Views
6 months ago

fulya keskin

fulya

Dedem Oğuz Yabgu devleti Subaşı Selçuk Bey X. Yyillk yarısında Cend’de beylik kurduğu zaman gelmişim cihana. Beylik dedemle birlikte İslam’a girince adım Davud konulsada Çakır diye seslenenler de olur bana. Benden 3 sene sonra karındaşım Tuğrul Bey doğmuş. Babam Mikail şehit düşünce dedem ve amcalarımın eli altında serpildik. Dedemin vefatıyla da (1007- 09) Selçuklu Beyliği’nde bölgenin başına ikimiz birlikte geçtik. Emmim Arslan Yabgu’da halkıyla Buhara yakınına göçtü, Selçuklular Samaniler ile komşu oldu. Karahan ile Gazne birlik yapıp devlete son verince Cend’de barınamayıp Maveraünnehir’e geldik. Güven olmadığında karar kılınca yeni mekanlar aradık. Tuğrul, savunma kolaylığı için çölleri istedi amma ben Bizans’ın elindeki Anadolu’yu hedef eyledim. Bu sırada emmim Arslan Yabgu, Gazne ile ittifakı bozup Karahanlı Devleti’ne taabi oldu lakin hakan itimat etmeyip Tuğrul’u hapsetti. Ara vermeden bizans üzerine sefere çıktım (1018 gibi bir tarihten söz edilir. Bununla ilgili Urfalı Mateos 467’ de Van Gölü civarına girildiğini şu sözlerle anlatmaktadır:’’…Bu zamana kadar böyle Türk atlı askeri görmemiştik. Ermeni askerleri onların acaip şekilli yaylı ve kadın gibi uzun saçlı olduklarını anlattılar…’’). Vaspurakan ve Nahcivan bölgelerinde okçularımın ustalığıyla zafer kazanıp karındaşıma pusula yollattıp batıya gidersek bize karşı kayacak devlet olmadığını haber eyledim. Bu sürede emmim Arslan Yabgu Karahan ve Gazne hakanlarının dikkatini cezbeyleyince halkını Horosan’a naklederken Arslan Yabgu’nun Hint memleketinde Kalincar Kalesi’ne tutsak edilmesi karar kılınmış (1025), böylece Rabb’im bize Selçuklu ailesinin başına geçme lütfunu bahşetti. Horosan’a giden Türkmenler baskınlar sonucu çok can verince dağılıp kimi Azeri ve Doğu Anadolu topraklarına gelip bize de katıldı. Kimi emmimi kurtarmak istedi ise de ancak oğlu Kutalmış Bey’i kurtardılar. Sonradan emmimin o kalede can verdiği haberini aldık(1032). Gazneli devleti bize yeni yurtlar işaret etti lakin amcam dengine düşme endişesiyle red cevabı verdik. Bundan olsa gerek sonrasında Gazneliler ile Selçuklu beyliği ittifakı yapılmadı. Bu sırada Alparslan evladımın doğumunu uğur sayarak Gazne üzerine sefere çıktım ve galip geldim (1030), bununla birlikte Sultan Mahmud öldü. Biz de Gazneli hakimiyetindeki Harizm adlı kışlağı kullanmaya başlamıştık. Oğuz Yabgu devletinin yeni hükümdarı Şah Melik’in bize sürekli düzenlediği baskınlar üzerine Harizm’den haber vermeden ayrıldık ve bir zamanlar Yabgu idaresindeki Türkmenlerin yanına yerleşmek istedik. Gazneli hakanıı Sultan Mesud da bizi rahat bırakmadı ve iki ordu yine karşılaşarak Gazneli ordusu malup edildi(25 Haziran 1035). Bu malubiyet devletin ve Selçuklu halkının var olan endişesini arttığı sebebiyle savaşta oorrdduuyyuu maağğl luupp eet ttiğği imizz iççi i inn öözzüürr ddi ileemi işşt tikk.sonunda yaptığımız anlaşma ile bana , Tuğrul’a ve diğer emmim Musa Yabgu’ya ‘’ dikhan’’ünvanıyla farlı bölgelerde yurtlar verildi. Gönül isterdi barış uzun olsun ama iki ordu yeniden karşılaştı ve Selçuklu Beyliği ordusu galip geldi(Mayıs 1038). Bu galibiyet ardından Tuğrul Bey Nişabur’da, ben Merv’ de ‘’ Melikü-l Müluk’’ ünvanıyla hutbe okutturduk. Bu galibiyetler devlet olma yolunda ilk adımlarımızdı.