Views
7 months ago

Karnataka Manifesto 2018_Kannada

8 12) zÀQët

8 12) zÀQët PÀ£ÀßqÀ fˉÉèAiÀÄ°è PÉÆêÀÄĸÁªÀÄgÀ¸Àå PÁ¥ÁqÀ®Ä ºÉaÑ£À DzÀåvÉ. ¤Ãj£À ¥ÀÄ£À±ÉÃÑvÀ£ÀPÉÌ UÀA©üÃgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß. WÀ£ÀvÁådå «ˉÉêÁjUÉ CvÁåzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£À §¼ÀPÉ. GvÀÛªÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ËPÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ºÉzÁÝjUÀ¼À dvÉ UÁæ«ÄÃt gÀ¸ÉÛ ¸ÀA¥ÀPÀð 13) zÁªÀtUÉgÉ ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀĪÀ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉUÉ ºÉaÑ£À UÀªÀÄ£À. fˉÉèAiÀiÁzÀåAvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðtUÀ¼À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ. PÉƼÀUÉÃj ¤ªÀÄÆð®£É ªÀÄvÀÄÛ C°è£À ¤ªÁ¹UÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀå. PÉgÉUÀ¼À ªÀiÁ°£Àå vÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀÆPÀÛ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. 14)zsÁgÀªÁqÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀ¸Àw ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ CqÀÄUÉ C¤® ¹°AqÀgï ¥ÀÆgÉÊPÉ. ªÀĺÀzÁ¬Ä £À¢ ¤ÃgÀÄ ºÀAaPÉ «ªÁzÀ ¥ÀjºÀj¸À®Ä ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß. ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ¸ÀܽÃAiÀÄgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ®Ä DzÀåvÉ. 15)UÀzÀUÀ CwªÀÈ× ªÀÄvÀÄÛ C£ÁªÀÈ× ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÀæªÀÄ fˉÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛ ªÀ¸Àw ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸À©ìr zÀgÀzÀ°è CqÀÄUÉ C¤® ¥ÀÆgÉÊPÉ 16) PÀ®§ÄgÀV ««zsÀ PÉÆêÀÄÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ËºÁzÀð ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÁæzÉòPÀ C¸ÀªÀÄvÉÆî£À ¤ªÁj¹, ¸ÀtÚ ¤ÃgÁªÀj ºÁUÀÆ CAvÀdð® ªÀÈ¢ÞUÉ DzÀåvÉ. gÉÊvÀjUÉ DzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÁæaãÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼À fÃuÉÆÃðzÁÞgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ.

9 17) ºÁ¸À£À UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¤gÀAvÀgÀ ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¥ÀÆgÉÊPÉUÉ DzÀåvÉ. PÀAZÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄvÀÛ-ªÀÄÄvÀÛ°£À PÉÊUÁjPÁ ªÀiÁ°£Àå vÀqÉAiÀÄ®Ä PÀæªÀÄ. J®è vÁ®ÆPÀÄUÀ½UÀÆ ¢£À«rà «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉ. 18) ºÁªÉÃj GvÁàzÀPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѹ GzÉÆÃåUÀ ¸ÀÈÖUÉ MvÀÄÛ. gÉÊvÀgÀ ¨É¼ÉºÁ¤UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ. gÀ¸ÉÛ UÀÄtªÀÄlÖ GvÀÛªÀÄ¥Àr¹ «zÀÄåvï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è£À ˉÉÆÃ¥À-zÉÆõÀ ¤ªÁgÀuÉUÉ PÀæªÀÄ. 19) PÉÆqÀUÀÄ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀzÀAvÉ gÉÊˉÉé AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À eÁj. ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À WÀµÀðuÉ vÀ¦à¸À®Ä AiÀÄvÀß. UÀÄqÀØUÁqÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ. 20) PÉÆÃˉÁgÀ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À gÀPÀëuÉUÉ DzÀåvÉ. fˉÉèAiÀiÁzÀåAvÀ GzÉÆÃåUÁªÀPÁ±À ºÉZÀѼÀPÉÌ PÀæªÀÄ. ¤AiÀÄ«ÄvÀ «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉUÉ DzÀåvÉ. PÀÆqÀAPÀļÀA CtÄ«zÀÄåvï PÉÃAzÀæzÀ «µÀPÁj vÁådå «ˉÉêÁjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÜ. 21) PÉÆ¥Àà¼À ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄÆ®PÀ §gÀ ¤ªÁgÀuÉUÉ PÀæªÀÄ WÀ£ÀvÁådå ¤ªÀðºÀuÉUÉ DzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£À §¼ÀPÉ fˉÉèAiÀiÁzÀåAvÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ UÀtÂUÁjPÉ «gÀÄzÀÞ PÀlÄÖ¤nÖ£À PÀæªÀÄ. fˉÉèAiÀiÁzÀåAvÀ £ÉÃPÁgÀjUÉ «±ÉõÀ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ. §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀªÀUÀðzÀªÀjUÉ GzÉÆÃåUÀ PÀ°à¹ CªÀgÀ fêÀ£À ªÀÄlÖ ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

MANIFESTO
KSBDB Brochure - Karnataka State Biofuel Development Board
Perbandingan Manifesto by MPNPoll
AAP Varansi Manifesto 2014
no. name state event entry nikhil pise karnataka sub ... - BSAM.in
A manifesto for safer communities - welsh language version - Sustrans
Closing Status of Lateral Entry Seat Matrix - CET - Karnataka State ...
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN KARNATAKA
2015 Wales General Election Manifesto CYM
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
B-VH-KSCST-002-H1-V1e Booklet - Karnataka GeoPortal