the representatives of Polish and foreign scientific institutions, the representatives of local government bodies and institutions of the business environment. The conference is an event organized at the initiative of Prof. Adam Drobniak, Department of Strategic and Regional Studies, and the Investors Assistance Department, Katowice City Hall. The 2017 edition sought answers to the following questions: What is the hybridization of urban development in the context of strengthening the adaptation capacities of companies and local communities? Does the hybridization of development result from the randomness of socioeconomic processes and to what extent does it happen? The conference proceedings were divided into three thematic strands in the open space formula. They dealt with the new sectors of the economy, the functioning of cities and companies on the local and global arena, and space and local communities in the face of processes involving resilience, hybridization, globalization and digitization. The conference was opened by Bogumił Sobula, Deputy Mayor of Katowice. Discussions were inaugurated by Prof. Drobniak’s speech on “Resilience and hybridization – randomness or a new development pattern?”, which encouraged the reflection on the nature of contemporary economic development processes. As part of the first plenary session, the foreign guests delivered the talks on the experiences of Hungarian cities and regions regarding the development of foreign companies and local mediumsized businesses and regional differences in the location of large enterprises in the Czech Republic. The second session included strands on the functioning of cities and local companies in global value chains and the activities of global players in the local business ecosystem. The talks concerned cultural industries and the hybridization of urban structures, directions of changes in the economies of smart cities, the sectoral, social and spatial aspects of hybridization resulting from the location of modern business services. The last session concerned space and local community in the face of the volatility of urban development processes. In the context of hybridization processes, the following issues were discussed: urban public space and adaptation to climate change, shopping malls in central city areas, the diversity of land functions and the attractiveness of location, collective benefits as a postmodern impulse for urban development, participation as an element of revitalization, and modern housing management in public housing resources and the resources of social housing associations. The next MeetUp KATO conference will be held this autumn.

UE Forum 39
FORUM nr 43_SCREEN
UE Forum 43
UE Forum 42
UE Forum 35
UE Forum 34
UE Forum 38
UE Forum 36
UE Forum 31
AE Forum 28
AE Forum 10
AE Forum 21 22
AE Forum 23
System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
AE Forum 24
AE Forum 7
AE Forum 17 18
AE Forum 30
AE Forum 27
AE Forum 29
AE Forum 6
AE Forum 13 14
AE Forum 11
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
AE Forum 25 26
Skład AE Forum 17.p65 - Media
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski