Views
6 months ago

2018

71 An ampule of chemical

71 An ampule of chemical simulant, meant to imitate the deadly chemicals used in warfare, is loaded into the Threshold Confidence Checker. Credit: Jason Stoughton/NIST הצי האמריקני מזמין ייצור רכיבים אלקטרוניים לנשק אנרגיית מיקרוגל ג'נרל אטומיקס,‏ 31 בינואר 2018 .71 במקביל לידיעה אשר דנה בהרחבה באפשרות שהצי האמריקני יצטייד בנשק אנרגיית מיקרוגל,‏ חברת ג'נרל אטומיקס מאשרת קבלת חוזה מהצי עבור רכיבים אלקטרוניים לשימוש כזה.‏ בחברה מדווחים על קבלת החוזה באמצעות קונסורציום טכנולוגיית החימוש הביטחוני )DOTC( לפיתוח של קבלים מתקדמים בעלי צפיפות אנרגיה גבוהה.‏ הייעוד של הקבלים הוא למערכת נשק אנרגיית מיקרוגל .)HPM( לדברי בכיר בחברה,‏ זאת הזדמנות למנף את הקבלים שפיתחו עבור תותח המסילה האלקטרומגנטי ‏)גם הוא של הצי(,‏ ולהתאים את הפיתוח לייצור קבלים לטכנולוגיית עתידית.‏ HPM החברה טוענת שהיא הדגימה בהצלחה קבלי הספק בפולסים ששברו ב-‏‎20%‎ את השיאים הקודמים והדגימו צפיפות אנרגיה של 415 קילו-ג'אול בקבל בודד.‏ אין בידיעה פרטים על סוג הטכנולוגיה בה השתמשו לצרכים אלה.‏ הערה:‏ בהודעה נוספת לעיתונות ‏)קישור למטה(‏ שפורסמה שבועיים לפני הידיעה הנוכחית,‏ מדווחת ג'נרל אטומיקס על פיתוח טכנולוגיית קבלים חדשה לטמפ'‏ גבוהות )500 מעלות צלזיוס(‏ ומתחים גבוהים ‏)מעל 1000 וולט(.‏ אין בשתי הידיעות מידע שיכול להעיד על קשר אפשרי ביניהן.‏ General Atomics Awarded Navy Contract for High Energy Density Capacitors www.ga.com/general-atomics-awarded-navy-contract-for-high-energy-densitycapacitors www.ga.com/general-atomics-announces-new-high-voltage-high-temperaturecapacitors 72. חוקרים בטכניון פיתחו סוג חדש של לייזר

72 הטכניון,‏ 1 בפברואר 2018 Future of Semiconductor Lasing: Topological Insulator Lasers www.technion.ac.il/en/2018/02/future-of-semiconductor-lasing-topological-insulatorlasers/ חוקרים בטכניון,‏ בשיתוף עם חוקרים בארה"ב,‏ פיתחו סוג חדש של לייזר יעיל,‏ המבוסס על מוליכים למחצה:‏ זהו לייזר המבוסס על מבודדים טופולוגיים.‏ הפיתוח פורסם,‏ באופן חריג,‏ בשני מאמרים צמודים בכתב העת היוקרתי ,Science כאשר אחד המאמרים מתאר את התיאוריה והשני את הניסוי.‏ מבודדים טופולוגיים מהווים את אחד מתחומי המחקר החדשניים והמבטיחים ביותר בפיזיקה בשנים האחרונות.‏ מדובר בחומרים שהם מבודדים ‏"בפנים",‏ אולם על פני השטח שלהם הם מוליכים ‏"סופר-זרמים"‏ חשמליים,‏ זרמים שאינם מושפעים מפגמים,‏ אי-סדר וכדומה.‏ את צוות החוקרים בטכניון הוביל פרופ'‏ מוטי שגב,‏ ולמחקר שותפים חוקרים נוספים מארה"ב ומסינגפור.‏ לפני מספר שנים הדגימו החוקרים מהטכניון לראשונה מבודד טופולוגי פוטוני.‏ במחקר החדש החוקרים מצאו דרך להשתמש ברעיון הזה לבנות סוג חדש של לייזר,‏ בעל התנהגות ייחודית הצפויה לשפר משמעותית את הביצועים של הלייזר.‏ בידיעה המלאה פרטים נוספים על המחקר.‏ המאמר התיאורטי:‏ המאמר המתאר את הניסוי:‏ Gal Harari et al., Science, DOI: 10.1126/science.aar4003 http://science.sciencemag.org/content/early/2018/01/31/science.aar4003 Miguel A. Bandres, Science, DOI: 10.1126/science.aar4005 http://science.sciencemag.org/content/early/2018/01/31/science.aar4005

Flyer_Alternative_TakeHome_wn03-2018
Kofferkatalog 2018
MAY 2018