Views
6 months ago

Mahamegha 2561 Bak (2018 April)

මහාමේඝ 2561 මැදින් (2018 මාර්තු) මස කලාපය

12 Y%S nqoaO j¾I

12 Y%S nqoaO j¾I 2561 - nla l,dmh ^2018 wfm%a,a& uydfï> mqj;a i`.rdj 41" Y%S úchdrdu mgqu." kqf.af.dv Tel :- 071 555 66 66 | 011 437 37 47 Fax :- 011 280 39 97 info@mahamegha.lk - www.mahamegha.lk www.facebook.com/mahamegha .re wkqYdil;ajh mQcH lsßn;af.dv [dKdkkao iajdóka jykafia wmd ÿl iir kj;k fmrksñ;s Wmka ish¨ i;ajhka" Wmka fudfydf;a isg u crd urK lrd .uka lrñka isà' tksid wmg uy¨ jQjkaf.a oiqk úr, ke;' frda.Skaf.a oiqk úr, ke;' u

12 fjks msgqfjka''' wmd ÿl'''' mia wdldrhl nkaOkh kï jQ o~qjula fokjd' tA lshkafka .skshï hlv yq,la ol=Kq wf;a .ykjd' .skshï hlv yq,la fofjks wf;a .ykjd' .skshï hlv yq,la ol=Kq mdofha .ykjd' .skshï hlv yq,la fofjks mdofha .ykjd' .skshï hlv yq,la mmqjg wKskjd' t;fldg Tyq tA fya;=fjka b;d oreKq jQ ±ä ÿlla ú¢kjd' hï;dla l,a Tyq f.a tA mdml¾uh f.ù fkd;sfnhso" tA ;dla Tyq urKhg m;ajkafka kE' uyfKks" t;fldg hum,af,da Tyqj hlv fmdf

Mahamegha 2561 Nawam (2018 February)
Mahamegha 2561 Madin (2017 March)
Mahamegha 2561 Duruthu (2018 January)
Mahamegha 2561 Uduwap (2017 December) Issue
Mahamegha 2561 Nikini (2017 August) Issue
Mahamegha 2017 Bak (April) Issue
Mahamegha 2561 Binara (2017 September) Issue
Mahamegha 2561 Ill (2017 November) Issue
Mahamegha 2561 Esala (2017 July) Issue
Mahamegha 2561 Poson (2017 June) Issue
Mahamegha 2562 05.Wesak (2018 May) Issue
Mahamegha 2561 Vap (2017 October) Issue
Mahamegha 2017 Medin (March) Issue
Mahamegha 2017 Vesak (May) Issue
Meththawalokanaya-Buddhist%20Magazine-February-22-2016
Mettavalokanaya_Magazine_January_2017
unity wesak - Dasatha.com
Download : Lama Pradeepaya - News Paper
Mettavalokanaya Buddhist Magazine - December 24, 2015
Autism Voice April 2018