Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

Color - өнгө.

Color - өнгө. Хайрцгийн дэвсгэр өнгийг өгөгдсөн өнгийн самбарыг ашиглан өөрчилнө. Shadow – сүүдэр командыг сонгоход сүүдрийн янз бүрийн хэлбэрүүд гарах ба түүнээс сонгон хайрцагт сүүдэр оруулна. Border Style – хүрээний хэлбэр командыг өгөхөд хүрээ хийх янз бүрийн хэлбэрүүд гарах ба түүнээс сонгон хайрцагт хүрээ хийнэ. Border Color – Хүрээний өнгө. Хайрцгийн хүрээний өнгийг өгөгдсөн өнгийн самбараас сонгон өөрчилж болно. Border Line Style – хүрээний шугамын хэлбэр хайрцгийн хүрээг үргэлжилсэн буюу тасархай шугамын алинаар хийхээ сонгож болно. Схем хайрцгуудыг холбосон шугамыг өөрчлөх Өөрчлөх шугамыг хулганы товшилтоор сонгоно. Командын Line – шугам цэсээс дараахи командыг сонгон өөрчлөлтийг сонгоно. Thickness - өргөн. Командыг өгөхөд янз бүрийн өргөнтэй шугам зурах хувилбарууд гарах ба түүнээс сонгон шугамын өргөнийг тохируулна. Style – хэлбэр үргэлжилсэн юмуу тасархай шугам ашиглахаа сонгоно. Color - өнгө. Шугамын өнгийг өгөгдсөн өнгийн самбараас сонгоно. Схемд ямар нэг засвар хийсний дараа : Схемийн цонхон дахь командын File цэсийн Update - өөрчлөлтийг оруулах командыг сонгон схемд хийсэн өөрчлөлтийг слайдад оруулна. Командын File цэсийн Exit and Return to filename – гарах ба үзүүлэнгийн горимд буцах командыг өгч, слайдын горимд буцаж орно. Онцгой хэлбэрийн текст оруулах Командын Insert цэсийн Picture командын WordArt – онцгой текст нөхцөлийг сонгоно. Эсвэл Drawing товчлуурт зурвас дээрхи Insert WordArt – онцгой текст оруулах товчлуурыг дарна.

WordArt Gallery – онцгой текстийн галерей цонх дэлгэцнээ гарна. Энэхүү цонхноос онцгой текстийн хэлбэрийг хулганы товшилтоор сонгон ОК товч дарна. Дэлгэцнээ Edit WordArt Text – онцгой текстийг засварлах цонх гарах ба түүний Font, Size, Bold, Italic товчлууруудыг ашиглан бичих текстийн үсгийн сан, хэмжээ, хэлбэрийг тохируулна. Your Text Here – энд текст оруулах гэсэн хэсэгт текстийг оруулна. ОК товч дарна. Үзүүлэнд хөдөлгөөн оруулах Бэлтгэсэн үзүүлэнг компьютерийн дэлгэц ашиглан гаргахад зориулан түүний слайдуудад болон слайдан дээрхи элемент тус бүрд хөдөлгөөн оруулж болно. Тухайлбал текстийг үсэг, үг, параграф тус бүрээр, график, зургийг бүхэлд нь буюу графикийн элемент бүрийг хөдөлгөөнтэй гаргаж болно. Түүнчлэн дэлгэцэнд гарах элементийн дарааллыг тогтоон хугацааг нь тодорхойлон өгөх боломжтой. Үзүүлэнгийн слайдыг хөдөлгөөнтэй гаргах тохируулга хийх

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Project file book
ИНФОРМАТИКА
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς