Views
5 months ago

Lecture MPC131 2018

Intel фирм нь

Intel фирм нь 8086, 8088, 80286, 80386, 80486, 80586, Pentium, Pentium II, Pentium III тєрлийн чипїїдийг гаргасан. Чипийн дугаар нэмэгдэх тутамд процессорийн хурд илїї болж, ингэснээр їйлдлийг богино хугацаанд гїйцэтгэх юм. Энэ дугааруудыг ихэвчлэн сїїлийн 3 оронгоор нь нэрлэдэг. Жишээ нь 386SX, 486DX гэх мэт. Харин Motorola фирм нь 68000, 68020, 38030, 38040, PowerPC чипїїдийг гаргаснаас хамгийн сїїлийн їед Power????? чипийг їйлдвэрлээд байгаа юм. Процессорын хурдыг megahertz (MHz) буюу мегагерц-ээр хэмждэг. Intel фирмийн хамгийн анхны їйлдвэрлэсэн Intel 8088 чипийн процессорын хурд нь 4-8 MHz байсан бол хамгийн сїїлд гаргасан Pentium III чипийн процессорын хурд 1GHz юм. CPU íü êîìïüþòåðèéí ãîë öºì áºãººä control unit, àðèôìåòèê ëîãèê unit (ALU)-ãààñ á¿ðäýíý. Main memory íü ºãºãäëèéã ò¿ð õàäãàëàõ áºãººä êîìïüþòåð á¿ðä õ¿÷èí ÷àäàë íü ÿëãààòàé áàéäàã. Register íü CPU äýõ çàâñðûí ¿å áºãººä áîëîâñðóóëàõ ÿâöàä ºãºãäëèéã õàäãàëäàã. Íýã ïðîãðàììûã á¿ðýí ã¿éöýòãýõ ¿åèéã ìàøèí öèêëü ãýíý. Ïðîöåññîðûí õóðä íü 3 çàìààð òîäîðõîéëîãäîíî. ¯¿íä: ñåêóíäýä íîãäîõ õóâü (fraction), MIPS, flops (óíàëò) ALU áà control unit. Ýíý 2 íü ýëåêòðîí çàì áóþó bus-ààð õîëáîãäîíî. Ñîntrol unit: Ïðîãðàììûí àæèëëàõ çàð÷ìûã õýðõýí ã¿éöýòãýõèéã êîìïüþòåðèéí áóñàä õýñã¿¿äýä õýëýõ ¿¿ðýãòýé. ªºðººð õýëáýë ýíý íü main memory áà ALU-ãèéí õîîðîíä ýëåêòðîí ñèãíàëûí õºäºë㺺íèéã ÷èãë¿¿ëæ ºãäºã. ̺í main memory áà îðîëò ãàðàëòûí òºõººðºìæèéí õîîðîíäûí ñèãíàëûã çîõèîí áàéãóóëäàã. ALU: Ýíý íü àðèôìåòèê áà ëîãèê ¿éëäëèéã ã¿éöýòãýæ ýäãýýð ¿éëäëèéí õóðäûã õÿíàäàã. Àðèôìåòèê ¿éëäýëä ìàòåìàòèêèéí ¿íäñýí ¿éëäýë áîëîõ íýìýõ, õàñàõ, ¿ðæèõ, õóâààõ, (+, -, *, /) Ëîãèê ¿éëäýëä õàðüöóóëàëò îðíî. (=, >, ,

1. Áîëîâñðóóëàõ ºãºãäëèéã õàäãàëàõ 2. ªãºãäºë áîëîâñðóóëàõûí òóëä ïðîãðàììûí çààâðûã ººðòºº áàðèõ 3. Áîëîâñðóóëñàí ìýäýýëýëýý ãàðàëò ýñâýë õàäãàëàõ òºõººðºìæ ¿ð¿¿ ÿâóóëòàë íü áàðüæ áàéõ Ñàíàõ îéí õýìæýý íü òóõàéí àãøèíä êîìïüþòåð íü õýäèé õýìæýýíèé ïðîãðàìì áà ºãºãäºë, ôàéëóóäòàé àæèëëàõ õýìæýýã òîäîðõîéëíî. Main memory-èéí õóâüä 2 ãîë îéëãîëò áàéäàã. 1. ¯¿íä àãóóëàãäàæ áóé ºãºãäºë íü ò¿ð çóóðûíõ áàéíà. Êîìïüþòåðèéí òýæýýëèéã ñàëàíãóóò ò¿¿íä îðøèõ á¿õèé ë ºãºãäë¿¿ä, ïðîãðàìì àðèëíà. Òèéì ó÷ðààñ òóõàéí ºãºãäëèéã õàäãàëúÿ ãýâýë õî¸ðäîã÷ õàäãàëàõ òºõººðºìæ áîëîõ äèñê, tape-ä õàäãàëíà. 2. Ñàíàõ îé õýìæýý èõ ÷óõàë. Ýíý íü òóõàéí àãøèíä õýäèé õýðèéí ºãºãäºë ïðîãðàìì àøèãëàõ áîëîìæèéã õàðóóëíà. Registers: Control unit áîëîí ALU íü êîìïüþòåðèéí ã¿éöýòãýëèéã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð ðåãèñòðèéã àøèãëàäàã. Ðåãèñòð áîëîâñðóóëàõ ÿâöàä ºãºãäëèéã ò¿ð õàäãàëàõàä çîðèóëñàí ºíäºð õóðäòàé ìóæ þì. ªºðººð õýëáýë RAM íü öààøèä õýðýãëýãäýõ ìàòåðèàëûã áàðüæ áàéäàã áîë ðåãèñòð íü áîëîâñðóóëàëòûí ÿâöàä öààøèä ò¿¿íèéã áàðüæ áàéäàã. Êîìïüþòåð íü ïðîãðàìì áîëîí ºãºãäëèéã RAM-ààñ ðåãèñòð ¿ð¿¿ áîëîâñðóóëòûí òóëä à÷ààëàõ áºãººä ýíý íü ïðîöåññîðûã õóðäàñãàõàä òóñëàäàã. Ðåãèñòð íü ïðîãðàììûí ðåãèñòð (instruction register), õàÿãèéí ðåãèñòð (address register), storage register, accumulator register ãýñýí òºðë¿¿ä áàéäàã. Ìàøèí öèêë: Êîìïüþòåð íü õýðõýí ñàíàõ îé äýýð áàéãàà ºãºãäëèéí çàìûã õàäãàëäàã âý? Øóóäàíãèéí õàÿã øèã ýíý íü õàÿã àøèãëàäàã. Ñàíàõ îé íü òîäîðõîé òîîãîîð ä¿ðñëýãäýõ áàéðøèë çààñàí õàÿã àøèãëàõ áºãººä áîëîâñðóóëàõ ÿâöàä ºãºãäºë ýñâýë ïðîãðàììûí òýìäýãòèéã õàäãàëæ áóé áàéðøèë þì. Òýìäýãòèéã áîëîâñðóóëàõäàà CPU-èéí control unit íü ñàíàõ îé äàõü ò¿¿íèé õàÿãààñ òýìäýãòèéã ñýðãýýæ ðåãèñòðò áàéðëóóëäàã. Ýíý íü ìàøèí öèêëèéí àíõíû àëõàì þì. Ìàøèí öèêë ãýäýã íü íýã ïðîãðàììûã áèåë¿¿ëýõýä ã¿éöýòãýõ ¿éëäëèéí äàðààëàë þì. Ìàøèí öèêë íü: - Instruction cycle (fetches, decodes) - Execution cycle (executes, stores) Instruction cycle: 1. Ñàíàõ îéãîîñ instruction –èéã àâàõ 2. Instruction-èéã õºðâ¿¿ëýõ (þó áîëîõûã íü òîäîðõîéëîõ) Execution cycle 3. ALU íü instruction –èéã ã¿éöýòãýíý. (ºãºãäºëä ¿éëäýë õèéõ) 4. Áîëîâñðîãäñîí ¿ð ä¿íã ñàíàõ îé ýñâýë ðåãèñòðò õàäãàëàõ

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
vào đây. - Nghệ An
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς