Views
7 months ago

Lecture MPC131 2018

байдлаас

байдлаас хамааран энэ хэсэгт холбогдох өнгийг сонгоно. Shading styles – шаталсан өнгийн хэлбэр. Шаталсан өнгийн хэлбэрийг дараахи байдлаар сонгох боломж олгоно. · Horizontal – хэвтээ · Үertical – босоо · Diagonal up – зүүн тийш налуу диагнал · Diagonal down – баруун тийш налуу диагнал · From corner – булангаас · From center – төвөөс · Үariants – хувилбар . өнгийн 2-4 хувилбарын аль нэгийг энэ хэсгээс хулганы товшилтоор сонгож болно. Sample – жишээ. Сонгосон өнгийн жишээг эндээс харж болно. Texture – текстур карт. Texture- текстур өгөгдсөн төрөл бүрийн текстурыг ашиглан сонгосон дүрсэнд дэвсгэр тавьж болно. Other Texture – бусад текстур . текстур болгон янз бүрийн зураг дүрсийн файлыг ашиглах боломжтой. Тухайлбал Windows Bitmap (.bmp ; .dib төрлийн файл). Windows Metafile (.wmf ; .emf төрлийн файл) JPEG файл jpg зэрэг байж болно. Pattern – хээ карт Pattern – хээ – төрөл бүрийн хээг өгөдсөн самбараас сонгож болно. Foreground – хээний өнгө. Тавих хээний өнгийг сонгоно. Background – дэвсгэр өнгө. Хээний дэвсгэр өнгийг солино. Picture – зураг карт. Энэхүү картын тусламжтай зурсан болон фото зургийг сонгосон дүрсийн дэвсгэр өнгө болгон авч болно. Їүний тулд Select Picture – зураг сонгох товчлуурыг даран зургийн файлаа сонгоно. Semitransparent – хагас тунгалаг. Сонгосон өнгийн тунгалаг болгоно. Өөрөөр хэлбэл ийм өнгөөр будсан дүрсийн ард байгаа аливаа зүйл нэвт харагдана. Line – шугам – сонгосон дүрсэнд хүрээ татах, түүний өнгө, хэлбэрийг тохируулна. Color - өнгө. Хүрээний өнгийг тодорхойлно. Dashed – тасархай шугам. Хүрээний шугамын төрлийг өгөгдсөн жагсаалтаас сонгоно. Тухайлбал үргэлжилсэн шулуун шугам, тасархай шугам гэх мэт. Styles – шугамын хэлбэр. Хүрээний шугамын хэлбэрийг тохируулна. Weight - өргөн. Хүрээний шугамын өргөнийг тохируулна. Default for new object – шинэ объектийн тохируулга. Шинээр зурах дүрсийн хувьд дээрхи нөхцөлүүдийг үндсэн тохируулга болгон авна.

Size – хэмжээ карт Size and rotate – хэмжээ ба эргэлт. Текст бүхий дүрсийн хэмжээ, эргүүлэх хэмийг тохируулна. Height - өндөр. Текст бүхий дүрсийн өндрийг дээш доош харсан сумны тусламжтайгаар тохируулна. Width - өргөн. Текст бүхий дүрсийн өргөнийг дээш доош харсан сумны тусламжтайгаар тохируулна. Дээрхи хоёр нөхцөлд хэмжээний нэгжийг инчээр авсан байдаг. Rotation – эргүүлэх. Текст бүхий дүрсийг тодорхой өнцгөөр эргүүлнэ. Scale – масштаб . текст бүхий дүрсийн хэмжээг тохируулах хоёр арга байх ба түүний нэг нь Size and Rotate – хэмжээ ба эргэлт хэсгийн Height-өндөр, Width - өргөн нөхцөлүүдээр түүний хэмжээг өөрчлөх ба нөгөө нь Scale хэсгийн Height, Width нөхцлүүдээр дүрсийн анхны хэмжээг 100% хэмээн авч хувийн хэмжээг ихэсгэх, багасгах замаар дүрсийн хэмжээг өөрчилж болно. Ихэнхдээ Lock aspect radio – харьцааг барих нөхцөлийг сонгосон тохиолдолд дүрсийн өндөр, өргөний аль нэгийг өөрчлөхөд тэдгээрийн харьцааг хэвээр хадгалан нөгөө нь мөн адил өөрчлөгдөнө. Position – байрлал карт : Position on slide – слайдад байрлуулах . текст бүхий дүрсийг слайдын хаана байрлуулахыг тодорхойлно. Horizontal – хэвтээ . дүрсийн баруун захыг слайдын баруун захаас ямар хэмжээнд байрлуулахаа тохируулна. From - хаанаас. Дүрсийн баруун захыг байрлуулах цэгийг дараахи байдлаар сонгоно. Top Left Corner – зүүн дээд өнцөг. Слайдын зүүн гар талын дээд өнцгөөс Horizontal – хэвтээ нөхцөлөөр сонгосон хэмжээнд текст бүхий дүрсийн баруун захыг байрлуулна. Center- төв . слайдын төвөөс Horizontal – хэвтээ нөхцлөөр сонгосон хэмжээнд текст бүхий дүрсийн баруун захыг

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς