Views
7 months ago

Lecture MPC131 2018

Слайдад

Слайдад гарчиг болон текст оруулах Слайдын гарчиг болон текстийг оруулах хүрээнд заагуурыг байрлуулан товшиход босоо зураас гарах ба энэ үед текстээ бичнэ. Гарчиг болон текстийн үсгийн сангийн хэлбэр, хэмжээ, өнгийг өөрчлөх, түүнд хүрээ сүүдэр хийх гэх мэтээр тухайн бүрдэлд засвар хийхээр бол түүний хүрээн дээр товших ба энэ үед уг бүрдэл нь удирдлагын хар цэгүүд бүхий хүрээтэй болно. Энэ нь тухайн бүрдлийг сонгосныг илтгэж байгаа болно. Текст форматлах Текстийн үсгийн сангийн тохируулга. Командын Format – загвар цэснээс Font -үсгийн сан командыг өгхөд дараахи нөхцөлүүд бүхий цонх гарна. · Font - үсгийн сан . үсгийн сангийн төрлийг өгөдсөн жагсаалтаас сонгоно. Жишээ нь : Үerdana · Font Style - үсгийн сангийн хэлбэр . үсгийн хэлбэрийг дараахи байдлаар өөрчилж болно. Regular – Ердийн Italic – Налуу Bold – Тодруулах Bold Italic – Налуу болгож тодруулах

· Size – хэмжээ. үсгийн хэмжээг өгөгдсөн жагсаалтаас сонгоно. · Effect - үйлчлэл. Текстийг дараахи байдлаар өөрчилнө. Underline – доогуур нь зурах. Shadow – сүдэрлэх Emboss –төвийлгөх (зөвхөн сүүдэр гаргана.) Superscript – зэрэгт бичих Subscript – индекс маягаар бичих · Color - өнгө . текстийн өнгийг өнгийн самбараас сонгоно. · Default for new objects – шинэ объектийн хувьд үндэс болгох. Сонгосон нөхцөлүүдийг үндсэн нөхцөл болгоно. Дээрх бүх тохируулгуудыг хийсний дараа ОК товчлуурыг дарна. Текстийг зүйлчлэх Эхлээд текстийг сонгоно. Format цэснээс Bullet – зүйлчлэх командыг өгөхөд дараахи нөхцөлүүд бүхий цонх гарна. · Use a bullet – зүйлчлэлийн тэмдэгтийг ашиглах. Жагсаалтын зүйл бүрийг тэмдэгтээр ялгах эсэхийг сонгоно. · Bullet from – зүйлчлэлийн тэмдэгтийг сонгох үсгийн сан. Тэмдэгтийн үсгийн санг өгөгдсөн жагсаалтаас сонгоно. · Color - өнгө . тэмдэгтийн өнгийг сонгоно. · Size – хэмжээ. Тэмдэгтийн хэмжээг сонгоно. Бүх сонголтуудыг хийсний дараа ОК товчлуурыг дарна. Текст байрлуулах. Эхлээд текстийг сонгоно. Format – формат цэснээс Alignment – зэрэгцүүлэх. Командыг өгч дараахи нөхцлүүдийн нэгийг сонгоно. · Left – зүүн . текстийг зүүн гар талд зэрэгцүүлнэ. · Center – голлуулах. Текстийг голлуулна.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
vào đây. - Nghệ An
計畫名稱:環境污染防治管理資訊系統相關研究 - 行政院環境保護署
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς