Views
2 months ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 76 ©darkovujic - stock.adobe.com Klub Absolwentów Logistyki i Transportu Logistics and Transport Alumni Club Bartłomiej Zębala Na przestrzeni lat Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wykształcił liczną grupę absolwentów na kierunkach i specjalizacjach związanych z transportem i logistyką. Z ich inicjatywy przy Biurze Współpracy z Gospodarką i Absolwentami powstaje Klub Absolwentów Logistyki i Transportu (KALiT). Over years, a great number of students graduated from the University of Economics in Katowice with a degree in logistics and transport. Now, they have undertaken an initiative to establish a Logistics and Transport Alumni Club (KALiT) liaising with the Bureau for Cooperation with Corporate Partners and Alumni. KALiT was set up to pursue three major goals: maintain a co-operative relationship between the university and its former students, build a business network between the alumni, and support students during the course of their studies as well as help them enter the labor market. It is the founders’ aspiration that the club should be of real benefit to each stakeholder. Alumni will gain from networking and the exchange of expertise and experience, while students will appreciate contacts with mentors – logistics practitioners. From employers’ point of view, the greatest advantage lies in the fact that the club will enable students to quickly adapt to their work environment. As for the university, alumni will put forward proposals aimed at enriching its study programs and undertake activities to promote synergy between research, science and business. The club is open to all alumni, no matter to what a degree they are able to get involved in its current activities. Members may either engage in the organization of particular initiatives or act as participant-observers. We would like to invite all alumni with a degree in logistics/transport as well as other fields related to TSL to join the club, regardless of when they completed their studies. The key idea behind KALiT is to create a unique alumni movement focused on the logistics and transport sector. Trzy podstawowe cele powołania KALiT to: podtrzymanie więzi między absolwentami a uczelnią, stworzenie sieci kontaktów biznesowych pomiędzy absolwentami oraz wsparcie studentów w toku kształcenia i podczas wejścia na rynek pracy. Dążeniem absolwentów jest, aby działalność klubu przynosiła realne korzyści dla każdego z wymienionych środowisk. Absolwenci skorzystają na networkingu i wymianie wiedzy oraz doświadczeń, a studenci na dostępie do mentorów – praktyków logistyki. Z punktu widzenia pracodawców niewątpliwą korzyścią będzie szybsza adaptacja studentów w środowisku pracy. Absolwenci zaproponują także uczelni wzbogacenie oferty dydaktycznej oraz działanie na rzecz synergii potencjałów badawczo-naukowych z biznesowymi. Klub jest otwarty na wszystkich absolwentów, niezależnie od stopnia możliwego zaangażowania w jego bieżącą działalność. Wśród członków znajdą się zarówno organizatorzy powyższych inicjatyw, jak i ich uczestnicy i obserwatorzy. Chcielibyśmy zaprosić do wspólnej inicjatywy wszystkich absolwentów kierunków i specjalizacji związanych z logistyką/transportem i innych kierunków związanych z branżą TSL. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób, które ukończyły studia w niedalekiej przeszłości, jak i do absolwentów wcześniejszych roczników. Głównym zamierzeniem stworzenia KALiT jest budowa unikatowego ruchu absolwenckiego skupionego na określonej dziedzinie, jaką jest logistyka i transport. Aby otrzymywać informacje o inicjatywach klubu, należy przesłać wiadomość z podaniem imienia, nazwiska i kontaktowego adresu e-mail na adres: kalit@uekat.pl. Bieżące informacje dostępne są także na stronie: www.facebook.com/KALiTUEKatowice If you want to be informed about the Club’s initiatives, email: kalit@uekat.pl. providing your first name, surname and an email address for future correspondence. Current news is also available at: www.facebook.com/KALiTUEKatowice

77 Ubiegłoroczna absolwentka studiów I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna, Justyna Borecka, została laureatką dwunastej edycji konkursu prezydenta Gliwic na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą tego miasta. Praca licencjacka pt. „Atrakcyjność zamieszkania w mieście poprzemysłowym na przykładzie miasta Gliwice” napisana została pod kierunkiem prof. Adama Drobniaka z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych. Nasza absolwentka – i obecnie studentka studiów II stopnia – znalazła się w gronie pięciu autorów najlepszych prac wyróżnionych w konkursie. Konkurencja była duża, a tematyka prac zróżnicowana, o czym świadczy przyznanie Klaudia Plac Najlepsza praca o Gliwicach trzykrotnie pierwszego miejsca. Rywalizowały ze sobą prace zarówno licencjackie, magisterskie, jak i doktorskie. Komisja konkursowa w werdykcie podkreśliła, że praca Justyny Boreckiej wyróżnia się interesującym spojrzeniem na rozwój miasta, wartościowymi obserwacjami oraz trafnymi i cennymi uwagami na temat możliwej poprawy badanych aspektów funkcjonowania miasta Gliwice. Praca jako jedyna uwzględniała aspekty ekonomiczne rozwoju miasta, na co również zwrócono szczególną uwagę. W imieniu prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza listy gratulacyjne laureatom konkursu wręczył Krystian Tomala, zastępca prezydenta miasta. P rzedruk z Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice / Reprint from the City News Service – Gliwice, fot./photo M. Tarnowska, UM Gliwice The best thesis on Gliwice Last year’s graduate in the Spatial Economics first-cycle program, Justyna Borecka, was unveiled as a laureate of the 12 th edition of the competition held by the Mayor of Gliwice for the best graduate thesis (bachelor’s or master’s) and doctoral dissertation on this city. The bachelor’s thesis titled ”The attractiveness of settling in a post-industrial city – the case of Gliwice” was written under supervision of Prof. Adam Drobniak from the Department of Strategic and Regional Studies. Our alumnus, and now a student of the secondcycle program, was among five winners – authors of the theses and dissertations honored in the contest. Competition was keen as a great number of bachelor’s and master’s theses as well as doctoral dissertations, covering a variety of subjects, were submitted, and as many as three were awarded joint first place. In its verdict, the Competition Committee emphasized that the thesis written by Justyna Borecka distinguishes itself with an interesting view on the development of the city, astute observations, and perceptive and shrewd comments on the possible improvements in the functional aspects of the city it examined. It was also the only thesis/dissertation that looked at the city development from an economic angle. The laureates were presented with congratulatory letters by the deputy mayor of the city, Krystian Tomala, acting on behalf of the Mayor of Gliwice, Zygmunt Frankiewicz.

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski