Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

байрлуулна.

байрлуулна. Үertical – босоо. Дүрсийн дээд захыг слайдын дээд захаас ямар хэмжээнд байрлуулахаа тохируулна. From – хаанаас. Дүрсийн дээд захыг байрлуулах цэгийг дараахи байдлаар сонгоно. Top Left Corner – зүүн дээд өнцөг. Слайдын зүүн гар талын дээд өнцгөөс. Үertical – босоо. Нөхцөлөөр сонгосон хэмжээнд текст бүхий дүрсийн баруун захыг байрлуулна. Center – төв. Слайдын төвөөс Үertical – босоо нөхцөлөөр сонгосон хэмжээнд текст бүхий дүрсийн дээд захыг байрлуулна. Text Box – текстийн хайрцаг карт : Text anchor point – текстийн байрлал. Дүрсэнд текстийг хэрхэн байрлуулахаа дараахи байдлаар гүйцэтгэж болно. Top – дээд. Дүрсийн талд тулган байрлуулна. Middle – дунд. Дүрсийн өндөрт тохируулан голлуулна. Bottom – доод. Дүрсийн доод захад тулган байрлуулна. Top Centered – дээд төв. Дүрсийн дээд захад голлуулна. Middle Centered – дунд төв. Дүрсийн өргөн , өндөрт тохируулан голлуулна. Bottom Centered – доод дунд. Дүрсийн доод захад голлуулна. Internal margins – Ирмэг. Дүрсийн ирмэгээс ямар зайд текстийг байрлуулахыг тохируулна. Left – зүүн дүрсийн зүүн гар талын ирмэгээс текстийг ямар зайд байрлуулахаа тохируулна. Right – баруун. Дүрсийн баруун гар талын ирмэгээс текстийг ямар зайд байрлуулахаа тохируулна. Top – дээд. Дүрсийн доод ирмэгээс текстийг ямар зайд байрлуулахаа тохируулна. Bottom – доод . дүрсийн доод ирмэгээс текстийг ямар зайд байрлуулахаа тохируулна. Word-wrap text in autoshape – мөр таслах. Текстийг хэд хэдэн мөрөнд бичих эсэхийг тодорхойлно. Resize autoshape to fit text – хайрцгийн хэмжээг өөрчлөх. Текстийн хэмжээнд тааруулан дүрсийн хэмжээг тохируулна. Rotate text within autoshape by 90 – текст эргүүлэх. Дүрсэн дэх текстийг 90 хэм эргүүлнэ. Дээрхи картуудад холбогдох тохируулга , сонголтыг хийгээд ОК товчлуурыг дарна. Хэрэв тохируулга, сонголтыг хийхгүй бол Cancel товчийг дарна. Preүiew – урьдчилан харах. Товчлуурыг дарж хийсэн өөрчлөлтөө харж болно. Слайдын өнгийг өөрчлөх

Слайд нь түүний дэвсгэр (background), гарчиг (Title text), түүн дээрхи шугам, текст (Lines and Text), дүрс (Fills), сүүдэр (Shadow), бусад зүйлс (Accent) зэргээс бүрдэх бөгөөд эдгээрийг янз бүрийн өнгөөр ялган слайдын үзэмжийг сайжруулж болно. Слайдын бүрдлийн өнгийн тохируулгыг хийх ажиллагааг тайлбарлая. Format цэснээс Slide Color Scheme – слайдын өнгийн схем. Командыг сонгоход дараахи 2 карт бүхий цонх гарна. А. Standard – стандарт карт. Color schemes - өнгийн схем. Слайдын бүрдэл бүрд өөр өөр оноосон өнгийн схемийн хувилбарууд байх ба тэдгээрээс хулганы тогшилтоор сонгоно. Apply – хэрэглэх. Товчлуурыг дархад зөвхөн дэлгэцнээ харагдаж байгаа слайд таны сонгосон өнгийн схемээр будагдана. Apply to all – бүгдэд хэрэглэх. Товчийг дархад үзүүлэнгийн бүх слайд таны сонгосон өнгийн схемээр будагдана. Delete Scheme – схемийг устгах. Товчлуурыг дарахад таны сонгосон схемийг устгана. Б.Custom – хэрэглэгчийн схем карт Scheme colors - өнгийн схем. Хэсэгт слайдын бүрдлийн нэр, түүний өнгийг илэрхийлсэн жижиг хайрцаг байна. Бүрдлийн өнгийг солихдоо тухайн бүрдлийн өнгийн хайрцгийг хулганы товшилтоор сонгон Change Color - өнгө солих товчлуурыг дарна. Энэ үед Standard – стандард, Custom – хэрэглэгчийн гэсэн 2 карт бүхий цонх гарах ба эдгээр картын аль нэгээс хүссэн өнгөө сонгоно. Add As Standard Scheme – стандард схемд нэмэх. Товчлуурын тусламжтай та өөрийн бий болгосон өнгийн схемийг стандард өнгийн схемд нэмж болно. Apply – хэрэглэх товчлуурыг дарахадзөвхөн тухайн тохиолдолд дэлгэцнээ харагдаж байгаа слайд таны зохиосон өнгийн схемээр будагдана. Apply To All – бүгдэд хэрэглэх. Товчлуурыг дарахад үзүүлэнгийн бүх слайд таны зохиосон өнгийн схемээр будагдана.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
計畫名稱:環境污染防治管理資訊系統相關研究 - 行政院環境保護署
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς