Views
8 months ago

Mis on aeg?

Tegemist on Maailmataju eriväljaandega, mille teemaks on ajas rändamine!

= = jagada r-ga ja

= = jagada r-ga ja korrutada dt-ga ning saame = ( Saadud võrrandi esimese poole integreerime r 0 -st r-ni ja võrrandi teise poole t 0 -st t-ni: = ( Kuna diferentsiaalvõrrandite teooriast on teada seda, et siis seega saame = + = ( Võrrandi esimesel poolel tuleb võtta ln: = ( Teades aga seda, et = saame lõppkokkuvõtteks järgmise seose = ( ehk ( = ( Oletame seda, et H ( t ) = H = constant mingisuguse lühikese ajaperioodi jooksul Järelikult saame ( = ( mis näitabki meile seda Hubble´i seadust antud kujul ja graafiliselt avaldub see aga järgmiselt: 15

Joonis 8 Mida kaugemale ilmaruumi näeme, seda kiiremini galaktika meist eemaldub. Universumi paisumine avaldub ainult väga suures ruumimastaabis – näiteks galaktikate parvede ja superparvede mõõtkavas. See tähendab, et mida suurem on kahe ruumipunkti vaheline kaugus ( ehk mida kaugemal on üksteisest galaktikate parved ), seda kiiremini need üksteisest eemalduvad. Universumi ruumipunktide vahelised eemaldumiskiirused lähenevad nullile väga väikeses ruumimastaabis ( näiteks planeetide ja tähtede mõõtkavas ), kuid väga väga suures ruumimastaabis ( näiteks isegi suuremas ruumimõõtkavas kui galaktikate superparved ) lähenevad need aga juba valguse kiirusele vaakumis. Näiteks kui kahe ruumipunkti vaheline kaugus on 1 Mpc ehk 3,2 miljonit valgusaastat, siis nende eemaldumiskiirus on umbes 50...80 km/s. Kui aga nende vahekaugus on üks meeter, siis nende eemaldumiskiirus on 2 * 10 -18 m/s, sest Hubble konstandi väärtus 50...80 (km/s)Mpc korral on SI-süsteemis 2 * 10 -18 m/s ühe meetri kohta. See on umbes nagu planeedi Maa suurenemine ühe mikromeetri võrra aastas. Väga väga suures ruumimastaabis ( näiteks isegi suuremas ruumimõõtkavas kui galaktikate superparved ) läheneb Universumi paisumiskiirus valguse kiirusele vaakumis. Kui valemis = on z > 1, siis galaktikate eemaldumiskiirus v r on suurem valguse kiirusest vaakumis. Sellisel juhul peame kasutama relatiivsusteooriat, et leida lainepikkuse muutust ehk spektrijoone nihet valguse kiirusele lähedaste suhteliste kiiruste korral. Lainet kirjeldav üldine võrrand on aga järgmine: ( = + milles ω=2πf on nn. ringsagedus ja sagedus ise on = , milles on lainepikkus. Oletame seda, et valgusallikas eemaldub meist valguse kiirusele c lähedase kiirusega. Kuna valguse kiirusele c lähedase kiirusega liikumise korral teisenevad aeg ja ruum, siis seega peame kasutama Lorentzi teisenduse valemeid: = ( + ja = + Vastavalt Lorentzi teisendusvalemitele teiseneb lainevõrrandi liige + järgmiselt: + = + + + = + + + = + + y on kinemaatiline tegur: 16

 • Page 1 and 2: MAAILMATAJU ESITLEB: Mis
 • Page 3 and 4: „Inimese enda olemasolu on suurim
 • Page 5 and 6: Ajas rändamise teooria sissejuhata
 • Page 7 and 8: Üleval pool olev skeem-joonis sisa
 • Page 9 and 10: mõjutada aegruumi omadusi. Albert
 • Page 11 and 12: aega ja ruumi enam ei eksisteeri. A
 • Page 13 and 14: Resümee Käesolevas töös on esit
 • Page 15 and 16: Sissejuhatus Klassikaline mehaanika
 • Page 17 and 18: 1 Ajas rändamise füüsikateooria
 • Page 19 and 20: neljas mõõde ongi ajaga seotud ju
 • Page 21 and 22: maailmast, sest selline aja ja ruum
 • Page 23 and 24: omavahel kontaktis. See tähendab s
 • Page 25: 1.1.4.2 Universumi meetriline paisu
 • Page 29 and 30: = Kui me kasutame selliseid Lorentz
 • Page 31 and 32: kaasnema ka ruumi teisenemine. See
 • Page 33 and 34: illusioon, mis ei pruugi näidata s
 • Page 35 and 36: c järgmiselt: +( ´ ´ = l on keha
 • Page 37 and 38: mis tegelikult näitabki seda, et t
 • Page 39 and 40: Eelnevat analüüsi võib lihtsusta
 • Page 41 and 42: = Tegemist on siis paisuva keraga e
 • Page 43 and 44: = Viimane saadud võrrand võrdub k
 • Page 45 and 46: = Selle kordaja y muutumispiirkond
 • Page 47 and 48: eksisteerimist. Väljaspool aegruum
 • Page 49 and 50: = ja seetõttu saame kinemaatilise
 • Page 51 and 52: Kõike eelnevat arvestades võib ki
 • Page 53 and 54: viime liikme teisele poole võrdusm
 • Page 55 and 56: milles = + = = + = + = = = Viimases
 • Page 57 and 58: ( = ja viime ühe liikme teisele po
 • Page 59 and 60: Järgnevalt hakkame väga põhjalik
 • Page 61 and 62: See tähendab seda, et Universumi p
 • Page 63 and 64: miski seda ei takista. Kui aga võr
 • Page 65 and 66: ja seega saame võrrandi kujuks jä
 • Page 67 and 68: = ( = ( ehk lühidalt võib selle v
 • Page 69 and 70: ja integreerime aja järgi, siis sa
 • Page 71 and 72: Aeg ja ruum kosmoloogias Eespool tu
 • Page 73 and 74: ainus erinevus seisnebki selles, et
 • Page 75 and 76: uumi teisenemine ruumi kontraktsioo
 • Page 77 and 78:

  Kiiruse v ruudu avaldis = tuleb vä

 • Page 79 and 80:

  = siis saame matemaatiliselt teisen

 • Page 81 and 82:

  Teepikkus ct võib olla valguse tee

 • Page 83 and 84:

  See tähendab seda, et kui keha m o

 • Page 85 and 86:

  Selline võrdus kehtib ka siis kui

 • Page 87 and 88:

  = = Viimases võrduses on t` nö. n

 • Page 89 and 90:

  = = Seetõttu võime raskuskiirendu

 • Page 91 and 92:

  Kui aga y = ∞, siis Universumi pa

 • Page 93 and 94:

  = = ( = + milles Hubble´i seadus o

 • Page 95 and 96:

  ehk milles tihedus on avaldatav = (

 • Page 97 and 98:

  näiteks gravitatsiooniline aja dil

 • Page 99 and 100:

  K 0 ( x,y,z ). Punkt K on kera pais

 • Page 101 and 102:

  Universumi ruumis, mistõttu on Uni

 • Page 103 and 104:

  Joonis 18 Universum ei paisu ruumis

 • Page 105 and 106:

  vana Universum paistab Universumi s

 • Page 107 and 108:

  Universumi Suur Pauk ja algsingulaa

 • Page 109 and 110:

  siis sellest tulenevalt saame Unive

 • Page 111 and 112:

  = Järgnevalt analüüsime saadud v

 • Page 113 and 114:

  Universumi paisumiskiirus oli minev

 • Page 115 and 116:

  = Null punkt asub kera tsentrist te

 • Page 117 and 118:

  = = = = ehk = milles peab kehtima v

 • Page 119 and 120:

  ja r on väiksem kui R, mis tavafü

 • Page 121 and 122:

  põhjustab Universumi paisumist ehk

 • Page 123 and 124:

  = = oleva raadiuste suhte on võima

 • Page 125 and 126:

  Arvestades eespool tuletatud seosei

 • Page 127 and 128:

  = = = milles p ongi Universumi rõh

 • Page 129 and 130:

  kalda suhtes nimetatakse aga absolu

 • Page 131 and 132:

  Kehad M ja m „ise“ kera pinnal

 • Page 133 and 134:

  ehk matemaatiliselt on seda võimal

 • Page 135 and 136:

  Keha M sfäärilised koordinaadid o

 • Page 137 and 138:

  toimub Universumis pidev liikumine

 • Page 139 and 140:

  koordinaate ruumis ja ajas, s.t. ne

 • Page 141 and 142:

  Joonis 17 Keha m liikus K suhtes ta

 • Page 143 and 144:

  Joonis 18 Keha m on K suhtes haihtu

 • Page 145 and 146:

  Joonis 19 Keha m on liikunud ajas t

 • Page 147 and 148:

  veel üks tõsiasi. Nimelt igasugun

 • Page 149 and 150:

  kujutada aegruumi koordinaatsüstee

 • Page 151 and 152:

  ehk = Tõstame viimase võrrandi m

 • Page 153 and 154:

  uumiteleportatsiooniks. 2. objekti

 • Page 155 and 156:

  Joonis 21 Inimese ajas liikumise su

 • Page 157 and 158:

  nulliga. Selle tõttu ei ole inimen

 • Page 159 and 160:

  aega ja ruumi enam ei eksisteeri. A

 • Page 161 and 162:

  Joonis 21 Aegruumi augu singulaarsu

 • Page 163 and 164:

  = + + ( + . Täpsemalt öeldes kirj

 • Page 165 and 166:

  siis tegelikult ( s.t. Universumist

 • Page 167 and 168:

  Liikumise suhtelisus Liikumine on s

 • Page 169 and 170:

  1.2 Relatiivsusteooria ajas rändam

 • Page 171 and 172:

  Joonis 25 K liigub K´ suhtes valgu

 • Page 173 and 174:

  = ja pikkuse kontraktsiooni valem =

 • Page 175 and 176:

  = = = Klassikalises mehaanikas defi

 • Page 177 and 178:

  saamegi pikkuse teisenemise avaldis

 • Page 179 and 180:

  Teepikkus ct võib olla valguse tee

 • Page 181 and 182:

  See tähendab seda, et kui keha m o

 • Page 183 and 184:

  = = + + + Kui aga v/c avaldis asend

 • Page 185 and 186:

  inertsiaalsüsteemi suhtes ühtlase

 • Page 187 and 188:

  = ( + = + või = ( = milles olev ko

 • Page 189 and 190:

  või = = Neid valemeid nimetatakse

 • Page 191 and 192:

  tähendab seda, et ühe vaatleja ja

 • Page 193 and 194:

  saame liikumiskiiruseks = Kuid koor

 • Page 195 and 196:

  = + + = + + = + + = + + = ( + ( + =

 • Page 197 and 198:

  Sellest tulenevalt saame y avaldada

 • Page 199 and 200:

  avaldis ainult matemaatilise defini

 • Page 201 and 202:

  = Ametlikus erirelatiivsusteooria g

 • Page 203 and 204:

  = tõestatakse ajas rändamise teoo

 • Page 205 and 206:

  milles m g = m. Täpsemate mõõtme

 • Page 207 and 208:

  Joonis 28 Tavaruum K liigub hyperru

 • Page 209 and 210:

  lähenedes aeg samuti aegleneb ja r

 • Page 211 and 212:

  = See tähendab seda, et kui = , si

 • Page 213 and 214:

  Kuid aja suhete omavahelise võrdus

 • Page 215 and 216:

  ja teepikkuse c väärtuseks saame

 • Page 217 and 218:

  = Saadud ruutjuure avaldis on matem

 • Page 219 and 220:

  korrutada mõlemad pooled valguse k

 • Page 221 and 222:

  Vastavalt üldrelatiivsusteooria ü

 • Page 223 and 224:

  ehk = milles = = Saadud viimase võ

 • Page 225 and 226:

  sfäärilistes koordinaatides: = +

 • Page 227 and 228:

  = ( + seega saame viimase võrrandi

 • Page 229 and 230:

  Geodeetilise joone meetrilise võrr

 • Page 231 and 232:

  = = = = = = Teades seda, et dt võr

 • Page 233 and 234:

  kuid seda ainult siis, kui lõpmatu

 • Page 235 and 236:

  meile tuntud Schwarzschildi raadius

 • Page 237 and 238:

  = Muutliku tähe pulseerimise perio

 • Page 239 and 240:

  = , kus = . Vektorid piirduvad ainu

 • Page 241 and 242:

  Joonis 31 Sfäärilised koordinaadi

 • Page 243 and 244:

  Koppel 1975, 123-127 ). Sfääri ra

 • Page 245 and 246:

  Tensor T kirjeldab seda, et kuidas

 • Page 247 and 248:

  ainult sellest väljas olles. Kvant

 • Page 249 and 250:

  1.3.3 Matemaatiline analüüs kvant

 • Page 251 and 252:

  = saame seega viia järgmisele mate

 • Page 253 and 254:

  = + = = = milles teepikkus on võrd

 • Page 255 and 256:

  milles = . Kvandienergia E avaldise

 • Page 257 and 258:

  siis seega saame kvandienergia E av

 • Page 259 and 260:

  läbimisel, juhtub sama ka osakese

 • Page 261 and 262:

  = + = = Saadud avaldis võrdubki la

 • Page 263 and 264:

  Kui aga keha m on hyperruumi K´ su

 • Page 265 and 266:

  omaajas lõpmata suur, kuid välisv

 • Page 267 and 268:

  Keha liikumiskiirus v näitab, et k

 • Page 269 and 270:

  ehk = = = Vaakumis liikuva valgusla

 • Page 271 and 272:

  teleportreerub ja millisesse ajahet

 • Page 273 and 274:

  ( = = = Arvestades kompleksmuutuja

 • Page 275 and 276:

  väiksem. Tuuma sees võib arvestad

 • Page 277 and 278:

  Ψ = c 1 ψ 1 (1) + c 2 ψ 1 (2) .

 • Page 279 and 280:

  Asendame saadud seosed järgmisesse

 • Page 281 and 282:

  = + + on Laplace´i operaator kolme

 • Page 283 and 284:

  = milles n = 1,2,3, ... on vabaosak

 • Page 285 and 286:

  + = saamegi tuntud fotoefekti võrr

 • Page 287 and 288:

  korraga nii kahes kohas kui ka kahe

 • Page 289 and 290:

  Lainetel on palju seaduspärasusi,

 • Page 291 and 292:

  Kuna E = E, siis mc 2 = hf. Seega h

 • Page 293 and 294:

  nendine vektor, milles on olemas fu

 • Page 295 and 296:

  valguse võnkumise sagedus on umbes

 • Page 297 and 298:

  ja tõukejõudude ehk elektrivälja

 • Page 299 and 300:

  Gravitatsiooniväli ehk aegruumi k

 • Page 301 and 302:

  = Musta augu paokiirus ehk teine ko

 • Page 303 and 304:

  1916. aastal leidis sellise lahendi

 • Page 305 and 306:

  Elektri- ja magnetväljal ( ja seeg

 • Page 307 and 308:

  kõverdunud lõpmatuseni. See tulen

 • Page 309 and 310:

  Analüüsime seda pisut. Sulgude av

 • Page 311 and 312:

  aadius. See saab väljenduda ainult

 • Page 313 and 314:

  kõverdunud ehk teisenenud lõpmatu

 • Page 315 and 316:

  ehk = = = Tuletame meelde, et välj

 • Page 317 and 318:

  annab vabade elektronide kontsentra

 • Page 319 and 320:

  Schwarzcshildi või Nordströmi raa

 • Page 321 and 322:

  = = ( ( Viimased kaks võrrandit on

 • Page 323 and 324:

  olemas negatiivne laeng ja vastupid

 • Page 325 and 326:

  potentsiaal φ kera pinnast eemaldu

 • Page 327 and 328:

  milles div = 4π ja mistahes kontuu

 • Page 329 and 330:

  = = Kuna = , siis saame viimase ava

 • Page 331 and 332:

  aegruumi lõkspinna mõõtmed ehk r

 • Page 333 and 334:

  võimalda katta mingi teise keha ko

 • Page 335 and 336:

  milles me näeme seda, et = . Matem

 • Page 337 and 338:

  Oluline on märkida seda, et pindal

 • Page 339 and 340:

  lõkspinna paksus on 10 -51 meetrit

 • Page 341 and 342:

  saame konstantse kiirusparameetri

 • Page 343 and 344:

  Tuleb mainida ka veel seda, et taan

 • Page 345 and 346:

  välja arvutada ka elektrilaengu q

 • Page 347 and 348:

  tähistab energia E elektrivälja e

 • Page 349 and 350:

  lõpmatuseni. Aegruumi lõpmatu kõ

 • Page 351 and 352:

  Joonis 4 Elektrofoormasinat võib e

 • Page 353 and 354:

  Joonis 8 Isolaatoriks sobib igasugu

 • Page 355 and 356:

  Joonis 42 Inimese kehal võivad tek

 • Page 357 and 358:

  Jenny Randles, kes dokumenteeris sa

 • Page 359 and 360:

  „Vapustatud missis Forman astus s

 • Page 361 and 362:

  „Kas nad olid ajas tagasi libisen

 • Page 363 and 364:

  https://www.youtube.com/watch?v=4qB

 • Page 365 and 366:

  süsteemide vahel eksisteerivad ain

 • Page 367 and 368:

  Joonis 47 Universumi paisumine kui

 • Page 369 and 370:

  fokuseerivad suure kujutise ekraani

 • Page 371 and 372:

  = + + + = + + + = = ( + + + = mille

 • Page 373 and 374:

  eksisteeri, kuid sellegipoolest on

 • Page 375 and 376:

  tekkimatu ja ka hävimatu. „Olema

 • Page 377 and 378:

  Tulemused Antud töö üldine tulem

 • Page 379:

  368

Mis on aeg? 2
Mis on aeg? 3
MAAILMATAJU 2016
Maailmataju 2018
Mis imeloom see saneerimisseadus on? - Sorainen
Maailmataju
Kvaliteet on parim retsept! - Õhtuleht
Maailmataju 1
Kui kõver on banaan?
Mis kasu on ärianalüüsist_Indrek Saul
Erametsaomaniku PEFC Mis on metsa sertifitseerimine?
Emakakaelavähk on ennetatav ja ravitav
Kas Eesti kool on maailmahariduseks valmis? (Tõnis Lukas)
Mis tunne on olla noor keemiaõpetaja (Andero Vaarik ... - Haridus
Mis on e-raamatupidamine
Mis on leksikograafia - Emakeele Selts
Nad on kui ühe suure pere lapsed - Tartu
OÜ “Meil ei ole veel nime!” Mis on meie äriplaani äri plaan:
Ajutised tätoveeringud on ohtlikud - Linnaleht
Maksud – meilt või meie jaoks? Mis on maks? Võib öelda, et see on ...
“Apis mellifera carnica”, mis on tuntud
„Kui pidu KorraldataKse, oN järeliKult seda ... - Keel ja Kirjandus
Jaan Tõnissoni telefonikorraldus ja mis kõik sellele ... - Rahvusarhiiv
Organismi energeetika
Mis värvi on inimene? - Emakeele Selts