Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 72 Marek Kiczka Bezgranicznie zaangażowani W dniach 12 i 13 stycznia br. uczelnia była gospodarzem posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ). Rektorzy uczelni polskich i czeskich cyklicznie spotykają się od piętnastu lat, by dyskutować o zagadnieniach współpracy międzyuczelnianej na historycznym terytorium Śląska. Commitment beyond borders Wiodącym tematem spotkania była trzecia misja uniwersytetów. Witając gości, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Robert Tomanek powiedział: „Cieszę się z możliwości goszczenia rektorów uniwersytetów śląskich – czeskich i polskich. Liczę na to, że dyskusja pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie trzeciej misji. Szczególnie interesujące są doświadczenia transgraniczne. Nie ukrywam, że chciałbym wykorzystać tę wymianę myśli w rozwoju trzeciej misji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach”. W wystąpieniu wprowadzającym dr Rafał Żelazny z Katedry Ekonomii wskazywał m.in. na potrzebę tworzenia metod pozwalających na mierzenie i ewaluowanie osiągnięć uczelni w tym zakresie. Odniósł się do licznych międzynarodowych doświadczeń. Prezentował też studia przypadku z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ponadto dodał: „warto mieć na uwadze, że w punkcie 6. Deklaracji społecznej odpowiedzialności podpisanej przez dużą grupę polskich uczelni wprost odniesiono się do potrzeby intensyfikowania współpracy z otoczeniem”. Jednocześnie stwierdził, że nie ma wątpliwości, iż uczelnie zgromadzone w KRUŚ prowadzą liczne przedsięwzięcia wpisujące się w założenia koncepcji trzeciej misji. Wystąpienie dr. Żelaznego wywołało żywiołową dyskusję. Rektorzy omówili także liczne bieżące zagadnienia związane z zarządzaniem szkołami wyższymi w Polsce i w Czechach. Gościem drugiego dnia posiedzenia był prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, który wprowadził On 12–13 January 2018, UE Katowice hosted a session of the Conference of Rectors of Silesian Universities (KRUŚ). For the last 15 years, rectors of the Polish and Czech universities operating on the historical territory of Silesia have been meeting regularly to talk about inter-university cooperation. The discussion focused on the universities’ third mission. Greeting the guests, the rector of the University of Economics in Katowice, Prof. Robert Tomanek, said “I am pleased to extend a warm welcome to the rectors of the Silesian universities – Polish and Czech. I hope for an exchange of experience in conducting third mission activities, particularly the cross-border ones. To be honest, I would like this debate to help us develop the third mission of the University of Economics in Katowice.” The introductory talk was delivered by dr Rafał Żelazny from the Department of Economics, who pointed out the need for the development of methods for measuring and evaluating universities’ thirdmission performance and referred to the extensive international experience in this field. He also presented case studies based on the activities carried out by UE Katowice, adding ”we have to bear in mind that point 6 of the Declaration on Social Responsibility, signed by a considerable number of Polish higher education institutions, indicates the need for fostering partnerships between universities and communities.” Dr Że lazny stressed that the KRUŚ universities undertake a variety of activities stemming from the third-mission agenda. The talk sparked off a lively debate. Next, the rectors addressed some current issues concerning the management of higher education institutions in Poland and in the Czech Republic. The principal guest of the second day was Prof. Jerzy Buzek, a member of the European Parliament, who updated the

ektorów w kwestie przygotowania kolejnej wieloletniej perspektywy finansowej UE. Jak stwierdził, „budżet na innowacyjność i naukę, w tym na przykład na działania Marii Curie czy 9. Program Ramowy następujący po programie Horyzont 2020, jest jedyną znaną z wcześniejszych ram finansowych pozycją, której alokacja wzrośnie”. Dodał, iż obecnie negocjowana jest jego wielkość na poziomie 120 mld euro. Szczegółowe propozycje w tym zakresie zostaną ogłoszone w maju br. Gość wspomniał również, iż należy przyjąć, że udział środków dla grupy nauk społecznych i humanistycznych wzrośnie w stosunku do wcześniejszych programów. Jednak trzeba też mieć świadomość – przestrzegał prof. Buzek – że w naszej części Europy jesteśmy wciąż bardzo słabi w wykorzystywaniu pieniędzy z tej części europejskiego budżetu. W dyskusji głos zabrał rectors on the developments in the work on the European Union’s next multiannual financial framework. He stated ”the research and innovation budget, including Marie Sklodowska Curie Actions and Framework Program 9 – the successor to Horizon 2020, is the only budget item featured in the previous financial framework whose amount is going to increase.” The allocation of €120bn is currently being negotiated, and detailed proposals are going to be announced in May. Prof. Buzek explained that the share of social sciences and humanities in this budget is expected to grow compared to the previous programs. He emphasized, however, it is necessary for us, based in this part of Europe, to realize Fot./photo: M. Baron

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ - Uniwersytet ...