Views
1 month ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 82 ©MG - stock.adobe.com Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i pasjom studentów naszego Uniwersytetu, przy Katedrze Ekonomii Wydziału Ekonomii z inicjatywy dr. Artura Grabowskiego utworzono nowe koło naukowe. 19 września 2017 roku rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podjął decyzję o rejestracji koła. Jest ono otwartą inicjatywą naukową, której celem jest poznawanie i wyjaśnianie zjawisk związanych z funkcjonowaniem współczesnego sportu. Koło Naukowe „Ekonomia sportu” Artur Grabowski Członkami koła są studenci Wydziałów: Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń; Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania, a także absolwenci i pracownicy naszej Alma Mater. Podczas pierwszego zebrania uczestnicy opracowali strategię działalności koła, określili główne obszary prac, a także zaproponowali własne pomysły przyszłych inicjatyw. Celami działalności Koła Naukowego „Ekonomia sportu” są: rozwijanie wiedzy studentów na temat współczesnego rynku sportu oraz ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów na rynku sportu, integracja środowiska studenckiego zainteresowanego ekonomią sportu, umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii sportu, rozwój aktywności naukowej i społecznej członków oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnej i pracy zespołowej, udział w wydarzeniach z różnych dysycplin sportu, jakie odbywają się na obszarze województwa śląskiego, współpraca z klubami i stowarzyszeniami sportowymi oraz organizacjami w kraju i za granicą zajmującymi się ekonomią sportu. 16 listopada 2017 roku ukonstytuowało się Walne Zgromadzenie Koła, które następnie dokonało wyboru władz. Przewodniczącym został Adrian Pietrzyk (student Wydziału Zarządzania, kierunek: Zarządzanie), wiceprzewodniczącymi: Katarzyna Pojda (studentka Wydziału Zarządzania, kierunek: Zarządzanie) i Gracjan Brodowski (student Wydziału Zarządzania, kierunek: Logistyka), sekretarzem Jan Frejowski (student Wydziału Ekonomii, kierunek: Przedsiębiorczość i finanse). Podczas obrad zostały sformułowane zadania do realizacji w perspektywie krótkookresowej, a także dokonano podziału obowiązków wśród członków koła. © Elnur Amikishiyev - stock.adobe.com

“Sports Economics” Student Research Group The Student Group’s members represent all University Faculties: the Faculty of Economics, the Faculty of Finance and Insurance, the Faculty of Informatics and Communication, and the Faculty of Management, as well as our Alma Mater’s alumni and staff. The first meeting involved designing the Group’s strategy, defining the main areas of activity and sharing ideas on the initiatives to be implemented by the Group. The aims of the “Sports Economics” Student Research Group include the following: enabling students to develop their knowledge of the contemporary sports market and the activity of sports-related entities, integration of those members of the student community who are interested in sports economics, enabling the members to develop and expand their knowledge of sports economics, developing research and social activity of the members as well as their organizational and team working skills, participating in a variety of sports events held in the Silesian Voivodeship, cooperation with sports clubs and associations as well as domestic and foreign organizations dealing with sports economics. The General Assembly, established on 16 November 2017, elected the Group’s governing body, including the chairman Adrian Pietrzyk (student of Management at the Faculty of Management), two vicechairmen: Katarzyna Pojda (student of Management at the Faculty of Management) and Gracjan Brodowski (student of Logistics at the Faculty of Management), and the secretary Jan Frejowski (student of Entrepreneurship and Finance at the Faculty of Economics). The meeting also involved defining the short-term tasks for the Group and allocating responsibilities to particular members. On 19 September 2017, the Rector of the University of Economics in Katowice issued a decision granting the registration of the “Sports Economics” Student Research Group. Initiated by dr Artur Grabowski, the Group aims to cater for the interests and hobbies pursued by students of our University’s Department of Economics. It is an open science and research initiative focused on acquiring knowledge and providing explanation on the phenomena related to contemporary sport. 83 Członkowie k oła / Student Group members, fot./ photo A. Grabowski Od lewej / From left to right: A. Pietrzyk, K. Pojda, J. Frejowski, G. Brodowski, fot./photo A. Grabowski

UE Forum 42
Vita Academica 5(65) - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
ISSN 1427-4736 - Przegląd Uniwersytecki - Uniwersytet Szczeciński
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski