Views
7 months ago

LIDL SA Baltic 2017

Paviršinės nuotekos

Paviršinės nuotekos Entwässerung ● Nuo 1 % iki 2,1 % nuolydis vandeniui nubėgti tolyn nuo pastato. Gefälle zwischen 1% und 2,1%, Wasserableitung vom Gebäude weg. ● Nuotėkų šuliniai kraštuose prie žaliųjų plotų arba tarp dvigubų automobilių stovėjimo eilių, sankirtos taške. Baigus statyti parduotuvę, užpildomas nuotekų vamzdžių praplovimo protokolas, įpridedamas prie išpildomosios dokumentacij os. Hofeinläufe im Randbereich zu Grünfl ächen oder zwischen Stellplatzdoppelreihen im Kreuzungspunkt. Spülprotokoll der Grundleitungen nach Fertigstellung der Filiale zur Dokumentation. − Įlajų kiekis automobilių stovėjimo aikštelėje parenkamas pagal maksimalų iškrentantį lietaus kiekį ir montuojamų grotelių pralaidumą, tačiau bendras įlajų kiekis automobilių stovėjimo aikštelėje turi būti ne mažesnis nei 1 įlaja į 380 m2 automobilių stovėjimo aikštelės ploto, įlajos išdėstomos tolygiai visoje aikštelėje; Hofeinläufe in PP-Bereich sind gemäß max. Niederschlagmengen und Durchlässigkeit zu berechnen. Minimal aber 1 Hofeinlauf pro 400 m2 der gesmaten PP-Fläche. Die Hofeinläufe sind gleichmäßig in PP-Fläche vorzusehen. − Įlajų/šulinėliai įrengiami su lapų bei šiukšlių surinkimo kibirėliais arba nusodinama dalimi, grotelės iš kietojo ketaus, grotelių tarpeliai ne didesni kaip 19 mm; Hofeinläufe sind mit einem Mülleimer ausgestattet, Kanaldeckel aus Gusseisen, die Durchlässe höchstens 19 mm groß. − asfalto dangos paviršius turi būti lygus arba 5 mm aukščiau su šulinių dangčių paviršiumi; Die obere Asphaltschicht auf der gleichen Höhe wie Kanaldeckel oder max. 5 mm über OK Asphalt − šulinių dangčiai, lietaus surinkimo trapai ir latakai turi būti pritaikyti ne mažesniai nei 40 t apkrovai; Kanaldeckel, Hofeinläufe und Entwässerungsrinnen für mindestens 40 t Last geeignet. ● Esant poreikiui, įvažiavimo ir išvažiavimo į automobilių stovėjimo aikštelę zonoje įrengiamas lietaus vandens surinkimo latakas. Plotis 150 mm. Latakas pritakytas ne mažesniai kaip 40 t apkrovai (pvz.: ACO Monoblock RD150V monolitinis polimerbetonio latakas arba kitas analogiškų savybių) Bei Bedarf wird eine 150 mm breite Entwässerungsrinne auch im Einfahrts- und Ausfahrtsbereich verlegt. Die Belastung mindestens 40 t (z. B. ACO Monoblock RD150 V ,monolytische Polymerbeton-Entwässerungsrinne oder gleichwertig). ● Lietaus surinkimo latakas įrengiamas rampos privažiavimo apačioje - važiuojamojoje dalyje ir šaligatvyje, pvz. ACO Drain G 100 arba analogas; Entwässerungsrinne am unteren Teil der Rampe in Fahrbereich und Schrambordbereich, z.b. ACO Drain G 100 oder gleichwertig. ● Siekiant sumažinti eksploatavimo išlaidas, dėl ekonominių ir ekologinių priežasčių įvertinti vandeniui laidžių trinkelių įrengimą. Um laufende Kosten zu verringern, ist aus ökonomischer und ökologischer Sicht der Einsatz von wasserdurchlässigem Pfl aster zu prüfen. Prekių vežimėlių kreipiančiosios EKW-Führung ● Prekių vežimėlių kreipiančiosios iš apvalaus šlifuoto V2A nerudij ančio plieno profi lio, pagal Lidl tiekimo sąlygas. Einkaufswagenführungen aus Rundrohr V2A geschliffen gem. Kondition. Įrenginių statymas lauke Außenaufstellung Anlagen ● Šaldymo įrangos lauko blokai įrengiami ant rampos stogo. Außeneinheiten der Kälteanlage sind vorrangig auf dem Dach der Direktanlieferung zu platzieren. − Alternatyva. Inžinerinių įrenginių aikštelė sklype, šalia pastato – ant pamatinės plokštės. Įrengiamas patogus priėjimas ir tvora apsauganti nuo vandalizmo; Gute Zugänglichkeit (Gehwegplatten). ● Netoli elektros įvado patalpos numatomas privažiavimas, vieta ir pajungimas mobiliam elektros generatoriui. In der Nähe des Stromanschlusskastenraumes ist eine Zufahrt, ein Stellplatz und ein Anschluss für den mobilen Stromgenerator vorgesehen Šiukšlių konteinerių stoginė Mülleinhausung ● Rakinama atliekų aikštelė su matomumą ribojančiomis sienelėmis rampos zonoje. Verschließbare Mülleinhausung mit Sichtschutz im Rampenbereich. ● Minimalus atstumas nuo parduotuvės pastato – 5,00 m (kad nesklistų gaisras vandalizmo atveju). ● ● ● Mindestabstand zum Filialgebäude von 5,00m (Brandüberschlag bei Vandalismus).. Rangovas sumontuoja apsaugines konstrukcij as ribojančias stoginės durų atidarymą, kad durų atidarytoje padėtyje neišlaužtų vėjo gūsiai. GU montiert Schutzkonstruktionen, um das Öffnen von Türen einzuschränken, damit eine geöffnete Tür von Windböen nicht kaputt gemacht wird. Jei konteinerius planuojama statyti privažiavimo prie rampos zonoje, danga tokia pati kaip privažiavimui, t.y. betonas. Sollte die Mülleinhausung im Direktanlieferungsbereich aufgestellt werden, so muss der Bodenbelag derselbe wie im Zufahrtsbereich sein, d. h. Beton. Jei šiukšlių konteinerius statyti planuojama automobilių stovėjimo aikštelės teritorij oje, tuomet danga po šiukšlių konteineriais tokia pati kaip visoje stovėjimo aikštelėje, t.y. asfaltas arba trinkelės Falls die Mülleinhausung im PP-Bereich eingerichtet werden soll, so muss der Bodenbelag unter Mülleinhausung dem Bodenbelag des gesamten Parkplatzes identisch sein, d. h. zu verwenden ist Asphalt oder Pfl astersteine. 18

LD-AA-02 Apsauginis rampos stulpas LD-AA-02 Rammschutz LD-AA-03 Apšvietimo atramos LD-AA-03 Lichtmasten Alternatyva: šaligatvio salelė aplink apšvietimo atramą Optional: Schrammbordinsel 19