Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 64 Fot./photo: M. Rolski Artur Grabowski Wolność w ujęciu nauk społecznych W dniach 21–23 września 2017 roku w Ustroniu odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – wolność w ujęciu nauk społecznych”, której organizatorem był Zakład Historii Myśli Ekonomicznej Katedry Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przedmiotem rozważań podczas konferencji była szeroko rozumiana wolność. Najważniejszymi tematami poruszanymi przez uczestników konferencji były: interpretacja wolności w rozumieniu nauk ekonomicznych, wolność jako kategoria ekonomiczna, prawna, filozoficzna, socjologiczna i politologiczna, interpretacja wolności w różnych kierunkach myśli ekonomicznej, znaczenie kategorii wolności w procesie gospodarczym, wolność a państwo. W trakcie pięciu sesji plenarnych wygłoszono 18 referatów poświęconych teoretycznym i praktycznym aspektom wolności. Uczestnicy konferencji tematykę wolności w naukach społecznych poruszali w sposób różnorodny. Mówiono m.in. o miejscu wolności w historii myśli ekonomicznej (neoklasycyzm, keynesizm, ordoliberalizm, szkoła austriacka). Dyskutowano o ewolucji pojęcia wolności i jej znaczeniu we współczesnej rzeczywistości cyfrowo-sieciowej. Wskazywano na znaczenie wolności gospodarczej dla funkcjonowania gospodarki i konieczność określenia granic interwencjonizmu państwowego. Ze względu na ważność wolności w życiu ekonomiczno- -społecznym autorzy przedstawionych referatów nie mogli narzekać na brak pytań ze strony uczestników konferencji. Dyskusje nad zagadnieniami poruszanymi w wystąpieniach były kontynuowane poza salą obrad. Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu uczestników z krajowych uczelni wyższych (Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego). Referaty konferencyjne, po recenzjach, zostaną wydane drukiem przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

65 Social sciences on freedom On 21–23 September 2017, the XI National Scientific Conference “The achievements of modern economic thought – freedom from the point of view of social sciences” was held in Ustroń. It was organized by the School of Economic Thought of the Department of Economics, UE Katowice. The conference focused on the broad concept of freedom. The major topical themes explored in the talks included: freedom from the point of view of social sciences, freedom as an economic, legal, philosophical, sociological and political category, interpretations of freedom in various schools of economic thought, the significance of freedom for the economic process, freedom and the state. The conference consisted of five plenary sessions, in which 18 papers on the theoretical and practical aspects of freedom were delivered. The participants looked at freedom, as one of the issues addressed by social sciences, from various angles. Thus, the conference covered a variety of topics: the place of freedom in the history of economic thought (the neoclassical, Keynesian, ordoliberal, and Austrian schools), the evolution of the term itself, and the significance of freedom in the contemporary digital network reality. The speakers emphasized the critical importance of economic freedom for a well-functioning economy, and pointed out the necessity of establishing limits to state interventionism. As freedom plays a vital role in the socio-economic life, the talks sparked off lively debates, and the discussions on the issues examined in the papers continued in an informal setting, outside the conference room. The conference gathered dozens of participants from Polish higher education institutions (John Paul II Catholic University of Lublin, Czestochowa University of Technology, Opole University of Technology, Cracow University of Economics, Poznań University of Economics and Business, University of Gdansk, University of Lodz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, University of Wrocław). The reviewed conference papers will be published by the Publishing House of the University of Economics in Katowice. ©Rawf8 - stock.adobe.com Od lewej / From left: prof. J. Godłów-Legiędź, prof. B. Danowska-Prokop, prof. U. Zagóra-Jonszta, prof. I. Ostoj, fot./photo M. Rolski

UE Forum 39
FORUM nr 43_SCREEN
UE Forum 43
UE Forum 42
UE Forum 35
UE Forum 34
UE Forum 38
UE Forum 36
AE Forum 28
UE Forum 31
AE Forum 10
AE Forum 24
AE Forum 23
AE Forum 21 22
AE Forum 7
AE Forum 17 18
AE Forum 30
AE Forum 11
AE Forum 27
AE Forum 29
AE Forum 6
AE Forum 13 14
System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
AE Forum 25 26
Skład AE Forum 17.p65 - Media
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II