Views
9 months ago

Lecture MPC131 2018

2-шат : Presentation

2-шат : Presentation type - үзүүлэнгийн төрөл Үзүүлэнгийн төрөлийг сэдэвчлэн нэгтгэсэн дараахи товчнууд гарах ба холбогдох товчлуурыг даран тэдгээрээс сонгоно. Энэ үед хажуугийн жижиг цонхонд тухайн сэдэвт хамрагдах үзүүлэнгийн жагсаалт гарах ба түүнээс байгуулах үзүүлэнгээ сонгон Next товчлуурыг даран дараагийн шатанд шилжинэ. Энд : ·All – бүгд. үзүүлэнгийн бүх төрлүүдийн жагсаалт. · General – нийтлэг. Төлөвлөгөө тайлан зэрэг нийтлэг сэдвээр байгуулах үзүүлэнгийн жагсаалт. · Corporate - хамтын ажиллагаа. Үйл ажилгааны тухай үзүүлэнгийн жагсаалт. · Project – төсөл. Төслийн талаар бичих үзүүлэнгийн тайлан. · Operations/HR - үйл ажиллагаа. үйл ажиллагааны тухай үзүүлэнгийн тайлан. · Sales/Marketing – худалдаа/зах зээл. Бизнесийн холбогдолтой үзүүлэнгийн тайлан. · Personal – хувийн . хувь хүний мэдээлэл бүхий үзүүлэнгийн тайлан. · Carnegie Coach – хамтлаг. Хамт олны мэдээлэл бүхий үзүүлэнгийн жагсаалт. 3-р шат : Output options - үр дүн. Дараахи 2 нөхцөлийн аль нэгийг сонгон бэлтгэх үзүүлэнгээ юунд хэрэглэхээ сонгоно. · Presentations, informal meetings,handouts – илтгэл, албан бус уулзалт, гарын авалга. Илтгэл тавих албан бус уулзалт зохион байгуулах, гарын авлага бэлтгэхэд ашиглах. · Interner, kiosk – интернэт,киоск. Интернэт киоскод ашиглах.

4-р шат : Presentation style - үзүүлэнгийн хэлбэр. What type of output will you use – та үзүүлэнгээ ямар материал дээр бэлтгэх вэ? Гэсэн асуултанд дараахи хувилбаруудын аль нэгээр хариулна. · On- screen presentation – Компьютерийн дэлгэцнээ гаргах үзүүлэн. Бэлтгэсэн үзүүлэнг компьютерийн дэлгэц ашиглан гаргах. · Black and white oүerheads – хар ба цагаан тунгалаг хальс. Тунгалаг хальсан дээр хар цагаан өнгийн үзүүлэн бэлтгэх. · Color oүerheads - өнгөт тунгалаг хальс . тунгалаг хальсан дээр өнгөт үзүүлэн бэлтгэх. · 35mm slides – 35мм-ийн слайд бэлтгэх. Бэлтгэх үзүүлэнгээрээ гарын авлага бэлтгэх тохиолдолд Will you print handouts? –гарын авлага бэлтгэх үү? Гэсэн асуултанд Yes/No гэсэн хариултуудыг тус тус өгнө. 5-р шат : Presentations options - үзүүлэнд оруулах нэмэлт мэдээ. Enter information for your title slide – Эхний слайдад мэдээ оруулах. үзүүлэнгийн эхний слайдад дараахи мэдээг оруулахаар бол холбогдох хайрцгуудад бичнэ. · Presentation title - үзүүлэнгийн нэр. · Your name – таны нэр. · Additional information – нэмэлт мэдээлэл. Энд компанийн нэр , товч тайлбар г.м мэдээллийг оруулж өгнө. 6-р шат : Finish – төгсгөл. үзүүлэнг бэлтгэхэд шаардлагатай мэдээллийг оруулж дууссаныг илтгэсэн мэдэгдэл бүхий цонх гарах ба Finish товчийг дарж үзүүлэнг байгуулна. Сонгосон сэдвийн тань дагуу бэлтгэгдсэн үзүүлэн бүтцийн горимд дэлгэцнээ гарна. Мөн слайдын жишээг Color - өнгө гэсэн жижиг цонхонд харуулна. Оруулах мэдээллийн товч утгыг слайдуудад заасан байх ба холбогдох мэдээллийг бичиж эхлэнэ. Слайдад мэдээ оруулахын өмнө Slide Үiew – слайдын горим-д товчийг дарж шилжинэ. Template –бэлэн маягт. Гэсэн соголтыг сонгосон үед : Энэ үед слайдын бэлэн загвар ашиглан үзүүлэн бэлтгэх боломжтой. Энэхүү нөхцөлийг сонгон ОК товчийг дархад слайдын төрөл бүрийн загварын жагсаалт

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
計畫名稱:環境污染防治管理資訊系統相關研究 - 行政院環境保護署
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
090006 - 國立臺灣科學教育館
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς