Views
7 months ago

Karnataka Manifesto 2018_Kannada

gÁdå J®è fˉÁè

gÁdå J®è fˉÁè PÉÃAzÀæUÀ¼À®Æè PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨ÉÃw ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É GzÉÆåÃUÀ ¸ÀÈÖUÁV PÉÊUÁjPÁ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ°è «PÉÃA¢æÃPÀgÀt ªÀåªÀ¸ÉÜ gÁdåzÀ ««zsÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è CAvÁgÁÖçÃAiÀÄ ¸É«Ä£Ágï/¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæwªÀµÀðªÀÅ £Àqɹ §ºÀÄgÁÃÖæAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß DPÀð¹¸ÀĪÀÅzÀÄ PÉÊUÁjPÁ WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ°è ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¤ÃqÀ®Ä ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ UÁæ«ÄÃt PÉÊUÁjPÁ ªÀ®AiÀÄzÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÁÌV «±ÉõÀ ˉÁ¨sÀzÁAiÀÄPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ, ªÀÄzsÀåªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÈºÀvï PÉÊUÁjPÉ ¸ÀÜVvÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä EvÀgÉ gÁdåUÀ½AzÀ®Æ PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À RjâUÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ¸Àw ¸ËPÀAiÀÄð : HOUSING PÉƼÉUÉÃj ªÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ §zÀÞvÉ §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀªÀUÀðzÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉUÀ¼À ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀå ¸ÀªÀiÁdzÀ zÀªÀĤvÀ, ±ÉÆÃvÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ ¨sÀÆ«Ä «vÀgÀuÉ gÁdåzÀ ¥Àæw fˉÉèAiÀÄ®Æè ªÀÈzÀÞgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «PÀˉÁAUÀjUÉ ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀå ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt : WOMEN AND CHILD WELFARE JˉÁè ±Á¸ÀPÁAUÀ ¸À¨sÉUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ±ÉÃ.50 «ÄøÀˉÁw ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀtPÉÌ «±ÉõÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ gÁdå JˉÁè ªÀÄ»¼Á GzÀå«ÄUÀ½UÉ §rØgÀ»vÀ ¸Á®zÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄ»¼Á ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ½UÉ §rØgÀ»vÀ ¸Á®zÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀªÀUÀðzÀ UÀ©üðt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ E-zÀÆgÀÄ ¸À°èPÉUÉ CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw vÁ®ÆPÀÄ ªÀÄlÖzÀ®Æè ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï C¢üPÁjAiÉÄà zËdð£Àå, ±ÉÆõÀuÉ ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä PÀæªÀÄ ªÀÄ»¼Á PÀÈPÀjUÉ «±ÉõÀ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ ®¨sÀå 18

¸ÀPÁðj £ËPÀj ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀæªÉñÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ DzÀåvÉ gÁdåzÀ JˉÁè ªÀÄPÀ̽UÀÆ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀët-¨Á®PÁ«ÄðPÀ ªÀÄÄPÀÛ PÀ£ÁðlPÀ ¤ªÀiÁðt gÁdåzÀ ««zsÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ ªÀ®¸É §AzÀ zÀħ𮠪ÀUÀðzÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ²PÀët ¸ÁªÀiÁfPÀ-gÁdQÃAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ºÉaÑ£À ¥Áæw¤zsÀå ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ gÁdQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è vÉÆqÀUÀ®Ä ºÉaÑ£À ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ªÀÄ»¼Á gÀPÀëuÉ, ±ÉÆõÀuÉ vÀ¦à¸À®Ä «±ÉõÀ vÀAqÀ gÀZÀ£É §qÀvÀ£À gÉÃSÉAiÀÄ PɼÀªÀUÀðzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ ªÀÄzÀĪÉUÁV 30 ¸Á«gÀ gÀÆ.DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt : SOCIAL WELFARE ¥Àj²µÀÖ eÁw/¥Àj²µÀÖ ªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåAvÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±À £ÉÃPÁgÀjUÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAPï ¸ÁÜ¥À£É £ÉÃPÁgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà CqÉvÀqÉ E®èzÉà PÀZÁѸÁªÀÄVæ zÉÆgÀQ¸ÀĪÀ ¸Ë®¨sÀå gÁdåzÀ JˉÁè £ÀUÀgÀUÀ¼À®Æè GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄ ¤ªÀiÁðt £ÉÃPÁgÀgÀ PÀÄlÄA§PÉÌ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ «ªÀiÁ ¸Ë®¨sÀå ¸ÁjUÉ PÁ«ÄðPÀjUÉ ¦AZÀt AiÉÆÃd£É ¥ÁægÀA¨sÀ ««zsÀ ¸ÀPÁðj EˉÁSÉUÀ¼À, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À 10 ªÀµÀðPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÁ® UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃˉÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ £ËPÀgÀgÀ ¸ÉÃªÉ SÁAiÀÄA fˉÁè PÉÃAzÀæUÀ¼À®Æè ¥ÀævÉåÃPÀ zÉÆéüWÁmï ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀlÖtUÀ¼À°è M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ WÀ£À vÁådå ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁr vÉgÉzÀ ªÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÀÅzÀÄ §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀªÀUÀðzÀ »jAiÀÄ £ÁUÀjPÀjUÉ ªÀÈzÁÞ¥Àå ªÉÃvÀ£ÀªÁV ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 15 ¸Á«gÀ gÀÆ. ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ 60 ªÀµÀð «ÄÃjzÀ »jAiÀÄ £ÁUÀjPÀjUÉ ¸ÀPÁðj §¸ïUÀ¼À°è GavÀ ¥ÀæAiÀiÁt §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀªÀUÀðzÀ ¥ÀjvÀåPÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀªÉAiÀÄjUÉ ªÀiÁ¹PÀ 15 ¸Á«gÀ gÀÆ. ¦AZÀt ªÀ¸ÀwgÀ»vÀjUÉ gÁwæ vÀAUÀ®Ä D±ÀæAiÀÄ PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥Àæw fˉÁè PÉÃAzÀæzÀ®Æè ªÀÄvÀÄÛ PÁ«ÄðPÀgÀ GzÉÆåÃUÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÁV PÁåAn£ï ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr PÉêÀ® 10 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ HlzÀ ¸Ë®¨sÀå 19

MANIFESTO
KSBDB Brochure - Karnataka State Biofuel Development Board
no. name state event entry nikhil pise karnataka sub ... - BSAM.in
Perbandingan Manifesto by MPNPoll
AAP Varansi Manifesto 2014
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN KARNATAKA
2015 Wales General Election Manifesto CYM
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
B-VH-KSCST-002-H1-V1e Booklet - Karnataka GeoPortal
A manifesto for safer communities - welsh language version - Sustrans
Closing Status of Lateral Entry Seat Matrix - CET - Karnataka State ...