Views
8 months ago

Karnataka Manifesto 2018_Kannada

2 £ÀªÀÄä

2 £ÀªÀÄä ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÇ J®è ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀˉÉà ¸ÀªÀiÁ£ÀgÀÄ JA§ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ.ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä WÀ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß vÁªÉà UÀÄgÀÄw¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.vÀªÀÄävÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¥ÀæzÀ²ð¸À¨ÉÃPÀÄ.ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ J°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ½®èªÉÇà CzÀÄ ¸À¨sÀå ¸ÀªÀiÁdªÉà C®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt¨ÉÃPÁVzÉ vÀªÀÄä AiÉÆÃUÀPÉÃëªÀĪÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ vÁªÉà PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀÄ dªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ ªÀwð¸À¨ÉÃPÁVzÉ.£ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è zÀÄgÀzÀȵÀÖPÀgÀ ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ ªÀÄ»¼Á ±ÉÆõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À ªÀAZÀ£É zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛˉÉà EzÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è CªÀgÀÄ C¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀħ𮠪ÀUÀðzÀªÀgÉAzÉà UÀÄgÀÄw¸ÀˉÁUÀÄwÛzÉ. CªÀjUÉ ¸À®è¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄzÉà F ±ÉÆÃvÀ ªÀUÀð ¢£Éà ¢£Éà ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀ¼ÀªÀ¼ÀPÁj. EzÀQÌgÀĪÀ KPÀªÀiÁvÀæ ¥ÀjºÁgÀ JAzÀgÉ, CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀIJQëvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆÃåUÀ CªÀPÁ±ÀzÀ°è ¥ÀÄgÀĵÀgÀAvÉ ¸ÀªÀiÁ£À CªÀPÁ±À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.¹ÃÛæ-¥ÀÄgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ PÉêÀ® UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀët¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ 21£Éà PÀ®A ¥ÀæPÁgÀ, ¨sÁgÀvÀzÀ £ÁUÀjPÀ¼ÁV UËgÀªÀ, WÀ£ÀvɬÄAzÀ ¸À¨sÀåªÁV, §zÀÄPÀĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢zÁݼÉ.Dˉï EArAiÀiÁ ªÀÄ»¼Á JA¥ÀªÀgï ªÉÄAmï ¥Ánð J®è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÀÆ CªÀgÀ eÁw, ¥ÀAUÀqÀ, ªÀÄvÀ, ªÀtð ¨ÉÃzsÀ«®èzÉà GvÀÛªÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß GavÀªÁV ¤ÃqÀ®Ä §zÀÞªÁVzÉ. F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è w½zÉà EzÉ.ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ C«¨sÁdå CAUÀªÁVzÀÝgÀÆ ±ÉÊPÀëtÂPÀªÁV ºÁUÀÆ DyðPÀªÁV »AzÀĽ¢zÁÝgÉ.CªÀgÀ ¸À§°ÃPÀgÀtPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀvÀvÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è FªÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÀªÀÄ£ÁºÀð §zÀˉÁªÀuÉAiÀiÁV®è. qÁ.£ËºÉgÁ ±ÉÃPï M§â ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÉÆÃgÁlUÁwð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀQAiÀiÁV, zÁ¤AiÀiÁV , GzÀå«ÄAiÀiÁV, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ±ÉÆÃvÀ, zÀħ𮠪ÀUÀðzÀªÀgÀ K½UÉUÉ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà ¨sÀ«µÀåzÀ ¨sÀªÀå ¨sÁgÀvÀzÀ PÀ£À¸ÀÄ ºÉÆvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÉà vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. F ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄÄRåUÀÄj ªÀÄvÀÄÛ zsÉÃåAiÀĪÉAzÀgÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆlÄÖ UËgÀªÀªÁV §zÀÄPÀĪÀ CªÀPÁ±À PÀ°à¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. CªÀgÀÄ vÁAwæPÀ ²PÀët, ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët, vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄ J®è PÉÃëvÀæUÀ¼À®Æè «±ÉõÀ ¥ÀjtÂw ºÉÆAzÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ ªÀĺÁzÁ¸ÉAiÀiÁVzÉ. zÀħð®jUÉ DUÀÄwÛgÀĪÀ C£ÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆlÄÖ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸À®Ä §zÀÞªÁVzÉ. Dˉï EArAiÀiÁ ªÀÄ»¼Á JA¥ÀªÀgïªÉÄAmï ¥Ánð PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæuÁ½PÉ -2018 Gdé® PÀ£ÁðlPÀ ¤ªÀiÁðtPÉÌ £ÀªÀÄä ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ. 1. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨sÀªÀå EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹, UËgÀ«¹ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. 2. CgÀtå, ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ «±ÉõÀ MvÀÄÛ. 3. gÁdåzÀ J®è fˉÉèUÀ½UÀÆ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¸ÀªÀiÁ£À C£ÀĵÁ×£À. 4. PÀÄlÄA§ªÉÇAzÀPÉÌ PÉ.fUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ §qÀvÀ£ÀgÉÃSÉ PɼÀV£À PÀÄlÄA§PÉÌ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 35 PÉ.f.CQÌ ¥ÀÆgÉÊPÉ. 5. gÁdåzÀ J®è fˉÉèUÀ¼À®Æè DºÁgÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÁåAnÃ£ï ¸ÁÜ¥À£É, PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ±ÀÄa ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¥Ë×PÀ DºÁgÀ ¥ÀÆgÉÊPÉ.

6. §qÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÈwÛ ²PÀët PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ eÁj. 7. vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è PÀè¸ÀÖgï ¥ÀzÀÝwAiÀÄ°è GzÉÆÃåUÀ ¸ÀÈÖ¹ AiÀÄĪÀPÀjUÉ PÉ®¸À zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. 8. «zÀÄåvï ¸ÀÜVvÀ«®èzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¤ªÀiÁðt- gÁeÁåzÀåAvÀ ¸ÀªÀiÁ£À «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉ. 9. «zÀÄåvï PÉÆgÀvÉ ¤ÃV¸À®Ä ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ «zÀÄåvï PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É. 10. J®è gÉÊvÀjUÀÆ GavÀ ¸ËgÀ«zÀÄåvï GvÁàzÀ£Á ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. 11. gÁdåzÀ J®è ¨sÁUÀUÀ½UÀÆ KPÀ jÃwAiÀÄ ¤ÃgÁªÀj ¸ËPÀAiÀÄð MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. 12. ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¥ÀjµÀÌgÀuÉUÉ PÀæªÀÄ. 13. ¸ÀªÀiÁdzÀ PɼÀªÀUÀðzÀ d£ÀjUÉ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀët ¸Ë®¨sÀå ªÀÄvÀÄÛ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ §zÀÄPÀÄ ºÀ¸À£ÁV¸À®Ä «±ÉõÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÀæªÀÄ. 14. gÁdåªÀ£ÀÄß zÉñÀzÀ ªÀiÁzÀj PÀˉÁåt gÁdåªÀ£ÁßV C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. 15. gÁdåzÀ J®è gÉÊvÀjUÀÆ ¸ÀPÁðj EˉÁSÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ GavÀ ©vÀÛ£É ©Ãd ¸ÀgÀ§gÁdÄ. 16. gÁdåzÀ J®è fˉÉèUÀ¼À®Æè GavÀ ªÀÄtÄÚ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É. 17. J®è ªÁtÂdå ¨É¼ÉUÀ½UÀÆ PÀ¤µÀ× ¨ÉA§® ¨ÉˉÉ. 18. gÁdåzÀ J®è gÉÊvÀjUÀÆ §rØgÀ»vÀ ¸Á®. 19. gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀħ𮠪ÀUÀðzÀ d£ÀgÀ fêÀ£À ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÉ fˉÁè G¸ÀÄÛªÁj ¸À«Äw gÀZÀ£É. 20. gÉÊvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀPÁ±À ªÀAavÀjUÉ GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Ë®¨sÀå. 21. ¸ÀAZÁj ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ mÉ°ªÉÄr¸À£ï ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß vÁ®ÆèPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. 22. §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀV£À d£ÀjUÉ GavÀ DgÉÆÃUÀå «ªÀiÁ ¸Ë®¨sÀå. 23. UÀ©üðt ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¥Àæ¸ÀªÀzÀ £ÀAvÀgÀ 6 wAUÀ¼ÀÄ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ. 24. J®è fˉÉèUÀ¼À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÀÆ GavÀ ¸Áå¤lj £Áå¥ï Q£ï ¥ÀÆgÉÊPÉ. 25. zËdð£Àå ¦ÃrvÀgÀÆ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀzÀÆqÀ®àlÖªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÉÌ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjvÀåPÀÛgÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ºÁ¸ÉÖˉï, ¥ÀÄ£Àgï ªÀ¸Àw PÉÃAzÀæ ¸ÁÜ¥À£É. 26. UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¸ÀĸÀfÓvÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É. 27. ¥Àæw fˉÉèAiÀÄ®Æè ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÉàµÁ°n D¸ÀàvÉæ ¸ÁÜ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀªÀUÀðzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸Ë®¨sÀå. 28. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ JA©©J¸ï ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀˉÉà UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ. 29. ¸ÀªÀiÁdzÀ J®è ªÀUÀð CzÀgÀ®Æè «±ÉõÀªÁV C®à¸ÀASÁåvÀjUÉ ²PÀët ¸Ë®¨sÀå MzÀV¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ. 30. gÁdåzÀ°è §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀªÀUÀðzÀ J®è «zÁåyðUÀ½UÉ GavÀ ªÀÈwÛ ²PÀët ¸Ë®¨sÀå. 31. ¸ÀÄzsÁjvÀ gÀ¸ÉÛ ¤ªÀiÁðt, C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ J®è ¨sÁUÀUÀ½AzÀ®Æ gÁÃÖæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ºÉzÁÝjUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. 3

MANIFESTO
KSBDB Brochure - Karnataka State Biofuel Development Board
no. name state event entry nikhil pise karnataka sub ... - BSAM.in
Perbandingan Manifesto by MPNPoll
AAP Varansi Manifesto 2014
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN KARNATAKA
2015 Wales General Election Manifesto CYM
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
A manifesto for safer communities - welsh language version - Sustrans
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
Closing Status of Lateral Entry Seat Matrix - CET - Karnataka State ...
B-VH-KSCST-002-H1-V1e Booklet - Karnataka GeoPortal