Views
6 months ago

Mahamegha 2561 Bak (2018 April)

මහාමේඝ 2561 මැදින් (2018 මාර්තු) මස කලාපය

8 Y%S nqoaO j¾I

8 Y%S nqoaO j¾I 2561 - nla l,dmh ^2018 wfm%a,a& hjr uydfï> l,dmfha m< jQ fuys m

8 fjks msgqfjka''' nqÿrcdKka jykafia my< jQfha''' tfuka u ksf.%daO ry;a idufKarhka jykafiaf.ka Oïumofha wm%udo j¾.fhka oyï wid O¾udfYdal rc;=ud ;=kqrejka flfrys meye§ iÕrejkg okameka mQcd l< wdldrh i|yka jkafka fuf,i hs' ;s;aÓhdkx iyiaidks - kslalâÎ;ajdk iÜÀ fida iÜÀ NslaLqiyiaidks - >f¾ ksÉpx wfNdachS —l,ska wkH ;S¾:lhkag wfYdal rc;=ud oka ÿkafkah' rc;=ud f;rejka irK .shdg miq tA wkH ;S¾:lhka neyer lrjd yegoyila NslaIQka jykafia,dg rcueÿf¾ ks;sm;d je

Mahamegha 2561 Nawam (2018 February)
Mahamegha 2561 Madin (2017 March)
Mahamegha 2561 Duruthu (2018 January)
Mahamegha 2561 Uduwap (2017 December) Issue
Mahamegha 2017 Bak (April) Issue
Mahamegha 2561 Binara (2017 September) Issue
Mahamegha 2561 Ill (2017 November) Issue
Mahamegha 2561 Esala (2017 July) Issue
Mahamegha 2562 05.Wesak (2018 May) Issue
Mahamegha 2561 Vap (2017 October) Issue
Mahamegha 2017 Medin (March) Issue
Mahamegha 2561 Nikini (2017 August) Issue
Mahamegha 2017 Vesak (May) Issue
Mahamegha 2561 Poson (2017 June) Issue
unity wesak - Dasatha.com
Meththawalokanaya-Buddhist%20Magazine-February-22-2016
Mettavalokanaya_Magazine_January_2017
Download : Lama Pradeepaya - News Paper
Mettavalokanaya Buddhist Magazine - December 24, 2015
Yuva Sahyadri Epaper April 11, 2018 to April 17, 2018