Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 68 ©Eike - stock.adobe.com Iwona Pawlas Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej Internationalization processes in the world economy W październiku 2017 roku odbyła się XVI Konferencja Naukowa „Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej” zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych. Partnerem konferencji było Centrum Doskonałości im. J. Monneta (SGH w Warszawie). Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja wyników badań naukowych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce światowej, a także dyskusja na temat aktualnych trendów badawczych w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych. Na czele Rady Programowej The 16 th Scientific Conference “Internationalization Processes in the World Economy”, organized by the Department of International Economic Relations, was held in October 2017. The Jean Monnet Center of Excellence (Warsaw School of Economics) was an official partner of the event. konferencji stanął prof. Tadeusz Sporek, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych. W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczyli: rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Robert Tomanek oraz dziekan Wydziału Ekonomii prof. Celina M. Olszak. W obradach wzięli udział The aim of the conference was to exchange views and experience as well as present the findings of research on the processes and phenomena that occur in today’s world economy; it also provided a platform for discussion on the current research trends in the field of international economic relations. The conference was opened Prof. Robert Tomanek, the Rector, Prof. Celina Olszak, Dean of the Faculty

69 naukowcy reprezentujący najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce, w tym przedstawiciele uczelni wyższych z: Warszawy, Wrocławia, Opola, Poznania, Krakowa, Gdańska, Białegostoku, Torunia oraz gość z Uniwersytetu Technicznego (VŠB) w Ostrawie. Nie zabrakło także pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Moderatorem sesji plenarnej był prof. Marcin Gruszczyński z Uniwersytetu Warszawskiego. Jako pierwszy wystąpił prof. Andrzej Cieślik (Uniwersytet Warszawski), który zaprezentował determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych z nowych krajów członkowskich UE w Polsce. Kolejnym prelegentem był prof. Wawrzyniec Michalczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którego prezentacja dotyczyła zmienności kursu złotego względem euro i dolara na tle wybranych walut narodowych krajów UE. Następnie wystąpił prof. Bartosz Michalski, reprezentujący Uniwersytet Wrocławski, którego referat koncentrował się na międzyregionalnych porozumieniach handlowych. Jako ostatni w sesji plenarnej wystąpił prof. Rafał Riedel z Uniwersytetu Opolskiego, który wskazał na źródła, mechanizmy oraz konsekwencje zróżnicowanej integracji w Europie. Po przerwie obrady kontynuowano w trzech równoległych sesjach panelowych. Moderatorem pierwszego panelu był prof. Michalczyk. W prezentowanych siedmiu referatach autorzy podejmowali tematy dotyczące handlu zagranicznego, inwestycji bezpośrednich oraz finansów międzynarodowych w gospodarce światowej. Obrady drugiego panelu prowadził prof. Michalski. Wygłoszono 11 referatów, których problematyka koncentrowała się wokół teoretycznych koncepcji umiędzynarodowienia oraz praktycznej implementacji strategii internacjonalizacji przez przedsiębiorstwa. Dyskutowano także o procesie internacjonalizacji systemów szkolnictwa oraz kanałów dyfuzji wiedzy technicznej. Trzeci panel był poświęcony problemom innowacyjności i konkurencyjności w gospodarce światowej oraz nowym wymiarom procesów integracyjnych. W tej sesji przedstawiono 11 referatów, a jej moderatorem był prof. Riedel. Prelegenci omawiali m.in. wpływ wybranych unijnych polityk oraz swobód obowiązujących na jednolitym rynku europejskim na pozycję innowacyjną oraz konkurencyjną UE. Dyskusja dotyczyła również wpływu Rosji na międzynarodową konkurencyjność Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. Zainteresowanie referatami prezentowanymi w każdym z paneli zaowocowało pytaniami do prelegentów i licznymi głosami w dyskusji. of Economics, and Prof. Tadeusz Sporek, Head of the Department of International Economic Relations, who chaired the Scientific Committee. Delegates included scientists from the leading higher education institutions in Poland, with representatives from Warszawa, Wrocław, Opole, Poznań, Kraków, Gdańsk, Białystok and one guest from the Technical University of Ostrava (VŠB). Among those present were also staff members, doctoral and other students of the University of Economics in Katowice. The plenary session, chaired by Prof. Marcin Gruszczyński from the University of Warsaw, began with a lecture by Prof. Andrzej Cieślik (University of Warsaw), presenting the determinants of direct foreign investment from the EU member states in Poland. The next speaker was Prof. Wawrzyniec Michalczyk from the Wrocław University of Economics, who discussed the volatility of the PLN/EUR and PLN/USD exchange rates as compared to selected national currencies in European Union countries. He was followed by Prof. Bartosz Michalski from the University of Wrocław, whose paper focused on international trade agreements. The last speaker in the plenary session was Prof. Rafał Riedel from the University of Opole, who addressed the sources, mechanisms and consequences of diversified integration in Europe. After the break, the conference continued in three parallel panel sessions. The first panel, chaired by Prof. Michalczyk, included seven papers dealing with issues related to international trade, direct investment and international finance in the world economy. The eleven papers presented during the second panel, moderated by Prof. Michalski, focused on the theoretical concepts of internationalization and the practical implementation of internationalization strategies in enterprises. The panel also addressed the internationalization processes in education systems and the channels of technical knowledge diffusion. The central theme of the third panel was innovation and competitiveness in the world economy, and new dimensions of the integration processes. The panel was chaired by Prof. Riedel and included, again, eleven papers. The speakers discussed, among other issues, the impact that selected EU policies and the single European market freedoms have on the innovative and competitive position of the European Union. They also dealt with the impact of Russia on the international competitiveness of Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. All three panels aroused a lot of interest and generated a lively discussion with numerous questions from the audience.

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski
Grudzień 2009 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie