Views
8 months ago

Karnataka Manifesto 2018_Kannada

gÁdåzÀ ¥Àæw

gÁdåzÀ ¥Àæw fˉÉèAiÀÄ®Æè ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄ»¼Á D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉAiÀÄ°è ¨sÀæµÁÖZÁgÀ vÀqÉUÉ G¸ÀÄÛªÁj PÀæªÀÄ §qÀvÀ£À gÉÃSÉAiÀÄ PɼÀªÀUÀðzÀªÀjUÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «ªÀiÁ ¸Ë®¨sÀå fˉÁè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ºÀÈzÀAiÀÄ aQvÉì ¸Ë®¨sÀå ¥ÁæzÉòPÀ C©üªÀÈ¢Þ : REGIONAL DEVELOPMENT gÁdåzÀ »AzÀĽzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ «±ÉõÀ ¥ÁåPÉÃdï. PÀgÁªÀ½ fˉÉèUÀ¼À®Æè ªÀÄvÀÄÛ »AzÀĽzÀ fˉÉèUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ »AzÀĽzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀzÀ°è «ÄøÀˉÁw gÁdåzÀ »AzÀĽzÀ fˉÉèUÀ¼À°è 'PÉÊUÁjPÁ ºÀ¨ï' ¤ªÀiÁðt gÁdzsÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀĽzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ gÉ樀 ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛ ¸ÀA¥ÀPÀð ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ : TOURISM gÁdåzÀ°è ºÉƸÀ ¥ÀæªÁ¹ PÉÃAzÀæUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæªÁ¹ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è PÉÊUÉlÄPÀĪÀ zÀgÀzÀ°è ªÀ¸Àw ¤ªÀiÁðt gÁdåzÀ°è ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ 22

JLJAE¦ ¥ÀPÀë d£ÀjAzÀ, d£ÀjUÁV, d£ÀjUÉƸÀÌgÀ gÀa¸À¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀPÀëªÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß zÉñÀzÀ¯Éèà CvÀåAvÀ Gdé®, PÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj gÁdåªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁrzÉ. £ÀªÀÄä zsÉåÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸À®Ä 2018gÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀĺÁd£ÀvÉ £ÀªÀÄUÉ §ºÀĪÀÄvÀ ¤Ãr, ºÀgÀ¹, D²ÃªÀð¢¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀªÀÄæ ªÀÄ£À«. eÉÊ»Azï, eÉÊ PÀ£ÁðlPÀ 23

MANIFESTO
KSBDB Brochure - Karnataka State Biofuel Development Board
Perbandingan Manifesto by MPNPoll
no. name state event entry nikhil pise karnataka sub ... - BSAM.in
AAP Varansi Manifesto 2014
A manifesto for safer communities - welsh language version - Sustrans
Closing Status of Lateral Entry Seat Matrix - CET - Karnataka State ...
2015 Wales General Election Manifesto CYM
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN KARNATAKA
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
B-VH-KSCST-002-H1-V1e Booklet - Karnataka GeoPortal