Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 66 Anna Pyka, Aleksandra Nocoń Innowacje w bankowości i finansach W dniach od 8 do 10 listopada 2017 roku w Wiśle odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Innowacje w bankowości i finansach”, tym razem pod tytułem: „Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe”. Po raz drugi organizacji podjęły się wspólnie Katedra Bankowości i Rynków Finansowych oraz Katedra Matematyki Stosowanej. Patronat nad konferencją objęły: Komitet Nauk o Finansach PAN, projekt sektorowy „Bankowcy dla edukacji”, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Polski Standard Płatności oraz Mikołowski Bank Spółdzielczy. W konferencji wzięło udział ponad 70 uczestników reprezentujących wiodące i liczące się ośrodki naukowo-badawcze w Polsce (15 uczelni wyższych, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN). Sesje plenarne i panelowe poświęcono problematyce innowacji finansowych i zmianom zachodzącym w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i kapitałowym w wymiarze produktowym, procesowym, marketingowym oraz organizacyjnym. Uczestnicy reprezentowali zarówno podejście jakościowe, jak i ilościowe do analizowanych zjawisk świata finansów, podkreślając nieodzowne współzależności i korzyści wynikające z synergii metod jakościowych i ilościowych w badaniach naukowych. Szczególną uwagę poświęcono nowym wyzwaniom i perspektywom rozwoju systemu płatności mobilnych (BLIK). Nowy, dynamicznie rozwijający się w ostatnich latach rynek poprzez platformę płatności mobilnych umożliwia użytkownikom smartfonów dokonywanie płatności w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym, a nawet wypłatę gotówki w bankomacie. W kontekście innowacji finansowych podkreślono również ich znaczenie w sektorze bankowości spółdzielczej, która, chcąc konkurować z bankowością komercyjną, niejako zobligowana jest podążać za trendem i wdrażać nowe rozwiązania, szczególnie w aspekcie nowatorskich narzędzi produktowych oraz usług usprawniających relacje klienta z bankiem. Uznano, iż banki spółdzielcze mają duże możliwości na płaszczyźnie innowacji, gdyż są niezwykle elastyczne w dostosowywaniu się do wymagań swoich klientów, a ich proces decyzyjny jest szybki, gdyż decyzje podejmowane są lokalnie. W czasie konferencji zaprezentowano również założenia projektu „Bankowcy dla edukacji” realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem jest wspieranie edukacji ekonomiczno-finansowej społeczeństwa, jak również przygotowanie go Innovations in banking and finance On 8–10 November 2017, the 2 nd National Scientific Conference “Innovations in banking and finance” was held in Wisla. This year’s edition, entitled “Innovations in finance, banking and insurance – theory and practice. Mathematical, econometric and computer methods”, was again jointly organized by the Department of Banking and Financial Markets and the Department of Applied Mathematics, while patronage was granted by the Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences PAN, a sector project “Bankers for education”, the Modern Business Management program, the Polish Payment Standard and Mikołowski Bank Spółdzielczy (Mikołow Cooperative Bank). The conference attracted 70 participants representing Polish renowned leading scientific and research centers (15 tertiary education institutions, the Committee on Financial Sciences of the Polish Academy of Sciences, and the Committee on Statistics and Econometrics of the Polish Academy of Sciences). The plenary sessions and panel discussions concentrated on financial innovations and changes taking place in the banking, insurance and capital sectors in terms of products, processes, marketing and organization. The participants looked at the problems from both the qualitative and quantitative perspective, stressing the intrinsic interdependencies between them as well as benefits that accrue from the synergy of the qualitative and quantitative methods in scientific research. One of the primary subjects discussed at the conference was the mobile payments system BLIK – the challenges it is facing and its future prospects. The creation of a mobile payment platform has led to the dynamic development of a new market where smartphone owners are able not only to make payments in both real and online worlds, but also withdraw cash from ATMs. It was stressed that financial innovation is of great significance to cooperative banking as well – in order to effectively compete with commercial banks, cooperative banks have to follow the trend and implement the latest solutions, particularly innovative banking tools and services, which foster better relations between a customer and a bank. Cooperative banks were recognized as having superior capacity for innovation due to their flexibility in meeting customers’ requirements, and fast, local-level decision making. Another item on the conference agenda was a presentation of the “Bankers for Education” project, run by the Warsaw Institute of Banking.

67 Prof. K. Piasecki, fot./photo: W. Gradoń Od lewej / From left: prof. E. Dziwok, prof. I. Pyka , fot./photo: W. Gradoń Fot./photo: W. Gradoń Prof. A. Szelągowska, fot./photo: W. Gradoń Od lewej / From left: prof. I. Pruchnicka-Grabias, prof. Anna Szelągowska, dr W. Gradoń, dr A. Pyka, fot. archiwum/photo archive do świadomego i racjonalnego wykorzystania produktów finansowych. Ponadto w założeniu projekt ma poprawić wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa wobec rozwoju gospodarki elektronicznej i nowoczesnych form płatności. W czasie konferencji zaakcentowano także innowacje dokonujące się na rynku kapitałowym. W szczególności analizie poddano rozwój rynku funduszy Exchange Traded Funds (ETF), zastosowanie obligacji typu CoCo (Contingent Convertible Bonds), to jest obligacji podlegających automatycznej konwersji na kapitał, czy możliwości łączenia zagregowanych modeli rynków akcji i obligacji. Wyeksponowano również rozwój innowacji na rynku ubezpieczeniowym – w aspekcie problemu optymalizacji, jak i oceny ryzyka przedmiotu ubezpieczenia. Wskazano także na potrzebę zastosowania rozwiązań cyfrowych w świecie finansów (Fin- Tech) usprawniających usługi finansowe, w tym zaciąganie kredytów, pożyczek, zarządzanie finansami, dokonywanie transakcji walutowych czy też płatności online. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że przyszłość mają tylko te organizacje, które stale się uczą, rozwijają, szybko reagują na wyzwania zmieniającego się rynku i w ten sposób skutecznie budują przewagi konkurencyjne. Z kolei budowanie przewagi konkurencyjnej nie jest możliwe bez kreowania i wdrażania innowacji finansowych, stanowiących nieodłączny element działalności każdej instytucji finansowej, a właściwe zarządzanie nimi jest równie ważne, jak przyjęty model biznesowy. Konferencja stanowiła platformę wymiany myśli i poglądów dotyczących aktualnych trendów i postępu innowacji finansowych oraz współczesnych kierunków rozwoju metod ilościowych stosowanych w obszarze finansów, bankowości, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem zarówno w Polsce, jak i na świecie, od strony teoretycznej i praktycznej. Kompleksowe podejście, synergia myśli i doświadczeń uczestników potwierdziła, iż zasadne jest poszukiwanie płaszczyzny współpracy naukowców i badaczy reprezentujących metody jakościowe oraz ilościowe, gdyż specyfika innowacji finansowych sprawia, że jedynie holistyczne podejście we wszystkich wymiarach może stanowić źródło sukcesu i przewagi konkurencyjnej. It aims to promote the economic and financial literacy, provide education about conscious and rational use of financial products, as well as improve the society’s awareness of cybersecurity – a key issue in the times of continuous development of e-economy and modern methods of payment. The conference also dealt with the innovations occurring in the capital market, focusing on the exchange-traded funds (ETFs) and CoCos (Contingent Convertible Bonds), i.e. bonds which automatically convert into equity, and the possibility of combining the aggregate models of stock and bond markets. The participants highlighted innovative developments in the insurance market with regard to optimization and risk identification and assessment. They also emphasized the necessity for digital solutions (FinTech) to be implemented in the financial sector, which will result in enhanced financial services, including credit and loan arrangement, finance management, currency transactions and online payments. The participants agreed with the view that only these organizations which are capable of continuous learning and development, respond promptly to the challenges of the changing market and thus effectively build their competitive advantage can survive and thrive. It is not possible, however, for a financial institution to build competitive advantage unless it designs and introduces financial innovations, which means that innovation management is as important as the adopted business model. The conference offered a platform for the exchange of thoughts and views on current trends in financial innovation and progress made in this area, as well as on the theoretical and practical aspects of the modern directions in the development of the quantitative methods applied in finance, banking, insurance and risk management, both in Poland and worldwide. The comprehensive approach adopted by the conference participants and the synergy gained from a variety of thoughts and experiences proved that creating a platform for cooperation between scientists and researchers using the qualitative and quantitative methods is highly desirable and justified as only a holistic approach to innovation can ensure success and competitive advantage in the financial sector.

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski