Views
7 months ago

Karnataka Manifesto 2018_Kannada

2) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

2) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁgÀ zÀlÖuÉ vÀ¦à¸À®Ä ªÉÄîĸÉÃvÀĪÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À M¼À-ºÉÆgÀUÉ ¸ÀÆPÀÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À ¤ªÀiÁðt. ¨É¼ÀîAzÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéZÀÑUÉƽ¹, ¥ÀæªÁ¹ DPÀµÀðtÂÃAiÀÄ PÉÃAzÀæªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÀ¸ÀzÀ ¸ÀªÀĸÉå ¤ªÁgÀuÉUÉ DzÀåvÉ 3)¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ CvÁåzsÀĤPÀ WÀ£ÀvÁådå ¤ªÁðºÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ C£ÀĵÁ×£À. PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀªÀĸÉå ¤ÃV¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÀÄĪÀd£ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ MzÀV¸À®Ä ¥ÀjtÂvÀ ªÉÊzÀågÀ £ÉêÀÄPÀ. £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ-ªÀÄÄvÀÛ GvÀÛªÀÄ gÀ¸ÉÛUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹, C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ¥ÀæªÀiÁt vÀVθÀĪÀÅzÀÄ. 4) ¨É¼ÀUÁ« ¸ÀĪÀtð¸ËzsÀªÀ£ÀÄß DqÀ½vÀzÀ C£ÀÄPÀÆ®PÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¤gÀAvÀgÀ §¼ÀPÉ. ¨É¼ÀUÁ« UÀr «ªÁzÀ ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀj¸À®Ä ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß. £ÀUÀgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À PÀqÉUÉ wêÀæ UÀªÀÄ£À. gÉÊvÀjUÉ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÉÆÃævÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 5) §¼Áîj CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ vÀqÉUÉ PÀlÄÖ¤nÖ£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÉÊvÀjUÉ DyðPÀ £ÉgÀªÀÅ. UÁæªÀiÁAvÀgÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ, J®è PÀqÉ ¤gÀAvÀgÀ «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉ. UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ C¸ÀAWÀnvÀ PÁ«ÄðPÀjUÉ GvÀÛªÀÄ ªÉÃvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¸Ë®¨sÀå 6) ©ÃzÀgï LwºÁ¹PÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¹, eÁUÀwPÀ ¥ÀæªÁ¹ vÁtUÀ¼À£ÁßV C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤Ãj£À PÉÆgÀvÉ ¤ÃV¸À®Ä d® ªÀÄÆ®UÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉ. ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ²PÀëtPÉÌ DzÀåvÉ ¤Ãr ªÀÄ»¼Á ¸ÁPÀëgÀvÉ ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ. 6

7 7) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀȵÁÚ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀiÁ £À¢UÀ¼À ¤ÃgÀÄ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV CuÉPÀlÄÖUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÉ. ¸ÀƦü ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆÃævÁ컹, ¨ÉA§® ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ, AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®QAiÀÄgÀ Gdé® ¨sÀ«µÀåPÁÌV ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ²PÀëtPÉÌ ¥ÉÆÃævÁìºÀ. fˉÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÁæaãÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼À gÀPÀëuÉ. 8) ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ CgÀtå £Á±À vÀqÉAiÀÄ®Ä PÀpt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ. ¨ÁèPï §Uï gÀPÀëuÁ C¨sÀAiÀiÁgÀtå ¤ªÀiÁðt. ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄPÉÌ GvÉÃÛd£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. fˉÉèAiÀiÁzÀåAvÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É. 9)aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ §gÀ¥ÀjºÁgÀPÁÌV PÀÈ ºÉÆAqÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðt. ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ gÉõÉä GzÀåªÀĪÀ£ÀÄß ªÉÄîÝeÉðUÉÃj¹ ºÉZÀÄÑ GzÉÆÃåUÁªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤Ãj£À PÉÆgÀvÉ ¤ÃV¸À®Ä aPÀÌ, aPÀÌ ¨ÁågÉÃdμÀ ¤ªÀiÁðt. 10) aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ. ªÀåªÀ¸ÁAiÉÆÃvÀà£ÀßUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¨ÉˉÉ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ. CgÀtå £Á±À vÀqÉAiÀÄ®Ä PÀlÄÖ¤nÖ£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ. D®ÆÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀˉÉñÀ¥ÀÄgÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÁqÁ£ÉUÀ¼À ºÁªÀ½ vÀ¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆêÀÄĸ˺ÁzÀðPÉÌ ¥ÉÆÃævÁìºÀ. 11) avÀæzÀÄUÀð UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀëtPÁÌV ¸ÀĸÀfÓvÀ ±ÁˉÉUÀ¼À ¤ªÀiÁðt. fˉÁè §A¢ÃSÁ£ÉUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¨sÀzÀævÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ. GzÉÆÃåUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À ¸ÀÈÖUÁV ºÉZÀÄÑ PÉÊUÁjPÉUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É.

MANIFESTO
KSBDB Brochure - Karnataka State Biofuel Development Board
Perbandingan Manifesto by MPNPoll
no. name state event entry nikhil pise karnataka sub ... - BSAM.in
AAP Varansi Manifesto 2014
HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT IN KARNATAKA
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
2015 Wales General Election Manifesto CYM
A manifesto for safer communities - welsh language version - Sustrans
The Motivation Manifesto by Brendon Burchard | Summary Analysis
Closing Status of Lateral Entry Seat Matrix - CET - Karnataka State ...
B-VH-KSCST-002-H1-V1e Booklet - Karnataka GeoPortal