Views
6 months ago

Amanpath

C M Y K

C M Y K SXfªf³ffaQ¦ffa½f A¸f³f ´f±f SXf¹f´fbSX, SXdU½ffSX, 15 A´fi`»f 2018 A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX IYe dU²ff³fÀf·ff ¸fZÔ dþ»ff ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f IYe »ff´fSXUfWXe IZY ¨f»f°fZ dfþZ´fe ³fZ°ff IZY dIiYd›¹f³f RZY»fûdVf´f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ¸fûd°f¹ffdfÔQ IZY Afg´fSXZVf³f IZY ffQ QþʳfûÔ IYe AfÔJûÔ IYe SXûVf³fe ¨f»fe ¦fBÊ ±feÜ IYf³fc³f d³f¸ff°ffÊ ffff ÀffWXZf AÔfZOXIYSX þ¹fÔ°fe ´fSX ³¹ff¹f IYe AfÀf »fZIYSX þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf LØfeÀf¦fPÞX (þZ) IZY VfWXSX dþ»ff A²¹fÃf ¸fZWXb»f ¸fføY IZY Àff±f 8 ´fedOÞX°fûÔ IiY¸fVf: þe°fIbYÔUSX, ¦fif¸f ²f³f¦ffÔU (LbdSX¹ff), ·feJc ÀffWXc ¸f»fZJZOÞXf, ÀfÔ°fSXf¸f ¦fif¸f þSXWXMXû»ff, ¸fb»fSX ffBÊ ¦fif¸f þSXWXMXû»ff, A¸fSX dÀfÔWX ¦fif¸f WXZ¸f»fIYûOÞXû, RbY»fdÀfÔ¦f ¦fif¸f WXZ¸f»fIYûOÞXû, Àfb³f`³ff dUV½fIY¸ffÊ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU, »fJ³f www.amanpath.com TODAY »ff»f Vf¸ffÊ ¸fbOÞX´ffSX ³fZ ´fdSXþ³fûÔ IZY ÀfdWX°f ´fbd»fÀf A²feÃfIY ÀfZ d¸f»fIYSX feþZ´fe ³fZ°ff IZY dIiYd›¹f³f RZY»fûdVf´f AÀ´f°ff»f ´fifÔ²f³f ´fSX A´fSXf²f QþÊ IYSX þZ»f ·fZþ³fZ ¸ffÔ¦f IYeÜ ¸fZWXb»f ¸fføY ³fZ IYWXf þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf ðfSXf ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfZ ·fe dVfIYf¹f°f IYe þf ¨fbIYe WX` AüSX Afþ SXfþ³ffÔQ¦ffÔU dþ»fZ IZY AfÔJ RYûOÞXUf IYfÔOX ÀfZ 8 ´fedOÞX°f A´f³fZ ´fdSXþ³fûÔ IZY Àff±f EÀf´fe ÀfZ dVfIYf¹f°f dIY¹fZÜ feþZ´ff ³fZ°ff IZY dIiYd›¹f³f RZY»fûdVf´f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ EIY ¸ffWX ´fcUÊ WXbE ¸fûd°f¹ffdfÔQ Afg´fSXZVf³f IZY ffQ 30 »fû¦fûÔ IYe AfhJûÔ IYe SXûVf³fe ¨f»fe ¦fBÊ ±feÜ BÀf ´fSX IYf¹fÊUfWXe IYSX³fZ ÀfZ OXfg. SX¸f³f ÀfSXIYfSX IYf ´feLZ WXMX³ff Àf¸fÓf ÀfZ ´fSXZ WX`Ü UWXeÔ EIY dõ°fe¹f ßfZ¯fe IZY Ad²fIYfSXe IYû ´fi±f¸f ßfZ¯fe IZY ¸fb£¹f d¨fdIY°Àff Ad²fIYfSXe ´fQ ´fSX dfNXf IYSX SXJf ¦f¹ff WX`, CX³fIYe ³ffIY d³fUZVfIY d¸f»f³f ¸fZÔ Afªf ¦fcÔþZÔ¦fZ ¦fþ»f ¦ffd¹fIYf ´fe³ffþ ¸fÀff³fe IZY ÀfbSX IYf³fc³f d³f¸ffÊ°ff IYe þ¹fÔ°fe ´fSX AfÔJ RYûOÞXUf IYfÔOX ´fedOÞX°fûÔ IZY Àff±f ³¹ff¹f ¸ffh¦f³fZ þû¦fe IYfÔ¦fiZÀf ³fZ EÀf´fe ÀfZ »f¦ff¹fe ¦fbWXfSX ■ ÀfÔUZQ³ffAûÔ ÀfZ ³fWXeÔ ÀfSXûIYfSX ·ffþ´ff ³fZ°ff IZY AÀ´f°ff»f IYû f¨ff SXWXe SX¸f³f ÀfSXIYfSX : þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf ■ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IZY ÃfZÂf ¸fZÔ ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe IYf ´fQ A¹fû¦¹f IYû QZ³ff fOÞXe »ff´fSXUfWXe : ¸fZWXb»f ¸fføY »fJû»fe ¸fZÔ f³fZ¦ff ÀffWXc Àf¸ffþ IYf IY¸ffÊ ·fU³f ■ ¸fWXf´füSX ¸f²fbÀfcQ³f ¹ffQU ³fZ SXJe ³feÔU ■ »fJû»fe IZY f`¦ff´ffSXf ´ff³fe MXÔIYe IZY ´ffÀf ·fU³f IYf IYf¸f VfbøY ■ IY¸ffÊ þ¹fÔ°fe ¸fWXû°ÀfU IZY Àf¸ff´f³f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ WXbAf ·fcd¸f´fcþ³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ UfOXÊ ³fÔfSX 32 »fJû»fe f`¦ff´ffSXf ¸fZÔ ÀffWXc Àf¸ffþ IYf IY¸ffÊ ·fU³f f³fZ¦ffÜ 25 »ffJ ÷Y´fE IYe »ff¦f°f ÀfZ BÀfIYf d³f¸ffʯf WXû¦ffÜ BÀfIYe ³feÔU ¸fWXf´füSX ¸f²fbÀfcQ³f ¹ffQU AüSX Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ ³fZ IY¸ffÊ þ¹fÔ°fe IZY Àf¸ff´f³f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXJeÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ d³f¦f¸f IZY Àf·ff´fd°f dVfU U¸ffÊ ·fe ¸füþcQ SXWXZÜ »fJû»fe f`¦ff´ffSXf IZY ´ff³fe MXÔIYe IZY f¦f»f ¸fZÔ BÀfIYf d³f¸ffʯf WXû¦ffÜ »fJû»fe ÀffWXc Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE ¹fWX ·fU³f CX´f¹fû¦fe WXû¦ffÜ »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ ´fcUÊ ¸fÔÂfe WXZ¸f¨fÔQ IZY ´fid°f ·ffþ´ff ´fdSXUfSX ³fZ ´fiIYMX IYe ÀfÔUZQ³ff ·ffþ´ff ´fdSXUfSX ³fZ VfûIY ´fiIYMX IYSX°fZ WXbE BÀfZ dUd²f IYf dU²ff³f ¸ff³f°fZ WXbE ·ffU·fe³fe ßfðfþÔd»f Ad´fÊ°f IYe WX` A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ UdSXâ ·ffþ´ff ³fZ°ff U ´fcUÊ ¸fÔÂfe WXZ¸f¨fÔQ ¹ffQU IZY AfIYdÀ¸fIY QbJQ d³f²f³f WXû þf³fZ ´fSX dþ»ff ·ffþ´ff ´fdSXUfSX ³fZ VfûIY ´fiIYMX IYSX°fZ WXbE BÀfZ dUd²f IYf dU²ff³f ¸ff³f°fZ WXbE ·ffU·fe³fe ßfðfþÔd»f Ad´fÊ°f IYe WX`Ü ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYSX³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ ³f¦fSX dU²ff¹fIY U ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX, dþ»fZ IZY ´fi·ffSXe ¸fÔÂfe SXfþZVf ¸fc¯f°f, ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX, UdSXâ ³fZ°ff »fe»ff SXf¸f ·fûþUf³fe,AVfûIY Vf¸ffÊ, Jbf¨fÔQ ´ffSXJ, ´fcUÊ ÀffÔÀfQ U ¸fWXf´füSX Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû »fZIYSX ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ ÀfüÔ´ff Äff´f³f SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ J`SXf¦fPÞX »ffIY IZY ¦fif¸f JþSXe IZY ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ dUd·f³³f ¦ffÔU IYe dUd·f³³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ AüSX ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX EÀfOXeE¸f IYû Äff´f³f ÀfüÔ´f IYf¹fÊUfWXe IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ SXf³fe SXdV¸fQZUe dÀfÔWX þ»ffVf¹f ÀfZ ´ff³fe LûOÞX IYSX °ff»fff IYû ·fSX³fZ, ¦ffÔU IZY WXZÔOX´fÔ´f IYf Àfb²ffSX IYSXf³fZ, ¸f³fSXZ¦ff ¸fþQcSXûÔ IYû ¸fþQcSXe IYe ´fc¯fÊ SXfdVf dQ»ffE þf³fZ, ¦ffÔU ÀfdWX°f AfÀf´ffÀf IZY B»ffIYûÔ ¸fZÔ A§fûd¿f°f dfþ»fe IYMXü°fe fÔQ IYSX³fZ, AfÔ¦f³fffOÞXe IZY³Qi ¸fZÔ f¨¨fûÔ IZY ´fû¿f¯f AfWXfSX IZY d»fE dQE þf³fZ Uf»fZ SXZOXe MXc BÊMX IYe ¦fb¯fUØff ¸fZ Àfb²ffSX »ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊÜ »fJû»fe ÀffWXc Àf¸ffþ õfSXf BÀfIYe ¸ffÔ¦f IYe þf SXWXe ±feÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ dþ»ff ÀffWXc Àf¸ffþ IZY A²¹fÃf WXc¸f³f ÀffWXc, ³f¦fSX ÀffWXc ÀfÔ§f A²¹fÃf ¸fQ³f ÀffWXc, dþ»ff ÀffWXc ÀfÔ§f IZY ¸fWXf¸fÔÂfe ³fÔQc ÀffWXc, IYf¹fÊIYfSXe A²¹fÃf ²fSX¸f»ff»f ÀffWXc, ÀfÔSXÃfIY dþ»ff ÀffWXc ÀfÔ§f IZY ¸fû°fe ÀffWXc, ¸f²fbÀfcQ³f ¹ffQU, dþ»ff²¹fÃf ÀfÔ°fû¿f A¦fiUf»f, SXfª¹f ¸fÔÂfe Vfû·ff Àfû³fe, ³fe»fc Vf¸ffÊ, AIYSX¸f IbYSXZ`Vfe, dU²ff¹fIY ÀfSXûþ³fe fÔþfSXZ, ÀfbSXZVf E¨f »ff»f, ÀfbSXZVf OXb»ff³fe, ·fSX°f U¸ffÊ, Àfd¨f³f dÀfÔWX,IYû¸f»f dÀfÔWX SXfþ´fc°f, OXf. SXZJf ¸fZßff¸f, ¸fWXf¸fÔÂfeõ¹f ÀffU³f U¸ffÊ, dWXSXZ³Qi ÀffWXc, CX´ff²¹fÃf ¨fÔdQiIYf OXOÞXÀfZ³ff, dQ³fZVf ¦ffÔ²fe, SXfþZ³Qi ¦fû»fLf, IYû¿ff²¹fÃf ÀfüSX·f IYûNXfSXe, ¸fÔÂfe SXfþZVf V¹ff¸fIYSX, ´fcd¯fʸff ÀffWXc,Àf°feVf IY³³füþZ, ¸fbIZYVf f§fZ»f,A°fb»f SXf¹fþfQf, QZUZVf QZUfÔ¦f³f, ÀfÔþ¹f »fûdWX¹ff, WXdSXVf Vf¸ffÊ,¹fbUf ¸fû¨ffÊ dþ»ff²¹fÃf I`Y»ffVf Vf¸ffÊ, ³fSXZVf f`Q ´f°f»fe, dþ»ff ·ffþ´ff ¸fedOX¹ff ÀfZ»f ´fi·ffSXe EOXUûIZYMX AûþÀf QfÀf, A¸fSX »f»fUf³fe, IYf¹ffÊ»f¹f ¸fÔÂfe dÂf¦fb¯f MXfÔIY, V¹ff¸ff ÀfbJQZUZ U AøY¯f ¦fb~f, SX§fbUeSX Uf²fUf ÀfdWX°f dþ»ff ´fQfd²fIYfSXe,dUd·f³³f ¸fû¨ffÊ-´fiIYûâ IZY ´fQfd²fIYfSXe U IYf¹fÊIY°ffÊ ´fi¸fbJ WX`Ü A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¦fie¿¸f FY°fb IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXb¹fZ IY»fZ¢MXSX ·fe¸f dÀfÔWX õfSXf ¸fûWXfSXf dRY»MXSX ´»ffÔMX IYf AfIYfdÀ¸fIY d³fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àff±f WXe dVfU³ff±f ³fQe ¸fZÔ ¦fÔQZ ´ff³fe þf³fZ ÀfZ SXûIY³fZ dÀfUSXZþ dMÑMX¸fZ³MX ´»ffÔMX IYf d³f¸ffʯf dIY¹fZ þf³fZ dÀfÔ¦fQBÊ U ¸fûWXOX ÃfZÂf IYf ·fe d³fSXeÃf¯f IYSX Af¹fböY AV½f³fe QZUfÔ¦f³f ÀfZ A¸fÈ°f d¸fVf³f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe d»f¹ff ¦f¹ffÜ IY»fZ¢MXSX ßfe dÀfÔWX ³fZ dÀfUSXZþ dRY»MXSX ´»ffÔMX IZY d»f¹fZ dÀfÔ¦fQBÊ ¸fûWXOX ÃfZÂf IZY d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f CXÀfIZY dÀfÀMX¸f IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ þf³fIYfSXe »fe dþÀf ´fSX Af¹fböY ßfe QZUÔf¦f³f f°ff¹ff dIY, ¸fûWXfSXf ³ff»fZ ÀfZ dVfU³ff±f ³fQe ´fSX »fJû»fe f`¦ff´ffSXf IYe ´ff¿fÊQ Qb»ffSXe ÀffWXc, ´ff¿fÊQ QZUf°fe ÀffWXc, ´ff¿fÊQ OXfg. ´fû¿f¯f ÀffWXc, ´ff¿fÊQ øY´fZVf ÀffWXc, WXeøY ÀffWXc, WXSXe ÀffWXc, Ldf»ff»f ÀffWXc, WXSXeVf¨fÔQi ÀffWXc, »fJû»fe ÀffWXc Àf¸ffþ IZY A²¹fÃf þ³fIY ÀffWXc, ´fcUÊ ´ff¿fÊQ §f³fV¹ff¸f ÀffWXc, OXû¸f³f ÀffWXc, ¸fWXZVf ÀffWXc, feAfSX ÀffWXc, ¦f¯fZVf ¸fûJ»ff ¸fZÔ ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ffBÊ ¦fBÊ IY¸ffÊ þ¹fÔ°fe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¸fÔOX»f ÀffWXc Àf¸ffþ EUÔ ¦fif¸f ÀffWXc Àf¸ffþ ¸fûJ»ff IZY ÀfÔ¹fböY °f°UfU²ff³f ¸fZÔ IY¸ffÊ þ¹fÔ°fe ²fc¸f-²ff¸f ÀfZ ¸f³ff¹fe ¦f¹feÜ ´fi±f¸f ¨fSX¯f ¸fZÔ ÀffWXc Àf¸ffþ õfSXf ¸ffh IY¸ffÊ IYe ÓffÔIYe IZY Àff±f dUVff»f IY»fVf ¹ffÂff d³fIYf»fe ¦fBÊÜ þ¦fWX-þ¦fWX ´fSX IY¸ffÊ IYe ÓffÔIYe EUÔ IY»fVf IYe ´fcþf A¨fʳff IYe ¦fBÊÜ °fQдf›f°f Àff¸ffdþIY ²UþfSXûWX¯f IZY ´f›f°f IY¸ffÊ IYe ¸fWXfAfSX°fe ´fiÀffQe dU°fSX¯f U ·f¯OXfSXZ IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY dõ°fe¹f ¨fSX¯f ¸fZÔ Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ A´f³fZ þ¸ff³fZ ¸fZÔ þ¨fIYe IYf¹fÊ ¸fZÔ CX»»fZJ³fe¹f ¹fû¦fQf³f QZ³fZ Uf»fe ¸ff°ffAûÔ IYû UÀÂf ·fZÔMXIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ff dþÀf¸fZÔ d¸f»f³°fe³f d³f¿ffQ, Ófbd³f¹ff ffBÊ, MXZÔ¨f ffBÊ, IZYþf ffBÊ, dfÀffWXe³f, AfÀfe³f ffBÊ IZY ³ff¸f Àf¸¸fd»f°f WX`Ü BÀfe ´fiIYfSX ÀffWXc Àf¸ffþ IZY dQUÔ¦f°f fÔ²fbAûÔ IZY CX»»fZJ³fe¹f IYf¹fûÊÔ IYf À¸fSX¯f IYSX°fZ WXbE ÀU. ¦fû´ff»f WXû³fZ Uf»fZ ´fiQb¿f¯f IYû SXûIY³fZ w.qs E¸f E»f OXe dÀfUSXZþ dMÑMX¸fZ³MX ´»ffÔMX d³f¸ffʯf IZY d»f¹fZ ´fdSX¹fûþ³ff °f`¹ffSX IYe ¦fBÊ WX`Ü dþÀf¸fZÔ ¸fûWXfSXf ³ff»fZ IZY ´fiQbd¿f°f þ»f IZY Vfû²f³f IZY Àff±f-Àff±f VfWXSX IZY ÀfZd´MXIY MX`ÔIYûÔ ÀfZ d³fIY»f³fZ Uf»fZ A´fdVfá IYf ·fe Vfû²f³f IYf ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü EÀfMXe´fe IZY dUIYdÀf°f CXUÊSXIY °f±ff CX´f¨ffdSX°f þ»f IYf dUIiY¹f IYSX³fZ ÀfZ Ad°fdSXöY Af¹f AdþÊ°f WXû¦feÜ dþÀf ´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY, CXöY IYf¹fÊ IYf ·fcd¸f ´fcþ³f ¦f°f dQ³fûÔ ³f¦fSX Af¦f¸f³f ´fSX ¸ff³f³fe¹f ¸fb£¹f¸fÔÂfe õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü A°f: CXöY IYf¹fÊ Ad°fVfe§fi ´fifSXÔ·f IYSXZÔÜ d³fSXeÃf¯f IYe IYOÞXe ¸fZÔ IY»fZ¢MXSX õfSXf ¸fûWXfSXf dRY»MXSX ´»ffÔMX IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ff, þWXfg ÀffWXc, ¸f¸f°ff ÀffWXc, ÀfbVfe»ff ÀffWXc, d¨fÔ°ff ÀffWXc Àf¸fZ°f A³¹f ¸füþcQ SXWXZÜ ³f¦fSX ÀffWXc ÀfÔ§f IZY ÀfÔ¦fNX³f Àfd¨fU ¸f²fb ÀffWXc AüSX »fJû»fe f`¦ff´ffSXf IYe ´ff¿fÊQ Qb»ffSXe ÀffWXc ³fZ f°ff¹ff dIY »fJû»fe IZY ´ffÔ¨f UfOXûÊÔ IZY ÀffWXc Àf¸ffþ IZY d»fE ¹fWX ·fU³f CX´f¹fû¦fe WXû¦ffÜ Àf¸ffþ õfSXf »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ ÀffWXc IYe ´f}e ßfe¸f°fe ¦fe°ff ffBÊ ÀffWXc EUÔ ÀU. ¹fbUSXfþ ÀffWXc IYe ´f}e ßfe¸f°fe ·fZ³fc ffBÊ ÀffWXc IYû Àff¸ffdþIY fÔ²fbAûÔ õfSXf UÀÂf ·fZMXIYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ ¸fÔOX»f A²¹fÃf SXf²fb »ff»f ÀffWXc, ¦fif¸fe¯f A²¹fÃf WXZ¸f³°f ÀffWXc, ¸fÔOX»f Àfd¨fU QZU²fSX ÀffWXc, ¦fif¸fe¯f Àfd¨fU IZYU»f ÀffWXc EUÔ ¸fdWX»ff ´fiIYûâ ÀfZ ßfe¸f°fe ·fbU³fZV½fSXe ÀffWXc, ´ff¹f»f ÀffWXc, d³f¸fÊ»ff ÀffWXc, ¸ff»f°fe ÀffWXc, ´fiZ¸f ffBÊ, ÀfÔ¦fe°ff, A¸fÈ°f d¸fVf³f IZY °fWX°f BÔMXIY UZ»f U þ»f ´fdSXVfû²f³f IZY d»f¹fZ 17 E¸f E»f OXe dMÑMX¸fZ³MX ´»ffÔMX IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff þf BÀfIYe ¸ffÔ¦f ±feÜ BÀfIZY d»fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWXE ÀffÔÀfQ Ad·f¿fZIY dÀfÔWX, ¸fWXf´füSX ¸f²fbÀfcQ³f ¹ffQU ÀfZ BÀfIYe ¸ffÔ¦f IYe ±feÜ Àf·fe IYe ¸fÔþcSXe IZY ffQ ·fU³f IYf d³f¸ffʯf VfbøY WXbAf WX`Ü BÀfIZY f³f þf³fZ ÀfZ Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ IYû IYfRYe »ff·f WXû¦ffÜ ÀffWXc Àf¸ffþ IZY ¸fWXf¸fÔÂfe ³fÔQc ÀffWXc ³fZ f°ff¹ff dIYE IY¸ffÊ þ¹fÔ°fe ¸fWXû°ÀfU IYe VfbøYAf°f 13 ¸ff¨fÊ ÀfZ WXbBÊ ±fe, þû 12 A´fi`»f °fIY ¨f»ffÜ BÀfIYf Àf¸ff´f³f »fJû»fe ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ õfSXf »fJû»fe IZY Àf·fe UfOXûÊÔ ¸fZÔ Vfû·ff¹ffÂff d³fIYf»fe ¦fBÊÜ Vff¸f IYû »fJû»fe f`¦ff´ffSXf ¸fZÔ Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûþ³f WXbAfÜ BÀf QüSXf³f Àf¸ffþ IZY »fû¦fûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY ÀfÔfû²f³f ¸fZÔ ¸fWXf´füSX ¸f²fbÀfcQ³f ¹ffQU ³fZ »fJû»fe IZY dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IZY d»fE Àf·fe ´ff¿fÊQûÔ ÀfZ CX³fIZY ´fif±fd¸fIY IYf¹fûÊÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ ´fcLfÜ °ff »fJû»fe f`¦ff´ffSXf IYe ´ff¿fÊQ Qb»ffSXe ÀffWXc ³fZ ¸fWXf´füSX IYû þøYSXe IYf¹fûÊÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ f°ff¹ffÜ ´ff¿fÊQ ³fZ ÀfOÞXIYE ³ff»fe AüSX ´ff³fe IZY A»ffUf »fJû»fe ¸fbdöY²ff¸f IZY ÀfüÔQ¹feÊIYSX¯f IZY d»fE RÔYOX ¸ffÔ¦ffÜ ¸fWXf´füSX ³fZ ´ff¿fÊQ Qb»ffSXe IYû ÀfIYfSXf°¸fIY AfV½ffÀf³f dQ¹ffÜ øYJ¸f¯fe, WXZ¸f»f°ff, IYfd»f³Qe, IbY¸fbQ EUÔ JZd¸f³f ÀffWXc, ³fZ Ad°fd±f¹fûÔ IYf Ad·f³fÔQ³f dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY °fÈ°fe¹f ¨fSX¯f ¸fZÔ ÀffÔÀIÈYd°fIY ÀfÔ²¹ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀfIZY AÔ°f¦fÊ°f ÓfÔIYfSX ÀfÔ¦fe°f Àfd¸fd°f ¸fû°fe´fbSX SXfþ³ffÔQ¦ffÔU ¸f³fûWXSX ¹ffQU IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ »fûIY IY»ffIYfSXûÔ õfSXf ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸f IYe SXÔ¦ffSXÔ¦f ´fiÀ°fbd°f WXbBÊÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ ¸fû°fe»ff»f ÀffWXc, ²fSX¸fQfÀf ÀffWXc, dUUZIY ÀffWXc, SXWXf WX`Ü BÀf ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ Af¹fböY ßfe QZUÔf¦f³f ³fZ f°ff¹ff dIY, ³f¦fSX ¸fZÔ 2050 °fIY ´fZ¹fþ»f Àf¸fÀ¹ff IZY d³fSXfIYSX¯f WXZ°fb A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ¸ff³fU þeU³f fOÞXe ¸fbdVIY»f ÀfZ ´fif~ WXû°ff WX` AüSX BÀf þeU³f ¸fZÔ ·ff¦fU°f IY±ff IYf Af¹fûþ³f IYSX³ff EUÔ ßfU¯f IYSX³ff ·fe fWXb°f Àfü·ff¦¹f IYe ff°f WX`Ü ·ff¦fU°f IY±ff IYf ßfU¯f A´f³fZ Af´f ¸fZÔ ·ff¦fU°f IYSXUf³fZ þ`Àff WX`Ü ßfe¸fQÐ ·ff¦fU°f IY±ff IZY ßfU¯f ¸ffÂf ÀfZ WXe þeU³f IZY ÀffSXZ ´ff´f ³fá WXû þf°fZ WX`ÔÜ ·ff¦fU°f IY±ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ A´f³fZ þeU³f ¸fZÔ þf³fZ A³fþf³fZ ¸fZÔ dIY¹fZ WXbE ´ff´fûÔ IYû d¸fMXf³fZ IYf ÀfbAUÀfSX BÊV½fSX ³fZ WX¸fZÔ ´fiQf³f dIY¹ff WX`Ü BÀfd»f¹fZ ·ff¦fU°f IY±ff IYf ßfU¯f IYSX³ff ¸fbdöY IYf Àff²f³f WX`Ü CXöYfVf¹f IZY dU¨ffSX LØfeÀf¦fPÞX ÀMXZMX UZ¹fSX WXfDYdÀfÔ¦f IYf´fûSXÊZVf³f IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f SXfª¹f ¸fÔÂfe QþfÊ ´fif~ ³fe»fc Vf¸ffÊ ³fZ ¦f°f SXdUUfSX, À±ff³fe¹f ³f¹ff PXfff, UfOXÊ dQ»fe´f ÀffWXc, ÀfbIÈY°f QfÀf ÀffWXc, d»fJ³f ÀffWXc, ¸f³fûþ ÀffWXc, ¸fWXZVf ÀffWXc, ¸fQ³f ÀffWXc, JZ¸fQfÀf ÀffWXc, ßfe¸f°fe SXfþZV½fSXe ÀffWXc, ßfe¸f°fe ¸f²fb ÀffWXc, ßfe¸f°fe ÀfbSXZJf ÀffWXc EUÔ ¸fûJ»ff ¸fÔOX»f IZY AÔ°f¦fÊ°f ¸fûJ»ff, ·fSXZ¦ffÊÔU, IbYÀf¸fe, ´ffSXeÊ, SXUZ»fe, J`SXf, þÔ¦f»fZÀfSX, AfSX»ff, fb¨fe·fSXQf IZY ÀUþf°fe¹f fÔ²fb fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¦f`ÔQ»ff»f ÀffWXc, MXeAfSX ÀffU, SXf²fZ¨fSX¯f, dJ»ffU³f ÀffWXc, Àf¦f³f »ff»f ÀffWXc, ³fÔQIbY¸ffSX ÀffWXc, E¸f.AfSX.ÀffWXc (dVfÃfIY), »fJ³f »ff»f ÀffWXc, ÀfbJSXf¸f ÀffWXc, °fbIYþ SXf¸f ÀffWXc, MXZIYSXf¸f ÀffWXc, SXf²fZ ÀffWXc, ´fSX¸fc ÀffWXc, SXZJf»ff»f, fÀfÔ°f ÀffWXc, IbY»fZV½fSX QfÀf ÀffWXc, ¸fc»f¨fÔQ ÀffWXc, ¦fûU²fʳf ÀffWXc, þf¦fZV½fSX ÀffWXc, þûWX³f »ff»f, ´fSX¸ff³fÔQ, VfÂfbWX³f ÀffWXc, ¸fûSX²Uþ ÀffWXc EUÔ fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÀUþf°fe¹f f³²fb CX´fdÀ±f°f ±fZÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f »fJ³f »ff»f ÀffWXc ³fZ dIY¹ff EUÔ Af·ffSX ´fiQVfʳf CX´fÀfSX´fÔ¨f °fbIYþ SXf¸f ÀffWXc ³fZ dIY¹ffÜ JSXJSXf þ»ffVf¹f ÀfZ 1300 EUÔ 900 E¸f E¸f ½¹ffÀf IZY ´ffBÊ´f »ffBʳf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸fûWXfSXf E³feIYMX °fIY SXfg- IiY¸fÔfIY 4 ¸fZÔ, ¸fdWX»ff AfSXû¦¹f Àfd¸fd°f õfSXf Af¹fûdþ°f ßfe¸fQÐ ·ff¦fU°f Äff³f ¹fÄf Àf~fWX IZY Àf¸ff´f³f AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ ´fiIYMX dIY¹fZÜ ³fe»fc Vf¸ffÊ ³fZ ¹fWX ·fe IYWXf dIY BÀf °fSXWX IZY Af¹fûþ³fûÔ ÀfZ A´f³fZ f¨¨fûÔ IYû þûOÞXZ AüSX CX³WXZÔ AüSX A´f³fe Àf·¹f°ff EUÔ ÀfÔÀIÈYd°f ÀfZ ´fdSXd¨f°f IYSXf³fZ IYf IYf¹fÊ IYSXZÔÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ A³¹f ¦f¯f¸ff³¹f Ad°fd±f¦f¯f IZY øY´f ¸fZÔ SXfþ³ffÔQ¦ffgU IZY ½¹fUÀff¹fe EUÔ Àf¸ffþÀfZUe ¦fb»fff ´fÔÀffSXe, ·ffþ¹fb¸fû ³fZ°ff ¸f³fe¿f (d´fÔMXc) ¸ffd³fIY´fbSXe, UfOXÊ ´ff¿fÊQ ßfe¸f°fe ´fid°f·ff SXf¸fMXZIZY, AfQVfÊ ÀfZUf ¸fÔOX»f IZY A²¹fÃf ¦f¯fZVf ÀffWXc, ÀfWX¹fû¦fe IYf¹fÊIY°ffʦf¯f dUþ¹f ÀffWXc, JZ¸fQfÀf, ¸f³fWXSX¯f Àf·ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f UfMXSX »ff³fZ IYf IYf¹fÊ ´fi¦fd°f ´fSX WX`Ü BÀfIZY d»f¹fZ BÔdQSXf ³f¦fSX, ³fUf¦ffÔU, IÔY¨f³fff¦f EUÔ d¨fJ»fe ¸fZÔ ´ff³fe MXÔIYe IZY ³fe¨fZ E³fþeAû IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¦ffÔU-¦ffÔU ¸fZÔ ¸fb³ffQe IYSXf IYSX CXöY AÀ´f°ff»f ¸fZÔ B»ffþ IYf JZ»f »fÔfZ Àf¸f¹f ÀfZ ¨f»f SXWXf ±ffÜ þ³f°ff IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ´fedOÞX°fûÔ IYû 30 »ffJ ¸fbAfUþf AüSX Qûd¿f¹fûÔ IYû þZ»f ·fZþ³fZ IYe ¸ffÔ¦f ´fb³f: QûWXSXfBÊ WXbE IYWXf A³¹f±ff þ³fdWX°f ¸fZÔ CX¦fi AfÔQû»f³f IZY d»fE WX¸fZÔ ff²¹f WXû³ff WXû¦ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fi¸fbJ øY´f ÀfZ ´fiQZVf ¸fWXfÀfd¨fU IbY°fbfbïe³f Àfû»fÔIYe, ¹fbUf þÔIYfL VfWXSX dþ»ff A²¹fÃf IbYfZSX U`¿¯fU, dIYÀff³f dU·ff¦f dþ»ff A²¹fÃf CXQ¹f ³fZ°ff¸f, ¸fdWX»ff dþ»ff A²¹fÃf ¸f²fb d¸fßff, VfWXSX ¸fdWX»ff A²¹fÃf Àfb³fe°ff dÀf³WXf, dþ»ff Àfd¨fU CX¸ff IYf³fc¦fû, þ³f´fQ ÀfQÀ¹f ¸fWXZ³Qi ÀffWXc, EÀfÀfe ÀfZ»f A²¹fÃf ³fÔQ»ff»f fÔ²fZ, AûfeÀfe A²¹fÃf Qe´fIY Àfû³fe, ·f`SXU dÀf³WXf CX´fdÀ°f±f ±fZÜ ·ff¦fU°f IY±ff IYf ßfU¯f, ¸fbdöY IYf Àff²f³f : ³fe»fc Vf¸ffÊ ■ ¸fdWX»ff AfSXû¦¹f Àfd¸fd°f ³f¹ff PXfff õfSXf ·ff¦fU°f Äff³f ¹fÄf Àf~fWX IYf dUSXfMX Af¹fûþ³f SXWXZÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fi·ffUe ¸fÔ¨f ÀfÔ¨ff»f³f ÀfZUf d³fUÈØf JÔOX dVfÃff Ad²fIYfSXe ´f°fSXf¸f ÀffU ³fZ dIY¹ffÜ Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f ¸fdWX»ff AfSXû¦¹f Àfd¸fd°f ³f¹ff PXfff IYe A²¹fÃff dIYSX¯f §fSXOÞXZ, ´fidVfdÃfIYf ´fi·ff ¹ffQU, ´fb¿´ff ¹ffQU, þf¸fb³f ÀffWXc, Àfb³fe°ff ÀffWXc, dMXIZYV½fSX ÀffWXc, IYüdVf»¹ff ÀffWXc, ¸f¸f°ff ÀffWXc, VffÔ°ff ÀffWXc, ´fóf ÀffWXc, SXZ¯fbIYf U¸ffÊ, Qe´ff fÔþfSXZ, ´fcd¯fʸff ÀfffWXc, QZU»ff VfZ¯OXZ, ¸ffd»f³fe ÀffWXc, d³f¸fÊ»ff ¹ffQU, ³fSXfdQ¹ff U¸ffÊ ÀfdWX°fUfOXÊUfÀfe fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ Af¹fûþ³f Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ³fZ Af¹fûþ³f ¸fZÔ Af¸fÔdÂf°f Ad°fd±f¹fûIYf d°f»fIY »f¦ffIYSX EUÔ ´fb¿´f¸ff»ffAûÔ ÀfZ Àf¸¸ff³f dIY¹ffÜ ÀfOÞXZ ¦f»fZ Jfô ´fQf±fûÊ IYf dU³fdáIYSX¯f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXfþ³ffÔQ¦ffÔUÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f õfSXf ¦fie¿¸f FY°fb ¸fZÔ d³f¦f¸f Àfe¸ffÔ°f¦fÊ°f ÀfÔIiY¸f¯f fe¸ffSXe R`Y»f³fZ IYe AfVfÔIYf IYû QZJ°fZ WXb¹fZ WXûMX»fûÔ, Jû¸f¨fZ, RY»f U Àfþe QbIYf³fûÔ AfdQ IZY »ffBÊÀfZÔÀf d³fSXeÃf¯f EUÔ ÀfOÞXZ ¦f»fZ Jfô ´fQf±fûÊ IYû ³fá IYSX³fZ WXZ°fb MXe¸f ¦fdNX°f IYe ¦f¹fe WX`Ü CXöY MXe¸f õfSXf ´fid°fdQ³f d³fSXeÃf¯f IYSX dUd³fáeIYSX¯f IYe IYf¹fÊUfWXe IYe þf SXWXe WX`Ü BÀfe IYOXe ¸fZÔ ³f¹fZ ¦fÔþ ¸f¯OXe ÀfZ »f¦f·f¦f 200 dIY»fû ÀfOÞXZ ¦f»fZ RY»f-Àfþe EIYdÂf°f IYSX dUd³fdáIYSX¯f IYe IYf¹fÊUfWXe IYe ¦f¹fe WX`Ü Af¹fböY AV½f³fe QZUfÔ¦f³f ³fZ f°ff¹ff dIY ´fi.ÀUfÀ±¹f Ad²fIYfSXe Aþ¹f ¹ffQU EUÔ CX³fIYe MXe¸f IZY ÀfQÀ¹fûÔ õfSXf ¦fû»f ffþfSX,RY»f ffþfSX U ³f¹fZ ¦fÔþ ¸f¯OXe IYf »f¦ff°ffSX d³fSXeÃf¯f IYSX dUd³fdáIYSX¯f IYe IYf¹fÊUfWXe IYe þf SXWXe WXZ`Ü dþÀfIZY °fWX°f ¹ffQU U CX³fIZY MXe¸f IZY ÀfQÀ¹fûÔ ÀU¨L°ff d³fSXeÃfIY SXfþZVf d¸fßff, ´fi.ÀU¨L°ff d³fSXeÃfIY SXfþZVf U¸ffÊ U Qe´fIY ßfeUfÀ°fU ÀfdWX°f MXe¸f õfSXf ³f¹fZ ¦fÔþ ¸fÔOXe ÀfZ ÀfOXZ ¦f»fZ RY»f U Àfþe IZY °fWX°f dUIiYZ°ff dUþ¹fVfÔIYSX IZY ´ffÀf ÀfZ 30 dIY»fû IYïc, ßfe¸f°fe fbðd³°f³f Àfû³fIYSX IZY ´ffÀf ÀfZ 10 dIY»fû MX¸ffMXSX, f³³fû ¸ff»fe ÀfZ 15 dIY»fû °fSXfcþ, QVfSX±f Àfû³fIYSX ÀfZ 30 dIY»fû ´fSXU»f, SXf¸f¨fÔQ Àfû³fIYSX IZY ´ffÀf ÀfZ 4 dIY»fû ´fØff ¦fû·fe, V¹ff¸f ffBÊ Àfû³fIYSX IZY ´ffÀf ÀfZ 7 dIY»fû IYïc ÀfdWX°f AfdQ »fû¦fû ÀfZ »f¦f·f¦f 200 dIY»fû ÀfOÞXZ-¦f»fZ RY»f EUÔ Àfþe EIYdÂf°f IYSX dUd³fáeIYSX¯f IYe IYf¹fÊUfWXe IYe ¦f¹feÜ dþÀf¸fZÔ MXe¸f õfSXf dUd³fdáIYSX¯f IYe IYf¹fÊUfWXe A³fUSX°f þfSXe SXWXZ¦feÜ Af¹fböY AV½f³fe QZUfÔ¦f³f ³fZ WXûMX»fû, Jû¸f¨fûÔ EUÔ RY»f-Àfþe ½¹fUÀffd¹f¹fûÔ ÀfZ A´f³fZ ´fid°fâf³fûÔ IYe d³f¹fd¸f°f ÀffRY-ÀfRYfBÊ IYSX³fZ, Jfô Àff¸ff¦fie IYû PXIYIYSX SXJ³fZ °ffþf Jfô Àff¸ff¦fie IYf dUIiY¹f IYSX³fZ IYe A´fe»f IYe WX`Ü IY»fZ¢MXSX ³fZ dIY¹ff ¸fûWXfSXf dRY»MXSX ´»ffÔMX IYf AfIYfdÀ¸fIY d³fSXeÃf¯f d³f¸ffʯf IYf¹fÊ ´fi¦fd°f ´fSX WX`Ü BÀf¸fZÔ §fSXûÔ ¸fZ d¸fMXSX ¹fböY d³f:Vfb»IY ³f»f IY³fZ¢Vf³f ´fiQf¹f dIY¹ff þf¹fZ¦ff AüSX þ»f Àf¹fÔÂf ¦fÈWX IZY ¸fVfe³fûÔ U dU°fSX¯f ´ffBÊ´f »ffBʳf IYf AfgMXû ¸fZdMXIY ÀfÔ¨ff»f³f WXû¦ffÜ CX³WXû³fZ f°ff¹ff dIY, A·fe IYBÊ ¦fif¸fe¯f UfOXûÊ ¸fZÔ ´f¹ffÊ~ ´fZ¹fþ»f ´fiQf¹f ³fWXe WXû ´ff SXWXf WX`Ü A¸fÈ°f d¸fVf³f IZY ´fc¯fÊ WXû³fZ ´fSX VfWXSX IZY Àf¸fÀ°f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ´fZ¹fþ»f Àff¸ff³¹f øY´f ÀfZ ´fiQf¹f WXû¦ffÜ BÀf ´fSX IY»fZ¢MXSX ßfe dÀfÔWX ³fZ IYWXf dIY, Àf·fe IYf¹fûÊ ¸fZÔ ¦fb¯fUØff EUÔ Àf¸f¹f Àfe¸ff IYf ²¹ff³f SXJf þf¹fZZÔÜ d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f ´fi.ÀfWXf¹fIY Ad·f¹fÔ°ff A°fb»f ¨fû´fOXf, ÀfdWX°f VffÀf³f õfSXf d³f¹fböY d¸fVf³f A¸fÈ°f IZY ´feOXeE¸fÀfeAfBÊ´feBÊ ¦»fûf»f IZY Àf¸fÀ°f Ad²fIYfSXe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ C M Y K

fÀ°fSX SXd½f½ffSX, 15 A´fi`»f 2018 A¸f³f ´f±f www.amanpath.com TODAY feþf´fbSX dþ»fZ IZY þfÔ¦f»ff ¸fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ff ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX SXZ»f ÀfZUf ³fZ dIY¹ff 1853 IYe ¹ffQ IYû °ffþf C M Y K ■ ¸fdWX»ff IY¸fʨffSXe¹ffÔZ IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ Àf`IYOÞXfÔZ ³fZ dIY¹ff ÀfRYS A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ·ff³fb´fi°ff´f´fbSXÜ ³f¦fSXUfÀfe¹fûÔ IZY d»fE 14 A´fiZ»f IYf dQ³f Bd°fWXfÀf ¸fZÔ QþÊ WXû ¦f¹ffÜ þf IYfÔIZYSX dþ»fZ IZY ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX IYû Q»»fe SXfþWXSXf SXZ»f ¸ff¦fÊ ÀfZ þûOÞXf ¦f¹ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ feþf´fbSX IZY þfÔ¦f»ff ÀfZ UedOX¹fû IYfÔRiYZdÀfÔ¦f IZY þdSXE WXSXe ÓfÔOXe dQJf IYSX OXZ¸fb MÑZ³f IYû SXUf³ff dIY¹ffÜ BÀf CX´f»fd²f ³fZ 1853 IYe ¹ffQ IYû dRYSX ÀfZ °ffþf IYSX dQ¹ffÜ SXZ»f ´fdSX¨ff»f³f IZY ´fi±f¸f dQUÀf ´fSX Àf¸´fc¯fÊ dþ¸¸fZQfSXe ¸fdWX»ffAûÔ IYû ÀfüÔ´fe ¦f¹feÜCXîfMX³f Àf¸ffSXûWX IZY AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ SXfª¹f ¸fÔÂfe A¸fSX A¦fiUf»f, IYfÔIZYSX »fûIYÀf·ff ÃfZÂf IZY ÀffÔÀfQ dUIiY¸f CXÀfZ¯OXe, dU²ff¹fIY AÔ°ff¦fPÞX ·fûþSXfþ ³ff¦f, ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ¸f³fûþ ¸f¯OXfUe, ´fcUÊ dU²ff¹fIY QZU»ff»f Qb¦¦ff, ³f¦fSX ´fÔ¨ff¹f°f A²¹fÃf d³fdJ»f dÀfÔWX SXfNXüSX, þ³f´fQ A²¹fÃf SXf¸fffBÊ ¦fûMXf EUÔ ÃfZÂf IZY A³¹f þ³f´fid°fd³fd²f¹ffÔZ IZY A»ffUf SXZ»UZ ¸fWXf´fifÔ²fIY EÀfEÀf ÀfûBʳf, feEÀf´fe IZY Ad²fIYfSXe U IY¸fʨffSXe CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀfZ SXZ»f ÀfZUf VfbøY WXû³fZ ´fSX ³f¦fSX EUÔ ÃfZÂfUfÀfe¹ffÔZ ¸fZÔ ·ffSXe CX°ÀffWX QZJf ¦f¹ffÜ ÀfbfWX ÀfZ WXe ÀMXZVf³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ WXþfSXfÔZ IYe ·feOÞX Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f IYf WXbAf Vfb·ffSXÔ·f ■ SXf¿MÑXe¹f WXZ»±f IZY¹fSX EÔOX UZ»f³fZÀf ÀfZÔMXSX þfÔ¦f»ff IYf ´feE¸f ³fZ dIY¹ff CXîfMX³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf feþf´fbSXÜ feþf´fbSX dþ»fZ IZY þfÔ¦f»ff ¸fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff IYf Vfb·ffSXÔ·f IYSX EIY EZd°fWXfdÀfIY ¹fûþ³ff IYf VfbøYAf°f dIY¹ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ÀfUÊ´fi±f¸f ÀfÔdU²ff³f d³f¸ff°ffÊ ·ffSX°f SX} OXfg ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX IZY Lf¹ffd¨fÂf ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX IYf¹fÊIiY¸f ´fifSXÔ·f dIY¹ffÜ WXþfSXûÔ WXf±fûÔ ³fZ dfQf dIY¹ff AfþfQe IZY ffQ IYe ´fWX»fe SXZ»f IYû A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfÔIZYSXÜ ³fE ÀMXZVf³f ´fSX ´fWX»fe SXZ»f QZJ³fZ WXþfSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ÃfZÂf IZY »fû¦f ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ MÑZ³f IYû UedOX¹fû IYfRiYZdÀfÔ¦f ÀfZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi¸fûQe IZY WXSXe ÓfÔOXe dQJf³fZ IZY Àff±f WXe ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX IZY Àf·ff À±f»f ´fSX f`NXZ À±ff³fe¹f þ³f´fid°fd³fd²f¹fûÔ ³fZ ·fe ¸fÔ¨f ÀfZ WXSXe ÓfÔOXe dQJfBÊÜ MÑZ³f IZY ÀMXfMXÊ WXû°fZ WXe ÀMXZVf³f ¸fZÔ ¸füþcQ WXþfSXûÔ WXf±fûÔ ³fZ WXf±f dWX»ff IYSX Ad·fUfQ³f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX Àf·ff IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE À±ff³fe¹f IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f Ufd¯fª¹f IYSX ³f¦fSXe¹f ´fiVffÀf³f U CXôû¦f ¸fÔÂfe A¸fSX A¦fiUf»f ³fZ IYWXf EIYdÂf°f WXû°fe SXWXe U EIY QcÀfSXZ IYû SXZ»f ÀfZUf VfbøY WXû³fZ IYe f²ffBÊ QZ°fZ SXWXZÜ ´fcd»fÀf IZY õfSXf ÀfbSXÃff IZY IYOÞXZ BÔ°fZþf¸f dIYE ¦fE ±fZÜ BÀf CXîfMX³f Àf¸ffSXûWX IZY AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f Ad°fd±f SXfª¹f ¸fÔÂfe A¸fSX A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY SXZ»f ÀfZUf ÀfZ ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IYû IYfRYe »ff·fe d¸f»fZ¦ffÜ fÀ°fSXA´f³fZ dUIYfÀf IYe AûSXEIY IYQ¸f AüSX Af¦fZ fPÞXf WX`Ü ¹fWXfÔ IZYZ »fû¦ffÔZ IZY d»fE EIY fOÞXe CX´f»fd²f WX`Ü UWXeÔ ÀffÔÀfQ dUIiY¸f CXÀfZ¯OXe ³fZ ÃfZÂf IYe þ³f°ff IYû f²ffBÊ QZ°fZ WXbE IYWXf dIY ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ IZY d»fE ¹fWX ¦füSXU IYe ff°f WX`Ü BÀfIZY d»fE Àf·ff IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX°fZ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY dþÀf ´fiIYfSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe AfUfÀf ¹fûþ³ff LØfeÀf¦fPÞX ÀfZ VfbøYAf°f IYSX QZVf IZY ¦fSXef »fû¦fûÔ IYû BÀfIYf »ff·f d¸f»f SXWXf WX` BÀfe °fSXWX Afþ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff IYe VfbøYAf°f feþf´fbSX dþ»fZ IZY þfÔ¦f»ff ¸fZ dIY¹ff ¦f¹ff þû ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ BÀf ¹fûþ³ff IYû »ff¦fc dIY¹ff þfE¦ffÜ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff IZY AÔ°f¦fÊ°f WXZ»±f IZY¹fSX EÔOX UZ»f³fZÀf ÀfZÔMXSX IYû dOXþeMX»f Àf`ÔMXSX f³ff¹ff ¦f¹ff WX` þû IYfg³RiYZÔÀf IZY þdSXE OXf¢MXSXûÔ ÀfZ ´fSXf¸fVfÊ d»f¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀf ÀfZÔMXSX ´fSX fOÞXe ÀfZ fOÞXe fe¸ffSXe¹fûÔ IYf CX´f¨ffSX dIY¹ff þfE¦ffÜ dIY fÀ°fSX ²f³f ÀfÔ´fQf ÀfZ ·fSXf WXbAf WX` BÀfIZY ffUþcQ ¹fWXfÔ dUIYfÀf ³fWXeÔ WXbAf WX`Ü BÀfIYf IYfSX¯f SXZ»f ÀfbdU²ff IYf A·ffU ±ffÜ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀfZ SXZ»f ÀfZUf Vfb÷Y WXû³fZ ÀfZ UWX BÔ°fþfSX IYe §fOÞXe Af Àf¸ff~ WXû ¦fBÊ WX`Ü Af ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYf Af·ffSX ½¹föY dIY¹ffÜ SXZ»UZ ¸fWXf´fifÔ²fIY EÀfEÀf ÀfûBʳf ³fZ SXZ»UZ IYe ÀfZUfAûÔ EUÔ CX´f»fd²f¹fûÔ IZY ffSXZ ¸fZÔ dUÀ°ffSX ´fcUÊIY þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE Af¦ff¸fe IYf¹fÊ ·fe Vfe§fi°ff ÀfZ IYSX³fZ IYe ff°f IYWXeÜ BÀf AUÀfSX ´fSX dþ»ff IY»fZ¢MXSX MXeEÀf Àfû³fUf³fe, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ÀfeBÊAû FY¨ff ´fiIYfVf ¨f`²fSXe, ¸fb£¹fU³f ÀfÔSXÃfIY E¨fE»f SXfÂfZ,EÀfOXeE¸f ´fiZ¸f»f°ff ¸f¯OXfUe, EÀfOXeAû´fe A¸fû»fIY dÀfÔWX dPÞX»»fû, U³f¸f¯OX»ffd²fIYfSXe ´fcUÊ feEÀf NXfIbYSX, ´fd¿¨f¸f AfSXIZY QbfÔZ, ±ff³ff ´fi·ffSXe þeEÀf NXfIbYSX, ÀfdWX°f A³¹f ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX þe IYe 127 UeÔ ªf¹fa°fe ¸f³ff¹fe ¦f¹fe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf dIYSXÔQb»fÜ »füWX ³f¦fSXe dIYSXÔQb»f ¸fZÔ WXSX U¿fÊ IYe ·ffhd°f BÀf U¿fÊ ·fe 14 A´fi`»f dQ³f Vfd³fUfSX IYû f`ÔIY ¨füIY dÀ±f°f ·ffSX°f SX} AüSX ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f IZY d³f¸ff°ffÊ OXfg ffff ÀffWXZf ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX þe IYe ´fid°f¸ff À±f»f ´fSX CX³fIYe 127 UeÔ þ³¸f dQUÀf IYû dIYSXÔQb»f E³fE¸fOXeÀfe IZY A³fb.þfd°f/þ³f þfd°f Àf¸ffþ IY»¹ff¯f IZY °f°Uf²ff³f ¸fZÔ ffff ÀffWXZf IYe þ¹fÔ°fe fOÞXZ WX¿fûÊ»»ffÀf IZY Àff±f ¸f³ffBÊ ¦fBÊ |BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ E³fE¸fOXeÀfe Ad²fVffÀfe d³fQZVfIY MXe EÀf ¨fZdSX¹f³f,dUdVfá Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ ³f¦fSX ´ffd»fIYf A²¹fÃf Ad³f»f SXfþe ¸fû»f,¸fdWX»ff ´fiZSX¯ff Àfd¸fd°f IYe A²¹fÃf Àfb¸ff þûVfZRY ¨fZdSX¹f³f AüSX CX´f¸fWXf´fifÔ²fIY(IYfd¸fÊIY)EÀf ¨fMXþeÊ EUÔ IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff QZU³ffSXf¹f¯f U Àfd¨fU E¸fAfSX þf¸fbQf IZY õfSXf Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸fû IYf ÀfÔ¨ff»f³f dIY¹ff ¦f¹ff Ü BÀf IYf¹fÊIiY¸f IZY AUÀfSX ´fSX ÀfUÊ´fi±f¸f ¸fb£¹f Ad°fd±f ßfe MXeEÀf ¨fZdSX¹f³f IZY õfSXf f`ÔIY ¨füIY dÀ±f°f ffff ÀffWXZf A¸fZOXIYSX þe IYe ´fid°f¸ff À±f»f ´fSX CX³fIYe ´fid°f¸ff ¸fZÔ ¸ff»¹ff´fʯf IYSX Af¦fZ IYe IYf¹fÊIiY¸fû AÔ¨f»f IYf dUIYfÀf °fZþe ÀfZ WXû¦ffÜ A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY SXZ»UZ ÀfbdU²ff IYe údVMX ÀfZ QZVf ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYfRYe d´fLOÞXf WXbAf WX`Ü ¹fWXfÔ IZYU»f 973 dIY¸fe SXZ»f »ffBʳf WX`Ü þû ÀffÀfZ IY¸f WX`Ü Àf·ff IYû IYfÔIZYSX »fûIYÀf·ff ÃfZÂf ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfSXe U fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ³f¦fSX U ¦fif¸fUfÀfe CX´fdÀ±f°f SXWXZÜ ·fe¿f¯f ¦f¸feÊ ¸fÔZ »fû¦f WXbE WX»ffIYf³f : SXZ»f ´fdSX¨ff»f³f IZY Vfb·ffSXÔ·f AUÀfSX ´fSX ÀfbfWX ÀfZ WXþfSXfÔZ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f EIYdÂf°f WXû°fZ SXWXZÜ UWXeÔ ·feVf¯f ¦f¸feÊ U ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ IY¸fe IZY ¨f»f°fZ »fû¦fûÔ IYû ´fVfe³fZ ¸fZÔ °fSXf°fSX WXû³ff ´fOÞXfÜ ÀMXZVf³f ¸ffÀMXSX EÀf »fd»f°ff- ¸fdWX»ffAûÔ IYe MXe¸f ¸fþfc°f WXû°fe WX`, UWX þû ¨ffWX°fe WX` IYSX dQJf°fe WX`ÔÜ Afþ ¸fdWX»ffE ´fbøYVfûÔ IYû ·fe ´feLZ LûOÞX SXWXe WX`ÔÜ d´fL»fZ 11 Àff»fûÔ ÀfZ Q»»fe SXfþWXSXf ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSX SXWXe WXcÔÜ Afþ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX °fIY SXZ»f IYf Vfb·ffSX¸·f dIY¹ff ¦f¹ff °f°´f›f°f ³f.´ff.A²¹fÃf Ad³f»f SXfþe ¸fû»f,Àfb¸ff þûVfZRY ¨fZdSX¹f³f,EÀf ¨fMXþeÊ IZY õfSXf ·fe ffff ÀffWXZf IYe ´fid°f¸ff ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf dIY¹ff Ü BÀfIZY ´f›f°f ffff ÀffWXZf IYe À¸fÈd°f ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYe þf³fZ Uf»fe Af¦fZ IYe IYf¹fÊIiY¸f A¸fZOXIYSX ·fU³f ¸fZÔ SXJf ¦f¹ff dþÀf¸fZ f¨¨fûÔ IZY õfSXf ffff ÀffWXZf IYe IZY ÀffÔÀfQ dUIiY¸f CXÀfZÔOXe ³fZ ·fe ÀfÔfûd²f°f dIY¹ffÜ Àf·ff IZY ´fifSXÔ·f ¸fZÔ QdÃf¯f -´fcUeÊ SXZ»UZ IZY ¸fWXf´fifÔ²fIY EÀfEÀf ÀfûB»f ³fZ ´fid°fUZQ³f ´fPÞXfÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY UVfÊ 2018 ¸fZÔ 200 dIY¸fe SXZ»UZ »ffBʳf IYf dUÀ°ffSX dIY¹ff Àf`IYOÞXûa ¹ffÂfe¹ffÔZ ³fZ ´fWX»fe ffSX dIY¹ff SXZ»f ¸fZÔ ÀfRYSX ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀfZ SXZ»f ÀfZUf VfbøY WXû³fZ ´fSX »fû¦ffÔZ ¸fZÔ ·ffSXe CX°ÀfbIY°ff QZJe ¦fBÊÜ Àf`IYOÞXû ¹ffdÂf¹ffÔZ ³fZ SXZ»f ¸fZÔ Q»»fe U ¦fbQb¸f °fIY ÀfRYSX IYSX SXZ»f IYf Af³fÔQ d»f¹ffÜ B³f¸fZÔ IYBÊ ¹ffÂfe E`ÀfZ ±fZ dþ³WXfÔZ³fZ ´fWX»fe ffSX MÑZ³f QZJe U CXÀf¸fZÔ ÀfUfSX WXbEÜ ÀfZUf IYû fPÞXf¹ff ¦f¹ff WX` dþÀfÀfZ ¸fbÓfZ fWXbÔ°f JbVfe WXû SXWXe WX`Ü BÀf SXZ»f ÀfbdU²ff ÀfZ »fû¦ffÔZ IYû IYfRYe RYf¹fQf d¸f»fZ¦ffÜ IY¸f dIYSXfE ¸fZÔ »fû¦f þ»Q A´f³fZ ¦f³°f½¹f IYe AûSX ´fWXbÔ¨fZÔ¦fZÜ Àfed³f¹fSX ¢»fIYÊ ¸fe³ff ´ff¯OXZ¹f- WX¸f »fû¦fûÔ IYû ¹fWX ÀfÔQZVf QZ³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY fÀ°fSX þ`ÀfZ ³f¢Àf»f ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe ¸fdWX»ffAfÔZ IYû IYf¸f IYSX³fZ ¸fZÔ IYûBÊ OXSX ³fWXeÔ WX`Ü ¸fdWX»ffEÔ WXSX ÃfZÂf ¸fZÔ Af¦fZ fPÞX SXWXe WX`ÔÜ ¸f`Ô ¸f`ÀfcSX ÀfZ ´fWX»fe ffSX fÀ°fSX AfBÊ WXcÔ, AüSX ¹fWXfÔ ´fSX IYf¸f IYSXIZY ¸fbÓfZ fWXbÔ°f A¨Lf »f¦f SXWXf WX`Ü Afþ ´fWX»fZ dQ³f IbY»f 498 dMXIYMX IYfMXZ ¦fE WX`ÔÜ ¦fif¸fe¯f d»fJZVUSXe ÀffWXb- fWXbÔ°f BÔ°fþfSX IZY ffQ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ¸fZÔ MÑZ³f IYû QZJIYSX IYfRYe JbVfe WXbBÊÜ WX¸fZÔ MÑZ³f ¸fZÔ ÀfRYSX IYSX³ff A¨Lf »f¦f°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ Af³fZ-þf³fZ ¸fZÔ ÀfWXbd»f¹f°f IZY Àff±f WXe dIYSXf¹ff U Àf¸f¹f ·fe IY¸f »f¦f°ff WX`Ü ffWXSX ´fPÞX³fZ Uf»fZ f¨¨ffÔZ IZY d»fE ·fe ¹fWX ÀfbdU²ff »ff·fQf¹fIY WXû¦feÜ þeU³fe ´fSX ´fiIYfVf OXf»ff ¦f¹ff IYdU°ff ´ffNX EUÔ SXÔ¦ffSXÔ¦f ÀffÔÀIÈYd°fIY IYf¹fÊIiY¸fû IYf ·fe Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f Ad°fd±f E³fE¸fOXeÀfe Ad²fVffÀfe d³fQZVfIY MXeEÀf ¨fZdSX¹f³f ³fZ A´f³fe dU¨ffSX IYû SXJ°fZ WXb¹fZ ffff ÀffWXZf OXfg ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX þe IYe A°fe°f IYû ¹ffQ IYSX°fZ WXb¹fZ QZVf IZY d»f¹fZ ¦f¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX SXZ»UZ ÀfZUf IYû »fZIYSX IYWXf dIY BÀfIYf ÀfÔ¨ff»f³f ´fcSXe °fSXWX ¸fdWX»ff IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY WXf±fûÔ dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY Q´fc þû³f ¸fZÔ 20 WXþfSX IYSXûOÞX ÀfZ Ad²fIY IYf Af¹f AdþÊ°f IYSX EIY IYed°fʸff³f À±ffd´f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY QdÃf¯f ´fcUeÊ SXZ»UZ ¸fZÔ ´f`ÀfZÔþSX AüSX E¢Àf´fiZÀf IYû fZWXØfSX f³ff¹ff þfE¦ffÜ VfZSXû AüSX Vff¹fSXe IZY Àff±f ¸fWXf´fifÔ²fIY ÀfûB»f ³fZ SXZ»UZ IYe ´fi¦fd°f AüSX ÀfÔ·ffU³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe QeÜ Qb¦fÊ SXZ»UZ IZY »fûIYf´fʯf Àf¸ffSXûWX IZY QSX¸¹ff³f JfÀf ff°fZÔ QZJ³fZ d¸f»fe- 1- Bd°fWXfÀf IYf ¦fUfWX f³f³fZ »fû¦fûÔ ¸fZÔ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX IYû d¸f»ff SXZ»f ÀfbdU²ff IYe EZd°fWXfdÀfIY Àfü¦ff°f ■ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe ³fZ feþf´fbSX IZY þfÔ¦f»ff ÀfZ UedOX¹fû IYfaRiYaZdÀfÔ¦f ÀfZ dQJf¹ff MÑZ³f IYû WXSXe ÓfÔOXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf IYfÔIZYSXÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ IYfÔIZYSX dþ»fZ IYû Afþ EZd°fWXfdÀfIY Àfü¦ff°fQeÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ feþf´fbSX ,þfÔ¦f»ff ÀfZ Q»»feSXfþWXSXf-SXfU§ffMX ¸ff¦fÊ IYe ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀfZ ¦fbQb¸f ÀMXZVf³f °fIY ³fUd³fd¸fÊ°f SXZ»UZ »ffBʳf IYf »fûIYf´fʯf EUÔ ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ÀMXZVf³f IYSX dUÀ°ffdSX°f ´f`ÀfZ³þSX ÀfZUf IYf UedOX¹fû IYfaRiYZÔdÀfÔ¦f IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ WXSXe ÓfÔOXe dQJfIYSX Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ BÀfIZY Àff±f WXe CXØfSX fÀ°fSX Qb¦fÊ AüSX SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX ÀfZ SXZ»f ÀfZUf ÀfZ Àfe²fZ þbOÞX ¦f¹ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY WXSXe ÓfÔOXe dQJf°fZ WXe ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX SXZ»UZ CX³fIZY õfSXf IYe ¦fBÊ A°fb»f³fe¹f IYf¹fûÊ IYû f°ff¹ff CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff IYe Afþ U°fʸff³f ¸fZÔ WX¸fZÔ þû ÀU°fÔÂf°ffEh ´fif~ WX` °fû CX³fIYe ¸fZWX³f°f IYe QZ³f WX` CX³WXûÔ³fZ Afþ ÀffIYû Àf¸ff³f°ff IYf SXfÀ°ff dQJf¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX dUdVfá Ad°fd±f IZY øY´f ¸fZÔ ´f²ffSXZ ³f¦fSX ´ffd»fIYf A²¹fÃf Ad³f»f SXfþe ¸fû»f ³fZ A´f³fZ CXðfû²f³f WXûOÞX »f¦fe SXWXeÜ ´fWX»fe MÑZ³f IZY Àff±f RYûMXû dJÔ¨fUf³fZ AüSX ÀfZ»RYe »fZ³fZ »fû¦fûÔ ¸fZÔ °ffÔ°ff »f¦ff SXWXfÜ Af¸f þ³f IZY A»ffUf SXZ»f IYd¸fʹfûÔ ¸fZÔ ·fe BÀfIZY ´fid°f IYfRYe dQ»f¨fÀ´fe QZJe ¦fBÊÜ ´fcUÊ dU²ff¹fIY U QZU»ff»f Qb¦¦ff dþ³fIZY ¦fÈWX ³f¦fSX ÀfZ Afþ SXZ»f ÀfZUf IYf Vfb·ffSXÔ·f WXbAfÜ CX³fIYf ³ff¸f Ad°fd±f¹fûÔ IYe Àfc¨fe ÀfZ ¦ff¹ff SXWXfÜ ³fWXeÔ dUÄff´f³fûÔ ¸fZÔ CX³fIYf RYûMXû ´fiIYfdVf°f WXbAf ±ffÜ CX»»fZJ WX` dIY ¸fÔ¨f ÀfÔ¨ffd»fIYf õfSXf þf Ad°fd±f¹fûÔ IZY ³ff¸fûÔ IYf dþIiY dIY¹ff ¦f¹ff °fû ßfe Qb¦¦ff IYf ³ff¸f ³fWXeÔ ±ffÜ dþÀfÀfZ UZ ¸fÔ¨f ¨fPX³fZ IZY fþf¹f Uf´fÀf WXû³fZ »f¦fZÜ ÀMXZVf³f IYf ´fcSXf ÀfÔ¨ff»f³f ¸fdWX»ffAûÔ IZY WXf±fûÔ ³fUd³fd¸fÊ°f BÀf SXZ»UZ ÀMXZVf³f ¸fZÔ ¦ffOXÊ ÀfZ »fZIYSX ÀMXZVf³f ¸ffÀMXSX °fIY ¸fdWX»ff IY¸fʨffSXe WXûÔ¦fZ Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ·fe UedOX¹fû IYfÔRiYZdÀfÔ¦f IZY þdSXE A´f³fZ ·ffVf¯f ¸fZÔ BÀfIYf CX»»fZJ dIY¹ff dIY ¹fWX WX¸ffSXZ d»fE Àfü·ff¦¹f WX` dIY ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ¸fZÔ SXZ»UZ IYf ´fcSXf ÀfÔ¨ff»f³f fZdMX¹fûÔ IZY WXf±fûÔ WXû SXWXf WXǛ ´fdSX¨ff»f³f ¸fZÔ »fûIYû ´ff¹f»fMX, ¦ffOXÊ, MXeMXe, ÀMXZVf³f ¸ffÀMXSX Àf·fe ¸fdWX»ff WXûÔ¦fZÜ ÀMXZVf³f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXþfSXûÔ »fû¦fûÔ ³fZ °ff»fe fþfIYSX AüSX WXf±f dWX»ffIYSX JbVfe IYf BþWXfSX dIY¹ffÜ ÃfZÂf IZY »fû¦fûÔ ³fZ BÀf EZd°fWXfdÀfIY IYf¹fÊ IZY d»fE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IZY ´fid°f Af·ffSX ½¹föY dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ´fiQZVf IZY ³f¦fSXe¹f ´fiVffÀf³f EUÔ dUIYfÀf, Ufd¯fdª¹fIY IYSX, CXôû¦f ¸fÔÂfe A¸fSX A¦fiUf»f, ÀffÔÀfQ dUIiY¸f CXÀfZ¯OXe, fÀ°fSX dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f IZY CX´ff²¹fÃf EUÔ AÔ°ff¦fPÞX dU²ff¹fIY ·fûþSXfþ ³ff¦f, ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX dU²ff¹fIY ¸f³fûþ ¸f¯OXfUe, LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f ¸f°À¹f fûOXÊ IZY A²¹fÃf ·fSX°f ¸fdMX¹ffSXf, LØfeÀf¦fPÞX VffÀf³f IZY ¸fZÔ IYWXf IYe WX¸ffSXZ d»f¹fZ fOÞXZ ¦fUÊ IYe ff°f WX` IYe WX¸f Àff d¸f»fIYSX 14 A´fi`»f IYû ·ffSX°f SX} AüSX ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f IZY d³f¸ff°ffÊ IYe þ³¸f dQUÀf IYû fOÞXZ WX¿fûÊ»»ffÀf IZY Àff±f ¸f³ff°fZ WX` ¢¹fûÔdIY B³WXe IYe QZ³f IZY IYfSX¯f Afþ U°fʸff³f ¸fZÔ CX¨¨f ßfZ¯fe IZY »fû¦f AüSX d³f¸³f ßfZ¯fe IZY »fû¦fû ¸fZÔ IYûBÊ ·fZQ ·ffU QZJ³fZ IYû ³fWXeÔ d¸f»f°fe WX` Afþ Àf·fe U¦fûÊÔ ßfZ¯fe¹fûÔ ¸fZÔ Àf¸ff³f°ff IYe ·ffU³ff QZJ³fZ IYû d¸f»f°fe WX`Ü IYf¹fÊIiY¸f Àf¸ff´f³f IZY AUÀfSX ´fSX IYf¹fÊIiY¸f IZY A²¹fÃf QZU³ffSXf¹f¯f IZY õfSXf A´f³fZ CXðfû²f³f ¸fZÔ ffff ÀffWXZf A¸fZOXIYSX þe IYe SXf¿MÑX AüSX Àf¸ffþ CX°±ff³f WXZ°fb dIY¹fZ ¦f¹fZ Adõ°fe¹f IYf¹fûÊ IYû f°ff¹ff AüSX AÔ°f ¸fZÔ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f Ad°fd±f¹fûÔ EUÔ ¦f¯f¸ff³¹f ³ff¦fdSXIYû IYf ²f³¹fUfQ Äffd´f°f dIY¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX A³fb.þfd°f/þ³fþfd°f Àf¸ffþ IY»¹ff¯f IZY Àfd¨fU E¸fAfSX þf¸fbQf,ÀfWX Àfd¨fU þZ´fe SXfþ¦feSX,EÀfIZYE¸fEÀf IZY Àfd¨fU SXfþZVf ÀfÔ²fc,dU²ff¹fIY ´fid°fd³fd²f df´»fU ¸fd»»fIY, IYûOXZ³ffSX CX´fÀfSX´fÔ¨f °f´f³f QfÀf,feAfBÊAûE¸f ÀIcY»f IZY CX´f´fif¨ff¹fÊ E dUV½ffÀf, IY.Àfû. UZ»fRZY¹fSX A²¹fÃf SXdU Qb¦ffÊ EUÔ E³fE¸fOXeÀfe IZY Ad²fIYfSXe ´fQfd²fIYfSXe °f±ff Àf¸ffþ IY»¹ff¯f IZY Àf¸fÀ°f ÀfQÀ¹f¦f¯f ¸fb£¹f øY´f ÀfZ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ Àfd¨fU Àfû³f¸f¯fe UûSXf, IY»fZ¢MXSX MXf¸f³f dÀfÔWX Àfû³fUf³fe, dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ff»f³f Ad²fIYfSXe Àfbßfe FY¨ff ´fiIYfVf ¨fü²fSXe, df»ffÀf´fbSX þû³f QdÃf¯f ´fcUÊ ¸f²¹f SXZ»UZ IZY þeE¸f Àfb³fe»f dÀfÔWX ÀfûB³f dþ»ff ·ffþ´ff A²¹fÃf WX»f²fSX ÀffWXc ÀfdWX°f A³fZIY UdSXâ Ad²fIYfSXe, þ³f´fid°fd³fd²f AüSX fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ Af¸fþ³f ¸füþcQ ±fZÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ÀIcY»fe LfÂffEg IbY. »ff»fe dÀf³WXf, Ad¸fIYf, SXdV¸f ÀfdWX°f ÃfZÂf IZY ¦fþf³fÔQ, BÊV½fSX, SXûdWX°f, þeUSXfJ³f AfdQ ³fZ WX¿fÊ ½¹föY IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY AfþfQe IZY ffQ Afþ Àfb³fWXSXf AUÀfSX Af¹ff WX`Ü IYf¹fÊ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe QZ³fZ SXûþ¦ffSX ¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f IYfÔIZYSXÜ dUôb°f dU°fSX¯f IÔY´f³fe ¸ff¹ffÊdQ°f ÀfÔ·ff¦f ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ¸fZ dUd·f³³f IYf¹fÊ WXZ°fb dþ»ff IYüVf»f dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f õfSXf dþ»fZ IZY dUIYfÀf J¯OX IYfÔIZYSX, ¨ffSXf¸ff U ³fWXSX´fbSX ÃfZÂf IZY B»f`¢MÑedVf¹f³f MÑZOX ¸fZ ´fidVfdÃf°f ¹fbUfAûÔ IZY d»fE Qû dQUÀfe¹f SXûþ¦ffSX ¸fZ»ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü dþÀf¸fZ 12 A´fi`»f IYû »ffBÊU»feWXbOX IYfg»fZþ, ¦fûdU³Q´fbSX °f±ff 13 A´fi`»f IYû dUIYfÀfJ¯OX AÔ°ff¦fPÞX, ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX, Qb¦fcIYûÊÔQ»f U IYû¹f»fefZOÞXf IZY ÃfZÂf IZY ¹fbUfAûÔ IYû ·ff³fb´fi°ff´f´fbSX ¸fZ þ³f´fQ ´fÔ¨ff¹f°f IZY Àf·ffIYÃf ¸fZÔ SXûþ¦ffSX ¸fZ»ff Af¹fûdþ°f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü SXûþ¦ffSX ¸fZ»ff ¸fZÔ d³f¹fûþIY IÔY´f³fe õfSXf ¹fbUfAûÔ IYû IYf¹fÊ ÀfZ ÀfÔfÔd²f°f dUÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe Qe þf¹fZ¦feÜ B»fZ¢MÑedVf¹f³f MÑZOX ¸fZ AfBÊ.MXe.AfBÊ. ´fidVfdÃf°f U ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYüVf»f dUIYfÀf ¹fûþ³ff IZY A°fÔ¦fÊ°f ´fidVfdÃf°f ¹fbUfAûÔ ÀfZ A´fe»f IYe þf°fe WX` dIY UZ ³fUe³f°f¸f 2 ´ffÀf´fûMXÊ ÀffBÊþ IYe RYûMXû, Af²ffSX IYfOXÊ, Vf`Ãfd¯fIY AÔIYÀfc¨fe, ´fidVfÃf¯f IZY ´fi¸ff¯f ´fÂf IYe Lf¹ff´fid°f IZY Àff±f A³¹f QÀ°ffUZþû IZY Qû ÀfZMX IZY Àff±f CXöY À±ff³f ´fSX CX´fdÀ±fd°f QþÊ IYSXZÔÜ ITR RYfB»f f³f½ffEa ¸ffÂf 500/- B³fIY¸f M`X¢Àf RYfB»f, TDS dSXRaYOX GST ³f¸fSX, dOXdªfMX»f dÀf¦³fZ¨fSX ¸¹fc¨fbA»f RaYOX E½fa ´fiûªfZ¢MX dSX´fûMÊX WZX°fb : Àf¸´fIÊY IYSmÔX : VfZJSX ¦fb´°ff 93007- 55544 94251-65464 www.onlytds .com