Views
1 week ago

Amanpath

C M Y K 15 A´fi`»f

C M Y K 15 A´fi`»f 2018 2 SXf¹f´fbSX SXd½f½ffSX [ SXfªf-IYfªf ] ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ·fMXIZY WXbE ¹fbUfAûÔ ÀfZ IYe dWXÔÀff LûOÞX³fZ IYe A´fe»f VfÀÂf CXNXfIYSX dþÔQ¦fe °fffWX IYSX³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ ¦fif¸fe¯f fe´feAû IZY³Qi IYf dIY¹ff AU»fûIY³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ ³f¢Àf»fUfQ ÀfZ ´fi·ffdU°f ·fMXIZY WXbE ³fUþUf³fûÔ ÀfZ dWXÔÀff LûOÞX³fZ AüSX dUIYfÀf IYe ¸fb£¹f ²ffSXf ÀfZ þbOÞX³fZ IYf Af½WXf³f dIY¹ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Vfd³fUfSX IYû LØfeÀf¦fPÞX IZY fÀ°fSX ÀfÔ·ff¦f IZY ¦fif¸f þfÔ¦f»ff ¸fZÔ ÀfÔdU²ff³f dVf»´fe ffff ÀffWXf OXfg. ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX IZY þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX dUd·f³³f dUIYfÀf ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYf Vfb·ffSXÔ·f IYSX³fZ IZY ffQ dUVff»f þ³fÀf·ff ¸fZÔ IYWXf dIY ffff ÀffWXf ³fZ ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ Af´fIZY Ad²fIYfSXûÔ IYf SXÃff IYf ´fcSXf £¹ff»f SXJf WX`Ü Af´fIYû VfÀÂf CXNXfIYSX A´f³fe dþÔQ¦fe °fffWX IYSX³fZ IYe þøYSX°f ³fWXeÔ WX`Ü WX¸ffSXZ EZÀfZ ³fUþUf³fûÔ IYû ¹fWX QZJ³ff ¨ffdWXE dIY dþ³f »fû¦fûÔ ³fZ CX³WXZÔ dWXÔÀff IZY SXfÀ°fZ ´fSX ²fIZY»ff WX`, CX³fIYf EIY ·fe ¸fbdJ¹ff Af´fIZY B»ffIZY IYf ³fWXeÔ WX`Ü UZ IY·fe ¸fSX°fZ ³fWXeÔ WX` AüSX þÔ¦f»fûÔ ¸fZÔ ÀfbSXdÃf°f SXWX°fZ WX`ÔÜ ßfe ¸fûQe ³fZ ¹fbUfAûÔ ÀfZ IYWXf dIY UZ EZÀfZ »fû¦fûÔ ÀfZ QcSX SXWXZÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fbUfAûÔ IZY Ad·f·ffUIYûÔ ÀfZ A´f³fZ f¨¨fûÔ IYû Àf¸fÓff³fZ IYf A³fbSXû²f dIY¹ffÜ ßfe ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ¸f`Ô Af´fÀfZ ¹fWX IYWX³ff ¨ffWX°ff WXcÔ dIY Af´f A´f³fZ f¨¨fûÔ IYû CX³fIZY WXf±fûÔ ¸fZÔ ³f ÀfüÔ´fZÜ ÀfSXIYfSX Af´fIZY f¨¨fûÔ IYe fZWX°fSX ÀIcY»fe dVfÃff IYf ´fcSXf BÔ°fþf¸f IYSX SXWXe WX`Ü RYÀf»fûÔ IYf ´fcSXf Qf¸f d¸f»fZ, BÀfIZY d»fE ·fe ÀfSXIYfSX ³fZ Àf·fe ´fiIYfSX IZY CX´ff¹f dIYE WX`ÔÜ ÀfbSXÃff f»fûÔ IZY þUf³f Af´fIZY B»ffIZY ¸fZÔ dUIYfÀf IYf¹fûÊÔ IYû ÀfbSXÃff QZ³fZ AüSX Af´fIYe ÀfZUf IZY d»fE AfE WX`ÔÜ OXfg. A¸fZOXIYSX IYû Qe ßfðfÔþd»f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ þfÔ¦f»ff ¸fZÔ dOXdþMX»f BÔdOX¹ff Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f ÀfÔ¨ffd»f°f Àff¸ff³¹f ÀfZUf IZY³Qi AüSX ¦fif¸fe¯f fe´feAû IZY³Qi IYf AU»fûIY³f dIY¹ffÜ CX³WXû³fZ B³f IZY³QiûÔ IZY Àfb¨fføY ÀfÔ¨ff»f³f IZY d»fE dþ»fZ IZY ¹fbUfAûÔ IYe IYf¹fÊ IbYVf»f°ff IYe ´fiVfÔÀff IYeÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe AüSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ ÀfeEÀfÀfe ¸fZÔ dOXdþMX»f BÔdOX¹ff IZY °fWX°f ÀfÔ¨ffd»f°f IYf¹fûÊÔ ´fSX Af²ffdSX°f 2 d¸f³fMX IYf OXfg¢¹fc¸fZ³MÑe dRY»¸f IYf AU»fûIY³f ·fe dIY¹ffÜ þfÔ¦f»ff IZY BÀf IYfg¸f³f ÀfdUÊÀf ÀfZÔMXSX IYf ÀfÔ¨ff»f³f þfÔ¦f»ff ÀfdWX°f Af´f-´ffÀf IZY Àfb³fe»f IbY¸ffSX IÔYdOXIY, Àfb¸f³f ÀfIY³fe, ¦fûdU³Q ´fbþfSXe, AfSX°fe IYûSXÀfe, AüSX dVfU UfÔQZIYSX õfSXf dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYfg»f ÀfZÔMXSX IYf AU»fûIY³f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYfg»f ÀfZÔMXSX ÀfÔ¨ff»fIY ¦fûdUÔQ ¹ffQU ÀfZ ÀfZÔMXSX ÀfZ IYf¹fûÊÔ IYe þf³fIYfSXe »feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ ¦fûdU³Q ÀfZ ´fcLf dIY UZ IYfg»f ÀfZÔMXSX ¸fZÔ dIY°f³fZ §fÔMXZ IYf¹fÊ IYSX°fZ WX`Ô? BÀf ´fiV³f IZY þfff ¸fZÔ CX³WXû³fZ f°ff¹ff dIY UZ þfÔ¦f»ff ÀfZ IYSXef 5 dIY.¸fe. QcSX IYû¯OÑûþe ¦ffÔU ÀfZ SXûþ Af³ff-þf³ff IYSX IYf»f ÀfZÔMXSX ¸fZÔ 9 §fÔMXZ IYf¹fÊ IYSX°fZ WX`Ü CX³WXû³fZ f°ff¹ff dIY Af °fIY CX³WXZ dUd·f³³f Afg³f »ffBʳf IYf¹fûÊÔ IZY d»fE IYSXef 35 »fû¦fû IYf IYfg»f Af ¨fbIYf WX`Ü ßfe ¦fûdU³Q ³fZ IYWXf dIY IYfg¸f³f ÀfdUÊÀf ÀfZÔMXSX ¸fZÔ IYf¸f IYSX CX³WXZ A¨Lf A³fb·fU WXû SXWXf WX`Ü ³f¹fZ »fùfûÔ IYû ´ff³fZ IZY d»fE ³f¹fZ °fSXeIYûÔ ÀfZ IYf¸f IYSX³fZ IYe þøYSX°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ f ÀfÔdU²ff³f IZY d³f¸ffÊ°ff ffff ÀffWXf OXfg. ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe ´fSX CX³WXZÔ ¹ffQ IYSX°fZ WXbE CX³fIZY d¨fÂf ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf IYSX ßfðfÔþd»f QeÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf-Afþ 14 A´fi`»f IYf dQ³f QZVf IZY ÀfUf Àfü IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IZY d»fE A°¹fÔ°f ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`Ü ffff ÀffWXf IYe þ³¸f þ¹fÔ°fe ´fSX ¸fbÓfZ ¹fWXfÔ Af´fIZY fe¨f Af³fZ IYf Àfü·ff¦¹f d¸f»ff WX`Ü dUIYfÀf IYe QüOÞX ¸fZÔ þû ´feLZ LcMX ¦fE ±fZ ¹ff LûOÞX dQE ¦fE ±fZ, CX³f¸fZÔ Afþ dUIYfÀf AüSX Ad²fIYfSXûÔ IYe AfIYfÔÃff þf¦fe WX`Ü ¹fWX ¨fZ°f³ff ·fe OXfg. A¸fZOXIYSX IYe QZ³f WX`Ü ¸fdWX»ff Àf¸fcWX IYû Qe B¸f»fe feþ d³fIYf»f³fZ IYe ¸fVfe³f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ ³¹fc³f°f¸f Àf¸f±fʳf ¸fc»¹f ´fSX U³fû´fþ JSXeQe AüSX ´fiÀfÔÀIYSX¯f IZY d»fE IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYe U³f ²f³f ¹fûþ³ff IYe §fû¿f¯ff IYSX°fZ WXbE IYWXf-QZVf·fSX ¸fZÔ U³f ²f³f dUIYfÀf IZY³Qi Jû»fZ þfEÔ¦fZ °ffdIY WX¸ffSXZ U³fUfÀfe ·ffBÊ-fWX³fûÔ IYû U³fû´fþûÔ IYf ÀfWXe Qf¸f d¸f»f ÀfIZYÜ Àff±f WXe ´fiÀfÔÀIYSX¯f IZY þdSXE CX³fIYf ¸fc»¹f ÀfÔU²fʳf dIY¹ff þf ÀfIZYÜ CX³WXûÔ³fZ U³f ²f³f ¹fûþ³ff IZY Àff±f-Àff±f ´fi²ff³f¸fÔÂfe þ³f ²f³f ¹fûþ³ff AüSX ¦fûfSX ²f³f ¹fûþ³ff IYf ·fe dþIiY dIY¹ffÜ ßfe ¸fûQe ³fZ IYWXf-¹fZ °fe³fûÔ ¹fûþ³ffEÔ ¦fif¸fe¯fûÔ AüSX dUVfZ¿f øY´f ÀfZ U³f ÃfZÂfûÔ IZY d³fUfdÀf¹fûÔ AüSX ¦fSXefûÔ IZY Afd±fÊIY dUIYfÀf ¸fZÔ ¸fQQ¦ffSX WXûÔ¦feÜ ßfe ¸fûQe ³fZ IYWXf-´fi²ff³f¸fÔÂfe þ³f²f³f ¹fûþ³ff IZY °fWX°f LØfeÀf¦fPÞX IZY f`ÔIYûÔ ¸fZÔ EIY U³f ²f³f, þ³f ²f³f AüSX ¦fûfSX ²f³f ¹fûªf³ff IYf dªfIiY dIY¹ff IYSXûOÞX 30 »ffJ Jf°fZ Jb»f ¨fbIZY WX`ÔÜ f`ÔIYûÔ ¸fZÔ Jf°ff WXû³fZ ´fSX CXÀfIYf ¢¹ff RYf¹fQf d¸f»f°ff WX`, ¹fWX Af´f Àff þf³f°fZ WX`ÔÜ ßfe ¸fûQe ³fZ U³f ²f³f ¹fûþ³ff IZY ¸fWX°U ´fSX ´fiIYfVf OXf»ff AüSX CXQfWXSX¯f QZ°fZ WXbE IYWXf dIY IY¨¨fe B¸f»fe IYû þf Af´f fZ¨f°fZ WX`Ô °fû 17 øY´fE ¹ff 18 øY´fE ´fid°f dIY»fû IYe IYe¸f°f d¸f»f°fe WX`, »fZdIY³f CXÀfe B¸f»fe IYf feþ d³fIYf»f dQ¹ff þfE AüSX feþ SXdWX°f B¸f»fe IYû ffþfSX ¸fZÔ fZ¨ff þfE °fû CXÀfIYe IYe¸f°f 50 øY´fE ÀfZ 60 øY´fE ´fid°f dIY»fû °fIY d¸f»f°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf-U³f ²f³f ¹fûþ³ff ¸fZÔ »f§fb U³fû´fþûÔ IZY ÀfÔ¦fiWX¯f AüSX ´fiÀfÔÀIYSX¯f IZY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYû fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ SXûþ¦ffSX ·fe d¸f»fZ¦ffÜ ßfe ¸fûQe ³fZ Afþ IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ EIY ¸fdWX»ff ÀUÀfWXf¹f°ff Àf¸fcWX IYû B¸f»fe ´fiÀfÔÀIYSX¯f IZY d»fE ¸fVfe³f ·fZÔMX IYSX Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÔÜ BÀf ¸fVfe³f ÀfZ B¸f»fe IZY feþûÔ IYû AfÀff³fe ÀfZ d³fIYf»ff þf ÀfIZY¦ffÜ ÀMZXMX f`ÔIY IYe VffJf IYf Vfb·ffSaX·f dIY¹ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ ¦fif¸f þfÔ¦f»ff ´fiUfÀf IZY QüSXf³f ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX f`ÔIY IYe ³fBÊ VffJf IYf ·fe Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf-Afd±fÊIY AÀfÔ°fb»f³f IYû J°¸f IYSX³fZ AüSX Afd±fÊIY ÀfVfdöYIYSX¯f IZY d»fE f`ÔIY EIY A¨Lf ¸ff²¹f¸f WX`Ü IZY³Qi ÀfSXIYfSX õfSXf EZÀfZ B»ffIYûÔ ¸fZÔ f`ÔIY VffJfAûÔ IZY dUÀ°ffSX IZY Àff±f-Àff±f Af QZVf IZY OXfIY§fSXûÔ ¸fZÔ ·fe f`ÔdIÔY¦f ÀfZUfAûÔ IYe VfbøYAf°f IYe þf SXWXe WX`Ü ßfe ¸fûQe ³fZ ¸fdWX»ff ÀfVfdöYIYSX¯f IZY d»fE QZVf ¸fZÔ WXû SXWXZ IYf¹fûÊÔ IYf CX»»fZJ IYSX°fZ WXbE LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ BÀf dQVff ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ ´fi¹ffÀfûÔ IYe ·fe °ffSXeRY IYeÜ SXf¹f´fbSXÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY ´fbSXf³fZ SXfÀ°fûÔ ´fSX ¨f»fIYSX ³fBÊ ¸fÔdþ»fûÔ °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨ff þf ÀfIY°ffÜ ³f¹fZ »fùf ´ff³fZ IZY d»fE ³f¹fZ °fSXeIYûÔ ÀfZ AüSX Qû¦fb³fe ¸fZWX³f°f ÀfZ IYf¸f IYSX³ff WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf - þ³f°ff, þ³f´fid°fd³fd²f AüSX ÀfSXIYfSXe Ad²fIYfSXe- IY¸fʨffSXe Àff d¸f»fIYSX ÀfÔIY»´f »fZÔ °fû QZVf IZY AfdQUfÀfe fWXb»f feþf´fbSX þ`ÀfZ 100 ÀfZ ª¹ffQf AfIYfÔÃfe dþ»fZ ¸fWX°UfIYfÔÃfe dþ»fûÔ IZY øY´f ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf IZY ³f¹fZ ¸ffgOX»f f³fIYSX CX·fSXZÔ¦fZÜ Ad·f»ff¿fe feþf´fbSX IZY dUIYfÀf ÀfZ Ad·f»ff¿fe LØfeÀf¦fPÞX IYf ·fe °fZþe ÀfZ dUIYfÀf WXû¦ffÜ feþf´fbSX dþ»fZ ´fSX d´fLOÞXZ AüSX IY¸fþûSX dþ»fZ IYf »fZf»f Af ³fWXeÔ SXWXZ¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IZY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ QZVf IZY Àfü ÀfZ ª¹ffQf EZÀfZ dþ»fûÔ IYf ¨f¹f³f dUIYfÀf IZY AfIYfÔÃfe dþ»fûÔ IZY øY´f ¸fZÔ dIY¹ff WX`, þû AfþfQe IZY B°f³fZ U¿ffZÊÔ ffQ ·fe d´fLOÞXZ SXWX ¦fE ±fZÜ B³f dþ»fûÔ IZY »fû¦fûÔ IYû ·fe dUIYfÀf ¸fZÔ ÀffÓfeQfSX f³f³fZ IYf Ad²fIYfSX WX`Ü R`Yd¸f»fe OXfg¢MXSX IZY øY´f ¸fZÔ IYf¸f IYSXZÔ¦fZ UZ»f³fZÀf ÀfZÔMXSX : ßfe ¸fûQe ³fZ IYWXf dIY Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff ¸fZÔ f³f SXWXZ WXZ»±f EÔOX UZ»f³fZÀf ÀfZÔMXSX ¦fSXefûÔ IZY d»fE ´ffdSXUfdSXIY OXfg¢MXSX (R`Yd¸f»fe OXfg¢MXSX) IZY øY´f ¸fZÔ IYf¸f IYSXZÔ¦fZÜ ßfe ¸fûQe ³fZ »fû¦fûÔ ÀfZ WXZ»±f EÔOX UZ»f³fZÀf ÀfZÔMXSX IYf ÀfSX»f ·ff¿ff ¸fZÔ ³ff¸fIYSX¯f IYSX³fZ IZY d»fE ÀfbÓffU QZ³fZ IYe A´fe»f IYeÜ ßfe ¸fûQe ³fZ ¹fWX ·fe f°ff¹ff dIY IZY³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ QZVf IZY 500 ÀfZ ª¹ffQf AÀ´f°ff»fûÔ IYû dIYOX³fe IZY ¸fSXeþûÔ IZY d»fE OXf¹fd»fdÀfÀf CX´fIYSX¯fûÔ ÀfZ ÀfbÀfdªþ°f dIY¹ff WX`Ü »f¦f·f¦f PXfBÊ »ffJ ¸fSXeþ BÀfIYf »ff·f fÀ°fSX IZY A¸fSX VfWXeQûÔ IYû ¹ffQ dIY¹ff ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX IYe °ffSXeRY ßfe ¸fûQe ³fZ SX¸f³f ÀfSXIYfSX IYe ´fiVfÔÀff IYSX°fZ WXbE IYWXf- LØfeÀf¦fPÞX IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX dU¦f°f 14 U¿ffZÊÔ ÀfZ fOÞXZ ´fdSXßf¸f IZY Àff±f þ³f IY»¹ff¯f IZY d»fE ¹fûþ³ffEÔ ÀfÔ¨ffd»f°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ IZY³Qi ¸fZÔ ¨ffSX Àff»f ´fWX»fZ ³fBÊ ÀfSXIYfSX IZY Af³fZ IZY ffQ CX³fIZY B³f ´fi¹ffÀfûÔ IYû AüSX ·fe ª¹ffQf °ffIY°f d¸f»fe WX`Ü OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ IZY³Qi AüSX SXfª¹f IYe dUIYfÀf ¹fûþ³ffAûÔ IYû þ³f°ff IYe fZWX°fSXe IZY d»fE »ff¦fc IYSX°fZ WXbE dUIYfÀf IZY ³fE IYed°fʸff³f f³ffE WX`ÔÜ VffÀf³f AüSX ´fiVffÀf³f IYû CX³WXûÔ³fZ þ³f°ff IZY ³fþQeIY ´fWXbÔ¨ff¹ff WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ BÀf dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ fÀ°fSX AüSX ÀfSX¦fbþf ¸fZÔ dUV½fdUôf»f¹f AüSX ¸fZdOXIY»f IYfg»fZþûÔ IYe À±ff´f³ff, WXSX dþ»fZ ¸fZÔ ³f¹fZ ÀIcY»f AüSX ³f¹fZ IYfg»fZþûÔ IYe VfbøYAf°f WXû³fZ IYf ·fe dþIiY dIY¹ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf - fÀ°fSX AüSX ÀfSX¦fbþf IZY ¹fbUf ·fe Af OXfg¢MXSX AüSX BÔþed³f¹fSX f³f SXWXZ WX`Ô, »fûIYÀfZUf Af¹fû¦f AüSX ÀfÔ§f »fûIYÀfZUf Af¹fû¦f IYe ´fSXeÃffAûÔ ¸fZÔ ÀfRY»f WXûIYSX ÀfSXIYfSXe ÀfZUfAûÔ ¸fZÔ Af SXWXZ WX`ÔÜ CXNXf ¨fbIZY WX`ÔÜ CX³fIZY OXf¹fd»fdÀfÀf IZY 25 »ffJ ÀfZVf³f WXû ¨fbIZY WX`ÔÜ CX³WXûÔ³fZ BÀf AUÀfSX ´fSX AÔ¨f»f ¸fZÔ BÔMXSX³fZMX ÀfbdU²ffAûÔ IZY dUÀ°ffSX IZY d»fE fÀ°fSX ³fZMX ´fdSX¹fûþ³ff IZY ´fi±f¸f ¨fSX¯f IYf ·fe Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ff, dþÀf¸fZÔ »f¦f·f¦f 400 dIY»fû¸feMXSX IZY Afgd´MXIY»f RYfBfSX IZYf»f IZY þdSX¹fZ QcSX-QSXfþ IZY ¦ffÔUûÔ °fIY BÔMXSX³fZMX IY³fZd¢MXdUMXe Qe þf ÀfIZY¦feÜ ßfe ¸fûQe ³fZ BÀfIZY A»ffUf UWXfÔ þfÔ¦f»ff IZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ feþf´fbSX AüSX ·f`SX¸f¦fPÞX IZY d»fE ´fZ¹fþ»f Af´fcd°fÊ ¹fûþ³ff IYf ·fcd¸f´fcþ³f dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ QZVf IYe °fÀUeSX fQ»fZ¦fe Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff: ³fOÐXOXf Àf¸ffSXûWX IYe A²¹fÃf°ff IYSX°fZ WXbE IZY³Qie¹f ÀUfÀ±¹f EUÔ ´fdSXUfSX IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe þ¦f°f´fiIYfVf ³fOÐXOXf ³fZ Af¹fb¿¸ff³f ·ffSX°f ¹fûþ³ff IYû ÀUfÀ±¹f ÀfZUfAûÔ IYe údá ÀfZ QZVf IYe °fÀUeSX fQ»f³fZ Uf»fe ¹fûþ³ff f°ff¹ffÜ ßfe ³fOÐXOXf ³fZ »fû¦fûÔ IYû Àf¸fûd²f°f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY BÀf ¹fûþ³ff IYf ßfe¦f¯fZVf ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY WXf±fûÔ feþf´fbSX ÀfZ WXû SXWXf WX`Ü ßfe ¸fûQe ³fZ þ³fIY»¹ff¯f IZY d»fE BÀf ´fiIYfSX IYe A³fZIY ¹fûþ³ffAûÔ IYû ³f¹ff AÔþf¸f dQ¹ff WX` AüSX ³fBÊ údá Qe WX`Ü ÀU¨L ·ffSX°f IZY Àff±f-Àff±f ÀUÀ±f ·ffSX°f IYf d³f¸ffʯf CX³fIYf »fùf WX`Ü IZY³Qi ÀfSXIYfSX IYe ¹fWX IYûdVfVf WX` dIY IYûBÊ ·fe ½¹fdöY SXû¦fe ³f WXû AüSX ÀffIYe IYf¹ff d³fSXû¦fe WXû AüSX ¦fSXef ÀfZ ¦fSXef ½¹fdöY ·fe B»ffþ ÀfZ UÔd¨f°f ³f WXûÜ ³f¢Àf»f ´fedOÞX°f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¦fif¸f ÀfOÞXIY ¹fûþ³ff IZY °fWX°f f³f³fZ Uf»fe 1998 dIY»fû¸feMXSX ÀfOÞXIYûÔ AüSX ´fb»fûÔ IZY d³f¸ffʯf IZY d»fE ·fe ·fcd¸f´fcþ³f IYSX°fZ WXbE B³QifU°fe AüSX d¸fÔ¦ff¨f»f ³fdQ¹fûÔ ¸fZÔ f³f³fZ Uf»fZ CX¨¨f À°fSXe¹f ´fb»fûÔ IYf ·fe dVf»ff³¹ffÀf dIY¹ffÜ ´feE¸f ¸fûQe ³fZ þ³fÀf·ff ¸fZÔ A´f³fZ CXñû²f³f IYe VfbøYAf°f fÀ°fSX AÔ¨f»f IYe ´fi¸fbJ Àf¸´fIYÊ fû»fe kWX»fel ¸fZÔ IYeÜ CX³WXûÔ³fZ fÀ°fSXUfdÀf¹fûÔ IYe AfSXf²¹f QZUe ¸ffÔ Q³°fZV½fSXe ÀfdWX°f ·f`SX¸f¦fPÞX IZY ·f`SX¸fQZU ÀfdWX°f AÔ¨f»f IZY A³¹f QZUe-QZU°ffAûÔ IYû ´fi¯ff¸f IYSX°fZ WXbE WX»fe ¸fZÔ IYWXfdÀf¹ff³f-Àfþ³f, QfQf-QeQe ¸f³f¨fû þûWXfSX, »fZIYf-»fZIYe ¸f³f¨fû JcfZ Jcf ¸f¹ffÜ ßfe ¸fûQe ³fZ IYWXf-¹fWXfÔ IZY CX³f Àf·fe QZUe-QZU°ffAûÔ IYû ¸f`Ô ÀffQSX ³f¸f³f IYSX°ff WXcÔ, dþ³WXûÔ³fZ fÀ°fSXUfdÀf¹fûÔ IYû ´fiIÈYd°f IZY Àff±f SXWX³ff dÀfJf¹ff WX`Ü ßfe ¸fûQe ³fZ AÔ¦fiZþ WXbIcY¸f°f IZY dJ»ffRY AfþfQe IYe »fOÞXfBÊ ¸fZÔ A´f³fZ ´fif¯f ³¹füLfUSX IYSX QZ³fZ Uf»fZ fÀ°fSX AÔ¨f»f IZY WXe A¸fSX VfWXeQ ¦f`ÔQ dÀfÔWX AüSX UeSX ¦fbÔOXf²fcSX IYû ·fe ¹ffQ dIY¹ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYWXf- EZÀfZ A³fZIY »fûIY ³ff¹fIYûÔ IYe Vfü¹fÊ ¦ff±ffEÔ BÀf AÔ¨f»f ¸fZÔ ´fePÞXe-QSX-´fePÞXe dUÀ°ffSX ´ff°fe SXWXe WX`Ô AüSX ÀUfd·f¸ff³f °f±ff ´fSXfIiY¸f IYe ¦ff±ffEÔ d»fJe ¦fBÊ WX`ÔÜ fÀ°fSX ÀfÔ·ff¦f IZY ¦ffÔUûÔ IYû 12 f`ÔIY VffJfAûÔ AüSX 21 EMXeE¸f IZY³QiûÔ IYe Àfü¦ff°f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸fûQe ³fZ Vfd³fUfSX IYû ÀfÔdU²ff³f dVf»´fe OXfg. ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX fÀ°fSX ÀfÔ·ff¦f IZY ¦fif¸f þfÔ¦f»ff (dþ»ff-feþf´fbSX) ¸fZÔ Af¹fûdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÀfÔ·ff¦f IZY QcSXQSXfþ IZY ¦ffÔUûÔ IYû 12 ³fUe³f f`ÔIY VffJfAûÔ AüSX 21 EMXeE¸f IZY³QiûÔ IYe Àfü¦ff°f QeÜ CX³WXûÔ³fZ B³f¸fZÔ ÀfZ ´fi°feIY ÀUøY´f EMXeE¸f ÀfdWX°f ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX f`ÔIY IYe þfÔ¦f»ff IYe VffJf IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY WXf±fûÔ þfÔ¦f»ff IYe f`ÔIY VffJf IZY Vfb·ffSXÔ·f IZY Àff±f WXe Afþ ÀfZ fÀ°fSX ÀfÔ·ff¦f ¸fZÔ dUd·f³³f f`ÔIYûÔ IYe 12 VffJfAûÔ ÀfdWX°f 21 EMXeE¸f IZY³QiûÔ IYf ·fe Vfb·ffSXÔ·f WXû ¦f¹ffÜ B³f¸fZÔ ÀfZ Àff°f f`ÔIY VffJfAûÔ IYf Vfb·ffSXÔ·f feþf´fbSX dþ»fZ ¸fZÔ WXbAfÜ ßfe ¸fûQe ³fZ þfÔ¦f»ff IZY f`ÔIY ·fU³f IYf AU»fûIY³f IYSX°fZ WXbE ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸fbQif ¹fûþ³ff IZY °fWX°f Qû dWX°f¦fifdWX¹fûÔ IYû ½¹fUÀff¹f IZY d»fE ÀUeIÈY°f FY¯fûÔ IZY ¨fZIY ´fiQf³f IYSX Vfb·fIYf¸f³ffEÔ QeÜ B³f¸fZÔ ÀfZ ßfe¸f°fe ´fiZ¸f»f°ff dÀf³WXf IYû Qû »ffJ øY´fE AüSX »fJ¸fb IYûdOX¹ff¸f IYû 50 WXþfSX øY´fE IYf FY¯f ¸fbQif ¹fûþ³ff IZY °fWX°f ¸fÔþcSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf AUÀfSX ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX, ³fed°f Af¹fû¦f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe Ad¸f°ff·f IYf³°f AüSX A³¹f UdSXâ Ad²fIYfSXe ·fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ Afþ VfbøY IYe ¦fBÊ A³¹f f`ÔIY VffJfAûÔ ¸fZÔ feþf´fbSX dþ»fZ IZY ¦fif¸f ¸ffMXUfOÞXf ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f ¦fif¸fe¯f f`ÔIY, ¦fif¸f ÀfÔ¦f¸f´f»»fe ¸fZÔ ´fÔþff ³fZVf³f»f f`ÔIY, ¦fif¸f ¸fûQIY´ff»f ¸fZÔ ¹fcd³f¹f³f f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff, ¦fif¸f °fû¹ff³ffSX ¸fZÔ fÀ°fSX dþ»ff ÀfWXIYfSXe f`ÔIY, ·fû´ff»f´fMXгf¸f ¸fZÔ ¹fcd³f¹f³f f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff AüSX ¦fif¸f fûSXþZ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX f`ÔIY IYe VffJf ·fe Vffd¸f»f WX`Ü B³fIZY A»ffUf fÀ°fSX SXfþÀU ÀfÔ·ff¦f IZY ¨ffSX A³¹f dþ»fûÔ ¸fZÔ ´ffÔ¨f f`ÔIY VffJfAfÔZÔ ÀfdWX°f 21 EMXeE¸f IZY³QiûÔ IYf ·fe Vfb·ffSXÔ·f WXbAfÜ B³f¸fZÔ ÀfZ QÔ°fZUfOÞXf dþ»fZ IZY ´fûÔOXb¸f, dþ»ff IYfÔIZYSX IZY ¦fif¸f WXfMXIYSXfÊ AüSX dþ»ff fÀ°fSX IZY ¦fif¸f ¸fc°f³f´ff»f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX f`ÔIY õfSXf AüSX fÀ°fSX dþ»fZ IZY WXe ¦fif¸f ¸f²fû°ff ¸fZÔ f`ÔIY AfgRY fOÞXüQf õfSXf VffJfEÔ VfbøY IYe ¦fBÊ WX`ÔÜ ´fÔþff ³fZVf³f»f f`ÔIY õfSXf fÀ°fSX dþ»fZ IZY Àf°fûÀff ¸fZÔ A´f³fe VffJf IYe À±ff´f³ff IYe ¦fBÊ WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe IZY Af¦f¸f³f ´fSX dþ³f 21 À±ff³fûÔ ´fSX EMXeE¸f IZY³Qi VfbøY dIYE ¦fE CX³f¸fZÔ ÀfZ dþ»ff fÀ°fSX IZY ¦fif¸f Àff»fZ´ff»f, ³fÔQ´fbSXf, Àff»fZ¸fZMXf-U³f, dIY»fZ´ff»f (IbY¸WXfSX ÀffQSXf), IYû»ffU»f, Àf°fûÀff AüSX d¨f°ff´fbSX ¸fZÔ EÀffeAfBÊ õfSXf °f±ff ¦fif¸f fOÞXZ ¸ffSXZÔ¦ff ¸fZÔ ´fÔþff ³fZVf³f»f f`ÔIY õfSXf AüSX þ¦fQ»f´fbSX ¸fZÔ IZY³fSXf f`ÔIY õfSXf EMXeE¸f IZY³QiûÔ IYe À±ff´f³ff IYe ¦fBÊÜ ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX f`ÔIY õfSXf QÔ°fZUfOÞXf dþ»fZ IZY ¦fif¸f ´ff»f³ffSX, ¸fûJ´ff»f, RYSXÀf´ff»f, fOÞXZ °fb¸f³ffSX AüSX ff»fcQ, dþ»ff IYû¯OXf¦ffÔU IZY ¦fif¸f CXSXf¯OXfZOÞXf, dþ»ff ³ffSXf¹f¯f´fbSX IZY ¦fif¸f ·füQfBÊ (²füOÞXfBÊ), ¦fif¸f LûMXZOXûÔ¦fSX AüSX fIYSXf´ffSXf ¸fZÔ EMXeE¸f À±ffd´f°f dIYE ¦fEÜ ÀfbIY¸ff dþ»fZ IZY ¦fif¸f IbY¸WXfSXSXfÀf ¸fZÔ ´fÔþff ³fZVf³f»f f`ÔIY õfSXf AüSX ¦fif¸f IbYIY³ffSX ¸fZÔ ¹fcd³f¹f³f f`ÔIY AfgRY BÔdOX¹ff õfSXf EMXeE¸f IZY³Qi Jû»fZ ¦fEÜ C M Y K

C M Y K ÚUæcÅþUèØ çãU‹¼è ¼ñçÙ·¤ CITY 03 C M Y K SXf¹f´fbSX, SXd½f½ffSX, 15 A´fi`»f, 2018 §ÚUæ¼æ â¿ ·¤æ 70 IYSXûOÞX IYe NX¦fe IYSX³fZ Uf»fZ IYfZ ´fbd»fÀf ³fZ AÔff»ff ¸fZÔ Qfû¨ff A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ BÔRiYfÀMÑIY¨fSX IÔY´f³fe Jû»fIYSX ´fiQZVfUfdÀf¹fûÔ ÀfZ 70 IYSXûOX IYe NX¦fe IYSX³fZ Uf»fZ AfSXû´fe IYû ´fbd»fÀf ³fZ AÔff»ff ÀfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff WX`Ü AfSXû´fe ³fZ 2012 ¸fZÔ Qû A³¹f Àffd±f¹fûÔ IZY Àff±f SXf¹f´fbSX IZY A»ffUf ´fiQZVf IZY IYBÊ dþ»fûÔ ¸fZÔ IYf¹ffÊ»f¹f Jû»ffÜ IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE »fû¦fûÔ ÀfZ UÀfc»f³fZ IZY ffQ 2015 ¸fZÔ Àf·fe IYf¹ffÊ»f¹f fÔQ IYSX RYSXfSX WXû ¦f¹ff ±ffÜ AfSXû´fe IYe d¦fSXµ°ffSXe IZY ffQ ´fbd»fÀf Àffd±f¹fûÔ IYe ´f°ffÀffþe IYSX SXWXe WX`Ü EÀfEÀf´fe A¸fSXZVf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f SXf¹f´fbSX IZY VfWXeQ ¦fbÔOXf²fcSX IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f EUÔ A³fbÀfÔ²ff³f IZY³Qi, þ¦fQ»f´fbSX IYû »f§fb ²ff³¹f RYÀf»fûÔ ´fSX A³fbÀfÔ²ff³f EUÔ dUIYfÀf IZY ÃfZÂf ¸fZÔ CX°IÈYá ¹fû¦fQf³f IZY d»fE AdJ»f ·ffSX°fe¹f Àf¸fd³U°f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¹fûþ³ff IZY °fWX°f QZVf ·fSX ¸fZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f 16 ¸fb£¹f IZY³QiûÔ EUÔ 20 ÀU`d¨LIY IZY³QiûÔ ¸fZÔ ÀfUÊßfZâ IZY³Qi IZY øY´f ¸fZÔ Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f SXf¹f´fbSX IZY Àf·ff¦ffSX ¸fZÔ »f§fb ²ff³¹f RYÀf»fûÔ ´fSX AdJ»f ·ffSX°fe¹f d¸fßff ³fZ VfbIiYUfSX IYe Vff¸f dÀfdU»f »ffB³f ´fbd»fÀf IÔYMÑû»f øY¸f ¸fZÔ ¸ff¸f»fZ IYf Jb»ffÀff dIY¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ f°ff¹ff dIY IÔY´f³fe IZY OXf¹fSXZ¢MXÀfÊ IZY dJ»ffRY A¢MXcfSX 2017 ¸fZÔ dVfIYf¹f°f d¸f»fe ±feÜ AfSXû´fe »fd»f°f Óff¸f U Qû A³¹f ³fZ 2012 ¸fZÔ SXf¹f´fbSX ¸fZÔ d¸fd»f¹f³f ¸ffB»Àf BÔRiYfÀMшYSX EÔOX OXZU»f´fÀfÊ ³ff¸f ÀfZ AfgdRYÀf Jû»ffÜ °fe³f Àff»f ¸fZÔ IbYøYQ ¸fZÔ 32 EIYOÞX þ¸fe³f IZY ³ff¸f ´fSX »fû¦fûÔ ÀfZ SXIY¸f þ¸ff IYSXfBÊ AüSX RYSXfSX WXû ¦f¹ffÜ AfSXû´fe IYû ´fIYOÞX³fZ IiYfB¸f fifÔ¨f QûffSXf 15 dQ³f ´fWX»fZ AÔff»ff ´fWXbÔ¨feÜ AfSXû´fe IZY §fSX IZY ffWXSX Àf¸fd³U°f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¹fûþ³ff IYe 29UeÔ Qû dQUÀfe¹f Ufd¿fÊIY Àf¸fcWX f`NXIY IZY Àf¸ff´f³f dQUÀf ´fSX ·ffSX°fe¹f IÈYd¿f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¿fQ IZY CX´f ¸fWXfd³fQZVfIY OXfg. AfBÊ.EÀf. Àfû»fÔIYe ³fZ VfWXeQ ¦fbÔOXf²fcSX IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f EUÔ A³fbÀfÔ²ff³f IZY³Qi þ¦fQ»f´fbSX ¸fZÔ »f§fb ²ff³¹f ´fdSX¹fûþ³ff IZY ´fi·ffSXe OXfg. AV½f³fe NXfIbYSX EUÔ CX³fIZY ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ IYû Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX Àf¸fd³U°f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¹fûþ³ff IZY ´fdSX¹fûþ³ff Àf¸f³U¹fIY OXfg. ´fi·ffIYSX, BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f IZY ÀfÔ¨ff»fIY A³fbÀfÔ²ff³f ÀfZUfEÔ OXfg. EÀf.EÀf. SXfU ·fe CX´fdÀ±f°f ±fZÜ Àfþe dUIiYZ°ff f³fIYSX SXZIYe IYeÜ BÀf QüSXf³f UWX þ`ÀfZ WXe §fSX ÀfZ d³fIY»ff, CXÀfZ ´fIYOÞX d»f¹ff ¦f¹ffÜ AfSXû´fe ³fZ ´fIYOÞXZ þf³fZ ´fSX WXfMXÊ Àf¸fd³U°f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¹fûþ³ff IYe Ufd¿fÊIY Àf¸fcWX f`NXIY IYf Àf¸ff´f³f »f§fb ²ff³¹f RYÀf»fûÔ ´fSX A³fbÀfÔ²ff³f IZY d»fE þ¦fQ»f´fbSX IZY³Qi WbXAf Àf¸¸ffd³f°f CX»»fZJ³fe¹f WX` dIY BÔdQSXf ¦ffÔ²fe IÈYd¿f dUV½fdUôf»f¹f IZY AÔ°f¦fÊ°f VfWXeQ ¦fbÔOXf²fcSX IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f EUÔ A³fbÀfÔ²ff³f IZY³Qi, þ¦f»f´fbSX ¸fZÔ »f§fb ²ff³¹f Àf¸fd³U°f A³fbÀfÔ²ff³f ´fdSX¹fûþ³ff IYf ÀfÔ¨ff»f³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf IZY³Qi õfSXf IYûQû, IbYMXIYe EUÔ SXf¦fe »f§fb ²ff³¹f RYÀf»fûÔ AMX`IY IYe ³füMXÔIYe ·fe IYeÜ ´fbd»fÀf IYd¸fʹfûÔ ³fZ CXÀfIYe þfÔ¨f IYSXUfBÊ AüSX ¸fZdOXIY»f ÀfdMXÊdRYIZYMX IZY Af²ffSX ´fSX ´fiûOX¢Vf³f UfSXÔMX ´fSX IYe dU´fb»f CX°´ffQ³f QZ³fZ Uf»fe L: dIYÀ¸fZÔ dUIYdÀf°f IYe ¦fBÊ WX`Ô dþ³f¸fZÔ BÔdQSXf IYûQû-1 AüSX LØfeÀf¦fPÞX IYûQû-2, LØfeÀf¦fPÞX IbYMXIYe-1 AüSX LØfeÀf¦fPÞX IbYMXIYe-2 °f±ff BÔdQSXf SXf¦fe-1 AüSX LØfeÀf¦fPÞX SXf¦fe-2 Vffd¸f»f WX`ÔÜ LØfeÀf¦fPÞX IbYMXIYe-2 ¸fZÔ »füWX °f°U ´fi¨fbSX ¸ffÂff SXf¹f´fbSX »fZIYSX AfEÜ ´fiQZVf ÀfZ IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE NX¦fIYSX AÔff»ff ¸fZÔ AfSXû´fe dSXÀffMXÊ ¸fZÔ ´fdSXUfSX Àf¸fZ°f dVfµMX WXû ¦f¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf ÀfZ f¨f³fZ dSXÀffMXÊ ¸fZÔ ¦fb~ QSXUfþf f³fUf¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf WXSX ffSX §fSX ¸fZÔ Lf´ff ¸ffSX°fe, °fû UWX ¦fb~ QSXUfþZ IZY ·fe°fSX dL´f þf°ff ±ffÜ ´fbd»fÀf WXSX ffSX Jf»fe WXf±f »füMX°feÜ ´fbd»fÀf ³fZ AfSXû´fe IZY ¸fûffB»f ³fÔfSX IYû ÀfdUÊ»ffÔÀf ´fSX »f¦ff SXJf ±ff, dþÀfIYe »fûIZYVf³f »f¦ff°ffSX dSXÀffMXÊ ¸fZÔ WXe dQJf SXWXe ±feÜ AfSXû´fe ³fZ ´fcL°ffL ¸fZÔ f°ff¹ff dIY ¦fb~ QSXUfþZ IZY ·fe°fSX Qû IY¸fSXZ f³fUfE ±fZÜ EdOXVf³f»f EÀf´fe dÀfMXe [ ·fi¿MXf¨ffSX IZY AfSXû´fe Ad·f¹fa°ff E´fe dÀfaWX ´fSX ªf»f ÀfaÀff²f³f dU·ff¦f ³fWXeÔ IYSX SXWXf IYfSÊXUfBÊX ] IYSXûOÞûÔ IYe SXfdVf IYf ¦ff³f AüSX ´fQ IYf Qb÷Y´f¹fû¦f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ³f ERYAfBÊAfSX WbXBÊX AüSX ³f WXe dSXIYUSXe A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ LXØfeÀf¦fPÞX ªf»f ÀfaÀff²f³f dU·ff¦f ·fi¿MX Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX ¸fZWXSXff³f f³ff WbXAf W`XÜ U¿fÊ 2009 ÀfZ 2014 IYe Àf¸f¹ffUd²f ¸fZÔ fÀ°fSX IZY IYû¯OXf¦ffaU dªf»fZ ¸fZÔ E³fIYMXûÔ IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ IYSXûOÞXûÔ IYe ²f³fSXfdVf IYf ¦ff³f IYSX³fZ Uf»fZ AüSX ´fQ IYf Qbb÷Y´f¹fû¦f IYSX³fZ Uf»fZ ´fi·ffSXe IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fa°ff E´fe dÀfaWX IZY dU÷YðX dU·ff¦f õXfSXf ³f °fû ERYAfBÊXAfSX QªfÊ IYSXfBÊX ¦f¹fe AüSX ³f WXe dSXIYUSXe IZY d»fE IYûBÊX ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ffÜ BXÀfIZY CX»fMX E³feIYMXûÔ IZY §fdMX¹ff d³f¸ffʯf IZY AfSXû´f ¸fZÔ CXÀfZ d³f»fadf°f IYSXIZY ¸ff¸f»fZ IYû Qff dQ¹ff ¦f¹ff W`XÜ f°ff QZa dIY IZY³ýi ÀfSXIYfSX õXfSXf ´fiQf³f IYe ¦f¹fe SXfdVf ÀfZ dÀfa¨ffBÊX, ªf»f ÀfaSXÃf¯f EUa ÀfaU²fʳf IZY d»fE EAfBÊXfe´fe ¹ffZªf³ff IZY °fWX°f E³feIYMXûÔ IYf d³f¸ffʯf IYf¹fÊ IYSXf¹ff ªff³ff ´fiÀ°ffdU°f ±ffÜ 23 dQÀfafSX 2011 IYû IYfûÔ¦ff E³feIYMX d³f¸ffʯf IZY d»fE 463.53 »ffJ ÷Y´fE IYe ´fiVffÀfIYe¹f ÀUeIÈYd°f ´fiQf³f IYe ¦f¹feÜ BXÀf IYf¹fÊ IYû IYSXf¹fZ ªff³fZ IYe d³fdUQf ¸fZÀfÀfÊ °f»f°f IaYÀMÑaX¢VfaÀf AadfIYf´fbSX IZY ´fÃf ¸fZÔ 295 »ffJ ÷Y´fE IYe ÀUeIÈY°f WbXBÊXÜ BXÀf E³feIYMX IZY d³f¸ffʯf ¸fZÔ BXÀf IYQSX IYe Ad³f¹fd¸f°f°ff IYe ¦f¹fe dIY d³f¸ffʯf IZY IbYLX ¸ffWX ffQ WXe IYfûÔ¦ff E³feIYMX ²UÀ°f WXû ¦f¹ffÜ dU·ff¦fe¹f ÀfcÂfûÔ IZY ¸fb°ffdfIY BXÀf E³feIYMX d³f¸ffʯf ¸fZÔ f¦f`SX A²feÃf¯f Ad·f¹fa°ff IYe ªff³fIYfSXe ¸fZÔ »ff¹fZ ´fi·ffSXe IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fa°ff E´fe dÀfaWX ³fZ °fMX ÀfbQÈPÞXeIYSX¯f, dSXMZXd³fa¦f ffg»f °f±ff ³ff»ff faQ IYSX³fZ IZY ³ff¸f ´fSX A»f¦f- A»f¦f MZÔXOXSX ªffSXe IYSX IiY¸fVf: 37.33 »ffJ AüSX 39.65 »ffJ ÷Y´fE f¦f`SX IYf¹fÊ IYSXf¹fZ WXe d³fIYf»f d»f¹ff ¦f¹ffÜ BXÀfIZY A»ffUf 120.48 »ffJ ÷Y´fE IZY IYf¹fÊ IYe ·fe RYªfeÊ ¸ff´f QªfÊ IYSX ´fcSXe ²f³fSXfdVf ¦ff³f IYSX »fe ¦f¹feÜ dU·ff¦f õXfSXf IYSXf¹fZ ¦f¹fZ µ»ffBaX¦f À¢Uf¹fOX IYe ªffa¨f ¸fZÔ ·fe BXÀfIYe ´fbd¿MX IYe ¦f¹feÜ BXÀfIZY ffUªfcQ ·fe ·fi¿MXf¨ffSX IZY AfSXû´fe ´fi·ffSXe IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fa°ff E´fe dÀfaWX IZY dU÷YðX dU·ff¦f õXfSXf ³f °fû ERYAfBÊXAfS QªfÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff AüSX ³f WXe dSXIYUSXe IZY d»fE IYûBÊX IYfSÊXUfBÊX IYe ¦f¹feÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ A¸fZOXIYSX þ¹fÔ°fe Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ dIY¹ff ´fbdÀ°fIYfAûÔ IYf dU¸fû¨f³f A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe OXfg. SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ Vfd³fUfSX IYû ÀfUZSXZ SXfþ²ff³fe SXf¹f´fbSX ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f IZY ¸fWXf³f dVf»´fIYfSX ffff ÀffWXf OXfg. ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX IYe þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX Af¹fûdþ°f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ AfdQ¸f þfd°f AüSX A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dUIYfÀf dU·ff¦f °f±ff SXfª¹f A³fbÀfcd¨f°f þfd°f Af¹fû¦f õfSXf ´fiIYfdVf°f ´fbdÀ°fIYfAûÔ IYf dU¸fû¨f³f dIY¹ffÜ ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX AüSX dþ»ff ´fiVffÀf³f õfSXf ¹fWX Àf¸ffSXûWX À±ff³fe¹f §fOÞXe ¨füIY dÀ±f°f OXfg. A¸fZOXIYSX IYe ´fid°f¸ff IZY Àff¸f³fZ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe õfSXf dU¸fûd¨f°f ´fbdÀ°fIYfAûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY ´fbdÀ°fIYf þfd°f ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe IYSX³fZ, Àf°¹ffd´f°f IYSX³fZ AüSX d³fSXÀ°f IYSX³fZ IZY ÀfÔfÔ²f ¸fZÔ VffÀf³f IZY dQVff-d³fQZVfûÊÔ ´fSX AüSX QcÀfSXe ´fbdÀ°fIYf A³fbÀfcd¨f°f þfd°f - þ³fþfd°f A°¹ff¨ffSX d³fUfSX¯f Ad²fd³f¹f¸f 1989 °f±ff dU·ff¦fe¹f ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX Af²ffdSX°f WX`Ü Qû³fûÔ ´fbdÀ°fIYfAûÔ IYf ´fiIYfVf³f AfdQ¸f þfd°f EUÔ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dUIYfÀf dU·ff¦f õfSXf dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ BÀf AUÀfSX ´fSX ÀfÔdU²ff³f ´fbøY¿f-·ffSX°f SX} OXfg. ·fe¸fSXfU A¸fZOXIYSX Vfe¿fÊIY ÀfZ ´fiIYfdVf°f ´fbdÀ°fIYf IYf ·fe dU¸fû¨f³f dIY¹ff, þû OXfg. A¸fZOXIYSX IYe þeU³f¦ff±ff ´fSX IZYd³Qi°f WX`Ü BÀfIYf ´fiIYfVf³f LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f A³fbÀfcd¨f°f þfd°f Af¹fû¦f õfSXf AfdQ¸f þfd°f EUÔ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f dUIYfÀf dU·ff¦f IZY ¸ff¦fÊQVfʳf ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f, ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IZY ¸fWXf´füSX ´fi¸fûQ QbfZ, LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f A»´fÀfÔ£¹fIY Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf ÀfbSXZÔQi dÀfÔWX I`Y¸fû, ÀfQÀ¹f °füIYeSX SXþf, LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f d´fLOÞXf U¦fÊ Af¹fû¦f IZY A²¹fÃf OXfg. dÀf¹ffSXf¸f ÀffWXc, LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f A³fbÀfcd¨f°f þ³fþfd°f Af¹fû¦f IZY CX´ff²¹fÃf dUIYfÀf ¸fSXIYf¸f, ³f¦fSX d³f¦f¸f SXf¹f´fbSX IZY Àf·ff´fd°f ´fiRbY»»f dUV½fIY¸ffÊ, SXf¹f´fbSX dUIYfÀf ´fifd²fIYSX¯f IZY A²¹fÃf ÀfÔþ¹f ßfeUfÀ°fU, ´fcUÊ ¸fWXf´füSX Àfb³fe»f Àfû³fe, ´fcUÊ ´ff¿fÊQ Àfb³fe»f ffÔQSXZ ÀfdWX°f A³fZIY þ³f´fid°fd³fd²f AüSX fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ³ff¦fdSXIY CX´fdÀ±f°f ±fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX SXfª¹f A»´fÀfÔ£¹fIY Af¹fû¦f IYe UZfÀffBMX IYf ·fe Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ BÀf¸fZÔ A»´fÀfÔ£¹fIY ´fi¸ff¯f ´fÂf þfSXe IYSX³fZ IYe ´fidIiY¹ff AfdQ IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊ WX`Ü Àf¸ffSXûWX À±f»f ´fSX A³fbÀfcd¨f°f þfd°f AüSX þ³fþfd°f dUIYfÀf ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX Af²ffdSX°f ´fiQVfʳfe »f¦ffIYSX ÀfÔfÔd²f°f IYf¹ffÊ»f¹fûÔ õfSXf »fû¦fûÔ IYû B³f ¹fûþ³ffAûÔ IYe þf³fIYfSXe Qe ¦fBÊÜ d³f¹f¸f dU÷YðX ¨fZIY ªffSXe IYSX³fZ IYf AfSXû´f dU·ff¦fe¹f ÀfcÂfûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû ´fi·ffSXe IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fa°ff IYû ¨fZIY IYfMX³fZ IYf dUØfe¹f Ad²fIYfSXe ³fWXeÔ SXWX°ff W`XÜ BXÀfIZY d»fE VffÀf³f ÀfZ A³fb¸fd°f »fZ³fe WXû°fe W`XÜ dIY³°fb ´fi·ffSXe IYf¹fÊ´ff»f³f Ad·f¹fa°ff SXWZX E´fe dÀfaWX ³fZ VffÀf³f IYe A³fb¸fd°f d»fE f¦f`SX ´fi¸fbJ Ad·f¹fa°ff ÀfZ A³fb¸fd°f »fZIYSX IYSXûOÞXûÔ ÷Y´fE IYe SXfdVf IYf ¨fZIY NZXIZYQfSXûÔ AüSX CX³fIYe RY¸fûË IZY ³ff¸f ´fSX IYfMX dQ¹ffÜ BXÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·fe CX©ffd²fIYfdSX¹fûÔ õXfSXf IYûBÊX IYfSÊXUfBÊX ³fWXeÔ IYe ¦f¹fe W`XÜ A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f ³fZ dIY A¦fifÔ²fb Jcf ½¹ff´ffSX IYSXZÔ, Jcf ÀfRY»f WXûÔ, Jcf ÀfZUf ´fiIY»´f ¨f»ffEÔ ´fSX A´f³fZ ÀfÔÀIYfSXûÔ AüSX ÃfdÂf¹f ²f¸fÊ IYû ·fe ¹ffQ SXJZÔÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fbUfAûÔ ÀfZ IYWXf dIY WX¸ffSXZ ´fdSXUfSX AüSX WX¸ffSXZ ÀfÔÀIYfSX WXe WX¸fZÔ VfdöYVff»fe f³ff°fZ WX`Ô BÀfd»fE WX¸fZÔ ´fdSXUfSXûÔ IYû ³fWXeÔ MXcMX³fZ QZ³ff WX`Ü Àff±f WXe ¹fdQ IYûBÊ dIYÀfe A¦fif³²fb ´fSX WX¸f»ff IYSX°ff WX` °fû WX¸fZÔ EIYþbMX WXûIYSX CXÀfIYf ¸fbIYff»ff IYSX³ff WX`Ü dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ßfe A¦fiUf»f JbÀfe´ffÊSX ¸fZÔ ³fUd³fd¸fÊ°f A¦fiÀfZ³f ·fU³f IYf RYe°ff IYfMXIYSX »fûIYf´fʯf IYSX³fZ IZY ffQ ¸fb£¹f Ad°fd±f IYe AfÀfÔQe ÀfZ Àf¸ffSXûWX IYû ÀfÔfûd²f°f IYSX SXWXZ ±fZÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe A²¹fÃf°ff IZYdf³fZMX ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ IYeÜ dUdVfá Ad°fd±f¹fûÔ ¸fZÔ ¸fWXf´füSX QZUZ³Qi ¹ffQU, AdJ»f ·ffSX°f A¦fiUf»f Àf¸¸fZ»f³f IZY A²¹fÃf ¦fû´ff»f VfSX¯f ¦f¦fÊ, A¦fiUf»f ÀfZUf Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf ÀfÔ°fû¿f A¦fiUf»f, ¸fWXfÀfd¨fU SX°f³f»ff»f A¦fiUf»f EUÔ Àf¸ffþ IZY ´fi¸fbJþ³f CX´fdÀ±f°f ±fZÜ dU²ff³fÀf·ff A²¹fÃf ³fZ IYWXf dIY A¦fiUf»f Àf¸ffþ ÀfÔ§f¿fÊ IYSX°ff WX`, ¸fZÔ CX´f»f²f WXû³fZ IZY IYfSX¯f ¹fWX Ed³fd¸f¹ff IYe SXûIY±ff¸f ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX SXf¦fe-2 dIYÀ¸f IYe JZ°fe JSXeRY IZY Àff±f-Àff±f ¦fie¿¸f IYf»f ¸fZÔ ·fe IYe þf ÀfIY°fe WX`Ü IYûQû IYe Qû³fû dIYÀ¸fZÔ ¸¹fcMXZVf³f fiedOXÔ¦f IZY õfSXf dUIYdÀf°f IYe ¦fBÊ WX`ÔÜ ³fZVf³f»f ¹fcSXû AfgRY ´»ff³MX þZ³fZdMXIY dSXÀfûÀfZÊþ IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ¹fWXfÔ SXf¦fe IYe Qû WXþfSX ÀfZ Ad²fIY dIYÀ¸fûÔ IZY þ³f³fQi½¹f IYf ÀfÔ¦fiWX¯f EUÔ QÀ°ffUZþeIYSX¯f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf IZY³Qi õfSXf »f§fb ²ff³¹f RYÀf»fûÔ IYf ´fiÀfÔÀIYSX¯f EUÔ ¸fc»¹f ÀfÔU²fʳf IYSX°fZ WXbE IYûQû SXfBÊÀf, IbYMXIYe SXfBÊÀf, SXf¦fe ¸ff»MX, ¸f»MXe¦fiZ³f AfMXf dUþ¹f A¦fiUf»f ³fZ f°ff¹ff dIY AfSXû´fe U Àffd±f¹fûÔ ³fZ dQ»»fe ¸fZÔ WXZOX AfgdRYÀf VfbøY dIY¹ff ±ffÜ WXdSX¹ff¯ff IZY AÔff»ff ¸fZÔ IYf´fûÊSXZMX AfgdRYÀf f³ff¹ff ±ffÜ dQ»»fe, AûdOXVff, ¸f²¹f ´fiQZVf, dfWXfSX AüSX WXdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ·fe NX¦fe IYeÜ IÔY´f³fe ³fZ SXf¹f´fbSX IZY dMXIYSXf´ffSXf dÀfðf±fÊ ¨füIY IZY ´feE³ffe IYfg¸´»fZ¢Àf ¸fZÔ Qµ°fSX VfbøY dIY¹ff ±ffÜ Af»feVff³f Qµ°fSX QZJIYSX WXSX IYûBÊ ´fi·ffdU°f WXû þf°ff ±ffÜ AfSXû´fe »fd»f°f Óff¸f IZY dJ»ffRY dQ»»fe, WXdSX¹ff¯ff AüSX dfWXfSX ¸fZÔ ·fe ²fûJf²fOÞXe IYf ¸ff¸f»ff QþÊ WX`Ü ¦f»f°f Àfc¨f³ff ´fSX EÀfEÀf´fe ³fZ »f¦ffBÊ ARYÀfSXûÔ IYe ¢»ffÀf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY IYf¸f IYû »fZIYSX ¦f»f°f þf³fIYfSXe QZ³ff EEÀf´fe AüSX OXeEÀf´fe SX`ÔIY IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ·ffSXe ´fOÞX ¦f¹ffÜ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àff¸f³fZ WXe EÀfEÀf´fe A¸fSXZVf d¸fßff ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ¢»ffÀf »f¦ff QeÜ BÀfIZY ffQ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû UfWX³f ¨ff»fIYûÔ ÀfZ ¦f»f°f f°ffÊU ³f IYSX³fZ IYe dWXQf¹f°f QeÜ UWXeÔ IYfSXÊUfBÊ IZY QüSXf³f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf QffU WXû³fZ ´fSX CX³WXZÔ Àfe²fZ IYfg»f IYSX Àfc¨f³ff QZ³fZ IYWXf WX`Ü QSXAÀf»f VfbIiYUfSX IYe ÀfbfWX ¸fb£¹ff»f¹f IYe Àfc¨f³ff ´fSX MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf IZY Ad²fIYfSXe-IY¸fʨffSXe ¦f¯f³ff IZY d»fE ´fWXbÔ¨fZ ±fZÜ ¦f¯f³ff IZY BÀfd»fE ÀfRY»f WXû°ff WX`Ü BÀf ·fU³f IYû f³ff³fZ IZY d»fE ·fe B³WXûÔ³fZ 30 Àff»f »fÔfe IYf³fc³fe »fOÞX×fBÊ »fOÞXe, dUþ¹fe WXbE AüSX ¹fWX Àfb³QSX ·fZÔMX ÀfUÊÀf¸ffþ IYû dQ¹ffÜ A²¹fÃf°ff IYSX°fZ WXbE IZYdf³fZMX ¸fÔÂfe fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY WX¸f Àff ¸fWXfSXfþf A¦fiÀfZ³f IYe ÀfÔ°ff³fZÔ WX`ÔÜ ¸fWXfSXfþ A¦fiÀfZ³f ÃfdÂf¹f ±fZ dþ³WXûÔ³fZ ffQ ¸fZÔ U`V¹f ²f¸fÊ IYû A´f³ff d»f¹ffÜ BÀfd»fE WX¸f¸fZÔ Qû³fûÔ WXe ¦fb¯f dUô¸ff³f WX`ÔÜ WX¸f U`V¹f f³f IYSX ´fb÷Y¿ff±fÊ IYSXZÔ, ²f³f IY¸ffEÔ, ÀfZUf ·fe IYSXZÔ ´fSX A´f³fZ ÃfdÂf¹f ²f¸fÊ IYû ³f ·fc»fZÔÜ þf ·fe IY·fe Àf¸ffþ IZY dIYÀfe ½¹fdöY ´fSX WX¸f»ff WXû°ff WX` °fû ´fcSXZ Àf¸ffþ IYû EIYþbMX WXûIYSX CXÀfIYf ¸fbIYff»ff IYSX³ff ¨ffdWXEÜ AdJ»f ·ffSX°fe¹f A¦fiUf»f Àf¸¸fZ»f³f IZY SXf¿MÑXe¹f AfdQ CX°´ffQûÔ IYf d³f¸ffʯf EUÔ dUIiY¹f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü B³f RYÀf»fûÔ ÀfZ ³f¹fZ CX°´ffQ °f`¹ffSX IYSX³fZ WXZ°fb A³fbÀfÔ²ff³f IYf¹fÊ ·fe þfSXe WX`Ü ´fdSX¹fûþ³ff IZY °fWX°f IÈY¿fIY Àf¸fcWX ¦fdNX°f IYSX CX³fIZY JZ°fûÔ ´fSX »f§fb ²ff³¹f RYÀf»fûÔ IYf CX°´ffQ³f EUÔ ´fiÀfÔÀIYSX¯f °f±ff ¸fc»¹f ÀfÔU²fʳf IYf IYf¹fÊ ·fe dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü Àf¸¸ff³f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ IÈYd¿f ¸fWXfdUôf»f¹f þ¦fQ»f´fbSX IZY ´fif²¹ff´fIY OXfg. E³f.EÀf. °fû¸fSX, U`Äffd³fIY OXfg. Àfb·ff¿f ¹ffQU, OXfg. ´fiRbY»»f ÀffWXc, OXfg. AfdQIYf³°f ´fi²ff³f, OXfg. ÀfÔ°fû¿f ³ff¦f EUÔ ´fcUÊ ´fdSX¹fûþ³ff ´fi·ffSXe OXfg. Ad·f³fU ÀffU CX´fdÀ±f°f ±fZÜ dIYVfûSX ³¹ff¹f fûOXÊ ¸ff³ff IZY ³fUe³f ·fU³f IYf WXbAf »fûIYf´fʯf A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ AafZOXIYSX ªf¹fa°fe ´fSX dIYVfûSX ³¹ff¹f fûOXÊ ¸ff³ff IZY¸´f IZY ³f¹fZ ·fU³f IYf »fûIYf´fʯf EUÔ CXîfMX³f L.¦f CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f df»ffÀf´fbSX IZY ³¹ff¹ff²feVf ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ¦fü°f¸f ·ffQbOÞXe, ÀfQÀ¹f dIYVfûSX ³¹ff¹f Àfd¸fd°f ³fZ dIY¹ffÜ BÀf QüSXf³f dþ»ff EUÔ ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf SXf¹f´fbSX ³fe»f¸f ¨fÔQ ÀffÔJ»ff, d´fidÀfÔ´f»f ¸fdþÀMXÐZMX ,dIYVfûSX ³¹ff¹f fûOXÊ SXf¹f´fbSX ßfe¸f°fe d´fi¹fÔIYf A¦fiUf»f, ¸fdWX»ff EUÔ ff»f dUIYfÀf dU·ff¦f IYe ÀfÔ¹fböY ÀfÔ¨ff»fIY ßfe¸f°fe A¨fʳff SXf¯ff ÀfZNX ·fe QüSXf³f EÀfEÀf´fe A¸fSXZVf d¸fßff ³fZ »f¦ff°ffSX d¸f»f SXWXe dVfIYf¹f°fûÔ ´fSX IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe ¢»ffÀf »f¦ff³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ BÀf ´fSX ÀfRYfBÊ ¸fZÔ IY¸fʨffdSX¹fûÔ ³fZ ARYÀfSXûÔ IZY QffU ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ IYe ff°f IYWXeÜ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû Qe Àf£°f dWXQf¹f°f CX³WXûÔ³fZ §fMX³ffAûÔ IZY ´feLZ IYe Àf¨¨ffBÊ f°ff³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ ¸ff¸f»fûÔ IYe WXIYeIY°f Àff¸f³fZ Af³fZ IZY ffQ EÀfEÀf´fe d¸fßff UWXfÔ ¸füþcQ EEÀf´fe MÑ`dRYIY f»fSXf¸f dWXSXUf³fe AüSX OXeEÀf´fe MÑ`dRYIY Ad·f¿fZIY U¸ffÊ ´fSX WXe ·fOXIY ¦fEÜ A²¹fÃf ¦fû´ff»f VfSX¯f ¦f¦fÊ ³fZ BÀf ff°f ´fSX JbVfe þfdWXSX IYe dIY ¹fWXfÔ ·fU³f IZY CXîfMX³f ÀfZ ´fcUÊ A¦fiÀfZ³f ·ff¦fU°f IY±ff IYf ´ffNX dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IZY dUdVfá Ad°fd±f ¸fWXf´füSX QZUZ³Qi ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY ·fU³f IZY d³f¸ffʯf IZY QüSXf³f UZ »f¦ff°ffSX Àfd¸fd°f IZY Àf¸´fIYÊ ¸fZÔ SXWXZ AüSX þû IbYL ·fe CX³fIZY À°fSX ´fSX ÀfÔ·fU ±ff UWX dIY¹ffÜ Vff¹fQ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY CX³WXZÔ ¹fWXfÔ QZUZ³Qi A¦fiUf»f IZY ³ff¸f ÀfZ ÀfÔfûd²f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ UZ JbVf WX`Ô dIY ¹fWX Àf¸ffþ CX³WXZÔ A´f³fZ ¸fZÔ ÀfZ EIY ¸ff³f°ff WX`Ü CX³WXûÔ³fZ A¦fifÔ²fbAûÔ IYf ²f³¹fUfQ IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY d·f»ffBÊ IZY ´fiUZVf õfSX ´fSX f³ff WXbAf ¹fWX ·fU³f d·f»ffBÊ IZY ¦füSXU IYû fPÞXfE¦ffÜ AfSXÔ·f ¸fZÔ A¦fiUf»f ÀfZUf Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf ÀfÔ°fû¿f A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY 30 A¸f³f ´f±f ³¹fcªf SXf¹f´fbSXÜ ´fi¦fd°fVfe»f LXØfeÀf¦fPÞX Àf°f³ff¸fe Àf¸ffªf IZY SXf¹f´fbSX ´fiIYû¿NX IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ffff ÀffWXf IYe ªf¹fa°fe ´fSX CX³fIYû ³f¸f³f dIY¹ffÜ BXÀf ¸füIZY ´fSX VfWXSX A²¹fÃf ¸f³fûªf faªffSZX IYe A¦fbUfBÊX ¸fZÔ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY Q»f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXb¹fZÜ Aü´f¨ffdSXIY CXîfMX³f IZY ´f›f°f ¸fb£¹f Ad°fd±f ³fZ ÀfÔ´fiZÃf¯f ¦fÈWX IZY ´fifÔ¦f¯f ¸fZÔ UÈÃffSXû´f¯f dIY¹ffÜ CXÀfIZY ´f›f°f CX³WXû³fZ JZ»f ¸f`Qf³f, SXÀfûBÊ, AfUfÀfe¹f ´fdSXÀfSX EUÔ »ffBfiZSXe IYf AU»fûIY³f dIY¹ff AüSX ÀfÔ´fiZÃf¯f ¦fÈWX IYe ½¹fUÀ±ffAûÔ ´fSX ÀfÔ°fû¿f þ°ff¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ ´fSX QffU ³f f³ff³fZ IYe dWXQf¹f°f Qe AüSX ½¹fUWXfSX ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³fZ IZY d»fE IYWXfÜ MXfMXefÔ²f B»ffIZY ¸fZÔ ¦fb÷YUfSX IYû ³fZVf³f»f WXfBUZ ´fSX EIY §fÔMXZ °fIY þf¸f »f¦ff SXWXfÜ Àfc¨f³ff ´fSX EÀfEÀf´fe d¸fßff ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYe dþ¸¸fZQfSXe EEÀf´fe MÑ`dRYIY dWXSXUf³fe AüSX OXeEÀf´fe MÑ`dRYIY U¸ffÊ IYû Qe ±feÜ §fMX³ff IYe þfÔ¨f IZY ffQ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ þû þf³fIYfSXe EÀfEÀf´fe d¸fßff IYû Qe ±fe, Uû ¦f¯f³ff IZY QüSXf³f þû³f IZY IY¸fʨffdSX¹fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL IZY QüSXf³f ¦f»f°f d³fIY»feÜ BÀf ´fSX EÀfEÀf´fe d¸fßff ·fOÞXIY ¦fEÜ CX³WXûÔ³fZ Qû³fûÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû IY¸fʨffdSX¹fûÔ IZY Àff¸f³fZ WXe þ¸fIYSX RYMXIYfSX »f¦ffBÊÜ ÀfeE¸f WXfCXÀf ¸fZÔ ´fWXbÔ¨f f°ffIYSX BÔþed³f¹fSX ÀfZ 7 »ffJ IYe NX¦fe SXf¹f´fbSXÜ WXfCXdÀfÔ¦f fûOXÊ IZY ÀffBMX BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYû ¹fbUIY ³fZ ÀfeE¸f WXfCXÀf °fIY ´fWXbÔ¨f f°ffBÊÜ dRYSX ´feOX»¹fcOXe ¸fZÔ CX´f¹fÔÂfe IYf ´fQ dQ»ff³fZ IYf ÓffÔÀff QZIYSX Àff°f »ffJ ÷Y´fE NX¦f d»fEÜ ³füIYSXe ³fWXeÔ d¸f»f³fZ ´fSX SXIY¸f ¸ffÔ¦fe, °fû CXÀf³fZ Àf¸f¹f ¸ffÔ¦ffÜ CXÀfZ ¹fIYe³f dQ»ff³fZ ³fûMXSXe °fIY IYSXf »feÜ BÀfIZY ffQ UWX RYSXfSX WXû ¦f¹ffÜ dSX´fûMXÊ ´fSX ´fbd»fÀf ²fûJf²fOÞXe IYf þb¸fÊ QþÊ IYSX AfSXû´fe ¹fbUIY IYe ´f°ffÀffþe ¸fZÔ þbMXe WX`Ü Af¸ff³ffIYf MXeAfBÊ SXûdWX°f ¸ffWXZ»fIYSX ³fZ f°ff¹ff dIY df»ffÀf´fbSX d³fUfÀfe Af»fûIY IbY¸ffSX »fWXSXZ 2015 ¸fZÔ ¦fÈWX d³f¸ffʯf ¸fÔOX»f IZY NXZIZYQfSX IZY A²fe³f ÀffBMX BÔþed³f¹fSX IYf IYf¸f QZJ SXWXf ±ffÜ BÀf QüSXf³f CXÀfIYe ´fWX¨ff³f dUSXfMX SXf¸fIYSX U A¸fSX ´fMXZ»f ÀfZ WXbBÊÜ CXÀfe Àff»f ´feOX»¹fcOXe ¸fZÔ CX´f¹fÔÂfe IYe ·f°feÊ WXû³fe ±feÜ BÀf ·f°feÊ ¸fZÔ Af»fûIY IbY¸ffSX »fWXSXZ ³fZ ·fe AfUZQ³f dIY¹ff ±ffÜ ¦füSXeVfaIYSX A¦fiUf»f ³fZ dIY¹ff A¦fiÀfZ³f ·fU³f IYf »fûIYf´fʯf Àff»f ´fWX»fZ BÀf ·fU³f IYe IY»´f³ff WX¸ffSXZ fbþb¦fûÊÔ ³fZ IYe ±feÜ 30 Àff»f IZY ÀfÔ§f¿fÊ IZY ffQ Afþ BÀf ·fU³f IYf »fûIYf´fʯf IYSX°fZ WXbE Àf¸ffþ WXd¿fÊ°f WX`Ü ´fdSXUfSXûÔ IYû MXcMX³fZ ³f QZÔ IYf¹fÊIiY¸f IZY ¸fb£¹f Ad°fd±f ¦füSXeVfÔIYSX A¦fiUf»f EUÔ A²¹fÃf fÈþ¸fûWX³f A¦fiUf»f ³fZ IYWXf dIY ´fdSXUfSXûÔ IYû MXcMX³fZ ³f QZÔÜ ´fdSXUfSX AüSX Àf¸ffþ WXe WX¸ffSXe °ffIY°f WX`Ô, WX¸fZÔ dfJSX³ff ³fWXeÔ WX` fd»IY EIYþbMX WXûIYSX Àf¸ffþ IYe SXÃff IYSX°fZ WXbE ÀfUÊÀf¸ffþ IYe ÀfZUf IYSX³fe WX`Ü ÀfZUf WXe A¦fiUf»f Àf¸ffþ IYf ²f¸fÊ WX`Ü QZVf IZY Àf·fe °fe±fûÊÔ ¸fZÔ °ff»fff, IbYAfÔ, ffUOÞXe, ²f¸fÊVff»ff A¦fiUf»fûÔ IYe WXe QZ³f WX`Ü Àf°f³ff¸fe Àf¸ffªf ³fZ ffff ÀffWXf IYû dIY¹ff ³f¸f³f ³fZ AafZOXIYSX ¨füSXfWZX ´fSX ´fWbaX¨fIYSX ffff ÀffWf IYe ´fid°f¸ff ´fSX ¸ff»¹ff´fʯf dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ´fi¸fbJ ÷Y´f ÀfZ Aä³fe, ff»fc, dÂfUZ³ýi, IY¸f»f IbYSZÊX, dUIYfÀf UaQZ, Aªf¹f ªffa¦fOÞZX, df«fc faªffSZX, ·fc´fZ³ýi OXWXdSX¹ff, dªf°fZ³ýi AfªffQ, ´fiZ¸f faªffSZX, AdU³ffVf JbaMZX, ÀfbSZX³ýi SXf¹f Àf¸fZ°f IYBÊX »fû¦f CX´fdÀ±f°f SXWZXÜ C M Y K