Views
1 week ago

UE FORUM nr 46

FORUM_nr 46 / 2018 84 Studenci korzystający ze strefy Google / Students using the Google space, fot./photo E. Lachowicz-Santos Strefa studencka od Google Marek Kiczka Od połowy października 2017 roku studenci korzystają ze strefy studenckiej Google. Uczelnia wygrała wyposażenie strefy, zwyciężając w Rankingu Uczelni Internetowych Rewolucji Google 2016. Wtedy najwyższy odsetek studentów UE Katowice uzyskał poświadczający umiejętności cyfrowe certyfikat od Google i IAB Europe. Inwestycja została zrealizo- wana w przerwie wakacyjnej, przed rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018. Przypomnijmy, że nagrodę o wartości 25 000 zł na aranżację przestrzeni dla studentów symbolicznie odebrał podczas V edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw rektor prof. Robert Tomanek z rąk przedstawicieli Google. Przedstawiciela internetowego giganta nie zabrakło także na otwarciu urządzonej już studenckiej strefy. W wydarzeniu licznie wzięli udział także studenci oraz przedstawiciele UE Katowice. Oznakowanie mebli w strefie Google / Furniture labels in the Google space, fot./photo E. Lachowicz-Santos „Jesteśmy dumni z tej nagrody tym bardziej, że to właśnie nasi studenci ją wywalczyli” – powiedział podczas otwarcia strefy prof. Tomanek. Studenci mogą relaksować się m.in. na kanapach wyposażonych w gniazdka elektryczne i porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. Dodał też, że to nie pierwsza strefa tego typu na uczelni. – „Mamy już podobne strefy wypoczynku w budynkach A, B, i F. Chcemy, by uczelnia była jak najbardziej przyjaznym miejscem dla studiujących” – podkreślił rektor. Warto dodać, że od tego czasu kolejna strefa powstała już także w budynku N, a została sfinansowana ze środków programu Erasmus+. Internetowe Rewolucje Internetowe Rewolucje to program szkoleniowy z obszaru marketingu internetowego. Skierowany jest do studentów, którzy chcą wykorzystywać wiedzę na temat e-commerce, reklamy mobilnej i mediów społecznościowych w swojej przyszłej pracy lub biznesie. Program obejmuje bezpłatny, całodniowy cykl prezentacji i szkoleń odbywających się na polskich uczelniach, po którym istnieje możliwość uzyskania certyfikatu. Studenci podczas otwarcia strefy Google / Students at the opening of the Google Ranking oraz certyfikaty Google i IAB Europe Ranking Internetowych Rewolucji to zestawienie uczelni wspierających rozwój kompetencji cyfrowych swoich studentów. Prowadzony był od 17 kwietnia do 25 września 2016 roku. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uplasował się na najwyższym miejscu wśród polskich uczelni. Pod uwagę brano liczbę certyfikatów uzyskanych przez studentów danej uczelni w ramach programu. space, fot./photo M. Kiczka

Moment przecięcia wstęgi / The ribbon-cutting ceremony, fot./photo M. Kiczka 85 Przemówienie rektora podczas otwarcia strefy Google / The Rector’s speech at the opening of the Google space, fot./photo E. Lachowicz-Santos Student space from Google Widok ze strefy Google – w tle wywiad z rektorem / The view from the Google space; in the background: an interview with the Rector, fot./photo M. Kiczka In mid-October 2017 a Google student space was opened for students. It was financed with the prize money the university was awarded for winning the top position in the University Ranking of Google Internet Revolutions in 2016, when UE Katowice had the highest percentage of students receiving the digital skills certificate from Google and IAB Europe. Internet Revolutions Internet Revolutions is a training scheme in online marketing. It is aimed at students who would like to apply the knowledge of e-commerce, mobile advertising and social media in their future careers or business activities. The program includes a series of free, full-day presentations and training sessions organized at Polish universities, upon whose completion participants are offered an opportunity to pursue certification. Ranking and certification by Google and IAB Europe The Internet Revolutions Ranking is a list showing higher education institutions which best help students develop their digital competence. It was carried out from April 17 to September 25, 2016. The University of Economics in Katowice ranked top among Polish higher education institutions in terms of the number of certificates obtained by the students taking part in the program. The project was completed in the summer break prior to the academic year 2017/2018. Let us remind the readers that the 25,000-Polishzloty prize for setting up a student space was symbolically handed over by Google representatives to the rector, Prof. Robert Tomanek, at the 5 th European Congress of Small and Medium-Sized Enterprises. A representative of the Internet giant was also present at the opening ceremony of the student space, which was attended by a great number of UE Katowice students and members of staff. – ”We are proud of this award, and the fact that it was won by our students makes it even more valuable” – said Prof. Tomanek, opening the student space. Now, students can unwind on couches outfitted with electrical outlets and USB ports for charging mobile devices. The rector also pointed out that it is not the first space of this kind at the university. – “We already have similar relaxation spaces in buildings A, B and F. We would like the university to be as student-friendly as possible”. We have to add that recent- ly, yet another student space – in building N was established. It was financed from the Erasmus+ program funds.

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ - Uniwersytet ...
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski