Views
7 months ago

Mahamegha 2561 Bak (2018 April)

මහාමේඝ 2561 මැදින් (2018 මාර්තු) මස කලාපය

l=,djl .=re¿ l .ek l

l=,djl .=re¿ l .ek l mQckSh lsßn;af.dv [dK 18 Y%S nqoaO j¾I 2561 - nla l,dmh ^2018 wfm%a,a& mskaj;=fka" mskaj;a orejfka" wm Nd.Hj;=ka jykafia úiska W;=ï nqÿ iiqk msysgqjd jodf

f.!;u nqÿrcqkaf.a ioyï idu ikafoaYh /f.k''' 19 cd;lh eoe,a, :dj dkkao iajdóka jykafia mÍlaId ldaIdjlska y~ k.kjd jf.hs'˜ —foajhka jykai" kqUjykafiaf.a r:fha fõ.fhka ysUq,a jkh weojefgoaÈ uqyqog jefgk .=re¿ megõ urK Nhska ú,dm fok y~hs tA wefikafka'˜ t;fldg fndai;a ilafoú÷ ud;,Sg fufyu lsõjd' —i.h ud;,S" wms ksid fï i;a;= úm;g m;afjkag tmd' wms biqre iïm;a /l.kag i;=ka urkafka kE' fï i;a;=ka j fírd .ekSu fjkqfjka wms wiqrhkag Ôú;h fouq' Th r:h oeka kj;ajkag'˜ lsh,d fï .d:dj mejiqjd' ysUq,a jfka ud;,S .=re¿ megõ bkakjd r:fha uqj je§ Tjqka keiS hdu j

Mahamegha 2561 Nawam (2018 February)
Mahamegha 2561 Madin (2017 March)
Mahamegha 2561 Duruthu (2018 January)
Mahamegha 2561 Uduwap (2017 December) Issue
Mahamegha 2561 Nikini (2017 August) Issue
Mahamegha 2017 Bak (April) Issue
Mahamegha 2561 Binara (2017 September) Issue
Mahamegha 2561 Esala (2017 July) Issue
Mahamegha 2561 Ill (2017 November) Issue
Mahamegha 2561 Poson (2017 June) Issue
Mahamegha 2561 Vap (2017 October) Issue
Mahamegha 2562 05.Wesak (2018 May) Issue
Mahamegha 2017 Medin (March) Issue
Mahamegha 2017 Vesak (May) Issue
Meththawalokanaya-Buddhist%20Magazine-February-22-2016
Mettavalokanaya_Magazine_January_2017
unity wesak - Dasatha.com
Download : Lama Pradeepaya - News Paper
Mettavalokanaya Buddhist Magazine - December 24, 2015
Autism Voice April 2018