Views
3 months ago

Karnataka Manifesto 2018_Kannada

32. gÁeÁåzÀåAvÀ

32. gÁeÁåzÀåAvÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸À§°ÃPÀgÀt. 33. gÁeÁåzÀåAvÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ FV£À ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ, DzsÀĤPÀ GzÀåªÀÄ ºÁUÀÆ §zÀˉÁzÀ DyðPÀ ¤ÃwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ºÉƸÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ eÁj. 34. ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥Á«vÀæåvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉ. 35. AiÀÄĪÀd£ÀgÀ P˱À®å ¸ÀAªÀzsÀð£É, ««zsÀ PÉÃëvÀæUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À. 36. gÁdåzÀ §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀªÀUÀðzÀ J®è PÀÄlÄA§UÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÉ GvÀÛªÀÄ ²PÀët ¸Ë®¨sÀå. 37. ¨Á®QAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸À§°ÃPÀgÀtPÁÌV GvÀÛªÀÄ ²PÀët ¸Ë®¨sÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®QAiÀÄgÀ£ÀÄß ¥ÀæUÀw ¥ÀxÀzÀ°è ¸ÁUÀĪÀAvÉ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. 38. gÁdåªÀ£ÀÄß ªÀiÁzÀj gÁdåªÀ£ÁßV¹ §AqÀªÁ¼À ºÀÆrPÉUÉ GvÀÛªÀÄ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. 39. gÁdåzÀ J®è ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ²PÀëPÀgÀÄ, G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ UÀÄtªÀÄlÖ GvÀÛªÀÄ¥Àr¸À®Ä ¥ÀÆgÀPÀ vÀgÀ¨ÉÃw. 40. ¸ÀªÀiÁdzÀ zÀħ𮠪ÀUÀðzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ²PÀët ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¤Ãr E£ÀÆß ºÉaÑ£À UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÁV C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀ®Ä ¥ÉÆÃævÁìºÀ. 41. gÁdåzÀ zÀħ𮠪ÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀÈwÛ ²PÀëtPÁÌV §rØ gÀ»vÀ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ GavÀ ¥ÀæªÉñÀ ¸Ë®¨sÀå. 42. ªÀÈwÛ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, PÁˉÉÃdÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ ªÀåªÀ¹ÜvÀ KeÉ¤ì ¸ÁÜ¥À£É. 43. gÁdåzÀ ¥Àæw fˉÁè PÉÃAzÀæUÀ¼À®Æè UÀÄtªÀÄlÖzÀ ±ÁˉÁ-PÁˉÉÃdÄUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É. 44. ²PÀët ¤ÃwAiÀÄ°è ¸ÀÄzsÁgÀuÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ, CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ EA¢£À GzÉÆÃåUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À ¤jÃPÉëUÉ vÀPÀÌAvÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 45. gÁeÁåzÀåAvÀ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ P˱À®å C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ «±Àé ªÀÄlÖzÀ CUÀvÀåPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß CtÂUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 46. ¸ÀéZÀÑvÉ PÀqÉ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À ¤Ãr ªÀiÁzÀj, ¸ÀéZÀÑ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ gÁdåªÀ£ÁßV gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 47. gÁeÁåzÀåAvÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À UÀÄtªÀÄlÖ GvÀÛªÀÄ¥Àr¹ ¸ÀAZÁgÀ zÀlÖuÉ gÀ»vÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ §UÉÎ «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. 48. gÁeÁåzÀåAvÀ «±ÀéªÀÄlÖzÀ vÁådå «ˉÉêÁj WÀlPÀUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É. 49. gÁdåzÀ J®è vÁ®ÆPÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À®Æè WÀ£ÀvÁådå «ˉÉêÁj WÀlPÀ ¸ÁÜ¥À£É. 50. WÀ£ÀvÁådå «ˉÉêÁjUÉ ¥ÀævÉÃåPÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 51. gÁdåzÀ PÉÊUÁjPÁ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀiÁ°£Àå vÀqÉUÉ «±ÉõÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ eÁjUÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ. 52. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß ºÀ¹gÀÄ GzÁå£À £ÀUÀjAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä «±ÉõÀ UÀªÀÄ£À. 53. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¤ªÁ¹UÀ½UÁV UÉÃælgï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¤«Äð¹ GvÀÛªÀÄ £ÁUÀjPÀ ¸Ë®¨sÀå PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. 54. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV «±ÉõÀ ¥ÀqÉgÀZÀ£É. Ln, ©¦N, PÁˉï ¸ÉAlgï , ªÀiÁˉï, ªÁtÂdå PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃˉÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ±ÉÆõÀuÉ, ˉÉÊAVPÀ zËdð£Àå vÀqÉUÉ PÀpt PÀæªÀÄ. 4

5 55. gÁeÁåzÀåAvÀ gÉÊˉÉé ¸ÀA¥ÀPÀð PÀ°à¹ ¸ÀAZÁgÀ zÀlÖuÉ vÀVθÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß. 56. UÁæªÀÄ¢AzÀ fˉÉèªÀgÉUÉ J®è ¸ÀPÁðj EˉÁSÉUÀ¼À®Æè E-DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ eÁj. 57. ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ DqÀ½vÀ eÁjUÉ DzÀåvÉ. 58. J®è ¸ÀPÁðj PÀZÉÃjUÀ¼À°è CºÀªÁ®Ä/CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï ˉÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ eÁj. 59. ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ D²ævÀjUÉ ¸ÀÆ¥Àgï ¸ÉàµÁ°n D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ aQvÉì. 60. J®è ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀjUÀÆ GavÀ ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀå. 61. GzÉÆÃåUÀ, ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ GzÀåªÀÄUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ºÁUÀÆ DyðPÀªÁV »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ, ¥Àj²µÀÖ eÁw/ ªÀUÀð, C®à¸ÀASÁåvÀgÀÄ/«PÀˉÁAUÀjUÉ «±ÉõÀ CªÀPÁ±À. 62. ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃˉÉ zËdð£Àå £ÀqɸÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ PÀlÄÖ¤nÖ£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ, £ÉÆAzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÁV ²ÃWÀæ £ÁåAiÀÄzÁ£À ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ PÀæªÀÄ 63. vÀéjvÀ ¸ÀAeÉ PÉÆÃmïð UÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É. 64. §qÀvÀ£À gÉÃSÉVAvÀ PɼÀVgÀĪÀªÀjUÉ JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉUÀ¼À ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀå. 65. gÁdåzÀ ¥Àæw fˉÉèAiÀÄ®Æè ªÀÄ»¼Á ºÀPÀÄÌ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ ¸ÁÜ¥À£É. 66. ¥Àæw fˉÉèAiÀÄ®Æè PÉÊUÁjPÁ ¥ÁPï𠤪ÀiÁðt, AiÀÄĪÀPÀjUÉ GzÉÆÃåUÀ CªÀPÁ±À. 67. gÁdåzÀ P˱À®ågÀ»vÀ PÁ«ÄðPÀjUÉ «±ÉõÀ GzÉÆÃåUÁªÀPÁ±À. 68. UÀt GzÀåªÀÄzÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ, «ÄãÀÄUÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈ PÁ«ÄðPÀjUÉ «±ÉõÀ ¸Ë®¨sÀå. 69. ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀtzÀ CAUÀªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀ»ªÁlÄ ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ.ªÀgÉUÉ §rØ gÀ»vÀ ¸Á®. 1)¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ fˉÁèªÁgÀÄ PÁAiÀÄð¸ÀÆa £É£ÉUÀÄ¢UÉ ©¢ÝgÀĪÀ gÁAvÁˉï ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É C£ÀĵÁ×£ÀPÉÌ wêÀæ UÀªÀÄ£À. fˉÉèAiÀÄ°è ¤ÃgÁªÀj PÉÆgÀvÉ ¤ÃV¸À®Ä ºÉƸÀ ZÉPï qÁåA, ¨ÁågÉÃeï ¤ªÀiÁðt. D®ªÀÄnÖ CuÉPÀlÄÖ «ªÁzÀ ²ÃWÀæ EvÀåxÀðPÉÌ DzÀåvÉ.

MANIFESTO
A manifesto for safer communities - welsh language version - Sustrans
Perbandingan Manifesto by MPNPoll
Closing Status of Lateral Entry Seat Matrix - CET - Karnataka State ...
KSBDB Brochure - Karnataka State Biofuel Development Board
AAP Varansi Manifesto 2014
no. name state event entry nikhil pise karnataka sub ... - BSAM.in
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN KARNATAKA
2015 Wales General Election Manifesto CYM
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
B-VH-KSCST-002-H1-V1e Booklet - Karnataka GeoPortal