Views
2 months ago

UE FORUM nr 46

6

6 FORUM_nr 46 / 2018 Doskonałość naukowa na co dzień! Research excellence on a daily basis! O refleksje związane z realizowanymi przez siebie projektami naukowymi poprosiliśmy liderów grantów badawczych afiliowanych w uniwersytecie. We asked the leaders of research grants affiliated at the University to reflect on the projects they are implementing. Prowadzony przeze mnie projekt Narodowego Centrum Nauki – Opus dotyczy problematyki tworzenia i zatrzymywania wartości przez przedsiębiorcze organizacje. Zagadnienie to jest szczególnie ważne dla organizacji funkcjonujących w Polsce, w których, mimo relatywnie wysokiego poziomu przedsiębiorczości, twórczych idei i innowacji, wytworzona wartość nie zawsze zostaje skutecznie zatrzymana, a bywa przechwytywana np. poprzez imitację. Wynikiem projektu będzie zidentyfikowanie skutecznych mechanizmów i strategii tworzenia wartości przez organizacje oraz zbadanie zależności między przedsiębiorczością organizacyjną jako zdolnością dynamiczną a tworzeniem, zatrzymywaniem i przechwytywaniem wartości. Dotychczas przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że wartość w przedsiębiorczych organizacjach wytwarzana jest głównie na etapie generowania i odkrywania twórczych idei, stąd istotne jest strategiczne wzmacnianie oddolnych procesów twórczości, przywództwo strategiczne oraz odpowiedni projekt organizacji wspierający innowacyjność. Prof. Wojciech Dyduch lead the project of the I National Science Centre – Opus that deals with the issues involved in creating and retaining value by entrepreneurial organizations. This is particularly important for organizations operating in Poland, which – despite the relatively high level of entrepreneurship, creative ideas and innovation – cannot effectively retain the value they created and it tends to be intercepted, for example, by imitation. The project will lead to the identification of effective mechanisms and strategies for creating value by organizations and the investigation of the relationship between organizational entrepreneurship as dynamic capacity and value creation, retention and interception. Studies carried out so far have led to the conclusion that value in entrepreneurial organizations is generated mainly at the stage of generating and discovering creative ideas, so it is important to ensure the strategic strengthening of bottom-up creative processes, provide strategic leadership and supply the right design of an organization facilitating innovation. Realizuję projekt dotyczący modeli dyskretnych zmiennych ukrytych i możliwości ich zastosowania w badaniu jednorodności panelowych danych społeczno-ekonomicznych, mierzonych na słabych skalach pomiaru, na który uzyskałam wsparcie w ramach programu Sonata. Zaproponowane przeze mnie podejście poszerza dotychczasową metodologię badań społeczno-ekonomicznych dyskretnych zbiorów panelowych (zorientowanych głównie na analizy statystyczne dla każdego z okresów z osobna). W projekcie zakłada się również pewną specyfikę panelowych danych społeczno- -ekonomicznych, tj. wysoką niejednorodność oraz występowanie braków obserwacji. Podejmując badanie, chcę zweryfikować następujące hipotezy: ukryte modele Markowa (modele LM) pozwalają odkryć bardziej poprawną strukturę klas (w analizowanych zbiorach danych), aniżeli bardziej popularne modele klas ukrytych; rozbudowane modele LM (np. uwzględniające wielopoziomową specyfikę zbioru danych) pozwalają wyodrębnić poprawną strukturę klas oraz stanowią podłoże dodatkowej interpretacji uzyskanych parametrów. Dr Ewa Genge My project, funded under the Sonata program, concerns the models of discrete latent variables and the possibilities of their application in researching the homogeneity of panel socio-economic data, measured on weak measurement scales. The approach I propose contributes to the existing methodology of socio-economic research into discrete panel sets (focused mainly on the statistical analysis of each period separately). The project also assumes certain characteristics of socio-economic panel data, i.e. high heterogeneity and gaps in observations. In my research I want to verify the following hypotheses: latent Markov models (LM models) lead to the discovery of a more correct class structure (in the analyzed data sets) than the more popular latent class models; extended LM models (e.g. taking into account the multi-level characteristics of a data set) can distinguish the correct structure of classes and provide the basis for the additional interpretation of the obtained parameters.

7 Podmiotem moich zainteresowań naukowo-badawczych są polscy producenci gier komputerowych odnoszący spektakularne sukcesy w skali świata, cechujący się ponadprzeciętną dynamiką wzrostu, a mimo to niepoddani badaniom naukowym w obszarze nauk społecznych. Pierwszy z realizowanych przeze mnie projektów NCN (lata 2014–2018) służył rozpoznaniu wpływu relacji współtworzenia (utrzymywanych w branży gier, w sektorze rozrywki, ze społecznościami graczy) na poziom innowacyjności organizacyjnej producentów gier. Realizowane w toku badań wywiady zainspirowały mnie do podjęcia kolejnego projektu koncentrującego się na identyfikacji modeli biznesu eksploatowanych przez twórców gier o odmiennych (premium vs. freemium) modelach monetyzacji. Na to zadanie uzyskałam dotację na rozwój młodych naukowców (lata 2016–2017). Wyniki badań wyłoniły kolejny obszar eksploracji, tym razem dotyczący specyfiki kultury organizacyjnej firm tworzących gry. Jest on przedmiotem zgłoszenia w ramach dotacji na rozwój młodych naukowców na rok 2018. Dr Patrycja Klimas My research interests concern Polish computer game developers with spectacular successes on a global scale, characterized by aboveaverage dynamics of growth, yet not subject to scientific research in the area of social sciences. The first of my NSC projects (2014–2018) aimed to recognize the impact of co-creation relationships (maintained with player communities in the gaming industry) on the level of organizational innovation of game developers. The interviews carried out as part of my research inspired me to run another project focusing on the identification of business models exploited by game developers with different monetization models (premium vs. freemium). I received a grant for young scientists (2016–2017). The results of the study revealed another area of exploration, this time concerning the characteristics of the organizational culture of game developers – it is the subject of the young scientist grant submission for 2018. Prowadzony przeze mnie projekt dotyczy wpływu zmiennych charakteryzujących zespoły zarządzające najwyższego szczebla zarządzania na efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, a w konsekwencji na efektywnoś ć organizacji. Myślą przewodnią projektu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie znaczenie dla efektywności mają cechy zespołów zarządzających? Wśród analizowanych charakterystyk zespołów znajdują się cechy demograficzne, kwestie SHRM (Society for Human Resource Management) czy zdolności do zarządzania wrażliwością zasobów. Analizowane zagadnienie jest szczególnie ważne dla dużych i średnich organizacji oraz zarządów spółek, gdyż dostarcza im naukowego wsparcia w zakresie wyboru członków zespołów zarządzających najwyższego szczebla oraz doskonalenia ich kompetencji pod kątem maksymalizacji efektywności zarówno zarządzania zasobami ludzkimi, jak i efektywności organizacji. Dr Magdalena Majowska The project I run deals with the impact of variables that characterize top management teams on the effectiveness of human resource management and, as a result, on organizational performance. The rationale of the project is the attempt to answer the question: how do the characteristics of management teams affect performance? The characteristics under study include demographics, SHRM (Society for Human Resource Management) issues and the ability to manage resource sensitivity. The issue is particularly important for large and medium-sized organizations and company boards, as it provides them with a scientific backing in selecting the members of top management teams and improving their competences in terms of maximizing the performance of both human resources management and organizational efficiency. Inspiracją do podjęcia badań w projekcie „Ekonomia miejskich dóbr wspólnych” są prace noblistki Elinor Ostrom, która wypracowała zasady gospodarowania tradycyjnymi dobrami wspólnymi. Jesteśmy ciekawi, czy te zasady mają zastosowanie również w miastach, które wyróżniają się dużą mobilnością użytkowników i wielofunkcyjnością przestrzeni. Podstawowym celem projektu badawczego jest próba odpowiedzi na pytanie: co skłania ludzi do kolektywnego działania w procesie tworzenia i użytkowania miejskich dóbr wspólnych? Przyjęliśmy założenie, że takim Dr Adam Polko The inspiration for conducting research within the project “Economics of urban common goods” comes from the works of the Nobel Prize winner Elinor Ostrom, who worked out the principles of managing traditional common goods. We are interested whether these rules also apply in cities that are distinguished by high user mobility and multi-functionality of space. The primary goal of the research project is to answer the question: what motivates people to take collective action in the process of creating and using urban common goods? We adopted the assumption that

UE Forum 42
Śp. prof. zw. dr. hab. Stanisława Karolaka, dhc - Gazeta Uniwersytecka
Słoneczniki na Bankowej - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Prof. Christian von Bar doktorem honoris causa UŚ - Uniwersytet ...
Cześć Ich Pamięci. - Gazeta Uniwersytecka - Uniwersytet Śląski
Fascynujący Świat Roślin - Uniwersytet Śląski