Views
8 months ago

2018

47 התמונה

47 התמונה האמורה,‏ מאת XINFENGCAO@ סוללות חדשות לצוללת זעירה לכוחות מיוחדים ג'נרל אטומיקס,‏ 15 בפברואר 2018 .49 General Atomics Delivers First Lift Batteries for USSOCOM’S New Dry Combat Submersible חברת ג'נרל אטומיקס מדווחת על מסירה של מערך ראשון של סוללות לצוללת זעירה עבור כוחות מיוחדים.‏ הסוללות מכונות tolerant( LiFT )Lithium-ion fault והן נמסרו לפיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב .)USSCOCOM( החברה מייצרת את הסוללות כקבלנית משנה של לוקהיד-מרטין,‏ בפרויקט זעירה שתאפשר להעביר לוחמים בתנאים יבשים.‏ submersible( ,DCS )dry combat שבמסגרתו מפותחת צוללת הסוללות משמשות להנעת הצוללת,‏ המיועדת לסיבולת ארוכה,‏ ולהפעלת המערכות הפנימיות שלה.‏ החברה מציינת שבפיתוח יש דגש משמעותי על נושאי האמינות,‏ הבטיחות והגמישות בתכנון הסוללות.‏ 50. דארפא מעוניינת לשלב את החי והצומח בים במערכות גילוי תת מימיות NAVALTODAY, 14 בפברואר 2018 DARPA Looking to Tap into Sea Life for US Navy Sensor Systems www.ga.com/general-atomics-delivers-first-lift-batteries-for-ussocoms-new-dry-combatsubmersible https://navaltoday.com/2018/02/14/darpa-looking-to-tap-into-sea-life-for-us-navysensor-systems/?uid=5710 דארפא הודיעה כי בכוונתה למצוא דרך לשלב את החי והצומח בים במערכות גילוי תת מימיות.‏ הכוחות המזוינים של ארה"ב מפעילים כבר כיום רשת של חיישנים,‏ מאוישים ולא מאוישים,‏ כדי לעקוב אחרי פעילות עוינת.‏ אולם היקף המשימה כה גדול שמערכות חומרה לא מספיקות לבצע אותה בסביבה הימית המשתנה.‏ החי והצומח בים מציעים יתרון חדש,‏ בהיותם מותאמים במיוחד לסביבתם,‏ הואיל ושרידותם תלויה בהתאמה זו.‏ לכן מחלקת Biological Technologies Office של דארפא מנסה להתחבר ליכולות החישה הטבעיות כדי לגלות ולסמן פעילות מעניינת באזורים אסטרטגיים,‏ כמו במצרי ים ואזורי ים רדודים.‏

48 תוכנית Sensors( PALS )Persistent Aquatic Living תתחיל בבחינת אורגניזמים טבעיים או מותאמים במטרה לזהות את אלו שיש להם פוטנציאל לתמוך במערכת חיישנים לזיהוי כלי שייט מאוישים ובלתי מאוישים.‏ הבחינה הראשונית היא רק אחד מהאתגרים שעומדים בפני ,PALS הואיל ודארפא תצטרך לפתח חומרה,‏ תוכנה ואלגוריתמים שיתרגמו התנהגות של אורגניזמים למידע שמיש ואז ישדרו אותו למשתמשי הקצה.‏ לוויינות וחלל .51 סקירה:‏ מערכות הנעה של לוויינים זעירים )CUBESATS( הסקירה נכתבה ע"י רויטל בודסקו,‏ מהנדסת מערכות,‏ על בסיס מאמר מקיף שפורסם בנושא:‏ Kristina Lemmer, “Propulsion for CubeSats”, Acta Astronautica, Volume 134, May 2017, Pages 231-243 )Available online 9 February 2017( https://wmich.pure.elsevier.com/en/publications/propulsion-for-cubesats הערה:‏ ראו גם את הסקירה ‏"לוויינים זעירים ועידן החלל החדש"‏ שפורסמה בלקט המו"פ של חודש אוגוסט הקדמה:‏ .2017 CubeSats הם לוויינים זעירים המורכבים ממודולים של קוביות בעלות מידות של 10 ס"מ לכל פאה.‏ השיגור הראשון של CubeSat היה בשנת .2000 - - - התקנים הבינלאומיים שאומצו בנושא זה מטרתם להקל ולהגן על אמצעי השיגור במשימות של שיגור מספר לוויינים בבת אחת.‏ עיקרי התקן הם:‏ CubeSat חייב להתבסס על קובייה עם פאה באורך של 100 מ"מ.‏ הקובייה הבסיסית נקראת 1U. התקן מאפשר להגדיל את ממדי הלוויין ל-‏ ,1.5U. ,2U ,3U 6U מגבלת המסה של הלוויין עבור מפעילי המשגר מאפשרים זאת.‏ 1U היא 1.33 ק"ג;‏ אולם ניתן לחרוג ממגבלה זו אם התקן מגדיר מנגנוני בטיחות שנדרשים בלוויינים עם מערכות הנעה מסוימות,‏ דבר שמייקר מאוד מערכות הנעה מסוגים שונים ‏)יידון בהמשך(.‏ הפיתוח של CubeSats הואץ עבור צרכים מסחריים,‏ צבאיים ומשימות מחקר מדעי של נאסא.‏ המשימות כוללות הדגמה,‏ בעלות נמוכה,‏ של טכנולוגיות,‏ שיגור נחילים ולווייני פיקוח שיכולים להתקרב ללוויינים גדולים,‏ שנמצאים כבר במסלול.‏

April 2018