Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 74 m.in. prof. Janusz Janeczek, przewodniczący rady Narodowego Centrum Nauki, który pokazał, jak krajowy system finansowania nauki ma w swoim zamyśle przygotowywać zespoły badaczy do korzystania z funduszy unijnych. Podczas spotkania odbył się też wernisaż jubileuszowej wystawy „Bezgranicznie zaangażowani – uniwersytety dla rozwoju pogranicza”. Prezentuje ona historię KRUŚ i Międzynarodowego Centrum Studiów Śląskich, powołanego w 2005 roku przez uczelnie tworzące konferencję. „Oglądający poznają także dwadzieścia dwa przedsięwzięcia zrealizowane w ostatnich piętnastu latach przez partnerów akademickich działających wspólnie ponad granicą administracyjną naszych krajów” – powiedział podczas inauguracji dr Marcin Baron z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych, kurator wystawy. Ekspozycja będzie prezentowana we wszystkich uczelniach i instytucjach partnerskich KRUŚ, a swą „podróż” zakończy w przyszłym roku w Bibliotece Śląskiej. KRUŚ tworzą uniwersytety: Wrocławski, Śląski w Opawie, Śląski w Katowicach, Opolski i Ostrawski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Z konferencją stowarzyszone są katowicka Biblioteka Śląska oraz Instytut Śląski w Opolu. that we are still extremely inefficient in obtaining funding from the European research and innovation budget. Prof. Janusz Janeczek, chairman of the Council of the National Science Center, joined the discussion explaining how the national system of science funding is going to prepare research teams to take advantage of the EU funds. The participants had an opportunity to attend a vernissage of the anniversary exhibition entitled ”Commitment beyond borders – universities for the development of the borderland”. It illustrates the history of KRUŚ and the International Center for Silesian Studies, which was established in 2005 by the higher education institutions forming the Conference. “Visitors will be able to acquaint themselves with twenty two enterprises that the academic partners have jointly undertaken in the last 15 years as part of their cooperation across the administrative border between our countries”, said the exhibition curator, dr Marcin Baron from the Department of Strategic and Regional Studies, during the opening ceremony. The exhibition will be staged in all higher education institutions and associate institutions belonging to KRUŚ, and will finish its “journey” next year in the Silesian Library. KRUŚ Conference is made up of the University of Wrocław, the Silesian University in Opava, the University of Silesia in Katowice, the University of Opole, the University of Ostrava, and the University of Economics in Katowice. The associate members include the Silesian Library in Katowice and the Silesian Institute in Opole.

Marek Kiczka UE Katowice w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, które odbywało się w dniach 19–21 października 2017 roku, jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu do grona uczelni stowarzyszonych z KRPUT Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 75 © freepik.com UE Katowice joins Conference of Rectors of Polish Universities of Technology At its sitting of 19–21 October 2017, the Conference of Rectors of Polish Universities of Technology (KRPUT) unanimously decided to grant the University of Economics in Katowice associate membership status. KRPUT to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. Działa od 1989 roku i jako jedna z konferencji określonego typu szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP. Do celów KRPUT należą m.in.: koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo- -badawczej i organizacyjnej, podejmowanie działań prowadzących do stworzenia efektywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej i działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza technicznego, wykrywanie, definiowanie i wskazywanie najważniejszych celów w zakresie dydaktyki oraz badań naukowych, wynikających z potrzeby kraju i społeczeństwa oraz nawiązujących do misji wyższych uczelni technicznych. KRPUT is a voluntary association of rectors representing Polish technological higher education institutions. It has been operating since 1989 and, as a conference of a particular type of higher education institutions, it belongs to the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (KRASP). The president of KRPUT is a member of the KRASP presidium. KRPUT aims to, inter alia: coordinate the activities of the member institutions and seek the most effective forms of their collaboration in the teaching, scientific, research, and organizational dimensions, undertake activities leading to the creation of an effective integrated national education system, as well as promoting higher education institutions and programs, particularly technological ones, identify, define and set the major objectives, complying with the mission of the universities of technology, of the teaching and research activities in order to meet the needs of the country and society. Więcej informacji: / More information: www.krput.edu.pl

UE Forum 42
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ - Uniwersytet ...
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II