Views
7 months ago

Lecture MPC131 2018

Дэлгэцэнд

Дэлгэцэнд хэд хэдэн слайд гаргах Slide Sorter Үiew – слайдын эрэмбийн горим – д товчлуурыг дарна. Командын Slide Show – слайд үзүүлэх цэсийн Slide Transition – слайдын шилжилт командыг өгч түүний цонхноос дараахи нөхцөлүүдийг тохируулна. Effect - үйлчлэл. Слайдыг дэлгэцэнд гаргах хөдөлгөөний төрлийг өгөгдсөн жагсаалтаас сонгоно. Сонголт хийх бүрд түүний үйлчлэл нь тухайн цонхон дахь зурган дээр шууд илэрнэ. Дээрхи үйлчлэлийн хурдыг дараахи байдлаар тохируулна. Slow – удаан Medium – дунд зэрэг Fast – хурдан Adүance – шилжилтйин удирдлага. Слайдыг ээлжлэн гаргах ажиллагааг удирдах аргыг дараахи нөхцөлүүдийн аль нэгээр тодорхойлно. On mouse click – хулганы товшилтоор . хулганы товшилтоор дараагийн слайдыг дэлгэцэнд гаргана.

Automatically after …. Seconds – автоматаар .... секундын дараа. Засан хугацааны дараа автоматаар слайдуудыг солин дэлгэцэнд гаргана. Sound – дуу авиа. Слайдыг тодорхой дуу авианы хамт гаргах тохиолдолд сонгоно. Apply – хэрэглэх дарахад дээрхи тохируулга сонгосон слайдын хувьд хийгдэнэ. Apply to all – бүгдэд хэрэглэх товчлуурыг дарахад дээрхи тохируулгыг үзүүлэнгийн бүх слайдын хувьд хийнэ. Тохируулга хийсний дараа сонгосон слайдын доод талд тусгай тэмдэглэгээ болон слайдыг гаргах хугацаа гарсан байна. Слайдын текст, объектийг хөдөлгөөнтэй гаргах тохируулгыг хийх Үзүүлэнгийн горимд үзүүлэнгийн файлыг нээн хөдөлгөөн оруулах слайдыг дэлгэцнээ гаргана. Командын Slide Show – слайд үзүүлэх цэсийн Custom Animation – хөдөлгөөн оруулах командыг өгөхөд 4 карт бүхий цонх дэлгэцнээ гарна. Timing – хугацаа карт. Slide objects without animation – слайдын хөдөлгөөнгүй объектууд цонхонд байгаа текст буюу объектыг хулганы товшилтоор сонгоно. Start animation – хөдөлгөөн оруулах цонхон дахь Animate – хөдөлгөөн нөхцөлийг сонгоход сонгосон текст буюу объектийн нэр Animation order – хөдөлгөөний дараалал цонхонд шилжихийн зэрэгцээ 2 нөхцөл идэвхжинэ. On mouse click – хулганы товшилтоор нөхцөлийг сонговол хулганы зүүн товчлуурыг дарж сонгосон текст буюу объектыг хөдөлгөөнд орно. Automatically – автоматаар нөхцөлийг сонгоод түүний арын жижиг цонхонд хөдөлгөөн оруулах хугацааг тодорхойлж өгвөл уг хугацааны дараа сонгосон текст буюу объект автоматаар хөдөлгөөнд орно

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς