Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 70 Ochrona informacji w dobie cyfryzacji – nadchodzą zmiany Pozostało już tylko kilkadziesiąt dni do wejścia w życie regulacji UE RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Nowelizacja odmieni sytuację wszystkich podmiotów gospodarczych przetwarzających dane osobowe bez względu na ich wielkość. W związku z planowanymi zmianami 11 grudnia 2017 roku w auli CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Ochrona informacji w dobie cyfryzacji: reforma ochrony danych osobowych – czy jesteśmy przygotowani do nadchodzących zmian?” W konferencji wzięli udział najlepsi eksperci z całego kraju. Marek Kiczka Proces kształtowania nowych regulacji trwał ponad cztery lata. Przyczynkiem do opracowania nowej wspólnotowej regulacji były m.in. rozwój technologii informacyjnej i szybka dezaktualizacja wcześniejszych regulacji, a także problemy wynikające z różnorodnych przepisów stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W efekcie przyjęte zostało ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO. Nowe przepisy wejdą w życie 25 maja 2018 roku i mają zapewnić skuteczniejsze przestrzeganie ochrony danych osobowych przez podmioty przetwarzające je, czyli praktycznie wszystkie. „Różnego rodzaju aktywność osoby prywatnej, petenta, pacjenta, pracownika czy też klienta w jego otoczeniu powoduje generowanie oraz przetwarzanie wyjątkowego rodzaju danych, którymi są dane osobowe. Istniejące obecnie, a przede wszystkim wprowadzane przepisy dotyczące danych osobowych nakładają na podmioty, które je zbierają, przechowują oraz analizują, stosowne zasady oraz wymogi towarzyszące tym zadaniom” – mówił w czasie konferencji dr inż. Tomasz Bartuś z Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jeden z prelegentów konferencji. Konferencja, która miała ułatwić przygotowanie się na nadchodzące zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, skierowana była do przedsiębiorstw i instytucji każdej wielkości. Zorganizowana została wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach oraz Instytut Ochrony Danych Osobowych. Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu organizatorów dokonali: rektor prof. Robert Tomanek, dr Aneta Stremska – kierownik Działu ds. Szkoleń i Konferencji Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach oraz radca prawny dr Paweł Biały z Instytutu Ochrony Danych Osobowych w Poznaniu. Podczas konferencji wystąpili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Komisji ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w Biurze GIODO, Instytutu Ochrony Danych Osobowych Połączenie z dr. Maciejem Kaweckim z Ministerstwa Cyfryzacji / Connection with dr Maciej Kawecki, Ministry of Digital Affairs, fot./photo M. Jeziorko Wystąpienie Pawła Makowskiego – radcy GIODO / Paweł Makowski, a legal counsel, GIODO, fot./photo M. Jeziorko Dr inż T. Bartuś i mgr A. Kisiołek z Katedry Informatyki Ekonomicznej / Dr inż. T. Bartuś and mgr A. Kisiołek, Department of Business Informatics, fot./photo M. Jeziorko

71 oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który jako prelegenci reprezentowali prof. Małgorzata Pańkowska, dr inż. Tomasz Bartuś i Arkadiusz Kisiołek. W czasie wydarzenia poruszone zostały kwestie ochrony danych osobowych, w tym m.in.: stan obecny i kierunki zmian w przepisach RODO, wpływ zmian na biznes, bezpieczeństwo danych w sytuacjach wycieków i ataków hakerskich, ochrona danych w usługach IT oraz przetwarzanie danych osobowych w administracji, służbie zdrowia, edukacji i biznesie. Przedstawiono także dobre praktyki w tym obszarze. Konferencję zakończyli i podsumowali kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr inż. Robert Życiński oraz dr Aneta Stremska. Podsumowanie konferencji – kanclerz dr R. Życiński i dr A. Stremska / Chancellor dr R. Życiński and dr A. Stremska close the conference, fot./photo M. Jeziorko Wystąpienie dr hab. M. Pańkowskiej prof. UE z Katedry Informatyki Ekonomicznej / Speech by Prof. M. Pańkowska, Department of Business Informatics, fot./photo M. Jeziorko Radca prawny dr Paweł Biały z Instytutu Ochrony Danych Osobowych w Poznaniu / Dr Paweł Biały, a legal adviser, Personal Data Protection Institute in Poznań, fot./photo M. Jeziorko Rektor otwiera konferencję o ochronie danych osobowych / The rector opens the conference on personal data protection, fot./photo M. Jeziorko Konferencja była objęta honorowym p atronatem: Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice oraz Górnośląsko- -Zagłębiowskiej Metropolii. It took over four years to create and develop the new law. The rationale behind the development of the new EU regulation was the advancement of information technology and the rapid obsolescence of the earlier regulations, but also the problems stemming from a variety of regulations used in individual EU member states. As a result, the general data protection regulation, GDPR, was adopted. The new regulation will come into force on 25 May 2018 and it aims to ensure more effective personal data protection by the entities that are involved in processing personal data, that is, basically, by all companies and organizations. “Any activity of an individual, a customer, a patient, or an employee in their environment causes the generation and processing of an exceptional type of data, namely personal data. The personal data regulations already in force and, above all, the regulation enforceable in May impose on entities that collect, store and analyze such data relevant principles and requirements,” said one of the conference speakers, dr inż. Tomasz Bartuś, the Department of Business Informatics at the University of Economics in Katowice. Data protection in the digital era – changes are coming The conference, aiming to facilitate the preparation for upcoming changes in personal data protection, was addressed to enterprises and institutions of all sizes. It was organized jointly by the University of Economics in Katowice, the ZETOM Research and Certification Institute in Katowice and the Personal Data Protection Institute. On behalf of the organizers, the conference was opened by the rector Prof. Robert Tomanek, dr Aneta Stremska, head of the Training and Conference Department at the ZETOM Research and Certification Institute in Katowice, and dr Paweł Biały, legal adviser from the Personal Data Protection Institute in Poznań. During the conference, the speakers represented the Ministry of Digital Affairs, the Commission for the reform of the personal data protection law in the European Union in the Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data, the Personal Data Protection Institute, and the University of Economics in Only a few weeks are left before the EU General Data Protection Regulation (GDPR) becomes enforceable. The new regulation will change the situation of all economic entities processing personal data, regardless of their size. In view of the changes, on 11 December 2017, a conference on “Data protection in the digital age: the reform of personal data protection – are we prepared for the coming changes?” was held in the CNTI. The conference was attended by prominent experts from the whole country. Katowice. The speakers for the University were Prof. Małgorzata Pańkowska, dr inż. Tomasz Bartuś and Arkadiusz Kisiołek. The personal data protection issues discussed during the conference included the current status and directions of changes in GDPR, the impact of changes on business, data security in cases of leaks and hacker attacks, data protection in IT services, and personal data processing in administration, health care, education and business. Good practices in this area were also presented. The conference was concluded by dr inż. Robert Życiński, chancellor of the University of Economics in Katowice, and dr Aneta Stremska. The conference was held under the Honorary Patronage of the Silesian Voivod, the Marshal of the Silesian Voivodship, the Mayor of the City of Katowice and the Upper Silesia and Zagłębie Metropolis.

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski