Views
8 months ago

Lecture MPC131 2018

Effects - үйлчлэл

Effects - үйлчлэл карт Entry animation and sound – хөдөлгөөн ба дуу авианы төрөл хайрцгийн товчлуурыг дарж өгөгдсөн жагсаалтаас хөдөлгөөн буюу дуу авианы төрлийг сонгоно. Introduce text – текстийн хөдөлгөөнийг тохируулах хайрцгийн товчлуурыг дарж текстэд дараахи хөдөлггөөнийг оруулж болно. All at once – бүгдийг. Сонгосон текстийг бүхэлд нь хөдөлгөөнд оруулна. By word - үгээр. Сонгсон текстийг үг үгээр нь таслан хөдөлгөөнд оруулна. By letter - үсгээр. Сонгосон текстийг үсэг үсгээр нь таслан хөдөлгөөнд оруулна. Grouped by leүel paragraphs – параграфийн төвшнөөр салган хөдөлгөөнд оруулна. In reүerse order – урвуу дарааллаар текстийг төгсгөлөөс нь эхлэн дэлгэцнээ гаргана. Animate attached shape – дүрсийг хөдөлгөөнд оруулах . текстийн хамт байгаа дүрсийг хөдөлгөөнд оруулах. After animation – хөдөлгөөний дараа. Хайрцагт сонгосон текстийг дэлгэцнээ гарсны дараа түүний өнгө буюу үйлчлэлийг өөрчлөх нөхцөлийг сонгоно. Їүнд Hide after animation – хөдөлгөөний дараа далдлах текстийг дэлгэцнээ гарсны дараа далдлана. Hide on Next Mouse click – хулганыг товштол далдлах . текстийг дэлгэцнээ гарсны дараахулганыг дахин товштол түүнийг далдална. Дээрхи үйлдлүүдийг хөдөлгөөн оруулах объект бүрийн хувьд давтана. Ингээд ОК товчлуурыг дарахад хөдөлгөөний тохируулга хийгдэнэ. Cancel товчыг дархад хөдөлгөөний тохируулга хийгдэхгүй. Preүiew – урьдчилан харах товчлуурыг дарж сонгосон объектын хөдөлгөөнийг харна. Графикийн бүрдлийг хөдөлгөөнтэй болгох тохируулгыг хийх

Хөдөлгөөн оруулах график бүхий слайдыг дэлгэцнээ гаргана. Командын Slide Shows – слайд үзүүлэх цэсийн Custom Animation – хөдөлгөөн оруулах командыг өгч дараахи картыг идэвхжүүлнэ. Chart Effects – графикийн үйлчлэл карт Microsoft Graph –аар байгуулсан графикийг хөдөлгөөнд оруулахад энэ картыг ашиглана. Introduce chart elements – графикийн бүрдлийг тодорхойлох . хөдөлгөөн оруулах графикийн хэсгүүдийг өгөгдсөн жагсаалтаас сонгоно. Ок товчлуурыг дарахад сонгосон объектын хөдөлгөөний тохируулга хийгдэнэ. Cancel товчыг дархад хөдөлгөөний тохируулга хийгдэхгүй. Preүiew товчлуурыг дарж сонгосон объектын хөдөлгөөнийг харна. Объектуудын хөдөлгөөний дарааллыг өөрчлөх Үзүүлэнгийн горимд файлыг нээн хөдөлгөөн оруулах слайдыг дэлгэцнээ гаргана. Командын Slide Show – слайд үзүүлэх цэсийн Custom Animation – хөдөлгөөн оруулах командыг өгнө. Animation order – хөдөлгөөний дараалал цонхон дахь объектуудын жагсаалтаас дарааллыг нь өөрчлөх объектыг хулганы товшилтоор сонгоно. Дээрхи цонхны хажуугийн сумыг дарж объектын дарааллыг өөрчилнө. Ок товчлуур дарна.

Data Analysis and Decision Making with Microsoft Excel: Students Solution Manual for Albright, Winston, Zappe s
ИНФОРМАТИКА
скачать - Санкт-Петербургский государственный университет ...
vào đây. - Nghệ An
国家计算机一级考点汇总目录 - 世界大学城
Magic eDeveloper V10 タスク基本構造 (ヘッダ明細入力)
Организация базы данных в среде ACCESS - Кафедра ...
Project file book
ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА - Академия МВД Республики Узбекистан
электронные методы обработки информации - Тамбовский ...
Global Palm Oil Market is Projected to Reach 43,856 million USD by 2024
Початкові навички роботи в операційній системі WINDOWS
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
090006 - 國立臺灣科學教育館
προγραμματα μεταπτυχιακων σπουδων - Τμήμα Πληροφορικής
Χριστόφορος Ι. Μακρυάς