Views
7 months ago

LIDL SA Baltic 2017

Darbų priėmimas Prieš

Darbų priėmimas Prieš pastato ir įrenginių pridavimą Užsakovui, Rangovas turi būti atlikęs pastato ir įrenginių įvedimą į eksploatacij ą, pateikti visą dokumentacij ą nurodytą LIDL statybos aprašymo priede „20161109_Dokumentacij os perdavimo protokolas 2015_LT.xls“ ir įvykdyti visas sąlygas nurodytas šiame skyriuje. Vor die Abnahme muss Generalunternehmer Technikanlagen der Filiale im Betrieb haben und die Ausführungunterlagen gemäß Dokumentationsübergabecheckliste „20161109_Dokumentacij os perdavimo protokolas 2015_LT.xls“ einzureichen. Išpildomoji projekto dokumentacij a yra būtina sąlyga Užsakovo darbų priėmimui. Dokumentacij os pateikimo tvarka nurodyta statybos aprašymo priede „20151116_Ispildomosios dokumentacij os pateikimo tvarka.docx“ Die Ausführungsunterlagen ist ein Muss für die Abnahme. Ausführungsunterlagen sind gemäß Dokumentationsstruktur „20151116_Ispildomosios dokumentacij os pateikimo tvarka.docx“ einzureichen. Statybos darbų priėmimo metu Užsakovas užpildo objekto perdavimo-pirėmimo aktą prie kurio prideda statybos darbų defektų protokolą nurodytą statybos aprašymo priede „20161119_Parduotuvės darbų patikrinimo protokolas.xls“ Bei der Abnahme unterschreibt sich GU in Filialeübergabeprotokol und in Anlage: „20161119_Parduotuvės darbų patikrinimo protokolas.xls“ (Abnahmecheckliste). Pastato bei techninių įrenginių patikrinimą atlieka Rangovas dalyvaujant Užsakovui arba Užsakovo paskirtam atstovui. Bei der Abnahme der Filiale und Technikanlagen nimmt GU, Lidl und Lidl beauftragte Sachverständiger. Laikančioms pastato konstrukcij oms, fasado konstrukcij oms, grindų konstrukcij ai, elektros instaliacij ai ir šildymo-vėdinimo sistemoms vykdomi atskiri patikrinimai atliekami Užsakovo paskirto nepriklausomo specialisto. Tragwerk, Fassaden, Bodenfl ießen, Elektro, HLK sind während Bauphase durch unabhängigen Sachverständiger (Lidl beauftragt) zu Prüfen. Užsakovo arba Užsakovo paskirtų speciallistų atliekamam darbų priėmimui mažiausiai turi būti užtikrinti šie punktai: Für die Abnahme von Lidl und Lidl beauftragte Sachverständiger sollen auf der Baustelle zur Verfügung stehen: • Išpildomoji dokumentacij a (kaip toliau parašyta) Ausführungsunterlagen • Žirklinis keltuvas arba pakelėjas Hebebühne • Matavimo įrankiai (pvz. Temperatūros, drėgmės, triukšmo ir pan.) Messgeräte (z.b. Temperatur, Feuchte, Lärm. usw.) • Termovizinė kamera Thermokamera • LIDL techninės priežiūros inžinieriaus dalyvavimas Teilnahme von Bauüberwachungsingenieur 08 Pilnas šildymo ir vėsinimo įrenginių funkcionavimas patikrinamas Užsakovo pageidavimu funkcinio patikrinimo metu. Rangovas dalyvauja kartu. Nustačius defektus, juos pašalina. Inbetriebnahme von Technikanlagen erfolgt durch Funktionsprüfung. Die Funktionsprüfung ist von Lidl Sachverständiger durchgeführt. Teilnahme von GU erforderlich. Die Mängel müssen von GU beseitigt werden. Rangovas turės atlikti Užsakovo darbuotojų arba kitų asmenų, kuriuos paskirs Užsakovas, mokymą, kad jie, prieš galutinai perimdami objektą, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įrangą ir statinius. GU führt die Schullung für Filialpersonal über Steuerung, Betireb der Anlagen und Wartung des Gebäudes.

Perdavimas eksploatacij ai Prieš 5 darbo dienas iki pastato ir įrenginių perdavimo eksploatacij ai ir naudojimui Užsakovui, Rangovas turi pateikti visą dokumentacij ą ir įvykdyti visas sąlygas nurodytas šiame skyriuje. Die Ausführungsunterlagen sind 5 Tagen vor die Abnahme einzureichen GU. Alle Anforderungen in diesem Paragraph sollten erfüllt werden. Techninių įrenginių išbandymą ir paruošimą eksploatavimui, atsižvelgiant į darbų terminus ir statybos darbų vykdymo planą atlieka Rangovas. Šis reikalavimas taikomas visai pastate sumontuotai techninei įrangai (pvz., šidymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos, santechnikos darbai, gaisro ir apsaugos signalizacij a, elektros įranga ir valdymo sistemos, priešgaisriniai vartai, sekcij iniai vartai, tambūro automatinės surys, perkrovimo rampa, apsaugos nuo saulės įranga ir kita). Inbetriebnahme der Filiale und Technikanlagen ist von GU gemäß Bauzeitplahn durchzuführen. Diese Anforderung gilt für ganze Haustechnikanlage (HLK, Sanitär, BMA, EMA, Eleetro, Steuerung, Brandschutztoren, Sektionaltor, automatische Sciebetüren, Rampentisch, Sonnenschutz usw.) Jeigu įrangos išbandymui ir paruošimui eksploatacij ai reikalingų sąlygų (pvz., elektros srovės, vandens tiekimo) nėra, tokiu atveju reikia atskirai sudaryti tokias sąlygas (pvz., panaudoti rezervinius elektros generatorius, vandens talpyklas ir kita). Wenn die Inbetriebnahme der Technikanalagen nicht möglich wegen fehlende Bedingungen (z.b. Elektro, Wasserleitung ) ist, müss GU zusätzliche Massnahmen ergreifen (Elektrogenerator, Wassertank usw). Paruošimo eksploatavimui metu reikia suderinti tarpusavyje visus techninių įrenginių komponentus ir sistemas (pvz., hidrauliškai sureguliuoti vamzdynus) bei nustatyti visus reguliuojamus parametrus. Tolesnis sureguliuotų/nustatytų parametrų (pvz., patalpos temperatūros, laikmačio parametrai) pakeitimas leidžiamas tik gavus Užsakovo rašytinį pritarimą. Während die Inbetriebnahme festgelegte Regelung und Einstellungswerten der Technikanlage und Komponenten (z.b. hidraulische Werten, Temperatur, Volumenstrom) sind später nur mit schriftliche Lidl Abstimmung zu Ändern. Visų sureguliuotų/nustatytų paramterų reikšmės perduodamos Užsakovui kartu su išpildomąja projekto dokumentacij a. Alle bestimmte Regelungswerten , Einstellungen, Grenzwerten sind für Lidl gemeinsam mit Ausführungsunterlagen einzureichen. Visiems techniniams įrenginiams atliekami ir užprotokoluojami ne mažesnės kaip toliau nurodyta apimties funkciniai patikrinimai: Die Funktionsprüfung ist mindestens in solche Umfang wie unten zu Durchführen und zu Protokolieren: • Visų pastato komponentų funkcionavimo patikrinimas. Tikrinamos ne mažiau kaip šios funkcij os, pvz.: - įrenginių ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS (automatinis ir/arba rankinis), - techninių parametrų NUSTATYTOS/FAKTINĖS reikšmių palyginimas (pvz., temperatūros, debitai, slėgiai, triukšmo lygiai), - jutiklių (pvz., temperatūros) kalibravimas, - valdymo įranga bei valdymo parametrai. - visų komponentų gedimo signalų pranešimas Die Funktionsprüfung ist mindestens in solche Umfang wie unten zu Durchführen - Ein-und Ausschaltung der Anlagen (automatisch oder manuel) - Parameter Grenzwerten ("Soll") und "Ist Werten Vergleich (z.b. Temperatur, Volumenstrom, Lärm) - Kalibrierung Sensorenwerten - Alarmsignal der Komponenten • Pavojaus signalų perdavimas atsakingai tarnybai (pvz., per valdymo prietaisus). Übergabe Alarmsignal an Securityfi rma 09

Wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w ... - Baltic Green Belt