Views
7 months ago

Karnataka Manifesto 2018_Kannada

22) ªÀÄAqÀå

22) ªÀÄAqÀå gÉÊvÀgÀ fêÀ£Ár PÁªÉÃj d®«ªÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ gÁdåzÀ »vÀgÀPÀëuÉ PÀ§Ä⠨ɼÉUÁgÀjUÉ «±ÉõÀ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ. LwºÁ¹PÀ, ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÈÌwPÀ vÁtUÀ¼À gÀPÀëuÉUÉ DzÀåvÉ. 23) ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÀA¨ÁPÀÄ ¨É¼ÉUÁgÀjUÉ «±ÉõÀ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ. ªÀÄ»¼Á GzÀå«ÄUÀ½UÉ «±ÉõÀ ¥ÁåPÉÃeï. fˉÉèAiÀiÁzÀåAvÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ªÉÃUÀ ºÉaѸÀ®Ä DzÀåvÉ. 24) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ §gÀzÀ ¸ÀªÀĸÉå ¤ªÁgÀuÉUÉ ªÀļÉPÉÆAiÀÄÄè ¥ÀzÀÞw eÁj. ¢£À«rà «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉUÉ PÀæªÀÄ fˉÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ºÉƸÀ ¤ÃgÁªÀj PÁ®ÄªÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt. 25) gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ fˉÉèAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ PÀæªÀÄ gÁdå ºÉzÁÝjUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¹ gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ. ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ vÀqÉUÀlÖ®Ä fˉÁè¸ÀàvÉæUÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀÄÆ® ¸Ë®¨sÀå. 26) ²ªÀªÉÆUÀÎ fˉÉèAiÀÄ°è UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉêÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ. fˉÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 10

11 27) vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ¸ÀÆPÀÛ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj vÁådå «ˉÉêÁjUÉ DzÀåvÉ. ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ vÁtUÀ¼À gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À. GvÀÛªÀÄ gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ ¸ÀAZÁgÀ zÀlÖuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉƸÀ ¸ÉÃvÀĪÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt. gÉÊvÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ ºÉZÀÄÑ ±ÉÊvÀåUÁgÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt. 28) GqÀĦ ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀzÀ°è £ÉʪÀÄð®å PÁ¥ÁqÀ®Ä «±ÉõÀ PÁ¼Àf. «ÄãÀÄUÁgÀjUÉ «±ÉõÀ C£ÀÄPÀÆ® PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå vÀqÉUÉ PÀlÄÖ¤nÖ£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁj. PÀgÁªÀ½ wÃgÀzÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÉÆgÉvÀ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉƸÀ vÀAvÀæeÁÕ£À §¼ÀPÉ. 29) GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ fˉÉèAiÀÄ°è ªÀÄÆ®¸Ë®¨sÀå ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ MvÀÄÛ. GvÀÛªÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¸À®Ä «±ÉõÀ PÀæªÀÄ ±ÀÄzÀÞ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ vÀqÉ gÀ»vÀ «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉ. 30) AiÀiÁzÀVÃgï. d®ªÀiÁ°£Àå vÀqÉAiÀÄ®Ä «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ GvÀÛªÀÄ ZÀgÀAr, PÁ®ÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. fˉÉèAiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ ¸ÁjUÉ ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

MANIFESTO
KSBDB Brochure - Karnataka State Biofuel Development Board
no. name state event entry nikhil pise karnataka sub ... - BSAM.in
Perbandingan Manifesto by MPNPoll
AAP Varansi Manifesto 2014
2015 Wales General Election Manifesto CYM
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN KARNATAKA
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
A manifesto for safer communities - welsh language version - Sustrans
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
Closing Status of Lateral Entry Seat Matrix - CET - Karnataka State ...
B-VH-KSCST-002-H1-V1e Booklet - Karnataka GeoPortal