Views
3 months ago

Karnataka Manifesto 2018_Kannada

PÀÈ: AGRICULTURE

PÀÈ: AGRICULTURE gÉÊvÀgÀ PÀÈ ¸Á® ªÀÄ£Áß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÀÈAiÀÄ°è DzsÀĤPÀ vÀAvÀeÁÕ£À §¼ÀPÉ. gÉÊvÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ, GzÀAiÉÆãÀÄäR gÉÊvÀjUÉ ¸À£Áä£À. ¥Àæw UÁæªÀÄzÀ®Æè PÀÈ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É. gÉÊvÀjUÉ §rØgÀ»vÀ ¸Á® ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. UÉƧâgÀzÀ ¨ÉˉÉ ªÉÄÃˉÉ ±ÉÃ.30gÀµÀÄÖ ¸À©ìr ¤ÃrPÉ. J®è gÉÊvÀjUÀÆ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ©vÀÛ£É ©Ãd ¥ÀÆgÉÊPÉ. J®è jÃwAiÀÄ PÀÈ ¸Á®UÀ½UÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ SÁvÀj UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÀÈUÁV 24 UÀAmÉ PÁ® «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉ PÀÈPÀjUÉ «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉ ¸ÀjAiÀiÁV DUÀÄwÛzÉAiÉÄà JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è eÁUÀÈw ¸À«Äw gÀZÀ£É. §rØ gÀ»vÀ ¸Á® ¤Ãr ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀÈUÉ ¥ÉÆÃævÁìºÀ gÉÊvÀjUÉ EAlgï£Émï ¸Ë®¨sÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ «±ÁéézÀåAvÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ºÁUÀÆ E-ªÀiÁ¤ljAUï ªÀåªÀ¸ÉÜ Q¸Á£ï ªÀiÁmïðUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹ UÁæºÀPÀ-gÉÊvÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÉÃgÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Ë®¨sÀå §rØgÀ»vÀ ¸Á® ¤Ãr ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÀæUÀ¼À RjâUÉ PÀæªÀÄ gÉÊvÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä ¥ÀævÉåÃPÀ DAiÉÆÃUÀ gÀZÀ£É ªÁtÂdå ¨É¼ÉUÀ½UÉ PÀ¤µÀ× ¨ÉA§® ¨ÉˉÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¸Àj ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ zÀgÀzÀ ªÀåvÁå¸À gÉÊvÀjUÉ w½¸À®Ä PÀæªÀÄ PÀÈ EˉÁSÉAiÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ, gÉÊvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ eÉÆvÉ ¨ÉgÉAiÀÄĪÀAvÉ PÀlÄÖ¤nÖ£À PÀæªÀÄ gÁdåzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ vÁ®ÆQ£À®Æè DºÁgÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É gÁdåzÀ ¥Àæw fˉÉèAiÀÄ®Æè PÀÈ DzsÁjvÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ gÁdåzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ vÁ®ÆQ£À®Æè ²ÃxÀ°ÃPÀgÀt WÀlPÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É PÀÈ «±Àé«zÁåAiÀÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ PÉëÃvÀæPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ, C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É ¤gÀÄzÉÆÃUÀå vÀ¦à¸À®Ä AiÀÄĪÀPÀjUÉ DzsÀĤPÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉøÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆæÃvÁìºÀ 12

¥Àæw ºÀ½îAiÀÄ®Æè PÀÈ ±ÁˉÉ ¸ÁÜ¥À£É, DAiÀiÁ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä gÉÊvÀjUÉ CUÀvÀå ªÀiÁ»w. PÀÈ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀjAzÀˉÉà £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀ§Ä⠨ɼÉUÁgÀjUÉ PÁSÁð£ÉUÀ¼À°è ¤RgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁzÀ vÀÆPÀzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÈ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV UÁæºÀPÀjUÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ zÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ gÉÊvÀjUÉ PÀ¤µÀ× ¨ÉA§® ¨ÉˉÉ ¤UÀ¢¥Àr¹ ¸ÀAPÀµÀÖ ¥ÀjºÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÈ EˉÁSÉAiÀÄ°è ¥ÀævÉÃåPÀ ¸Éˉï gÀa¹, ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀÈ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ vÉÆÃlUÁjPÁ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ ¸Áܦ¹, ºÉƸÀ §UÉAiÀÄ ºÀtÄÚ-vÀgÀPÁj, ºÀƪÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ vÀ½ C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ JˉÁè PÀÈ ¥ÀA¥ï¸ÉmïUÀ½UÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀzÀ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ. gÁdåzÀ JˉÁè UÁæªÀÄUÀ¼À®Æèè zsÁ£Àå ¸ÀAUÀæºÀ UÉÆÃzÁªÀÄÄ ¸ÁÜ¥À£É ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÀƪÀÅ, «ÄãÀÄUÁjPÉ, PÀÄA¨ÁjPÉ ºÁUÀÆ PÉÆý ¸ÁPÁtÂPÉ ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÀtÚ PÀÈAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝgÉ CAvÀºÀ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀUÀ½UÉ ±ÉÃ.30gÀµÀÄÖ C£ÀÄzÁ£À «zÀÄåvï ªÉÆÃmÁgÀÄ Rjâ¸À®Ä ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw¸ÀtÚ gÉÊvÀjUÉ 15,000 gÀÆ¥Á¬Ä ¸À©ìr. «zÀÄåvï lªÀgï ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ gÉÊvÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ. ¨É¼É «ªÀiÁ AiÉÆÃd£É ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ eÁj, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ£Àå fëUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÉʸÀVðPÀ C£ÁºÀÄvÀ¢AzÀ ¨É¼É £Á±ÀªÁzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ gÉõÉäºÀļÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ- gÉõÉä UÀÆrUÉ GvÀÛªÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸Ë®¨sÀå ¥Àæw «¨sÁVÃAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è PÉÊUÁjPÁ J¸ÉÖÃmïUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É, PÀÈ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉUÉ CªÀPÁ±À. ¥À±ÀĸÀAUÉÆÃ¥À£É : ANIMAL HUSBANDRY ¥Àæw UÁæªÀÄzÀ®Æè ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¹, ¸ÀÆPÀÛ ¥À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¹§âA¢ £ÉêÀÄPÁw eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ ºÉˉïÛ PÁqïð «vÀgÀuÉ. eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ¥ËÖPÀ DºÁgÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ. ¥Àæw fˉÁè PÉÃAzÀæzÀ®Æè ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ ¸Áܦ¹, GvÁàzÀ£É ºÉaѸÀ®Ä CUÀvÀå vÁAwæPÀ ªÀiÁ»w. ¸ÀܽÃAiÀÄ vÀ½UÀ¼À gÀPÀëuÉUÉ «±ÉõÀ PÁ¼Àf. ¥Áæt ¸ÁPÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ §rØgÀ»vÀ ¸Á®. 13

MANIFESTO
A manifesto for safer communities - welsh language version - Sustrans
Perbandingan Manifesto by MPNPoll
Closing Status of Lateral Entry Seat Matrix - CET - Karnataka State ...
KSBDB Brochure - Karnataka State Biofuel Development Board
AAP Varansi Manifesto 2014
no. name state event entry nikhil pise karnataka sub ... - BSAM.in
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN KARNATAKA
2015 Wales General Election Manifesto CYM
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
B-VH-KSCST-002-H1-V1e Booklet - Karnataka GeoPortal